Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10496: Overføringer til innvandrerhusholdninger, etter stønad, landbakgrunn og botid. Prosent av samlet inntekt 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

stønadsytelse Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 28 Valgte

Søk

botid

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Overføringer:
prosent
Referansetid
Overføringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger er ikke inkludert.
stønadsytelse
I 2014 er overgangsstønad til enslige foreldre som skattes som pensjonsinntekt (utgikk 1.april 2014) inkludert i 'Familiestønader'. Ny overgangsstønad fra og med 1.april 2014, som skattes som arbeidsinntekt, ble inkludert i 'Yrkesinntekt' i 2014. Fra og med 2015 er overgangsstønad inkludert i 'andre ytelser'.
stønadsytelse
Arbeidsavklaringspenger
Før 2010: rehabiliterings- og attføringspenger
Familiestønader
Inkluderer barnetrygd, kontantstøtte, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad fra NAV til enslige forsørgere, og engangsstønad ved fødsel/adopsjon. Til og med 2014 var overgangsstønad inkludert i Familiestønader.

Brukerveiledning for statistikkbanken