Sysselsetting, registerbasert

03324: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (SN2002) og sektor (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 444 Valgte

Søk

næring

Totalt 9 Valgte

Søk

sektor

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.06.2009
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer etter bosted:
personer
Sysselsatte personer etter arbeidssted:
personer
Referansetid
Sysselsatte personer etter bosted:
4. kvartal
Sysselsatte personer etter arbeidssted:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Under produksjonen av den registerbaserte sysselsettingsstatistikken for 2004 er det gjort mindre forbedringer i produksjonsopplegget. Dette berører en liten gruppe lønnstakere og vil spesielt kunne slå ut på arbeidsstedskommune og næring for lønnstakere ansatt i kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning. Av den grunn er reviderte tall for 2003 laget på nytt ved publisering av 2004-tallene.
Sysselsatte personer.
Grunnet en feil viser den registerbaserte sysselsettingsstatistikken for mange sysselsatte i statlige forvaltning i Oslo, i 4. kvartal 2003. Feilen ble rettet opp ved publisering av tall for 4. kvartal 2004. De gamle tallene for 2003 er merket 'foreløbige' i Statistikkbanken. Veksten kom blant annet i helsesektoren og noe som følge av omorganisering av offentlig virksomhet. Årsaken til feilen er registrering og behandling av i hovedsak småjobber innenfor undervisningssektoren. Dels ser det ut til å ha blitt en økende rapportering av slike jobber og dels har alle feilaktig blitt kodet med Oslo som arbeidsstedskommune. Når man ser på endringstall for statlig forvaltning må man ta høyde for at det vil oppstå endringer som skyldes omorganiseringer av offentlig virksomhet.
Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det er laget nye tall for 2005 etter samme definisjon, mens årgangene før følger gammel definisjon av alder.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken