Korrigeringer

Endringer for 0301 Oslo som kommune og 0300 Oslo som fylkeskommune for årene 2020-2022

Tabellene 12362 Utgifter til tjenesteområdene, kommunekonsern og 12367 Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, kommunekonsern:

For 0301 Oslo er utgiftstallene ført på funksjon 120 «Administrasjon», art 370 «Kjøp fra andre» for høye for 2020, 2021 og 2022. Utgiftene er 399,7 mill kr. for høye for 2020, 741,6 mill kr. for høye for 2021 og 552,8 mill kr. for høye for 2022. Feilene påvirker alle regnskapsbegrep som omfatter art 370.

For 0301 Oslo er utgiftstallene til funksjon 252 "Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet", art 270 «Andre tjenester», feil for 2021 og 2022. Utgiftene er 17,9 mill kr. for lave for 2021 og 40,6 mill kr for høye for 2022. Feilene påvirker alle regnskapsbegrep som omfatter art 270.

Tabellene 12163 Utgifter til tjenesteområdene, fylkeskonsern og 12368 Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, fylkeskonsern:

For 0300 Oslo er utgiftstallene på art 370 "Kjøp fra andre" for lave for 2020, 2021 og 2022 for de følgende funksjonene: For funksjon 730 er utgiftene henholdsvis 159,9 mill kr for lave for 2020, 279,3 mill. kr for lave for 2021 og 129,5 mill. kr for lave for 2022. For funksjon 732 er utgiftene henholdsvis 4 mil. Kr. for lave i 2020, 9,6 mill. kr. for lave i 2021 og 3,9 mill. kr. for lave i 2022. For funksjon 733 er utgiftene henholdsvis 5,2 mill. kr for lave i 2021 og 27,6 mill. kr for lave i 2022. For funksjon 734 er utgiftene henholdsvis 235,8 mill. kr for lave for 2020, 447,5 mill. kr for lave for 2021 og 361,8 mill. kr for lave for 2022. Feilene påvirker alle regnskapsbegrep som omfatter art 370.

Tabellene 13551 og 13547 Økonomiske oversikter drift, kommunekonsern og fylkeskonsern
Tabellene 13543 og 13567 Økonomiske oversikter drift, kasse og konsolidert, kommune og fylkeskommune

For 0301/0300 Oslo er utgiftene til art 270 "Andre tjenester" 17,9 millioner kr for lave for 2021 og 40,5 millioner kr for høye for 2022. Feilene påvirker alle regnskapsbegrep hvor art 270 inngår. Blant annet medfører det at «Netto driftsresultat» og «Sum disponering» ikke er like.

Endringer for 5061 Rindal kommune for årene 2020-2022

Utgifter og inntekter vedrørende konsesjonskraft var feilaktig ført på funksjon 320 Næringsvirksomhet for 2020, 2021 og 2022. Posteringene er flyttet til funksjon 321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg.

Endringen berører tabellene:

 • 12137 og 13540 Finansielle nøkkeltall i kroner per innbygger, henholdsvis kommunekonsern og kommunekasse- og konsolidert
 • 12364 og 13544 Finansielle grunnlagstall, henholdsvis kommunekonsern og kommunekasse- og konsolidert
 • 13553 Finansiering av driften, kommunekonsern
 • 12362 Utgifter til tjenesteområdene, kommunekonsern
 • 12367 Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, kommunekonsern og kommunekasse

Endringer for alle kommuner og regions-aggregat for årene 2015-2019 samt for 1108 Sandnes kommune og regions-aggregat for årene 2021-2022

Tabellene 12364 og 12361 Finansielle grunnlagstall, henholdsvis kommunekonsern og fylkeskommunekonsern samt tabellene 12143 og 12133 Finansielle nøkkeltall i prosent av brutto driftsinntekter, henholdsvis kommunekonsern og fylkeskommunekonsern

 • Variabelen Merforbruk i driftsregnskapet (kapittel 5900) er endret fra å presenteres som et positivt tall til å presenteres som et negativt tall for årene 2015-2017 slik at det samsvarer med presentasjonen fra og med 2018 og framover.
 • For årene 2018 og 2019 er kapittel 5900 Merforbruk i driftsregnskapet trukket fra, mot tidligere å ha vært lagt til, i beregningen av variablene Fri egenkapital drift og Akkumulert regnskapsmessig resultat.
 • De oppførte beløpene for merforbruk i driftsregnskapet for 1108 Sandnes kommunekonsern i 2021 og 2022 var egentlig et mindreforbruk. Dette er korrigert og flyttet til disposisjonsfond.

Tabellene 12134 og 12133 Utvalgte nøkkeltall, henholdsvis kommunekonsern og fylkeskommunekonsern

 • For årene 2018 og 2019 er kapittel 5900 Merforbruk i driftsregnskapet trukket fra, mot tidligere å ha vært lagt til, i beregningen av variablene Fri egenkapital drift.

Tabell 13202 Økonomisk oversikt balanse, kommunekonsern

 • De oppførte beløpene for merforbruk i driftsregnskapet for 1108 Sandnes kommunekonsern i 2021 og 2022 var egentlig et mindreforbruk. Dette er korrigert og flyttet til disposisjonsfond.

Avsluttede tabeller 12177 og 12179 Økonomisk oversikt balanse, henholdsvis kommunekonsern og kommunekasse og avsluttede tabeller 12176 og 12180 Økonomisk oversikt balanse, henholdsvis fylkeskommunekonsern og fylkeskommunekasse

 • Variablene KG4 Egenkapital, 5900 Merforbruk i driftsregnskapet (K) og KG27 Egenkapital og gjeld for årene 2015-2019 er korrigert ved at kapittel 5900 er trukket fra mot tidligere lagt til, i KG4 Egenkapital og KG27 Egenkapital og gjeld.