Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12314: Næringsfordeling (88 grupper) for lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks 2016K1 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
Vilde Røv, Statistisk sentralbyrå
+47 90471408
08.05.2024 08:00
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
indeks
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Antall lønnstakere:
Midtmåneden i kvartalet
Antall jobber (arbeidsforhold):
Midtmåneden i kvartalet
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
Midtmåneden i kvartalet
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
Midtmåneden i kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
Midtmåneden i kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
Midtmåneden i kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
2024K1
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2024K1
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valgt 1 av totalt 33

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01 Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt , 02 Skogbruk og tilhørende tjenester ,

Valgt 0 av totalt 89

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Fra og med publiseringen av tall for 1. kvartal 2024 er basisperioden for lønnsindeksene endret til 1. kvartal 2024. Tidligere var basisperioden 1. kvartal 2016.
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier. Lønn publiseres både i antall arbeidsforhold og lønn og den årlige lønnsstatistikken. Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere regionalt nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet. I 1. kvartal 2020 har endringer hos opplysningspliktige bidratt til mer korrekt rapportering av lønn. Endringene har resultert i et høyere lønnsnivå, hovedsakelig innenfor næringshovedområde 05-09 Bergverksdrift og utvinning hvor endringene isolert sett har medført en økning på 0,8 prosent for gjennomsnittlig avtalt månedslønn og 0,6 prosent for gjennomsnittlig månedslønn. Innenfor næringshovedområdet er endringene mest merkbare i 06 Utvinning av råolje og naturgass, med en økning på 1,6 prosent for gjennomsnittlig avtalt månedslønn, og 1,2 prosent for gjennomsnittlig månedslønn. Grupperinger etter andre kjennetegn (yrke, arbeidssted etc.) vil også i ulik grad være påvirket av endringene. 10. mai 2021 ble tabellene 11654 og 12314 oppdatert med nye tall tilbake til 1. kvartal 2016. Tidligere publiserte tall finnes i statistikkbanktabellene 13240 og 13241 under «Avslutta tidsserier» i statistikkbanken. Endringen skyldes at statistikken har tatt i bruk en ny metode for beregning av arbeidstid. Denne endringen medfører i hovedsak at avtalt arbeidstid justeres for jobber der den innrapporterte informasjonen mangler eller er mangelfull. En mer detaljert beskrivelse av metodikken er beskrevet i artikkelen det lenkes til over. Den nye metoden for imputering av arbeidstid innebærer at vi får noen mindre endringer i sammensetningen av heltid og deltid. Dersom den avtalte arbeidstiden endres sammenliknet med tidligere metodikk vil månedslønn per heltidsekvivalent også påvirkes. Lønnsbegrepet gjennomsnittlig månedslønn inneholdt feil og ble oppdatert med nye tall for alle kvartaler 30. november 2021. Lønnsbegrepet gjennomsnittlig avtalt månedslønn var ikke berørt av feilen. Denne oppdateringen medførte en følgefeil i indeks for gjennomsnittlig månedslønn i tabell 11654 og tabell 12314. Følgefeilen gjorde at flere av kvartalstallene ikke ble sammenlignet med de oppdaterte tallene for gjennomsnittlig månedslønn for gitt basisperiode, men i stedet de gamle tallene. Tallene ble på nytt oppdatert 9. juni 2022 i tabell 11654 og 14. september 2022 i tabell 12314.