Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03541: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper (avslutta serie) 2001 - 2006

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
25.04.2008 10:00
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Netto næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Kapitalinntekter (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Andre inntekter (mill. kr):
mill. kr
Skattemessige fradrag (mill. kr):
mill. kr
Renter av gjeld (mill. kr):
mill. kr
Underskudd næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Andre fradrag (mill. kr):
mill. kr
Inntekt før fremførbart underskudd (mill. kr):
mill. kr
Benyttet udekket underskudd (mill. kr):
mill. kr
Inntekt før fradrag for ytet bidrag (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Av dette positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Av dette negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Foretak med i utvalget:
foretak
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Netto næringsinntekt (mill. kr) , Kapitalinntekter (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innføringen av fritak for beskatning av aksjeinntekter har medført at tallene fra og med 2004 ikke er fult ut sammenlignbare med tidligere år

statistikkvariabel

Netto næringsinntekt (mill. kr)

Inkl. jordbruks- og skogbruksinntekt, nettoinntekt av fiskerinæring, annen næringsinntekt og nettoinntekt av fast eiendom. Annen næringsinntekt utgjør størstedelen av posten.

Kapitalinntekter (mill. kr)

Inkl. renteinntekter, avkastning på 'sparedelen' på livsforsikring, aksjeutbytte fra norske og utenlandske selskaper.

Mottatt konsernbidrag (mill. kr)

Til om med 2004 inkluderte posten også aksjonærbidrag.

Ytet konsernbidrag (mill. kr)

Til om med 2004 inkluderte posten også aksjonærbidrag.

statistikkvariabel: Skattepliktige inntekter (mill. kr) , næring: Andre næringer

Jordbruk, skogbruk og fiske, produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnett, damp- og varmtvannsforsyning, holdingselskaper o.l. samt foretak med uoppgitt næringskode.