Skogavvirkning for salg

03895: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) 1996 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

sortiment Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Kvantum rundvirke avvirket for salg:
Referansetid
Kvantum rundvirke avvirket for salg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inneholder ikke ved til brensel fra og med 2006. Endelige tall for 2019 oppdateres 20.05.2020.
Grovt grantømmer har blitt ført slik:
 • som 'spesialtømmer' fra 1996 til april 1998
 • som 'prima skurtømmer' fra april 1998 - april 1999 som 'annet skurtømmer' fra april 1999

  Den øvrige sortimentsinndelingen er vist i det følgende:
 • Spesialtømmer omfatter stolper, påler, finér- og innleggstømmer, spesial skurtømmer, eksporttømmer av spesialtømmerkvalitet og annet tømmerav spesialtømmerkvalitet. Prima skurtømmer er tømmer klassifisert som prima etter målereglement for skurtømmer målt i kvalitetsklasser av 1. august 1990 og annet primaskurtømmer når tømmeret er målt i kvalitetsklasser etter regler med tilsvarende kvalitetskrav. Fra 2012 er dette et utgåendesortiment.
 • Sekunda skurtømmer er tømmer klassifisert som sekunda etter målereglement for skurtømmer målt i kvalitetsklasser av 1. august 1990 og annetsekunda skurtømmer når tømmeret er målt i kvalitetsklasser etter regler med tilsvarende kvalitetskrav. Fra 2012 er dette etutgående sortiment.
 • Annet skurtømmer omfatter toppmålt tømmer av skurtømmerkvalitet som ikke er målt i kvalitetsklasser, skurtømmer av samme kvalitet, men måltetter andre målemetoder (f.eks. midtmålt, veid), svilletømmer, andre spesielle skurtømmersortimenter med kvalitetskrav somikke overstiger vanlig toppmålstømmer og eksporttømmer av vanlig skurtømmerkvalitet. Prima og sekunda skurtømmer er utgående sortimenter. Det meste av skurtømmer inngår i sortimentet annet skurtømmer fra 2012.
 • Sams skurtømmer og massevirke er tømmer målt i hele lengder, kvantumsmålt tømmer, virke målt på rot og annet virke som er en blanding av skurtømmer ogmassevirke.
 • Massevirke omfatter virke målt etter målereglene for klavemålt massevirke, virke av samme kvalitet målt med andre målemetoder, kubb,industrived, sponplatevirke og annet virke av tilsvarende eller dårligere kvalitet vesentlig beregnet til bruk i treforedlings- og sponplateindustrien.
 • Annet rundvirke er kasse- og tønnestavkubb, props og minetømmer, rundlast, gjerdestolper staur o.l.
 • Ved til brensel er skogvirke (stammevirke) levert til brensel (utgår fra 2006).
 • Skogsflis er flis av rundvirke av bar og lauv og av GROT (greiner og topper). Ulike flistyper er nye virkeskategorier i VSOP fra 2011.Per i dag blir tallene ikke publisert.
 • region
  Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

  Brukerveiledning for statistikkbanken