Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

04434: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Senger, utskrivninger, liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger, etter helseforetak 1990 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Senger , Utskrivninger , Liggedager ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Oslo Universitetssykehus HF (2009-) ,

Valgt 0 av totalt 56

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2009 -2014 var friske nyfødte inkludert i tallene. I 2015 publiseres kun private foretak med oppdragsdokument som 'private med driftsavtale'. Disse inngår i regionstallene til Helseregion Vest og Helseregion Sør-Øst. Øvrige private publiseres som 'private uten driftsavtale' og inngår ikke i regionstallene. Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Tabellen vil oppdateres. Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene. Statistikk på institusjonsnivå publiseres ikke etter 2012. Ta kontakt med kontaktperson for statistikken dersom du har behov for institusjonstall.

statistikkvariabel

Senger

Fra og med 2019 blir alle somatiske senger ved statlige helseforetak og private foretak med oppdragsdokument publisert som «Somatiske sykehus». I 2019 innebærer endringen at 138 senger er omgruppert fra «Andre somatiske institusjoner» til «Somatiske sykehus».

Utskrivninger

Jf. døgnopphold i pasientstatistikken.

Polikliniske konsultasjoner

Brudd i tidsserien for polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus som følge av endret registreringspraksis i Norsk pasientregister.

Senger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Utskrivninger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Liggedager (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Polikliniske konsultasjoner (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.

Dagbehandlinger (per årsverk)

F.o.m 2008 er registerbasert årsverksstatistikk benyttet ved aktivitet per årsverk.