Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10496: Overføringer til innvandrerhusholdninger, etter stønad, landbakgrunn og botid. Prosent av samlet inntekt 2009 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
16.02.2024 08:00
Overføringer:
prosent
Overføringer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Innvandrere i alt , Norden utenom Norge, EU/EFTA, Storbritannia, USA, Canada, Australia, New Zealand ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

stønadsytelse

I 2014 er overgangsstønad til enslige foreldre som skattes som pensjonsinntekt (utgikk 1.april 2014) inkludert i 'Familiestønader'. Ny overgangsstønad fra og med 1.april 2014, som skattes som arbeidsinntekt, ble inkludert i 'Yrkesinntekt' i 2014. Fra og med 2015 er overgangsstønad inkludert i 'andre ytelser'.

stønadsytelse

Arbeidsavklaringspenger

Før 2010: rehabiliterings- og attføringspenger

Familiestønader

Inkluderer barnetrygd, kontantstøtte, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad fra NAV til enslige forsørgere, og engangsstønad ved fødsel/adopsjon. Til og med 2014 var overgangsstønad inkludert i Familiestønader.