Notater 2017/01

Dokumentasjon av metode

Prisindeks for utleie av næringseiendom

Dette notatet gir en generell dokumentasjon av metodevalg, datagrunnlag, beregningsmodell og resultater for prisindeks for utleie av næringseiendom.

Eiendomsbransjen utgjør en stadig større andel av den totale økonomien. I arbeidet med analyse av finansiell stabilitet og generell makroøkonomisk analyse er det viktig å ha god statistikk som beskriver prisutviklingen på næringseiendom. En prisindeks for utleie av næringseiendom vil også være en viktig input i nasjonalregnskapet slik at man der kan deflatere produksjonen innenfor denne relativt store næringen.

En utforming av prisindeks for utleie av næringseiendom byr på metodemessige utfordringer ved at de utleide næringseiendommene over tid varierer i størrelse, utforming og kvalitet. Dette gjør det vanskelig å sammenligne priser over tid. Det er derfor nødvendig å bruke en metode som korrigerer for de kvalitetsmessige ulikhetene, og gjør eiendommene sammenlignbare. Tradisjonelt har SSB brukt hedonisk metode for å justere for slike kvalitetsmessige ulikheter over tid. I dette notatet settes denne metoden opp mot en kvalitetsjustert enhetsverdiindeks der den senere blir valgt som foretrukket metode for denne prisindeksen. I notatet gis en kort teoretisk redegjørelse for de ulike metodene og indeksresultatene fra de ulike metodene settes opp mot hverandre.

Videre gir notatet en oversikt over næringshovedgruppe 68.2 – Utleie av fast eiendom og hvilke datakilder vi kan benytte til å utarbeide den aktuelle prisindeksen. Datakildene settes opp mot hverandre og den valgte datakilden fra Skatteetatens skjema RF-1098 «Formue av næringseiendom» blir gjennomgått i nærmere detalj.

Om publikasjonen

Tittel

Prisindeks for utleie av næringseiendom. Dokumentasjon av metode

Ansvarlig

Anders Haglund

Serie og -nummer

Notater 2017/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9471-6

Antall sider

23

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt