Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen

12426: Arbeidsstyrkestatus for personer 62 år og eldre 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges *


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Fra og med 2015 bygger statistikken om sysselsatte på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Med utdanningsnivå i denne statistikken menes høyeste fullførte utdanningsnivå i referanseåret.

prioritert arbeidsstyrkestatus

For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».

utdanningsnivå

Utdanningsnivå i alt

SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for en del innvandrere. For disse har man i denne statistikken beregnet (imputert) utdanningsnivå fra og med 2008. Formålet med dette er å kunne gi bedre statistikk på aggregert nivå over utdanningsnivå for innvandrere som står med uoppgitt i registeret.

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

prioritert arbeidsstyrkestatus

Sysselsatte ellers

Sysselsatte ellers omfatter sysselsatte som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av sysselsatte. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.

Andre ordninger

Andre ordninger inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad og sosialhjelp.

Brukerveiledning for statistikkbanken