Fra mars 2021 til mars 2022 steg KPI 4,5 prosent. 12-månedersveksten gikk opp fra 3,7 prosent forrige måned.

– Årsaken til den økte veksttakten er først og fremst at prisene på strøm og drivstoff steg i mars i år, mens de falt på samme tid i fjor, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., steg med 2,1 prosent fra mars 2021 til mars 2022, uendret fra februar.

Forskjellen mellom endringene i KPI og KPI-JAE viser at avgiftsendringer og priser på energivarer bidro til å trekke veksten i KPI opp med 2,4 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Høye energipriser trekker fremdeles opp

Varegruppen drivstoff og smøremidler fortsatte oppgangen fra forrige måned, med en prisøkning på 16,8 prosent fra februar til mars 2022. Den siste måneden steg prisene på bensin og diesel med henholdsvis 14,3 og 20,8 prosent.

– Prisveksten på drivstoff akselererte den siste måneden, fra et allerede høyt nivå. Vi ser dette i sammenheng med den siste tidens vekst i råoljeprisen, som også økte i mars, som følge av usikkerhet i internasjonal forsyning av olje, sier Espen Kristiansen.

De siste tolv månedene har prisene på drivstoff og smøremidler økt med over 40 prosent.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 23,8 prosent fra mars 2021 til mars 2022. I februar var 12-månedersveksten på rundt 9 prosent.

Den kraftige økningen i veksttakten i mars kommer av at prisene falt nesten 10 prosent fra februar til mars i fjor, mens de økte med 2,5 prosent fra februar til mars i år.

– Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften ville vi hatt en prisoppgang for elektrisitet inkludert nettleie på rundt 84 prosent de siste 12 måneder, sier Espen Kristiansen.

Bred oppgang

Det er vanlig at prisene på noen vare- og tjenestegrupper går opp samtidig som andre går ned. I mars i år var det veldig få grupper hvor prisene gikk ned.

Blant varegruppene som gikk mest opp, utenom energivarene, finner vi passasjertransport med fly, hvor prisene økte 13,6 prosent fra februar til mars 2022.

– Det er i hovedsak utlandsstrekninger som trakk opp månedsendringen, men prisnivået er fortsatt lavere enn i desember 2021. Sammenlignet med samme måned i fjor var prisene 7,8 prosent høyere i mars i år, sier Espen Kristiansen.

Prisene på klær og skotøy steg med 4,1 prosent fra februar til mars, og fortsatte oppgangen fra januar, som var preget av mye salg. Andre priser som har gått opp relativt mye det siste året er prisene på hotell- og restauranttjenester, møbler, samt materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig.

Prisnedgang på mat etter kraftig økning i februar

En av de få varegruppene hvor prisene gikk ned fra februar til mars var matvarer, med en nedgang på 1,7 prosent fra februar til mars 2022. Fra januar til februar 2022 steg matvareprisene med 4,5 prosent, som var en sjelden stor oppgang.

– Som vanlig observerer vi utbredt tilbudsaktivitet i mars, etter at prisene blir justert opp i februar. I år var prisveksten i februar sterk sammenlignet med tidligere år, og det påfølgende fallet vi ser i mars er også en del større enn vanlig, sier Espen Kristiansen.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mars 2021 - Mars 2022

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for en måned, vil staten gi en direktestøtte til strømkundene. Støtteandelen var på 55 prosent i desember 2021 og 80 prosent fra og med januar 2022. Støtten gis for et månedlig strømforbruk opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100, altså 0,2 fra og med januar 2022.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

For perioden januar til og med mars er det også vedtatt en redusert el-avgift (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.