Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning

Publisert:

Endret:

Nylig publiserte tall fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at det var store kontraster i prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger på tvers av Europa i 2018.

Resultatet fra Eurostats årlige BNP-sammenligning, viser at Luxembourg, Irland, Sveits og Norge var de fire Europeiske landene med høyest i prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2018, viser nye tall fra statistikken BNP per innbygger, prisnivåjustert. Luxembourg, Irland, Sveits og Norge hadde BNP henholdsvis 161, 89, 55 og 51 prosent over EU-snittet EU28. Luxembourgs ekstraordinært høye BNP per innbygger skyldes delvis landets særstilling. En stor andel av arbeidsstyrken er bosatt i nabolandene og inkluderes derfor ikke i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på. Irlands posisjon i denne rangeringen skyldes blant annet globaliseringseffekter.

Figur.1. Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. 2018. EU28=100

ALBANIA 31
BOSNIA-HERCEGOVINA 31
NORD-MAKEDONIA 37
SERBIA 39
MONTENEGRO 48
BULGARIA 51
KROATIA 63
TYRKIA 64
ROMANIA 65
HELLAS 68
LATVIA 69
POLEN 70
UNGARN 71
SLOVAKIA 73
PORTUGAL 77
LITAUEN 80
ESTLAND 82
SLOVENIA 87
KYPROS 89
TSJEKKIA 91
SPANIA 91
ITALIA 96
MALTA 98
FRANKRIKE 104
STORBRITANNIA 105
FINLAND 111
BELGIA 117
SVERIGE 120
TYSKLAND 122
ØSTERRIKE 127
DANMARK 128
NEDERLAND 129
ISLAND 130
NORGE 151
SVEITS 155
IRLAND 189
LUXEMBOURG 261
Figur.1. Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. 2018. EU28=100
ALBANIA 31
BOSNIA-HERCEGOVINA 31
NORD-MAKEDONIA 37
SERBIA 39
MONTENEGRO 48
BULGARIA 51
KROATIA 63
TYRKIA 64
ROMANIA 65
HELLAS 68
LATVIA 69
POLEN 70
UNGARN 71
SLOVAKIA 73
PORTUGAL 77
LITAUEN 80
ESTLAND 82
SLOVENIA 87
KYPROS 89
TSJEKKIA 91
SPANIA 91
ITALIA 96
MALTA 98
FRANKRIKE 104
STORBRITANNIA 105
FINLAND 111
BELGIA 117
SVERIGE 120
TYSKLAND 122
ØSTERRIKE 127
DANMARK 128
NEDERLAND 129
ISLAND 130
NORGE 151
SVEITS 155
IRLAND 189
LUXEMBOURG 261

Resultatene fra Eurostat viser at det var stor spredning i prisnivåjustert BNP per innbygger på tvers av Europa i 2018. Albania og Bosnia-Herzegovina var landene med lavest prisnivåjustert BNP per innbygger. Med en indeks på 31, lå disse landene hele 69 prosent under EU28.

Store forskjeller mellom sammenlignbare land

I Norden var Norge på topp, med prisnivåjustert BNP fra 16 til 36 prosent over de andre nordiske landene. Tysklands nivå lå hhv 16 og 17 prosent over Storbritannia og Frankrike. Italias nivå lå 5 prosent over Spanias, 25 prosent over Portugals og 41 prosent over Hellas. Romania hadde prisnivåjustert BNP 2 prosent over Tyrkia og 3 prosent over Kroatia. Bulgaria var på topp i Balkan med nivå som varierte fra 30 til 64 prosent over de andre Balkan landene.

Hvorfor justere BNP for forskjeller i prisnivå?

BNP måles i landenes nasjonale valuta. I internasjonale BNP-sammenligninger er det derfor nødvendig å omregne de nasjonale BNP-tallene til en felles måleenhet. Én måte å gjøre dette på, er å benytte valutakurser ved å omregne landenes BNP til for eksempel Euro. BNP basert på valutakurs aleine vil imidlertid ikke ta hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene som sammenlignes. Prisnivået er også vanligvis høyere i høyinntekt-land enn i lavinntekt-land. For å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sitt BNP sett i forhold til land med lavt prisnivå er prisnivåjustert BNP en anerkjent metode. Prisnivåjustert BNP eliminere prisforskjellen mellom land og muliggjør sammenligning av volumet av varer og tjenester mellom land.

Figur 2. Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert og volumindekser for BNP per innbygger, valutakursjustert. 2018. EU28=100

LANDSNAVN BNP per innbygger, prisnivåjustert BNP per innbygger
Albania 31 15
Bosnia-Hercegovina 31 16
Nord Makedonia 37 17
Serbia 39 20
Montenegro 48 25
Bulgaria 51 26
Kroatia 63 41
Tyrkia 64 26
Romania 65 34
Hellas 68 56
Latvia 69 50
Polen 70 42
Ungarn 71 45
Slovakia 73 54
Portugal 77 65
Litauen 80 53
Estland 82 65
Slovenia 87 72
Kypros 89 80
Tsjekkia 91 64
Spania 91 84
Italia 96 96
Malta 98 84
Frankrike 104 115
Storbritannia 105 119
Finland 111 139
Belgia 117 132
Sverige 120 152
Tyskland 122 132
Østerrike 127 143
Danmark 128 170
Nederland 129 147
Island 130 204
Norge 151 227
Sveits 155 230
Irland 189 218
Luxembourg 261 323

Figur 2 sammenligner BNP-indekser omregnet med valutakurs med prisnivåjusterte BNP-indekser. Vi ser en klar trend hvor samtlige land med indeks under EU-gjennomsnittet får oppjustert sine indekser når man prisjusterer, mens det motsatte gjelder for samtlige land med indeks over EU-snittet, inkludert Norge. Norges BNP-indeks var 227 ved bruk av valutakurs, men falt til 151 når det høye prisnivået i Norge tas i betraktning. Danmarks BNP-indeks var 170¹ omregnet med valutakurs og 128 med prisjustert BNP. Motsatt effekt ser vi for blant annet Polen hvor BNP per innbygger beregnet med valutakurs var 58 prosent under EU-snittet, men når man prisjusterer BNP ble indeksen 30 prosent under EU-snittet.

Se Eurostats publisering for mer utfyllende opplysninger og endelige tall for 2018.

 

¹ Tall rettet 18. desember 2019.

Kontakt