Sveits på pristoppen i Europa, Norge nummer tre

Publisert:

Sveits hadde Europas høyeste prisnivå i 2019, viser de siste tallene fra Eurostat. Men Norge var dyrest på transport samt alkoholholdige drikkevarer og tobakk. Luxembourg topper listen for høyest prisnivåjustert BNP per innbygger.

Siste tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene og prisnivåjustert BNP per innbygger i Europa. Resultatene er foreløpige, og endelig tall for 2019 publiseres i desember 2020.

Balkan-land har laveste prisnivå

Sveits var i 2019 dyrest i Europa, med et prisnivå som lå 62 prosent over EU27. Island, Norge og Danmark fulgte deretter med priser som lå henholdsvis 54, 50, og 41 prosent over EU-gjennomsnittet. Lavest prisnivå ble registrert i Øst-Europa, spesielt blant landene på Balkan. Flere land på Balkan viste prisnivå som lå rundt halvparten av gjennomsnittet i Europa. Lavest prisnivå ble registrert i Tyrkia, med en prisnivåindeks på 47 som betyr at prisnivået var 53 prosent under gjennomsnittet for EU-landene.

Figur 1. Prisnivåindekser for konsum i husholdningene. Foreløpige tall 2019. EU27=100

TYRKIA 47
NORD-MAKEDONIA 50
BULGARIA 53
BOSNIA-HERCEGOVINA 55
ROMANIA 55
SERBIA 57
ALBANIA 57
MONTENEGRO 57
POLEN 60
UNGARN 65
LITAUEN 70
KROATIA 71
TSJEKKIA 75
LATVIA 79
SLOVAKIA 81
ESTLAND 85
HELLAS 87
MALTA 87
PORTUGAL 88
SLOVENIA 88
KYPROS 90
SPANIA 97
ITALIA 103
TYSKLAND 107
ØSTERRIKE 113
FRANKRIKE 114
BELGIA 115
NEDERLAND 117
SVERIGE 121
STORBRITANNIA 121
FINLAND 127
LUXEMBOURG 131
IRLAND 134
DANMARK 141
NORGE 150
ISLAND 154
SVEITS 162
Figur 1. Prisnivåindekser for konsum i husholdningene. Foreløpige tall 2019. EU27=100
TYRKIA 47
NORD-MAKEDONIA 50
BULGARIA 53
BOSNIA-HERCEGOVINA 55
ROMANIA 55
SERBIA 57
ALBANIA 57
MONTENEGRO 57
POLEN 60
UNGARN 65
LITAUEN 70
KROATIA 71
TSJEKKIA 75
LATVIA 79
SLOVAKIA 81
ESTLAND 85
HELLAS 87
MALTA 87
PORTUGAL 88
SLOVENIA 88
KYPROS 90
SPANIA 97
ITALIA 103
TYSKLAND 107
ØSTERRIKE 113
FRANKRIKE 114
BELGIA 115
NEDERLAND 117
SVERIGE 121
STORBRITANNIA 121
FINLAND 127
LUXEMBOURG 131
IRLAND 134
DANMARK 141
NORGE 150
ISLAND 154
SVEITS 162

Norge dyrest på mat, drikke og transport i Norden

For konsumgruppen «matvarer- og alkoholfrie drikkevarer» var Norge dyrest sammenlignet med resten av de nordiske landene. Prisnivået i Norge var 57 prosent over EU27, og kun Sveits viste høyere priser i Europa-sammenheng. Til sammenligning var prisene på mat og drikke samlet sett i våre naboland fra 11 til 27 prosent lavere enn i Norge.

Når det gjelder konsumgruppen «alkoholholdige drikkevarer og tobakk» ble Norge og Island målt til de høyeste prisene i Norden og i Europa med indekser på henholdsvis 236 og 213. Dette betyr at prisnivået i Norge og på Island var 136 og 113 prosent over EU-gjennomsnittet, mye grunnet høye avgifter innen denne varegruppen. Sammenlignet med Norge betalte danskene og svenskene bare rundt halvparten for alkohol og tobakk, mens finnene betalte om lag 30 prosent mindre.

Det høyeste prisnivået i Norden for varer og tjenester knyttet til konsumgruppen «transport» ble registrert i Norge med et prisnivå som var 42 prosent over EU-gjennomsnittet. Dette var for øvrig også det høyeste i Europa. Prisnivået på Island og i Danmark lå henholdsvis 7 og 9 prosent lavere enn i Norge, mens Sverige og Finland var rundt 20 prosent lavere og viste tilnærmet likt prisnivå. Konsumgruppen «transport» dekker personlig transport og transporttjenester.

For konsumgruppene «klær og skotøy» og «hotell- og restauranttjenester» hadde Island de høyeste prisene både i Norden og i Europa, med prisnivå på henholdsvis 39 og 76 prosent over EU27. Nærmest Island for disse gruppene kom prisnivået i Danmark og Norge, mens Sverige og Finland viste likt prisnivå for hver av gruppene med respektive 15 og 24 prosent lavere priser sammenlignet med Island.

Fig 2. Prisnivåindekser på utvalgte varer og tjenester. Foreløpige tall 2019. De nordiske landene. EU27=100

Land Hotell- og restauranttjenester Kultur og fritid Transport Klær og skotøy Alkoholholdige drikkevarer og tobakk Matvarer og alkoholfrie drikkevarer
Sverige 133 125 112 118 131 114
Finland 133 124 113 118 157 119
Danmark 155 148 129 132 119 129
Island 176 158 132 139 213 140
Norge 166 154 142 126 236 157

Luxembourg med høyest prisnivåjustert BNP per innbygger

Resultatene fra prisnivåundersøkelsen blir brukt for å omregne landenes BNP til sammenlignbare tall. BNP-sammenligningen for 2019 viste at Luxembourg, Irland, Sveits og Norge var landene med høyest prisnivåjustert BNP per innbygger med henholdsvis 161, 91, 53 og 44 prosent over EU27. Albania og andre land på Balkan hadde lavest prisnivåjusterte BNP per innbygger.

Som tidligere år var Luxembourg på topp på rangeringen. Årsaken til høyt BNP tall i Luxembourg er at en stor andel av landets arbeidere bor i nabolandene. Disse bidrar til BNP i landet, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger er basert på.

Figur 3. Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2019. EU27=100

Prisnivåjustert BNP per innbygger
Albania 31
Bosnia-Hercegovina 32
Nord-Makedonia 38
Serbia 41
Montenegro 50
Bulgaria 53
Tyrkia 61
Kroatia 65
Hellas 68
Latvia 69
Romania 69
Polen 73
Ungarn 73
Slovakia 74
Portugal 79
Litauen 82
Estland 84
Slovenia 88
Kypros 89
Spania 91
Tsjekkia 92
Italia 95
Malta 99
Storbritannia 105
Frankrike 106
Finland 111
Belgia 117
Sverige 120
Tyskland 121
Østerrike 127
Nederland 128
Danmark 129
Island 130
Norge 144
Sveits 153
Irland 191
Luxembourg 261

Om kjøpekraftsundersøkelsen.

Undersøkelsen viser prisnivå i et land relativt til prisnivået i ett eller flere andre land på et gitt tidspunkt. Undersøkelsen viser ikke utvikling av prisnivå i tid. Det rapporteres pris til forbruker for et utvalg konsumprodukter som er representative for basisgruppen og samtidig sammenlignbare på tvers av land. De enkelte produktene som prises, aggregeres opp til stadig mer omfattende konsumgrupper. Fra det laveste aggregeringsnivået ("basisgruppenivå") og oppover vektes konsumgruppene med utgiftsandeler fra det enkelte lands nasjonalregnskap.

Visualisering av sammenlikning av prisnivået i Europa

I denne visualiseringen vises prisnivåndekser for europeiske land samt USA og Japan. I utgangspunktet vises utgiftsgruppen "Konsum i husholdningene", men andre utgiftsgrupper kan velges. Du kan også velge år tilbake til 2009.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer.

Kontakt