Til toppen
12025: Utvalgte nøkkeltall kirke (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent):
prosent
Døpte i prosent av antall fødte (prosent):
prosent
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent):
prosent
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent):
prosent
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
kr
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
kr
Referansetid
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent):
31.12
Døpte i prosent av antall fødte (prosent):
31.12
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent):
31.12
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent):
31.12
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr):
31.12
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for Den norske kirke
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)
Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)
Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)
I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er 'prikket' fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)
Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere 'dåpshandlinger i soknet' benyttet.
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)
Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)
Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)
Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken