Fra april 2021 til april 2022 gikk KPI opp med 5,4 prosent. Dette er 0,9 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersendringen i mars.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Fra mars til april i år steg prisene på strøm og passasjertransport med fly med henholdsvis 14,0 og 39,0 prosent. I samme periode i fjor steg prisene på strøm med 1,1 prosent, mens de estimerte prisene på passasjertransport med fly steg med 6,9 prosent. Les mer om særskilt behandling av ulike tjenester under koronapandemien.

Økte priser på matvarer bidro også til å trekke veksttakten opp i april.

 – Matvareprisene steg med 1,0 prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene. De sterkere vekstratene fra mars til april i år sammenlignet med i fjor gjør at 12-månedersendringen i KPI er større i april enn i mars, sier Espen Kristiansen.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., steg med 2,6 prosent fra april 2021 til april 2022, opp fra 2,1 prosent i mars.

Forskjellen mellom endringene i KPI og KPI-JAE viser at avgiftsendringer og priser på energivarer bidro til å trekke veksten i KPI opp med 2,8 prosentpoeng de siste tolv månedene.  

Påskeeffekter spiller inn i KPI

Månedsendringen i KPI er som nevnt preget av økte priser på både innenlands- og utenlandsflygninger.

– Det er blitt registrert høy reiseaktivitet i april, særlig innenlands, noe som henger sammen med påskeferien. Den økte etterspørselen etter flybilletter i april var trolig med på å drive prisene oppover, sier Espen Kristiansen. 

I tillegg kan høye drivstoffpriser spille inn på prisene for flybilletter. De siste tolv månedene har prisene på drivstoff og smøremidler økt med 34,0 prosent, litt ned fra 42,3 prosent i forrige måned.

Hotell- og restauranttjenester er en annen gruppe som de siste månedene har hatt høy prisvekst. Dette fortsatte i april, da prisene var 6,8 prosent høyere enn i april 2021.  

Påskerelaterte tilbudskampanjer viste seg i matvareprisene, da det ble registrert nedgang i prisene på typiske påskevarer som kaffe, spisesjokolade, appelsiner, pølser, ketsjup og sennep.

Til tross for fall i disse prisene økte prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer samlet sett fra mars til april. Det var blant annet varegruppene brus og andre leskedrikker, og ost som bidro til prisoppgangen.

Prisøkning på strøm i april

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Tolvmånedersendringen er med dette høyere enn den var i mars da den var på 23,8 prosent.

Fra mars til april steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 14,0 prosent.

– Noe av oppgangen den siste måneden kan forklares med at elavgiften steg fra den lavere alminnelige satsen på 8,91 øre per kWh i mars til alminnelig sats på 15,41 øre per kWh i april, forklarer Espen Kristiansen.

Til tross for denne økningen er elavgiften fortsatt lavere enn den var i fjor, og dette begrunnes i de høye strømprisene. Prisstøtten til husholdningene i delene av landet med de høyeste strømprisene gjaldt fortsatt i april. Uten støtteordningen og reduksjonen i el-avgiften ville vi hatt en prisoppgang for elektrisitet inkludert nettleie på rundt 90 prosent de siste tolv månedene. 

For å vise strømstøtteordningens effekt på inflasjonen har SSB beregnet en KPI hvor strømstøtten er fjernet, slik at kraftprisen måles til markedspris og nettleien er på samme nivå som før støtteordningen, og alt annet holdt likt. Forskjellen mellom den offisielle KPI og den hypotetiske indeksen uten strømstøtte er dermed effekten strømstøtten har hatt i å dempe den totale prisveksten. For april ser vi av figur 2 at strømstøtten bidro til å dempe tolvmånedersendringen med 1,8 prosentpoeng, fra 7,2 prosent til 5,4 prosent.

 

Figur 2. 12-månedersendring, KPI og KPI uten strømstøtte¹

¹ Indeksene som inngår for komponentene strøm og nettleie er avgiftsjusterte, det vil si at effekten strømstøtteordningen har på prisen husholdningene betaler er tatt ut av beregningene. Dette er dermed en hypotetisk KPI som viser hva samlet prisvekst hadde vært om det ikke var innført noen støtte. Strømstøtten består av regjeringens midlertidige strømstøtteordning og lavere elavgift.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 4. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. April 2021 - April 2022

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for en måned, vil staten gi en direktestøtte til strømkundene. Støtteandelen var på 55 prosent i desember 2021 og 80 prosent fra og med januar 2022. Støtten gis for et månedlig strømforbruk opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100, altså 0,2 fra og med januar 2022.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

For perioden april til desember er det også vedtatt en noe redusert el-avgift (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.