187415
187415
friartikkel
2014-07-11T14:36:00.000Z
no

Data til forskning

Databasen FD-Trygd

Publisert:

Oppdatert:

FD-Trygd er en forløpsdatabase som inneholder data basert på administrative og statistiske registre. Opplysninger om personers trygdestatus og trygdeforhold utgjør en stor del av dataene i basen.

Videre finnes blant annet opplysninger om sysselsetting, arbeidssøking, økonomisk sosialhjelp og demografi. Opplysningene i databasen består av registrering av begivenheter i den enkelte persons livsløp. Registreringene kan settes sammen til individuelle hendelses- eller forløpshistorier (forløpsdata), og aggregeres over en gruppe av individer eller en hel populasjon. Basen inneholder opplysninger fra og med 1992.

Bestilling av data fra FD-Trygd

For å bestille data fra FD-trygd fyll ut og krysse av for tabellene og variablene du ønsker i variabellisten for FD-Trygd (Excel). Du får hjelp til å fylle ut bestillingslisten i en egen bestillingsveiledning (PDF)

Tilgjengelige årganger for hvert temaområde

Oversikten nedenfor viser tilgjengelige årganger for hvert temaområde i FD-Trygd pr. 1. juni 2019. Vær oppmerksom på at trygdeordninger som er avsluttet ikke lenger oppdateres.

 

Temaområde
Undertema
Datatabell Tabell gyldig fra Tabell gyldig til Tabell oppdatert til
Arbeidsavklaringspenger
 
Arbeidsavklaringspenger F_AAP 201003   201812
Arbeidssøkere
 
Arbeidssøkere fra og med 1.5.2001 F_ARBSOK 20010501   20171231
Arbeidssøkere til og med 30.4.2001 F_ARBSOK_TOM20010430 19920101 20010430 20010430
Dagpenger F_DAGP_TOM19991231 19920101 19991231 19991231
Avslag uførepensjon
 
Avslag uførepensjon TAB_AVSLAG 19970101   20111231
Barnetrygd
 
Barn det mottas barnetrygd for F_BARNETR_BARN 199612   201812
Mottakere av barnetrygd F_BARNETR_MOT 199612   201812
Demografi
 
Bosatteforløpet i Norge F_DEMO 19911231   20171231
Fødeland og andre konstante variable TAB_FLAN 19640101   20171231
Fødsler TAB_FODS 19920101   20171231
Grunnkrets/type bostedsstrøk TAB_DEMO_GRKRETS 19920101   20171231
Sivilstandsforløpet F_DEMO_SIV 19911231   20171231
Enslig forsørgerstønad
 
Overgangsstønad F_ENSL_OVGST 199112   201812
Stønad til barnetilsyn F_ENSL_BTLSN 199112   201812
Utdanningsstønad F_ENSL_UTDST 199806 201512 201512
Foreløpig uførestønad
 
Foreløpig uførestønad F_FUFOR 199112 201012 201012
Fødsels- og sykepenger
 
Aggregerte fødsels- og sykepenger (dager og beløp) TAB_SUMFPSP 1992 2016 2016
Fødselspenger F_FP 19920101 20151231 20151231
Sykepenger F_SP 19920101   20161231
Grunn- og hjelpestønad
 
Grunnstønad F_GRUNN 199201   201712
TAB_GRUNN 200901   201712
Grunnstønad, 1992-2008 (avsluttet) F_GS 199112 200812 200812
Hjelpestønad F_HJELP 199201   201712
TAB_HJELP 200901   201712
Hjelpestønad, 1992-2008 (avsluttet) F_HSU 199112 200812 200812
Introduksjonsstønad
 
Forløp over Introduksjonsstønad 2005 - F_INTRO 200501   201612
Kvalifiseringsstønad
 
Forløp over Kvalifiseringsstønad 2008 - F_KVALIF 200801   201712
TAB_KVALIF 2010   2017
Omsorgspoeng
 
Omsorgspoeng TAB_OMSP 1992   2004
Pensjoner
 
Alderspensjon F_ALDP 199112 201012 201012
Avtalefestet pensjon - offentlig sektor F_AFP_O 199112 201012 201012
Avtalefestet pensjon - privat sektor F_AFP_P 199112 201012 201012
Pensjon - etterlatt barn F_EBAR 199112 201012 201012
Pensjon - etterlatt ektefelle F_EEKT 199112 201012 201012
Pensjon - etterlatt familiepleier F_EFAM 199112 201012 201012
Pensjoner desember måned 1967-1990 TAB_PENSJONSDATA 196712 199012 199012
Pensjonspoeng TAB_SPT_OPT 1992   2010
Uførepensjon F_UFP 199112 201012 201012
Pensjoner fra og med 2011
 
Alderspensjon F_PENSJ_ALDP 201101   201812
Avtalefestet pensjon - offentlig sektor F_PENSJ_AFP_O 201101   201812
Avtalefestet pensjon - privat sektor F_PENSJ_AFP_P 201101   201812
Pensjon - etterlatt barn F_PENSJ_EBAR 201101   201812
Pensjon - etterlatt ektefelle F_PENSJ_EEKT 201101   201812
Pensjon - etterlatt familiepleier F_PENSJ_EFAM 201101   201812
Uførepensjon F_PENSJ_UFP 201101   201812
Pensjonsgivende inntekt
 
Pensjonsgivende inntekt TAB_INNT 1967   2006
Rehabilitering og attføring
 
Medisinsk rehabilitering fra og med 2002 F_REHAB 20020101 20101231 20101231
TAB_REHAB_UTB 20020101 20091231 20091231
Rehabilitering og attføring til og med 2001 F_ATTF 19920101 20011231 20011231
Statsansatte
 
Statsansatte F_STATS 199201 200312 200312
Supplerende stønad
 
Supplerende stønad F_SU 200601   201712
TAB_SU 200601   201712
Sysselsetting
 
Sysselsetting_Alle jobbforhold F_JOBBER 20030101   20141231
TAB_JOBBER 2003   2014
Sysselsetting_viktigste arbeidsforhold F_SYS 19920101 20031231 20031231
Tidsbegrenset uførestønad
 
Tidsbegrenset uførestønad F_TU 200401 201012 201012
Økonomisk sosialhjelp
 
Mottak av økonomisk sosialhjelp F_SHJ 199201   201712
TAB_SHJ 1992   2017
Mottakere av økonomisk sosialhjelp. År og beløp TAB_SHJ_1986_1991 1986 1991 1991

Kontakt