Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10496: Overføringer til innvandrerhusholdninger, etter stønad, landbakgrunn og botid. Prosent av samlet inntekt 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Innvandrere i alt , EU/EØS, Storbritannia, USA, Canada, Australia og New Zealand ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthusholdninger er ikke inkludert.

stønadsytelse

I 2014 er overgangsstønad til enslige foreldre som skattes som pensjonsinntekt (utgikk 1.april 2014) inkludert i 'Familiestønader'. Ny overgangsstønad fra og med 1.april 2014, som skattes som arbeidsinntekt, ble inkludert i 'Yrkesinntekt' i 2014. Fra og med 2015 er overgangsstønad inkludert i 'andre ytelser'.

stønadsytelse

Arbeidsavklaringspenger

Før 2010: rehabiliterings- og attføringspenger

Familiestønader

Inkluderer barnetrygd, kontantstøtte, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad fra NAV til enslige forsørgere, og engangsstønad ved fødsel/adopsjon. Til og med 2014 var overgangsstønad inkludert i Familiestønader.