I 2018 ble IPLOS erstattet av et nytt system – Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Samtidig tok Helsedirektoratet over rollen som databehandler fra SSB, og dermed ansvaret for datainnsamling og forvaltning av registeret.

SSB hadde en egen publikasjon om datakvalitet i IPLOS-registeret for hver årgang. I kapittel 1 av Helsedirektoratets årlige rapport Kommunale helse- og omsorgstjenester, omtales forbehold knyttet til datakvaliteten i KPR-registeret, bortsett fra i 2018-årgangen der dette er omtalt i vedlegg A. SSBs og Helsedirektoratets rapporter henvises til i lenkene nedenfor.

SSBs publikasjoner om Kvalitet i IPLOS-registeret for årgangene (2012-2017): https://www.ssb.no/218846/kvalitet-i-iplos-registeret

Helsedirektoratets årlige rapporter Kommunale helse- og omsorgstjenester (2018-): https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr