Prisindeks for utleie av næringseiendom

Oppdatert: 11. desember 2023

Neste oppdatering: 11. desember 2024

Endring i utleieprisene for næringseiendom
Endring i utleieprisene for næringseiendom
2021 - 2022
3,2
%
Utleie av næringseiendom, etter type eiendom
Utleie av næringseiendom, etter type eiendom
PrisindeksEndring fra forrige år
20212022
Alle eiendommer127,0131,13,2
Butikk/kjøpesenter119,3120,81,3
Hotell122,0142,116,5
Industri125,4127,81,9
Kontor125,6127,81,8
Lager143,1149,74,6
Verksted148,2151,12,0
Annet134,0137,82,8
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på utleie av næringseiendom, samlet og for ulike eiendomstyper.

Arealbegrepet som benyttes er utleid areal. Skattyter kan velge om bruksareal (BRA) eller bruttoareal (BTA) skal legges til grunn ved verdsetting av næringseiendom

Prisen er kvadratmeterpris beregnet som årlig leieomsetning for eiendommen delt på eiendommens utleide areal.

Eiendomstype er en klassifiseringsvariabel som viser eiendommens hovedfunksjon, og varierer mellom “butikk”, “hotell”, “industri”, “kontor”, “lager”, “verksted” og “annet”.

Sentralitet er en klassifiseringsvariabel som viser hvor sentralt eiendommens kommune ligger i forhold til tettsteder av ulik størrelse. Variabelen varierer mellom “sentrale kommuner”, “noe sentrale kommuner”, “mindre sentrale kommuner” og “minst sentrale kommuner”

Ikke relevant

Navn: Prisindeks for utleie av næringseiendom
Emne: Priser og prisindekser

11. desember 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Nasjonalt nivå

Årlig publisering

Statistikken publiseres 11 måneder etter referanseårets utløp. Referansetidspunkt: 2010=100

Ingen krav om rapportering, men i den såkalte
SPPI-manualen, Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price
Indices for Services – Second edition, er det anbefalt å utarbeide prisindeks
også for denne næringen.

Grunnlagsmaterialet lagres og forskere ved godkjente institusjoner kan søke om tilgang.

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på utleie av næringseiendom, samlet og for ulike eiendomstyper.

En prisindeks for utleie av næringseiendom vil være viktig input i nasjonalregnskapet slik at man der kan deflatere produksjonen innenfor denne relativt store næringen. I «Handbook on price and volume measures in national accounts» kap. 4.12.1 vises det til ulike metoder for å utarbeide deflatorer for tjenester knyttet til fast eiendom. Det er også et behov for utleiere å kunne relatere til offisiell statistikk når de skal justere utleiepriser.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne. Se også likebehandlingsprinsippet.

Ikke relevant

Statistikkloven § 2-2, § 2-3 og § 3-2

Ingen krav om rapportering, men i den såkalte SPPI-manualen, Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services – Second edition, er det anbefalt å utarbeide prisindeks også for denne næringen.

Populasjonen er alle næringseiendommer som leies ut til næringsdrivende aktører. Indeksen viser prisendringer for hele eiendomsmassen samlet, dvs. at den ikke begrenses til nyingåtte kontrakter. Mange av kontraktene er langsiktige og antas justert med KPI i mellomliggende år før de reforhandles.

Data hentes fra Skatteetatens skjema RF-1098 «Formue av næringseiendom» som skal besvares av skatteytere eller deltakerlignede selskaper som eier næringseiendom som skal verdsettes etter forskrift 19. november 1999 nr 1158 (FSFIN) § 4-10.

Børsnoterte selskaper og heleide døtre, selskaper fritatt fra skatteplikt, samt bortforpaktere av jordbrukseiendom skal ikke fylle ut skjemaet. De oppgavegivere som skal besvare skjemaet må levere én oppgave per eiendomstype. Undersøkelsen er en totaltelling

SSB får tilgang til dataene fra RF-1098 i månedsskiftet november/desember år t+1. Det er «skattyter eller deltakerlignende selskap» som skal levere skjema RF-1098 og skattyter er i datamaterialet identifisert ved organisasjonsnummer eller fødselsnummer. De viktigste opplysningene er:

  • Skatteyters id (organisasjonsnummer eller fødselsnummer)
  • Kommune
  • Eiendomstype
  • Leieinntekt
  • Beregnet årlig leieinntekt
  • Utleid areal

Utleieobjekt med mindre areal enn 1 kvm eller utleieomsetning under 5 000 NOK samt de med utleiepris under 10 kr/kvm fjernes innledningsvis. Deretter fjernes ekstremverdier utenfor 1. og 99,5. percentil for hver eiendomstype basert på utleiepris.

Prisindeksene beregnes ved hjelp av en metode som kalles kvalitetsjustert enhetsverdiindeks. En enhetsverdiindeks (unit value index) beregnes ved at man beregner en enhetsverdi i hver periode og sammenligner den med tilsvarende verdi i referanseperioden. Enhetsverdien fås ved å sette verdien for varen i forhold til den samlede mengden av varen. Da enhetsverdiindeksen forutsetter at det ikke skjer endringer med hensyn til endret varesammensetning og kvalitet kreves i vårt tilfelle en kvalitetsjustering, slik at alle utleide eiendommer kan benyttes til indeksberegning. Metoden er nærmere beskrevet i «Notater 2017/01 Prisindeks for utleie av næringseiendom»

Indeksen stratifiseres etter sentralitet og eiendomstype og totalindeksen vektes deretter sammen vha. omsetningsandeler.

Ikke relevant

Det er ikke mulig å identifisere sensitiv informasjon ut fra statistikken. Enkeltenheter kan ikke identifiseres i statistikkpubliseringen.

Bruk av innsamlede data fra oppgavegivere skjer i samsvar med statistikklovens bestemmelser.

Indeksserien går tilbake til 2010 og det er benyttet samme beregningsmetode for hele perioden.

Ekstremverdier fjernes fra materialet. Her kan det hende at også noen reelle verdier fjernes.

Børsnoterte selskaper og heleide døtre samt selskaper fritatt fra skatteplikt ikke skal besvare Skatteetatens skjema RF-1098. Derfor vil noen store aktører innen utleie av næringseiendom falle bort.

Ikke relevant

Kontakt