Gradvis økt reiseaktivitet og oppheving av det nasjonale reiserådet om å unngå unødvendige reiser innenlands fra og med 21. mai 2021, gjør at SSB igjen tar i bruk faktiske priser fra og med juni-indeksen som publiseres 9. juli. Endringen gjelder første omgang kun for flyreiser innenlands. Samtidig tas en ny datakilde i bruk, noe som gir et langt større datagrunnlag enn tidligere metode. Det frarådes fortsatt å reise til andre land og prismålingene for utenlandsreiser vil for juni fortsatt være estimert, gitt at det ikke skjer betydelig endringer i antall reisende, samt at restriksjoner opphører.

Flyreiser og koronapandemien

Luftfarten er en av bransjene som har vært kraftigst berørt av pandemien. Tall fra Avinor har vist kraftig fall i antall passasjerer og særlig for utenlandsreiser har nedgangen vært markant, på godt over 90 prosent sammenlignet med pre-korona perioder. Det er også stor usikkerhet om hvordan reisetallene vil bli framover.

Under store deler av koronapandemien har flyreiser i KPI blitt behandlet som en tjeneste som private husholdninger ikke har benyttet seg av, og derfor har flyreiser blitt nøytralisert ut av KPI. Innenlandsflyvninger har i visse perioder med svært lave reisetall og strenge reiserestriksjoner fulgt prisutviklingen for alle andre tilgjengelige varer og tjenester i KPI. Prisene for utenlandsflyvninger har vært estimert under hele pandemien. Flyreiser utenlands har et klart sesongmønster og prisene er derfor fremskrevet basert på sesongfaktorer. På denne måten er effektene av prisene på flyreiser tatt ut av KPI i denne perioden.

Ny datakilde og beregningsmetode

Den nye metoden er basert på prismålinger for definerte representative søk i et tilgjengelig API som dekker bredt flybilletter både innenlands og utenlands. Å hente ut data automatisk ved hjelp av ett tilgjengelig API gjør datainnsamlingen langt mer effektiv enn tidligere. Prismålingene forsøker å imitere konsumentatferd ved å søke etter de billigste flybillettene rettet mot privatreisende på ulike definerte strekninger, på gitte avreisedager og tidspunkt, innhentet på ulike definerte bestillingstidspunkt før avreise. Dette betyr at vi sammenligner tilnærmet like flybilletter over måleperioder, som er et viktig grunnprinsipp i KPI. Mens vi tidligere koblet så identiske flyvninger som mulig fra periode til periode vil nå gjennomsnitt av sammenlignbare flyvninger ligge til grunn for målingene. Dermed kan et langt større datagrunnlag utnyttes. For mer informasjon om ny datakilde og beregningsmetode, se Ny datakilde og beregningsmetode for flyreiser i KPI.

Den pågående pandemien har vanskeliggjort gode analyser på effekten i KPI av ny datakilde og beregningsmetode i prisindeksen for flyreiser. Det er beregnet tilbakegående serier, men noe usikkerhet er knyttet til resultatene disse gir da datagrunnlaget er preget av langt færre flyvninger enn i en normalsituasjon, særlig på utenlandsstrekningene. Det er likevel ikke ventet at ny metode vil gi større prissvingninger fra periode til periode enn metoden som har blitt brukt tidligere.