De nyeste tallene fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen 2020 viste at Sveits hadde Europas høyeste prisnivå for Konsum i husholdningene inkluderer varer og tjenester som betales og forbrukes av husholdningene.  Indeksen er basert på nominell utgift av et utvalg konsumprodukter som er omregnet ved bruk av en felles valuta (kjøpekraftsstandard). For mer detaljer av beregning vennligst se PPP manualen., 70 prosent over Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av per i dag de 27 EU-landene (EU27=100). Eurostat publiserer tidsserie for EU27 (eksklusive Storbritannia) tilbake til 1995..  Danmark, Norge og Island hadde relative prisnivåer på henholdsvis 41, 39 og 37 prosent over EU-snittet. I den andre enden lå Tyrkia, Nord-Makedonia og Bosnia-Hercegovina, med prisnivå fra 62 til 45 prosent under EU-gjennomsnittet.

Målt i volum var konsumet i Sveits på topp med indeks på 145, mens Albania hadde indeks på 43. Dette betyr at konsum i husholdning per innbygger i Sveits var 45 prosent over EU27, mens Albania hadde konsum på 57 prosent under EU-snittet. Norges konsum i husholdninger var 21 prosent over EU27. De andre nordiske landene hadde konsum fra 5 til 23 prosent over EU-snittet. 

Kartet viser prisnivåindekser for konsum i husholdningene. Foreløpige tall 2020. EU27=100

Norge dyrest på mat og drikke i Norden

Norge var dyrest for Varer og tjenester er gruppert i 12 konsumgrupper basert på konsumklassifisering European Classification of Individual Consumption by Purpose (ECoicop). «mat og alkoholfrie drikkevarer» og «alkoholholdige drikkevarer og tobakk» sammenlignet med de andre nordiske landene. For alkohol og tobakk lå prisnivået for Norge 79 prosent over Danmark. Det var små prisnivåforskjeller mellom Norge, Island og Danmark for konsumgruppene «kultur og fritid» og «hotell- og restauranttjenester». Norges prisnivå for disse gruppene var 12 til 19 prosent høyere enn Sverige og Finland.  

Figur 2. Prisnivåindekser for konsum i husholdningene etter utvalgte konsumgrupper. De nordiske landene. Foreløpige tall 2020. EU27=100

Island og Norges konsum høyest i Norden

Blant de fem nordiske landene hadde Island og Norge det høyest konsumet i husholdninger per innbygger i 2020.  Når vi sammenligner konsumet ser vi hvilke konsumgrupper som kan ha blitt påvirket av restriksjoner under koronapandemien. Islands konsum for gruppen «alkoholdige drikkevarer og tobakk», altså det som typisk kjøpes i butikker og vinmonopol, var nesten halvparten av konsumet i de andre nordiske landene. Men Islands konsum for gruppene «hotell- og restauranttjenester» og «kultur og fritid» var helt klart Nordens høyeste. Island har hatt lavere smittetrykk og vært noe mindre nedstengt enn for eksempel Norge, noe som kan forklare konsumet for disse gruppene i 2020.

Norge og Island hadde også høyest konsum av «klær og sko». For «møbler, husholdningsartikler og vedlikehold» lå Norges konsum hele 30 prosent over Sverige, 40 prosent over Island og Finland og 70 prosent over Danmark.  Under pandemien har dermed nordmenn brukt noe mer på hjemmeinnredning sammenlignet med sine nordiske naboer.

Figur 3. Volumindekser for konsum i husholdningene per innbygger etter utvalgte konsumgrupper. De nordiske landene. 2020. EU27=100

Tallene er midlertidige, og de endelige resultatene for 2020 publiseres i desember i år. Se Eurostats nettside for mer utfyllende opplysninger.

Undersøkelsen viser prisnivå i et land relativt til prisnivået i ett eller flere andre land på et gitt tidspunkt. Undersøkelsen viser ikke utvikling av prisnivå i tid. Det rapporteres pris til forbruker for et utvalg konsumprodukter som er representative for basisgruppen og samtidig sammenlignbare på tvers av land. De enkelte produktene som prises, aggregeres opp til stadig mer omfattende konsumgrupper. Fra det laveste aggregeringsnivået ("basisgruppenivå") og oppover vektes konsumgruppene med utgiftsandeler fra det enkelte lands nasjonalregnskap.