Fra februar 2021 til februar 2022 steg KPI 3,7 prosent, opp fra 3,2 prosent forrige måned.

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI. steg med 2,1 prosent fra februar 2021 til februar 2022, opp fra 1,3 prosent i januar.

Forskjellen mellom endringene i KPI og KPI-JAE viser at avgiftsendringer og priser på energivarer bidro til å trekke veksten i KPI opp med 1,6 prosentpoeng de siste tolv månedene.  

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Stor månedsendring for matvareprisene

Fra januar til februar 2022 steg matvareprisene 4,5 prosent, som er en sjelden stor oppgang.

– Den store månedsoppgangen må sees i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom leverandørene og kjedene. Leverandørene har anledning til å justere prisene inn til dagligvarekjedene to ganger i året basert på dokumenterbare endringer i kostnadene deres, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Dette skjer ved to faste datoer, 1. februar og 1. juli, og det er vanlig å se at matvareprisene går opp i akkurat disse to månedene.

– Økte råvarepriser har vært synlig over lengre tid. Disse økte kostnadene for matvareprodusentene antar vi nå reflekteres i prisene vi møter i matbutikken, fortsetter han.

Råvarer som hvete, kaffe og palmeolje har hatt store prisoppganger det siste året. I tillegg fører høye priser på gass til at prisene på kunstgjødsel blir høyere, noe som igjen kan påvirke matvareprisene.

Bred prisøkning på matvarer

Det var en bred prisøkning på matvarer og alkoholfrie drikkevarer fra januar til februar 2022. Varegruppene som bidro mest til oppgangen var prisene på ost og osteprodukter, som økte 5,7 prosent fra januar til februar 2022. Prisene på kaffe er opp 8,0 prosent, mens prisene på iskrem steg med 5,3 prosent i samme periode.

Det var imidlertid mange grupper som hadde høyere oppgang enn dette. Blant annet steg prisene for pasta og couscous med 17,3 prosent, mens gruppen hermetisk frukt steg 18,2 prosent.

Fra februar 2021 til februar 2022, altså tolvmånedersendringen i KPI, steg prisene på matvarer med 1,4 prosent. Gjennom store deler av 2021 lå disse prisene på et lavere nivå enn i året før.

– I 2020 trakk særlig prisene på importerte jordbruksvarer matvareprisene opp, blant annet som følge av den svake kronen. Tilsvarende vekst ble ikke registrert i 2021, og kombinert med betydelige kutt og bortfall av avgifter falt matvareprisene stort sett gjennom fjoråret. Til tross for en betydelig prisoppgang nå fra januar til februar i år er prisene på matvarer fortsatt under toppnivået i 2020, sier Espen Kristiansen.

Stor prisøkning på drivstoff og smøremidler

En annen varegruppe som var med på å trekke prisveksten oppover var drivstoff og smøremidler. Fra januar til februar 2022 steg prisene med 5,7 prosent, mens prisene i februar var 21,2 prosent høyere enn samme måned i fjor.

– Det høye prisnivået for denne gruppen kan sees i sammenheng med høyere oljepris som følge av uro i markedet, sier Espen Kristiansen.  

Drivstoffprisene i Norge består av en betydelig del avgifter, noe som demper den relative påvirkningen av endringer i innkjøpspris. Prisene på bensin og diesel steg med henholdsvis 6,0 og 5,9 prosent fra januar til februar 2022.

Laveste strømpriser siden juli 2021

Prisene for elektrisitet inkludert nettleie falt med 5,5 prosent fra januar til februar 2022.

– Strømprisene i februar var på det laveste nivået siden juli 2021. NVE peker på lavere forbruk som følge av mildt vær, i tillegg til mye vind i nabolandene våre, for å forklare de lavere prisene i februar i deres ukesrapporter (nve.no), sier Espen Kristiansen.  

Fra februar 2021 til februar 2022 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 8,9 prosent. Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften ville elektrisitet inkludert nettleie vist en prisoppgang på rundt 53 prosent i samme periode.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Februar 2021 - Februar 2022

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for en måned, vil staten gi en direktestøtte til strømkundene. Støtteandelen var på 55 prosent i desember 2021 og 80 prosent fra og med januar 2022. Støtten gis for et månedlig strømforbruk opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100, altså 0,2 fra og med januar 2022.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

For perioden januar til og med mars er det også vedtatt en redusert el-avgift (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.