Korona-konsekvenser for KPI

Publisert:

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for konsumprisindeksen (KPI) for april. Store endringer i konsumet fører til at en rekke tjenester blir behandlet særskilt.

Eurostat (det europeiske statistikkbyrået) har i tett samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre nasjonale statistikkbyråer utarbeidet internasjonale retningslinjer  for hvordan konsekvensene av koronaepidemien bør håndteres i landenes respektive (harmoniserte) konsumprisindekser. Retningslinjene og hvordan koronatiltakene påvirker KPI er tidligere utdypet. For tjenester hvor husholdningenes konsum i april tilnærmet falt helt bort er følgende løsninger valgt:

  • Prisutviklingen fra mars til april for tjenester hvor konsumet var null eller tilnærmet null i april, er fremskrevet med endringen i total KPI fra mars til april.
  • Unntak fra hovedregelen i første ballpunkt er gjort for flyreiser, pakketurer og hotellovernattinger, hvor prisutviklingen er fremskrevet med sesongfaktorer.

Tjenester som følger prisutviklingen i total KPI

Tjenester som omsettes i frisør- og hudpleiesalonger, puber og barer uten matservering, samt tannleger, teatre, kinoer, museer, treningssentre og gjennom idrettsarrangementer og skolefritidsordningen dekkes av KPI. I all hovedsak var disse næringene stengt i hele april og husholdningenes konsum av disse tjenestene antas derfor å ha vært svært lav (tilnærmet null).  Barnehager kunne tidligst åpne 20. april, men det var ulik praksis med hensyn til tidspunktet for når de åpnet og i tillegg førte smitteverntiltakene til både redusert tilbud og åpningstider. SSB har derfor valgt å betrakte også konsumet av barnehagetjenester som tilnærmet null i april ved beregning av KPI.

For alle de forannevnte tjenestene har SSB valgt å fremskrive prisene fra mars med utviklingen i KPI totalindeks fra mars til april. For å få et korrekt grunnlag for framskrivningen, har SSB beregnet en total KPI kun basert på alle de varer og tjenester hvor prisgrunnlaget var tilfredsstillende. Denne er så benyttet som framskrivningsgrunnlag for de tjenestene som har antatt tilnærmet null konsum i april. Denne fremgangsmåten vil implisitt omfordele vektandelene i KPI fra de tjenestene som ikke ble konsumert, til de varer og tjenester som faktisk ble konsumert i april. Dette er ensbetydende med å ta de aktuelle tjenestene uten konsum ut av KPI for april.

Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene

SSB har, i henhold til de internasjonale retningslinjene, valgt å la prisutviklingen for tjenester hvor konsumet er tilnærmet null i april følge månedsutviklingen i KPI total. Et mye diskutert tema i utformingen av de internasjonale retningslinjene, er hvorvidt det bør gjøres unntak fra hovedprinsippet når tjenesten viser et tydelig sesongmønster i prisene. Eksempler på slike tjenester for april er flyreiser, hotellovernattinger og pakketurer. Slike tjenester kan vise til dels store svingninger i prisene fra måned til måned som gjentas år for år. Ved å velge hovedprinsippet brytes et gjentagende sesongmønster og det skapes større endringer i tolvmånedersraten, noe som antas å være mer uheldig enn hva som er tilfellet for tjenester som ikke har en prisfastsettelse styrt av sesong. Særlig hensynet til bruk av konsumprisindekser i indeksering og som inflasjonsmål har blitt vektlagt i utformingen av de internasjonale retningslinjene. 

Eurostat anbefaler derfor å predikere sesongvariasjoner for tjenestene med et klart sesongmønster, til tross for at disse også har et konsum som tilnærmet er null under korona epidemien. En anbefalt metode er å fremskrive prisutviklingen fra mars til april med en sesongkorrigeringsfaktor.

Flyreiser, pakketurer og hotellovernattinger har et sesongmønster

For flyreiser i april er prisene samlet inn opptil flere måneder i forkant. Som følge av strenge reiseråd og begrenset reiseaktivitet i april, har SSB valgt å ikke bruke disse prisene. Storbyferie, som er en del av gruppen pakketurer, var også å sterkt påvirket av reiserådene i april og konsumet antas som fraværende. Gruppene flyreiser og pakketurer betraktes derfor som tjenester med tilnærmet null konsum i april. Hoteller var ikke pålagt stengt i april, men strenge reiseråd for fritidsreiser og dermed liten reiseaktivitet medførte også lav etterspørsel etter hotellovernattinger. For hotellovernattinger antas også konsumet å være tilnærmet null i april.

For prisene på flyreiser finner SSB et klart sesongmønster for utenlandsstrekninger, men ikke like tydelig for flyreiser innenlands. Prisene for både pakketurer og hotellovernattinger viser også et klart sesongmønster. For april har SSB derfor fremskrevet prisene for flyreiser utenlands, hotellovernattinger og storbyferie, med sesongfaktorer. For innenlandsflyvinger er prisene fra mars fremskrevet med endringen i KPI totalindeks fra mars til april.

Månedlige sesongfaktorer er estimert på bakgrunn av tidsseriene for disse tjenestene gjennom bruk av anerkjente metoder. Metodene korrigerer tidsseriedata for sesongvariasjoner som er gjentagende, men tar også høyde for at et sesongmønster kan endres gradvis over tid.

Kontakt