Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12423: Arbeidsstyrkestatus for personer 15 år og eldre 2008 - 2021

Malin Pettersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 563
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
19.12.2022 08:00
Bosatte:
personer
Andel av bosatte (prosent):
prosent
Bosatte:
16.11.
Andel av bosatte (prosent):
16.11.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tabellen ble 19. desember 2022 oppdatert med endelige tall for 2021. Se fotnoter for mer informasjon.
Endelige tall
Tabellen ble 19. desember 2022 oppdatert med endelige tall for 2021. I de tidligere publiserte tallene ble informasjon om selvstendig næringsdrivende for 2020 benyttet for å bedre statistikkens aktualitet, altså året før statistikkåret. Dette betegnes som foreløpige tall og innebar noe større usikkerhet i tallene. For mer informasjon, se delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken».

Statistikken er derfor oppdatert med endelige tall etter at opplysningene om selvstendig næringsdrivende fra statistikkåret 2021 ble tilgjengelige. Disse mangler imidlertid et fåtall observasjoner, men dette påvirker ikke tolkningen av de publiserte tallene. For mer informasjon, se delen «Sammenlignbarhet over tid og sted» under Produksjon» i «Om statistikken».

I tillegg ble tallene for 2020 og 2021 oppdatert med nytt uttrekk av aktive deltakere på introduksjonsordningen fra Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). For mer informasjon, se delen «Sammenlignbarhet over tid og sted» under Produksjon» i «Om statistikken».

Begge årgangene ble også oppdatert med ny informasjon om registrerte arbeidsledige fra Nav. Dette skyldes forbedringer gjennomført etter at Nav mottok svært mange søknader om permitteringer og dagpenger under koronapandemien.
Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak
Følgende arbeidsstyrkestatuser fra nivå 2 inngår for å finne antall og andel som er utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak: «Registrerte arbeidsledige», «Mottakere av arbeidsavklaringspenger/uføretrygd», «Mottakere av AFP/alderspensjon» og «Andre». For aldersgruppen 15-29 år omtales de som er utenfor gjerne som NEET (Not in Education, Employment or Training). I tabell 13556 og 13563 inngår dette som et eget nivå 4 av variabelen prioritert arbeidsstyrkestatus.
Regionale tall
Tabell 13556 og 13563 kan brukes for å finne tall på kommune- og fylkesnivå. Prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».

«Sysselsatte ellers» på nivå 3 omfatter sysselsatte som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av sysselsatte. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.

«Andre ordninger» på nivå 3 inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad og sosialhjelp.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.