Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12423: Arbeidsstyrkestatus (inkl. NEET) for personer 15 år og eldre 2008 - 2022

Malin Pettersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 563
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
11.01.2024 08:00
Bosatte:
personer
Andel av bosatte (prosent):
prosent
Bosatte:
16.11.
Andel av bosatte (prosent):
16.11.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tabellen ble 11. januar 2024 oppdatert med endelige tall for 2022. Se fotnotene nedenfor for mer informasjon.
SSB offentliggjør ikke tall som medfører fare for avsløring av enkeltopplysninger om personer eller husholdninger. For å sikre dette benyttes metoden «avrunding» i denne statistikken ved å avrunde celler i statistikkbanktabellene som inneholder enere eller toere til null eller tre. Endelige tall
Tabellen ble 11. januar 2024 oppdatert med endelige tall for 2022 etter at opplysningene om hvem som var selvstendig næringsdrivende i statistikkåret ble tilgjengelige. I de tidligere publiserte tallene ble informasjon om selvstendig næringsdrivende fra 2021 benyttet for å bedre statistikkens aktualitet, altså året før statistikkåret. Dette betegnes som foreløpige tall og innebar noe større usikkerhet i tallene. For mer informasjon, se delen «Hyppighet og aktualitet» under «Administrative opplysninger» i «Om statistikken».
Økning i antall med ukjent status
Det er en økning i antallet med ukjent status i 2022-tallene sammenlignet med 2021, selv om antallet er på linje med tidligere år. Ukrainske flyktninger med botid under ett år står bak en stor del av denne økningen. Disse var registrert som bosatt i Folkeregisteret per 30. november 2022, men finnes ikke igjen rundt samme tidspunkt i andre inkluderte registre over aktiviteter og ytelser, slik som arbeid, utdanning, introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger eller sosialhjelp. Les mer om dette i delen «Sammenlignbarhet over tid og sted» under «Produksjon» i «Om statistikken».
Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak
Følgende arbeidsstyrkestatuser fra nivå 2 inngår i nivå 4 som «Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (inkl. NEET for personer 15-29 år)»: «Registrerte arbeidsledige», «Mottakere av arbeidsavklaringspenger/uføretrygd», «Mottakere av AFP/alderspensjon» og «Andre». For aldersgruppen 15-29 år omtales de som er utenfor gjerne som NEET (Not in Education, Employment or Training). Les mer om dette under «Definisjoner» i «Om statistikken».
Regionale tall
Tabell 13556 og 13563 kan brukes for å finne tall på kommune- og fylkesnivå.
Prioritert arbeidsstyrkestatus
I denne statistikken beregnes det én status for den enkelte persons forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og ytelser. For personer som er aktive i flere statuser samtidig, synliggjøres den høyest prioriterte statusen (for sysselsatte de to høyest prioriterte statusene). Denne statusen er basert på en bestemt prioritering som for eksempel gjør at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. Les mer om dette under «Definisjoner» i «Om statistikken».
Økning i antall «Sysselsatte ellers»
Den store økningen fra 2021 til 2022 i antall «Sysselsatte ellers» på nivå 3 av prioritert arbeidsstyrkestatus skyldes en endring i datagrunnlaget for mottakere av sykepenger. Les mer om dette i delen «Sammenlignbarhet over tid og sted» under «Produksjon» i «Om statistikken».

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.