Fra november til desember 2022 gikk KPI opp 0,1 prosent. KPI var 5,9 prosent høyere i desember 2022 enn desember 2021.

For andre måned på rad gikk dermed tolvmånedersveksten i KPI ned. I november var den på 6,5 prosent, etter en topp på 7,5 prosent i oktober.

I KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., var tolvmånedersveksten 5,8 prosent i desember, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Nå som desembertallene er klare har SSB også beregnet Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersveksten, som angir veksten i en størrelse fra en måned ett bestemt år til samme måned året etter.  i KPI for 2022. Dette er ikke det samme som tolvmånedersveksten i desember. Les omtale av årsveksten lenger ned i saken. 

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Strømprisene trekker tolvmånedersveksten ned

Den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI gikk fra 6,5 prosent i november til 5,9 prosent i desember, er utviklingen i strømprisene.

Fra november til desember 2022 falt elektrisitetsprisene inkludert nettleie i KPI med 4,1 prosent, til tross for at spotprisen i markedet økte. Det er det to hovedgrunner til. 

– For det første var det flere som fikk strømstøtte i desember enn i november, ettersom den månedlige spotprisen oversteg 70 øre i alle de fem prisområdene i Norge. Isolert sett demper det veksten i strømprisene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– For det andre ble strømprisene redusert for husholdninger med standard variabelpris-kontrakter, fordi prisene blir justert med etterslep, mens strømstøtten øker også for disse forbrukerne når spotprisen øker. Det førte til at strømprisene gikk ned fra november til desember totalt sett, sier Espen Kristiansen.

Sammenlignet med desember 2021 var strømprisene 0,8 prosent høyere i desember 2022.

– Kompensasjonsandelen var mindre i desember 2021 enn i desember 2022. Den økte støttesatsen, sammen med at alle prisområdene kvalifiserte for støtte i desember 2022, gjør at strømprisene husholdningene betalte i gjennomsnitt ikke var særlig høyere enn for ett år siden, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten i strømprisene på 0,8 prosent i desember er en stor nedgang fra tolvmånedersveksten i november, som var på 12,7 prosent. Grunnen er at strømprisene økte mye fra november til desember i 2021, mens de som nevnt gikk ned fra november til desember i 2022.

Les mer om metoden for måling av strømpriser i KPI i 2022 her.

Fall i drivstoffprisene

Prisene på drivstoff og smøremidler falt 8,8 prosent fra november til desember  2022.

Prisfallet er kraftigere fra november til desember enn tilsvarende periode i 2021. Dette fører til at tolvmånedersveksten for drivstoff og smøremidler faller fra november til desember.

– Drivstoffprisene var spesielt høye sommeren 2022, og i juni var de 56 prosent høyere enn samme måned året før. Siden da har prisene falt en del, men de var fortsatt nesten 16 prosent høyere i desember enn tolv måneder tidligere, sier Espen Kristiansen.

Juletilbud på matvarer

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt 1,8 prosent fra november til desember 2022. Det var blant annet prisene på klementiner, sjokolade, epler, grøt og kaffe som bidro til nedgangen.

– I desember var det tilbud på en del typiske julevarer, noe som ikke har vært helt uvanlig de siste årene, sier Espen Kristiansen.

Fra desember 2021 til desember 2022 har prisene på mat og drikke steget med 11,5 prosent. Det er en liten nedgang fra tolvmånedersendringen på 12,7 prosent i november.

– Grunnen til det er at vi så en uvanlig svak prisreduksjon i desember 2021 enn det som har vært vanlig de foregående årene. Det gjør at vi får en liten nedgang i tolvmånedersveksten i desember 2022, sier Espen Kristiansen.

Til tross for tilbud og reduserte priser den siste måneden er mat- og drikkevarer mye høyere enn for ett år siden.

– Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å være det som bidrar mest til at tolvmånedersendringen i KPI holder seg på et høyt nivå, sier Espen Kristiansen.

Årsvekst på 5,8 prosent i KPI

Ved publiseringen av desember-tallene for KPI lager SSB også tall for Årsvekst beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsvekst må ikke forveksles med den løpende tolvmånedersveksten, som angir veksten i en størrelse fra en måned ett bestemt år til samme måned året etter.  i KPI. Årsveksten beregnes ved å se på gjennomsnittet i årets tolv måneder, som sammenlignes med gjennomsnittet for året før. Årsveksten i KPI i 2022 endte på 5,8 prosent. Dette skiller seg altså fra tolvmånedersveksten i desember, som måler desember 2021 mot desember 2022.

I KPI-JAE var årsveksten 3,9 prosent, det høyeste som har vært registrert noen gang for denne indeksen. Egen artikkel som omtaler årstallene publiseres på ssb.no 11. januar.

Strømstøttens effekt på KPI

For å vise strømstøtteordningens effekt på KPI har SSB beregnet en indeks hvor strømstøtten er fjernet, slik at kraft måles til markedspris og nettleien er på samme nivå som før støtteordningen, alt annet likt. SSB tar forbehold om at vi ikke vet hva markedsprisen på strøm ville vært i fravær av strømstøtten. Det er grunn til å tro at strømstøtten i seg selv har bidratt til å heve prisen i markedet, siden etterspørselen er høyere enn den ville vært uten støtten. I hvilken grad markedsprisen har blitt påvirket er et uavklart spørsmål. Når støtten i seg selv har bidratt til å heve prisene, vil beregningene som tar utgangspunkt i de observerte markedsprisene overvurdere betydningen strømstøtten har for prisveksten.

Beregnet uten strømstøtteordningen ville tolvmånedersendringen for KPI total vært på 7,1 prosent i desember. Av figur 2 ser vi at strømstøtten bidro til å dempe tolvmånedersendringen med 1,2 prosentpoeng. Fjerner vi støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften fra beregningene ville prisoppgangen for elektrisitet inkludert nettleie ha vært 33 prosent i samme periode.

Figur 2. 12-månedersendring, KPI og KPI uten strømstøtte¹. Prosent

¹ Indeksene som inngår for komponentene strøm og nettleie er avgiftsjusterte, det vil si at strømstøttebeløpet er lagt til prisen husholdningene betaler. Dette er dermed en hypotetisk KPI som viser hva samlet KPI hadde vært om husholdningene i stedet betalte markedsprisen. Strømstøtten består av regjeringens midlertidige strømstøtteordning og lavere elavgift.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 4. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Desember 2021 - desember 2022

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime for en måned vil staten gi en direktestøtte til strømkundene, med støtteandel på 55 prosent i desember 2021, 80 prosent januar tom august og 90 prosent fom september 2022 for snittbeløpet for spotprisen som overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden. Støtten gis for et månedlig strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

I januar til mars var el-avgiften nesten halvert i forhold til 2021, mens for perioden april til desember er det også vedtatt en noe redusert el-avgift sammenlignet med i fjor (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.