I løpet av 2021 mottok om lag 1 040 000 alderspensjon fra folketrygden. Av disse var 949 100 bosatte ved utgangen av året, mens 90 900 enten døde eller utvandret i løpet av året. Antall bosatte alderspensjonister økte med 18 500, eller 2,0 prosent, sammenlignet med 2020. Med pensjonsreformen i 2011 fikk mange muligheten til å ta ut alderspensjon allerede ved fylte 62 år. Alderspensjonen kan fritt kombineres med annen inntekt. I alt 89 300 bosatte mellom 62 og 66 år valgte å ta ut alderspensjon i 2021, noe som tilsvarer 29,5 prosent av hele aldersgruppen.

Inntektsnedgang blant menn

Nye tabeller over alderspensjonister viser nå inntektsforholdene for denne gruppen. Alderspensjonister hadde i gjennomsnitt en samlet inntekt på 446 900 kroner i 2020. Mottakere av alderspensjon er imidlertid ikke en ensartet gruppe og inntektssammensetningen er forskjellig for ulike aldersgrupper. Figur 1 viser at de yngste alderspensjonistene hadde en langt høyere gjennomsnittlig inntekt enn de som var 67 år eller eldre. Dette skyldes i hovedsak at mange kombinerer alderspensjon med arbeid i aldersgruppen 62-66 år. Gjennomsnittlig Summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av et år. reduseres fra 419 200 kroner for aldersgruppen 62-66 år til 66 400 kroner for de mellom 67 og 74 år for så å synke til 7 800 kroner for de som er 75 år eller eldre.

Figur 1. Sammensetning av gjennomsnitlig inntekt for alderspensjonister i 2020, etter kjønn og alder

Mannlige alderspensjonister har høyere inntekt enn kvinner, henholdsvis 416 300 kroner mot 295 900 kroner i gjennomsnittlig samlet inntekt etter skatt. Inntektsutviklingen har på den annen side vært noe bedre for kvinner enn for menn om vi sammenligner perioden fra 2015 til 2020. Kvinnelige alderspensjonister har hatt en realvekst i gjennomsnittlig inntekt etter skatt på 1,2 prosent og menn har hatt en nedgang på 4,9 prosent i perioden. Nedgangen i realinntekt har vært størst blant mennene som har høyest inntekt, de som tilhører øverste Finner vi ved å sortere inntekt etter skatt i stigende rekkefølge, og så dele alle personene inn i fire like store deler basert på hvor høy inntekt de har. Første kvartil er fjerdedelen med lavest inntekt, fjerde kvartil er dem med høyest.. For disse har inntekt etter skatt blitt redusert med 7,7 prosent, men også de 75 prosentene av mannlig alderspensjonister med lavere inntekt har hatt en nedgang i perioden. Slik er det ikke blant de kvinnelige alderspensjonistene. Det har riktignok vært en realinntektsnedgang også blant kvinnene i det øverste inntektskvartilet i perioden på 1,2 prosent, men blant de nedre 75 prosentene har det vært en realinntektsvekst. De 25 prosentene av kvinnene med lavest inntekt har faktisk hatt den største realinntektsveksten i perioden med 4,0 prosent.

Andelen menn med lavinntekt øker

Inntektsutviklingen har altså vært ulik blant kvinner og menn med alderspensjon i perioden fra 2015 til 2020. Dette påvirker også fordelingen av kvinner og menn med alderspensjon som tilhører lavinntektsgrupper. For å ta hensyn til at de økonomiske levekårene påvirkes av husholdningenes inntekter og sammensetning, tar Personer som befinner seg under en bestemt grense for inntekt etter skatt per forbruksenhet. Denne inntekten brukes for å sammenligne inntektsnivået etter skatt mellom husholdninger av ulik størrelse og sammensetning. Husholdningens samlede inntekt etter skatt deles på antall forbruksenheter i husholdningen. Forbruksenhet er beregnet etter EU-skalaen ved at første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3. utgangspunkt i inntekt per forbruksenhet. Sammenligner vi denne inntekten, reduseres forskjellene mellom kvinner og menn noe, men det er likevel en realinntektsnedgang på 2,5 prosent for menn og en realvekst på 0,4 prosent for kvinner i perioden fra 2015 til 2020.

Ser vi på lavinntektsmålet Personer som tilhører en husholdning som har en årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under 60 prosent av median inntekt etter skatt per forbruksenhet i hele befolkingen, ved å bruke EU-skalaen for forbruksenheter. har kvinner en langt høyere andel alderspensjonister med lavinntekt enn menn, henholdsvis 13,8 prosent mot 5,0 prosent av alle med alderspensjon i 2020. Inntektsutviklingen siden 2015 har imidlertid ført til at andelen kvinnelige alderspensjonister med lavinntekt er redusert fra 14,7 prosent. For menn har andelen økt fra 4,2 prosent i samme periode. Mens menn utgjorde 21 prosent av alderspensjonistene med lavinntekt i 2015, har denne andelen økt til 26 prosent i 2020. Det er spesielt i aldersgruppen 67-74 år at andelen menn med lavinntekt øker. Her utgjør nå menn 41 prosent av lavinntektsgruppen, en økning fra 34 prosent i 2015.

Figur 2. Lavinntekt blant alderspensjonister. 2015-2020. Prosent