Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08063: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, kjønn, alder og helseregion (avslutta serie) 2008 - 2021

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
31.03.2022 08:00
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk:
årsverk
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Jfr. tabell 07260: Sykepleiere inkluderer Jordmødre. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioingeniører, radiografer, psykologer, sosionomer, vernepleiere og kliniske ernæringsfysiologer. Annen helseutdanning på videregående skolenivå inkluderer også helsesekretærer. Jfr. tabell 07256, 07257, 07258, 07259, 07274: Leger inkluderer Spesialister i psykiatri. Sykepleiere inkluderer Psykiatriske sykepleiere. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Jfr. tabell 07255: Privatpraktiserende legespesialister med driftsavtale er ikke inkludert. I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Den registerbaserte personellstatistikken, som er grunnlaget til denne statistikken, er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid, sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små.