Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien påvirker fremdeles KPI i en viss grad. Selv om de fleste tjenestene er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet noen tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. I juni utgjør disse om lag 1,5 prosent samlet av KPIs vekt.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

Prisoppgang på flyreiser

KPI steg med 0,3 prosent fra mai til juni. Passasjertransport med fly bidro mest til oppgangen med prisøkning på 13,3 prosent fra mai. Fra og med juni tas faktiske priser for flyreiser i bruk på innenlandsreiser etter at disse har vært estimert i store deler av koronapandemien. Prismålingene er basert på ny datakilde for flyreiser i KPI og har nå et større datagrunnlag enn tidligere. Prisene på utlandstrekningene er fremdeles estimert med en sesongfaktor.

Bøker og boligtekstiler bidro også til den målte oppgangen i juni.

I motsatt retning trakk prisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer som falt med 0,6 prosent fra mai til juni. Spesielt bidro prisene på varegruppen brus og leskedrikker med et fall på 2,8 prosent fra mai til juni noe som kan tyde på at fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra og med 1. juli allerede er tatt høyde for i dagligvarebransjen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Elektrisitetsprisene preget tolvmånedersendringen

KPI steg med 2,9 prosent fra juni 2020 til juni 2021. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen med en økning på 68,7 prosent sammenlignet med juni i fjor. Oppgangen må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom fjoråret for denne varegruppen, og et generelt prispress i kraftmarkedet. Konsumprisindeksen uten elektrisitet KPI uten elektrisitet. Dette er en indikator der prismaterialet og vektandelene til elektrisitet inkludert nettleie i KPI blir holdt utenfor beregningene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI. steg 1,1 prosent fra juni 2020 til juni 2021, noe som betyr at elektrisitet inkludert nettleie bidro til å trekke KPI opp hele 1,8 prosentpoeng i perioden. 

Oppgangen i KPI ble dempet av prisene til matvarer og alkoholfrie drikkevarer som viste nedgang på 1,7 prosent fra juni i fjor til juni i år, mens prisene på klær falt 3,7 prosent i samme periode. Prisene for passasjertransport med fly har også falt de siste tolv måneder.

Den løpende tolvmånedersveksten for KPI økte med 0,2 prosentpoeng i juni. Oppgangen skyldes i hovedsak prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie som fra mai til juni i år var uendret, mens de fra mai til juni i fjor falt 8,3 prosent.  

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. var 1,4 prosent i juni, ned fra 1,5 prosent i mai.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juni 2020-juni 2021

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for juni. Det er stor variasjon i regionale og nasjonale tiltak og vi velger å særskilt behandle konsumområder som er nasjonalt påvirket. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesongfaktorer. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se artikkel om korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 og 2021 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.