12364: Financial basic data, by accounting concept (M) 2015 - 2018
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

contents Select at least one value

Total 1 Selected

Search

region Select at least one value

Total 518 Selected

Search

accounting concept Select at least one value

Total 61 Selected

Search

year Select at least one value

Total 4 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2019-03-29
Contact
Anne Brit Thorud, Statistics Norway
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Unit
Sum (NOK 1000):
NOK 1000
Reference time
Sum (NOK 1000):
31.12
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

The table shows the basic financial figures for the municipalities. All the figures are represented in values of NOK 1000. The figures are derived from reported accounting forms from municipalities, municipality own units with separate accounts within own municipality (KF), municipality collaborations and municipal inter-authority companies (IKS) where the municipality is a participant. The accounting data for the IKS is divided amongst the participating municipalities according to the shares they own in the company. This information is retrieved from the company register in Brønnøysund. The table comprises of data from the previous table reffered to as ' Municipality consolidated accounts'.
Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle kommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige summer og gjennomsnitt (KOSTRA-grupper, fylker og landet med og uten Oslo).
Feilen omfatter disse variablene:
 • KG14 Akkumulert regnskapsmessig resultat
 • KG15 Akkumulert resultat investeringsregnskapet
 • KG28 Arbeidskapital ex. premieavvik
 • 56 Disposisjonsfond (K)
 • KG21 Fri egenkapital drift
 • 41 Ihendehaverobligasjonslån
 • 42 Ihendehaverobligasjonslån med forfall i neste regnskapsår
 • KG25 Langsiktig gjeld
 • KG32 Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser
 • KG18 Likviditet som ikke er lånefinansiert
 • KG31 Netto lånegjeld
 • KG40 Netto renteeksponering
 • 40 Pensjonsforpliktelse
 • 5900 Regnskapsmessig merforbruk (K)
 • KG39 Renteeksponert gjeld
 • 43 Sertifikatlån
 • Rettedato: 20.03.2019
  Balansedata for kommunene Asker og Oslo er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilene i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene og de aktuelle regionsgrupperingene.
  Rettedato 29.03.2019
  region
  See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

  User manual for StatBank