Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07458: Sysselsetting, arbeidsledighet og utførte ukeverk, etter alder. Brudd- og sesongjustert, kvartalstall 1997K1 - 2022K4

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
22.03.2023 08:00
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Utførte ukeverk, sesongjustert (1 000 ukeverk à 37,5 timer):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Arbeidsledige, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, sesongjustert:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 104

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er bruddjustert for bruddet i 2021, men ikke i 2006. Det er derfor bare tidsperioden fra og med 2006 som er bruddjustert.

Tallene er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månedstal, og svarer til tallene over 3-månadersgjennomsnitt fra statistikkbanktabell 13760 for den midterste måneden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er registrerte bosatte i alderen 16-74 år.
Fra og med 24. november 2022 erstatter tabell 13760 tabell 13332 i månedspubliseringene av AKU-tall. Tabell 13760 er bruddjustert og inneholder også tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte månedstall, altså som tabell 13332. Det som er nytt er for det første at den nye tabellen også inneholder sesongjusterte månedstall, altså tallene som danner grunnlaget for de tremåneders glidende gjennomsnittene. For det andre inneholder den trendtall, som representerer den langsiktige tendensen. Trendtallene er glattere enn den sesongjusterte serien, som har nokså høy volatilitet. For det tredje inneholder den nye tabellen månedstall som ikke er sesongjustert. Ettersom det er høy volatilitet i både månedstallene som er sesongjustert og ikke, er det trendtallene og de tremåneders glidende gjennomsnittene av sesongjusterte månedstall vi anbefaler å bruke. De to andre seriene offentliggjør vi hovedsakelig av hensyn til ekspertbrukere av statistikken.

Tallene er bruddjustert grunnet et brudd mellom 2020 og 2021. Tallene før 2021 er justert til nivået etter bruddet. Utførte ukeverk er ikke bruddjustert grunnet problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisen fra eventuell effekt av omleggingen av AKU. Tabellen inneholder ikke befolkningstall for årene 2006-2008, og følgelig heller ikke tall for sysselsatte eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen for de årene. Se Om statistikken for mer informasjon.