Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11645: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 - 2022

Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 916 83 344
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Bjarne Tautra Hoen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 99
29.06.2023 08:00
Brukarar av omsorgstenester:
personar
Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar):
personar per 1 000 innbyggjarar
Brukarar av omsorgstenester:
31.12.
Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Praktisk hjelp: daglege gjeremål , Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål , Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endring 15.6.2018 for årgangar til og med 2016: For valet «Tenestegruppe» under kategorien «Tenestetype» blei innhaldet endra frå sum av tenester til unike brukarar innan tenestegruppa. I tabell 11645 klassifiserast tenesta «Avlasting i institusjon» som rullerande og ikkje-rullerande. Ein liten del av rapporterte tenester er ikkje registrert med verdi på «rullerande» og kjem difor ikkje med i oppteljinga i denne tabellen Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Se forøvrig:
Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - årgangsspesifikke bemerkninger
Om statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Om datakvalitet i IPLOS og KPR
Grunna feilrapportering har SSB fjerna tal knytt til brukarstyrt personleg assistanse (BPA) frå datagrunnlaget for 3040 Nesbyen i 2021-årgangen. Feilen ga utslag på fylkes- og landsnivå. Tala for 2021 blei retta 28. juni 2022. Tall for årgang 2022 om brukere av omsorgstjenester (Kommunalt pasient- og brukerregister, KPR) ble oppdatert 29. juni 2023. Øvrige tall for omsorgstjenesten ble oppdatert som planlagt 15. juni.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

tenestetype

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA): 1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.