Økonomisk sosialhjelp

04687: G. Sosialtjenesten - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 123 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
informasjon@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
Antall 20-66 år:
?
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, sosialtjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1000 Kroner
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 242:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 243:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 273:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 276:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1000 Kroner
Sosialhjelpsmottakere:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
Personer
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
Antall
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
Antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
Kroner
Samlet antall stønadsmåneder:
Måneder
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
Måneder
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Måneder
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
Kroner
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Personer
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
Prosent
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som har fått økonomisk rådgivning i forbindelse med utbetaling:
Antall
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
Antall
Stønadssats per måned for enslige:
Kroner
Stønadssats per måned for ektepar/samboere:
Kroner
Stønadssats per måned for personer i bofellesskap:
Kroner
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år:
Kroner
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år:
Kroner
Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år:
Kroner
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som egen enhet for sosialkontoret (1=ja, 0= nei):
Ja/nei
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som del av felles servicetorg (1=ja, 0= nei):
Ja/nei
Mat/drikke inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Klær/sko inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Innbo og utstyr inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Telefon-/avisabonnement/TV-lisens inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Egenandel, lege/medisiner inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Konserverende tannpleie inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Husleie/boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Ytes økonomisk sosialhjelp etter veiledende stønadssatser (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Når ble vedtaket om gjeldende satser gjort?:
Årstall
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
Årsverk
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
Årsverk
Kommunale NAV-årsverk på statlige områder:
Årsverk
Statlige NAV-årsverk på kommunale områder:
Årsverk
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere:
Antall
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
Antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kommunen:
Antall
Ungdomsteam/-koordinator:
Ja/nei
Totale kostnader til krisesenter:
Kroner
Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31/12?:
Ja/nei
Er krisesentertilbudet til menn lokalisert i deres kommune per 31/12?:
Ja/nei
Krisesenter internkontroll:
Ja/nei
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet?:
Ja/nei
Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner?:
Ja/nei
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner:
Ja/nei
Tverretatlig konsultasjonsteam vold i nære relasjoner:
Ja/nei
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner i egen kommune:
Ja/nei
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner interkommunalt:
Ja/nei
Antall med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
Personer
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
Personer
Sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
Personer
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
Personer
Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP:
Personer
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år:
Personer
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 18- 24 år:
Personer
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet:
1000 Kroner
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
Boliger
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
Personer
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
Personer
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
Personer
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
Personer
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
Personer
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
Personer
Har kommunen utbetalt livsopphold til flyktninger etter kommunalt reglement?:
Ja/nei
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
Personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
Personer
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 20-66 år:
1.1.
MVA-refusjon drift, sosialtjenesten:
1.1.
MVA-refusjon investering, sosialtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid:
1.1.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Netto driftsutgifter til tilbud til av personer med rusproblemer:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 242:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 243:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 273:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 276:
1.1.
Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år:
1.1.
Samlet stønadssum (bidrag + lån):
1.1.
Samlet antall stønadsmåneder:
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år:
1.1.
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Gjennomsnitt utbetalt til mottaker med sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med intro.stønad som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kvalifiseringsprogram som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen arbeidssituasjon:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som har fått økonomisk rådgivning i forbindelse med utbetaling:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan:
1.1.
Stønadssats per måned for enslige:
1.1.
Stønadssats per måned for ektepar/samboere:
1.1.
Stønadssats per måned for personer i bofellesskap:
1.1.
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år:
1.1.
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år:
1.1.
Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år:
1.1.
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som egen enhet for sosialkontoret (1=ja, 0= nei):
1.1.
Mottakstjeneste for sosialtjenesten som del av felles servicetorg (1=ja, 0= nei):
1.1.
Mat/drikke inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Klær/sko inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Innbo og utstyr inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Telefon-/avisabonnement/TV-lisens inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Fritidsaktiviteter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Egenandel, lege/medisiner inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Konserverende tannpleie inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Husleie/boutgifter inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Ytes økonomisk sosialhjelp etter veiledende stønadssatser (1=ja, 0=nei):
1.1.
Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag (1=ja, 0=nei):
1.1.
Når ble vedtaket om gjeldende satser gjort?:
1.1.
Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Strøm og oppvarming inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Bolig- og innboforsikring inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Husholdningsartikler og hygiene m.m. inkludert i stønadssatsen for enslige mottakere uten barn (1=ja, 0=nei):
1.1.
Barns inntekt holdes utenfor ved utmåling av stønad (1=ja, 0=nei):
1.1.
Årsverk knyttet til økonomisk rådgivning per 31.12:
1.1.
Årsverk i sosialtjenesten, tilbud til personer med rusproblemer:
1.1.
Kommunale NAV-årsverk på statlige områder:
1.1.
Statlige NAV-årsverk på kommunale områder:
1.1.
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere:
1.1.
Antall saker hvor det er gitt økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp:
1.1.
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor kommunen:
1.1.
Ungdomsteam/-koordinator:
1.1.
Totale kostnader til krisesenter:
1.1.
Er krisesentertilbudet for kvinner lokalisert i deres kommune per 31/12?:
1.1.
Er krisesentertilbudet til menn lokalisert i deres kommune per 31/12?:
1.1.
Krisesenter internkontroll:
1.1.
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet?:
1.1.
Har kommunen noen med koordineringsansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner?:
1.1.
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner:
1.1.
Tverretatlig konsultasjonsteam vold i nære relasjoner:
1.1.
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner i egen kommune:
1.1.
Politisk vedtatt plan vold i nære relasjoner interkommunalt:
1.1.
Antall med KVP og Husbankens bostøtte samtidig:
1.1.
Mottakere av kvalifiseringsstønad:
1.1.
Sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP:
1.1.
Antall kvinner som er KVP-deltakere:
1.1.
Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP:
1.1.
Deltakere på kvalifiseringsprogrammet 25-66 år:
1.1.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 18- 24 år:
1.1.
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i leid privat eller kommunal bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med annen bosituasjon:
1.1.
Mottakere 6 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 mnd eller mer:
1.1.
Mottakere 10 måneder + og sosialhjelp som hovedinntekt:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 mnd +:
1.1.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 10 mnd +:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 6 mnd + og trygd som viktigste inntekt:
1.1.
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned:
1.1.
Har kommunen utbetalt livsopphold til flyktninger etter kommunalt reglement?:
1.1.
Personer med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere under 25 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere 25-29 år med vilkår etter sosialtjenesteloven:
1.1.
Sosialhjelpsmottakere med stønad 6-12 mnd og vilkår:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken