Tema- og variabelliste for FD-Trygd, med kodelister, 30. november 2023

Dette er en liste over aktive temaområder med tilhørende tabeller i FD-Trygd, og alle variable i disse tabellene. Dette dokumentet er å anse som foreløpig og er ikke endelig kvalitetssikret. Dette er et hjelpemiddel til informasjonen som ligger på http://www.ssb.no/fdtrygd/ som bl.a. innholder informasjon om ferdigstilling og gyldighet.

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Tema- og variabelliste for FD-Trygd, med kodelister, 30. november 2023. 1

Innholdsfortegnelse. 1

1. Arbeidsavklaringspenger 1

1.1 Arbeidsavklaringspenger 1

Datatabell: TRYGDFOB.F_AAP. 1

2. Arbeidssøkere. 2

2.1 Arbeidssøkere fra og med 1.5.2001. 2

Datatabell: TRYGDFOB.F_ARBSOK.. 3

2.2 Arbeidssøkere til og med 30.4.2001. 8

Datatabell: TRYGDFOB.F_ARBSOK_TOM20010430. 8

2.3 Dagpenger 13

Datatabell: TRYGDFOB.F_DAGP_TOM19991231. 13

3. Avslag uførepensjon. 15

3.1 Avslag uførepensjon. 15

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_AVSLAG.. 15

4. Barnetrygd. 16

4.1 Barn det mottas barnetrygd for 16

Datatabell: TRYGDFOB.F_BARNETR_BARN.. 16

4.2 Mottakere av barnetrygd. 18

Datatabell: TRYGDFOB.F_BARNETR_MOT. 18

5. Demografi 24

5.1 Bosatteforløpet i Norge. 24

Datatabell: TRYGDFOB.F_DEMO.. 24

5.2 Fødeland og andre konstante variable. 28

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_FLAN.. 28

5.3 Fødsler 30

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_FODS. 30

5.4 Grunnkrets/type bostedsstrøk. 33

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_DEMO_GRKRETS. 33

5.5 Sivilstandsforløpet 34

Datatabell: TRYGDFOB.F_DEMO_SIV.. 34

6. Enslig forsørgerstønad. 37

6.1 Overgangsstønad. 37

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_OVGST. 37

6.2 Stønad til barnetilsyn. 39

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_BTLSN.. 39

6.3 Utdanningsstønad. 41

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_UTDST. 41

7. Foreløpig uførestønad. 44

7.1 Foreløpig uførestønad. 44

Datatabell: TRYGDFOB.F_FUFOR.. 45

8. Fødsels- og sykepenger 49

8.1 Aggregerte fødsels- og sykepenger (dager og beløp) 49

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SUMFPSP. 49

8.2 Fødselspenger 51

Datatabell: TRYGDFOB.F_FP. 51

8.3 Sykepenger 59

Datatabell: TRYGDFOB.F_SP. 59

9. Grunn- og hjelpestønad. 68

9.1 Grunnstønad. 68

Datatabell: TRYGDFOB.F_GRUNN.. 68

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_GRUNN.. 70

9.2 Grunnstønad, 1992-2008 (avsluttet) 71

Datatabell: TRYGDFOB.F_GS. 72

9.3 Hjelpestønad. 74

Datatabell: TRYGDFOB.F_HJELP. 74

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_HJELP. 75

9.4 Hjelpestønad, 1992-2008 (avsluttet) 77

Datatabell: TRYGDFOB.F_HSU.. 77

10. Introduksjonsstønad. 79

10.1 Forløp over Introduksjonsstønad 2005 - 79

Datatabell: TRYGDFOB.F_INTRO.. 79

11. Kvalifiseringsstønad. 81

11.1 Forløp over Kvalifiseringsstønad 2008 - 81

Datatabell: TRYGDFOB.F_KVALIF. 81

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_KVALIF. 83

12. Omsorgspoeng. 84

12.1 Omsorgspoeng. 84

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_OMSP. 84

13. Pensjoner 86

13.1 Alderspensjon. 87

Datatabell: TRYGDFOB.F_ALDP. 87

13.2 Avtalefestet pensjon - offentlig sektor 93

Datatabell: TRYGDFOB.F_AFP_O.. 93

13.3 Avtalefestet pensjon - privat sektor 98

Datatabell: TRYGDFOB.F_AFP_P. 98

13.4 Pensjon - etterlatt barn. 103

Datatabell: TRYGDFOB.F_EBAR.. 103

13.5 Pensjon - etterlatt ektefelle. 107

Datatabell: TRYGDFOB.F_EEKT. 108

13.6 Pensjon - etterlatt familiepleier 112

Datatabell: TRYGDFOB.F_EFAM... 112

13.7 Pensjoner desember måned 1967-1990. 116

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_PENSJONSDATA.. 117

13.8 Pensjonspoeng. 120

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SPT_OPT. 120

13.9 Uførepensjon. 121

Datatabell: TRYGDFOB.F_UFP. 122

14. Pensjoner fra og med 2011. 128

14.1 Alderspensjon. 128

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_ALDP. 128

14.2 Avtalefestet pensjon - offentlig sektor 130

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_AFP_O.. 130

14.3 Avtalefestet pensjon - privat sektor 133

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_AFP_P. 133

14.4 Pensjon - etterlatt barn. 135

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_EBAR.. 135

14.5 Pensjon - etterlatt ektefelle. 137

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_EEKT. 137

14.6 Pensjon - etterlatt familiepleier 139

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_EFAM... 139

14.7 Uførepensjon. 140

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_UFP. 141

15. Pensjonsgivende inntekt 142

15.1 Pensjonsgivende inntekt 142

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_INNT. 143

16. Rehabilitering og attføring. 144

16.1 Medisinsk rehabilitering fra og med 2002. 144

Datatabell: TRYGDFOB.F_REHAB.. 145

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_REHAB_UTB.. 148

16.2 Rehabilitering og attføring til og med 2001. 150

Datatabell: TRYGDFOB.F_ATTF. 150

17. Statsansatte. 156

17.1 Statsansatte. 156

Datatabell: TRYGDFOB.F_STATS. 156

18. Supplerende stønad. 158

18.1 Supplerende stønad. 158

Datatabell: TRYGDFOB.F_SU.. 159

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SU.. 161

19. Sysselsetting. 164

19.1 Sysselsetting_Alle jobbforhold. 165

Datatabell: TRYGDFOB.F_JOBBER.. 165

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_JOBBER.. 169

19.2 Sysselsetting_viktigste arbeidsforhold. 171

Datatabell: TRYGDFOB.F_SYS. 171

20. Tidsbegrenset uførestønad. 177

20.1 Tidsbegrenset uførestønad. 178

Datatabell: TRYGDFOB.F_TU.. 178

21. Økonomisk sosialhjelp. 181

21.1 Mottak av økonomisk sosialhjelp. 181

Datatabell: TRYGDFOB.F_SHJ. 181

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SHJ. 183

21.2 Mottakere av økonomisk sosialhjelp. År og beløp. 185

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SHJ_1986_1991. 185

 

1. Arbeidsavklaringspenger

Opplysninger om arbeidsavklaringspenger basert på data fra Nav.( fra og med mars 2010)

1.1 Arbeidsavklaringspenger

Omfatter personer som mottar arbeidsavklaringspenger fra mars 2010

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_AAP

Varighet på mottak av arbeidsavklaringspenger fra Nav.
Forløpstabell for arbeidsavklaringspenger

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)


Er alltid lik siste registrerte hendelse.


Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Settes ved tilgang til nytt tilfelle.


Hendelseskode
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMM


Viser hvilken type hendelse recorden representerer: Tilgang, endring, avgang eller venstresensur. Venstresensur er delt i 2: Venstresensur betyr oppstart på en bestemt dato selv om tilfellet var løpende tidligere. Venstresensur, uoppgitt betyr at vi ikke vet om tilfellet var løpende forut denne dato.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang

1

Tilgang

2

Endring

3

Venstresensur

9

Venstresensur, uoppgitt


Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Settes kun ved avgang helt ut av systemet, ellers NULL (blank).


Til og med dato
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.


Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fnr

1

Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.

2

Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr

3

Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

[Innholdsfortegnelse]

2. Arbeidssøkere

Opplysninger om arbeidssøkere og yrkeshemmede registrert ved arbeidskontorene.

2.1 Arbeidssøkere fra og med 1.5.2001

Omfatter opplysninger om ordinære arbeidssøkere, arbeidssøkere på tiltak, samt yrkeshemmede og yrkeshemmede på tiltak. Fra og med 2010 omfatter registeret også opplysninger om arbeidsavklaringspenger, jamfør kodeliste på variabelen Ytelse.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ARBSOK

Arbeidssøkere - opplysninger fra Arena (NAV)

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Hendelseskode for arbeidssøkere
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Viser hvilken type hendelse recorden representerer: Tilgang, endring, avgang eller venstresensur. Venstresensur er delt i 2: Venstresensur betyr oppstart på en bestemt dato selv om tilfellet var løpende tidligere. Venstresensur, uoppgitt betyr at vi ikke vet om tilfellet var løpende forut denne dato.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang

1

Tilgang

2

Endring

3

Venstresensur

9

Venstresensur, uoppgitt


Hovedgruppering av arbeidssøkere
HOVED
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)

YYYYMMDD


Viser hvilken kategori av arbeidssøkere man tilhører. Gruppen Annen Service kan ikke regnes som vanlige arbeidssøkere og bør derfor vurderes ekskludert fra uttaket (jf dokumentasjonsrapporten).

Kodeliste


Gruppering av arbeidssøkere fom. 1.5.2001

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Helt ledige

10

Nedsatt arbeidsevne, behov for oppfølgingsvedtak

11

Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak uten behov for tiltak

12

Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak om tiltak, behov for plan

13

Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak om tiltak, godkjent plan

14

Nedsatt arbeidsevne på tiltak

15

Nedsatt arbeidsevne ikke på arbeidsrettet tiltak

2

Delvis sysselsatte

3

Ordinære tiltaksdeltakere

4

Andre ordinære arbeidssøkere

5

Yrkeshemmede

6

Andre registrert i Arena

7

Andre som mottar service

8

Uoppgitt

9

Uoppgitt


Registreringsdato for arbeidssøkeropplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Er alltid lik siste registrerte hendelse.


Tilgangsdato for arbeidssøkere
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang til nytt tilfelle.


Avgangsdato for arbeidssøkere
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes kun ved avgang helt ut av systemet, ellers NULL (blank).


Arbeidssøkergruppens tilgangsdato
ASOKTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang, eller ved overgang til ny arbeidssøkergruppe.


Arbeidssøkergruppens avgangsdato
ASOKAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes bare ved avgang fra, eller overgang til ny arbeidssøkergruppe, ellers NULL (blank).


Hovedarbeidssøkerstatus
HOVEDARBSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

YYYYMMDD

Fortløpende

Angir personens status som arbeidssøker ved referansetidspunktet.
Fom. 1.mai 2001 er variabelen arbeidssøkerstatus (arbstat) fra NAV splittet i to variable i FD-Trygd. Hovedarbeidssøkerstatus (2 første siffer i arbstat) viser hovedtilknytning til arbeidsmarkedet som arbeidssøker. Variabelen Tiltak viser om personen er på tiltak eller ikke, eller om den arbeidssøkende er permittert eller ikke. Jf. forøvrig dokumentasjon av kodeverdier, kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001.


Endringsdato for hovedarbeidssøkerstatus
HOVEDARBDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Tiltakstype
TILTAK
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (10)

YYYYMMDD

Angir personens status som arbeidssøker ved referansetidspunktet.
Fom. 1.mai 2001 er variabelen arbeidssøkerstatus (arbstat) fra NAV splittet i to variable i FD-Trygd. Hovedarbeidssøkerstatus (2 første siffer i arbstat) viser hovedtilknytning til arbeidsmarkedet som arbeidssøker. Variabelen Tiltak viser om personen er på tiltak eller ikke, eller om den arbeidssøkende er permittert eller ikke. Jf. forøvrig dokumentasjon av kodeverdier, kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001.


Endringsdato for tiltakstype.
TILTAKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Stønadstype/ ytelse som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed
YTELSE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

YYYYMMDD


Stønadstype/ ytelse som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed: AP- arbeidsavklaringspenger fom 1.3.2010 ID - ikke dagpenger SD - søkt dagpenger DP - dagpenger (mottas av helt ledige og delvis sysselsatte, eller arbeidssøker på tiltak) AT - attføringspenger (ved yrkesrettet attføring, og i en periode etter yrkesrettet attføring som ordinær arbeidssøker) SO - sosialhjelp SY - sykepenger UT - uføretrygd IS - individstønad/tiltakspenger (ytes til arbeidssøkere som deltar på tiltakene arbeidsspraksis og opplæring, og som ikke mottar dagpenger eller attføringspenger) VS - ventestønad (dagpengebasert stønad for de som har brukt opp dagpengerettigheter) SA - søkt attføringspenger **- Inaktiv i ordinær statistikk

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

AP

arbeidsavklaringspenger

AT

attføringspenger

ID

ingen livsoppholdsytelse i arena

IS

tiltakspenger

SD

søkt dagpenger

VS

ventestønad


Endringsdato for ytelsesstatus
YTELSEDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Dagens dato (for uttaket fra NAV)
DAGDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Forrige dagens dato (for uttaket fra NAV)
FDAGDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Hendelsesdato
HENDDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Viser registrert hendelsestidspunkt (dagens dato fratrukket antall dager i statuskoden)


Mineregisterkontroll fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)


For kodeliste, jf. dokumentasjonsnotatet

Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fnr

1

Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.

2

Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr

3

Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2


Merkevariabel dato lokal
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (0)


For kodeliste, jf. dokumentasjonsnotatet


Arbeidssøkerstatus fingruppe (fra NAV)
AS_F
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)


For dokumentasjon av kodeverdier, jamfør kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001


Arbeidssøkerstatus grovgruppe (fra NAV)
AS_GR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)


For dokumentasjon av kodeverdier, jamfør kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001


Teknisk hjelpevariabel for recordens status
STATUS
Teknisk variabel
VARCHAR2 (6)


For dokumentasjon av kodeverdier, jamfør kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for gruppetilfelle
ASOKTOM
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Fylles ut på alle records dersom gruppeavgangsdato (asokavg) er registrert.


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for hovedtilfelle
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for endringsrecord
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

[Innholdsfortegnelse]

2.2 Arbeidssøkere til og med 30.4.2001

Omfatter opplysninger om ordinære arbeidssøkere, arbeidssøkere på tiltak, samt yrkeshemmede og yrkeshemmede på tiltak.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ARBSOK_TOM20010430

Arbeidssøkere - opplysninger fra Aetat (Sofasøker-registeret)
Forløpstabell for arbeidssøkere (gjelder tom. 30.04.2001)

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.


Kode for arbeidssøkere
ASOKKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)

YYYYMMDD

Fortløpende


Arbeidssøkerstatus

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

10

Helt arbeidsledige, avgang

11

Helt arbeidsledige, tilgang

12

Helt arbeidsledige, endring (i internvariable)

13

Helt arbeidsledige, venstresensur

20

Delvis sysselsatte, avgang

21

Delvis sysselsatte, tilgang

22

Delvis sysselsatte, endring (i internvariable)

23

Delvis sysselsatte, venstresensur

30

Ordinære tiltaksdeltagere, avgang

31

Ordinære tiltaksdeltagere, tilgang

32

Ordinære tiltaksdeltagere, endring (i internvariable)

33

Ordinære tiltaksdeltagere, venstresensur

40

Andre ordinære arbeidssøkere, avgang

41

Andre ordinære arbeidssøkere, tilgang

42

Andre ordinære arbeidssøkere, endring (i internvariable)

43

Andre ordinære arbeidssøkere, venstresensur

50

Yrkeshemmede på tiltak, avgang

51

Yrkeshemmede på tiltak, tilgang

52

Yrkeshemmede på tiltak, endring (i internvariable)

53

Yrkeshemmede på tiltak, venstresensur

60

Andre yrkeshemmede, avgang

61

Andre yrkeshemmede, tilgang

62

Andre yrkeshemmede, endring (i internvariable)

63

Andre yrkeshemmede, venstresensur

70

Restgruppe, avgang

71

Restgruppe, tilgang

72

Restgruppe, endring (i internvariable)

73

Restgruppe, venstresensur


Registreringsdato for type arbeidssøkere
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype. Ved skifte/overgang av gruppe kodes det avgang på gammel gruppe, deretter tilgang til ny gruppe. Ved endring i internvariablene benyttes samme datering som for internvariablene.


Tilgangsdato for arbeidssøkere
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang til tilfelle.


Avgangsdato for arbeidssøkere
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes kun ved avgang helt ut av systemet, ellers NULL (blank).


Arbeidssøkergruppens tilgangsdato
ASOKTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang, eller ved overgang til ny arbeidssøkergruppe.


Arbeidssøkergruppens avgangsdato
ASOKAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes bare ved avgang fra, eller overgang til ny arbeidssøkergruppe, ellers NULL (blank).


Arbeidssøkerstatus
ARBSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (4)

YYYYMMDD

Fortløpende

Angir personens status som arbeidssøker ved referansetidspunktet.
Variabelen kan ses på som to variable. De første to posisjonene viser hovedstatus som arbeidssøker. De to neste posisjonene viser om personen er på tiltak eller ikke, eller om den arbeidssøkende er permittert eller ikke.


Endringsdato for arbeidssøkerstatus
ARBSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Arbeidssøker, stønadskategori
STONAD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

YYYYMMDD

Fortløpende


Stønadstype som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

AT

Attføringspenger

DP

Dagpenger

ID

Ikke dagpenger

SA

Søkt attføringspenger

SD

Søkt dagpenger

SO

Sosialhjelp

SY

Sykepenger

UT

Uføretrygd


Endringsdato for stønadstype
STONDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Tiltaksgrupper for personer på ordinære tiltak
TILTAK3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Sysselsetting i offentlig virksomhet

2

Lønnstilskudd til arbeidsgiver

3

Praksisplass/fadderordning

4

AMO/jobbklubber

5

Vikarplasser

6

Andre ordinære tiltak


Endringsdato for ordinære tiltak
TIL3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Tiltaksgrupper for yrkeshemmede
TILTAK5
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Yrkeshemmede i vente- og utredningsfaser

2

Formidlingsklare

3

Arbeidstreningstiltak

4

Kvalifiseringstiltak

5

Varig vernede sysselsettingstiltak

6

Restgruppe


Endringsdato for yrkeshemmede
TIL5DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)


Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Merking av datokorreksjoner
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (4)


Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret, og ved ilegg i databasen, men blankes etter kontroll.


Henvist fra
HENVIST
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Gjelder bare yrkeshemmede.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Egen

2

Arbeidsformidlingen

3

Trygdekontor

4

Sosialkontor

5

Lege

6

Skoleverket / PPT

7

Annet


Endringsdato for henvist fra
HENVDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for hovedtilfelle
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
DATE (8)


Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for gruppetilfelle
ASOKTOM
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
DATE (8)


Fylles ut på alle records dersom gruppeavgangsdato (asokavg) er registrert.

[Innholdsfortegnelse]

2.3 Dagpenger

Omfatter personer med utbetaling av dagpenger fra arbeidskontorene. Dagpengeforløpet ETTER 1999 bør alternativt erstattes med årlig dagpengebeløp.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_DAGP_TOM19991231

Arbeidssøkere - Dagpenger
Forløpstabell for DAGPENGER.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Også records med ugyldig fødselsnummer er inkludert.


Kode for dagpenger
DAGPKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Viser hvilken hendelse recorden representerer


Registreringsdato for dagpenger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


REGDATO vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype.


Tilgangsdato for dagpenger
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang dagpenger.


Avgangsdato for dagpenger
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes kun ved avgang fra dagpenger, ellers NULL (blank).


Oppnådd prosent hittil i dagpenge-regnskapet
OPROSDP
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)

YYYYMMDD

Fortløpende


Variabelen ligger mellom 0 og 9300, og viser (når man deler på 100) i hvor mange uker personen har fått utbetalt dagpenger.


Anvist prosent i forrige periode (forrige anvisning)
APROSFOR
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)

YYYYMMDD

Fortløpende


Variabelen ligger normalt mellom 0 og 200, og viser hvor stor prosent av ukesatsen som er anvist i dagpenger i nest siste 14-dagers periode.


Anvist prosent i siste periode (siste anvisning)
APROSSIS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)

YYYYMMDD

Fortløpende


Variabelen ligger normalt mellom 0 og 200, og viser hvor stor prosent av ukesatsen som er anvist i dagpenger i siste 14-dagers periode.


Ukesats dagpenger
UKESATS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (4)

YYYYMMDD

Fortløpende


Variabelen inneholder faktisk utbetalte dagpenger som personen har krav på, og som det blir anvist dagpenger i forhold til. Altså beløp før eventuelle avkortinger.


Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)


Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for hovedtilfelle
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
DATE (8)


Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.

[Innholdsfortegnelse]

3. Avslag uførepensjon

Opplysninger om avslag på søknad om uførepensjon.

3.1 Avslag uførepensjon

Opplysninger om avslag på søknad om uførepensjon.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_AVSLAG

Avslag på uførepensjon (1992-1997 ligg på diagnoseområdet: f_av_ufp)

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Vedtaksdato
VEDTDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
VARCHAR2 (8)


Vedtaksdato for avslaget på søknad om uførepensjon.


Kravdato
KRAVDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
VARCHAR2 (8)


Kravdato for søknad om uførepensjon.


Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fnr

1

Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.

2

Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr

3

Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2


Årgang
aarg
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)


Viser når opplysningen er registrert.

[Innholdsfortegnelse]

4. Barnetrygd

Opplysninger om mottakere av barnetrygd og barn det mottas barnetrygd for.

4.1 Barn det mottas barnetrygd for

Opplysninger om barn det mottas barnetrygd for.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_BARNETR_BARN

Barnetrygd - barn det mottas barnetrygd for
Bare desemberopplysninger for 1996.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer til barn
FNRB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.


Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)


Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Kode for barnetrygd barn
BTKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMM

Fortløpende


Kodes ved oppdatering av databasen.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang

1

Tilgang

2

Endring

3

Venstresensur


Fødselsnummer til mottaker
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.


Barnets kjønn
KJONN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)


Kode: K = Jente M = Gutt


Miniregisterkontroll - fødselsnummer til barn
MRK_FNRB
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Miniregisterkontroll - fødselsnummer til mottaker
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)


Datering av avgang for tilfelle.


Barnets fødselsår
FAAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)


Barnets fødselsår og måned
FAAR_MND
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

[Innholdsfortegnelse]

4.2 Mottakere av barnetrygd

Opplysninger om mottakere av barnetrygd (foreldre eller andre omsorgspersoner). Barnetrygd utbetales fra og med måneden etter at banet blir født og til og med måneden før barnet fyller 18 år. Før 01.05.2000 var øvre aldersgrense 16 år, og før 01.07.2000 gjaldt utbetalingen til og med den måneden barnet fyller 16/18 år.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_BARNETR_MOT

Barnetrygd - mottakere av barnetrygd
Bare desemberopplysninger for 1996.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes.


Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)


Regdato vil fungere som en siste oppdaterings-/endringsdato for hele recorden sett som en helhet, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.


Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Utbetalt beløp
BELOP
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (6)

YYYYMM

Fortløpende


Viser beløpet som utbetales i barnetrygd per måned.


Endringsdato for utbetalt beløp
BELOPDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Type barnetrygdstønad
STATUSK
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMM

Fortløpende


Kode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Trygdekontoret beregner selv stønaden

1

Ordinær stønad

2

Enslig forsørger (utvidet stønad, dvs. gis stønad til ett barn mer)

3

Omsorg for sykt barn (gis utvidet stønad for dette barnet)

4

Barn anbrakt i institusjon

5

Stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i institusjon

6

Enslig forsørger som tilstås utvidet stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i sinstitusjon.

7

Stønadsmottaker som får utvidet stønad pga. omsorgen for hjemmeværende sykt barn og som får ordinær stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av de andre barna i kullet er anbrakt i institusjon


Endringsdato for statuskode
STATUSKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Antall barn det mottas barnetrygd for
ANTBARN
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (2)

YYYYMM

Fortløpende


Endringsdato for antall barn
ANTBARNDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Alder til yngste barn det mottas barnetrygd for
YBARN
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)


Kodeverdien varierer mellom 0-16 år. Fom. 01.05.2000 gis det barnetrygd til barnet fyller 18 år.


Mottakers kjønn
KJONN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)


Mottaker er ofte forelder. Kode: K = Kvinne M = Mann


Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)


Datering av avgang for tilfelle.


Miniregisterkontroll - Fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Miniregisterkontroll - yngste barns alder
MRK_ALD
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)


Ny fra 2000, er blank etter 2001. 0 = Gyldig yngste barns alder 1 = Ugyldig yngste barns alder


Kode for barnetrygdmottaker
BTKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMM

Fortløpende


Kodes ved oppdatering av databasen.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang

1

Tilgang

2

Endring

3

Venstresensur

[Innholdsfortegnelse]

5. Demografi

Området demografi tilbyr forløp for bosatte (alle bosatte i Norge) og sivilstand, med endringer. Videre tilbys det opplysninger om fødelands og andre konstante variable, alle fødsler etter 1.1.1992 og opplysninger om bosetting etter grunnkrets. Andre demografiske tilleggsopplysninger må eventuelt hentes fra seksjon for befolkningsstatistikk.

5.1 Bosatteforløpet i Norge

Forløp for alle som har vært bosatt i Norge minst en gang etter 1.1.1992. Fødsler og innvandringer registreres som tilganger, dødsfall og utvandring registreres som avgang, og flyttinger mellom kommuner registreres som endiringer.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_DEMO

Demografi - bosatteforløp (bosatt i Norge)
Forløp for bosetting etter folkeregisteret.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Hendelseskode for demografiopplysninger
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Viser hvilken hendelse/endring recorden representerer.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang (døde og utvandret)

1

Tilgang (fødte og innvandret)

2

Endring

3

Venstresensur (oppstart 1992 men kjenner dato for registreringsstatus, bosted eller statsborgerskap)

9

Venstresensur (oppstart 1992 uten kunnskap om hva som har skjedd forut)


Registreringsdato for demografiopplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Variabelen vil fungere som siste endringsdato for recorden, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.


Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang (fødte eller innvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.


Avgangsdato (døde og utvandrede)
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved avgang (død eller utvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.


Personens registreringsstatus
REGSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Bosatt

3

Utvandret (flyttet fra Norge)

4

Forsvunnet, dvs. formodentlig død

5

Død

6

Utgåtte fødselsnummer

7

Fødselsregistrert

8

Annulert tilgang

9

Uregistrert person


Endringsdato for personens registreringsstatus
RESTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Personens statsborgerskap
STATSB
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)

YYYYMMDD

Fortløpende

Variabelen viser landkode for personens statsborgerskap


Endringsdato for personens statsborgerskap
STATDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Bostedskommune
BOSTED
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (4)

YYYYMMDD

Fortløpende

Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse).


Endringsdato for siste bosted (kommune)
BOSTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Type flytting (ved siste flytting)
FLYTTYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Flytting mellom kommuner

2

Utvandret

3

Innvandret


Endringsdato for type flytting
FLYTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Flyttet til/fra verdensdel
TFVDEL
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Variabelen viser hvilken verdensdel personen flytter til eller fra

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Europa

2

Afrika

3

Asia

4

Nord- og Mellom-Amerika

5

Sør-Amerika

6

Oceania

8

Statsløse

9

Uoppgitt


Endringsdato for flyttet til/fra verdensdel
TFVDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Flyttet til/fra land
TFLAND
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)

YYYYMMDD

Fortløpende

Variabelen viser hvilket land personen flytter til eller fra
Vil være blank ved oppstart i 1992 og ved tilgang ved fødsel i Norge. Blank når "Type flytting" = 1.


Endringsdato for Flyttet til/fra land
TFLADATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)


Merking av fødselsnummer.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for tilfelle
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Datering av avgang for tilfelle.


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for endringsrecord
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Registreringsdato (REGDATO) for påfølgende record i i tillfellet.

[Innholdsfortegnelse]

5.2 Fødeland og andre konstante variable

Inneholder alle personer som er eller har vært registrert bosatt i Norge etter 01.10.1964. Opplysningene er konstante for personene over tid. For variable som av registreringstekniske årsaker kan revideres er det kun siste reviderte opplysning er tilgangelig.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_FLAN

Demografi - fødeland, innvandringskategori og andre innvandringsrelaterte bakgrunnsvariable

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Fødeland
FODELAND
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Variabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.
Kodeliste for landkoder er tilgjengelig fra SSBs Database for standard klassifikasjoner under 02. Befolkning -> Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk: http://www4.ssb.no/stabas/


Første oppholdsdato
OPPHDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet


Innvandrerkategori
INNVKAT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.
I definisjonen av innvandre er som regel kategori B og C tatt med, det vil si at en innvandrer er en person som har to utenlandsfødte foreldre.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

A

Født i Norge med to norskfødte foreldre

B

Innvandrere

C

Norskfødte med innvandrerforeldre

D

Utenlandsadoptert

E

Utenlandsfødte med én norskfødt forelder

F

Norskfødte med én utenlandsfødt forelder

G

Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre


Landbakgrunn
LANDBAKG
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

For personer født i utlandet, er dette (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen mormor, morfar, farmor eller farfar.
Kodeliste for landkoder er tilgjengelig fra SSBs Database for standard klassifikasjoner under 02. Befolkning -> Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk: http://www4.ssb.no/stabas/


Kjønn
KJONN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Mann

2

Kvinne

9

Uoppgitt


Fødselsår
FAAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)


Merking av fødselsnummeret.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

[Innholdsfortegnelse]

5.3 Fødsler

Inneholder alle fødsler (alle fødte) etter 01.01.1992. Opplysninger om antall fødsler/flerfødsler for hver mor kan her utledes.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_FODS

Registrerte fødsler (Barnets fnr er enhet)

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Barnets fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Fødselsdato
FDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (8)


Variabelen er kodet ut fra barnets fødselsnummer.


Levendefødt eller dødfødt
REGST
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)


Viser om barnet er levende- eller dødfødt. Som levendefødt regnes forster som viser livstegn ved fødselen. Som dødfødt regnes foster født uten tegn til liv etter minst 28 ukers svangerskap.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Dødfødt

1

Levendefødt


Fødselstype
FODTYPE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Variabelen viser type fødsel (enkeltfødsel, tvillingfødsel osv.)

Kodeliste


Kode for type fødsel (enkel, tvilling, etc.)

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Enkelfødsel

2

Tvillingfødsel

3

Trillingfødsel

4

Firlingfødsel

5

Femlingfødsel


Barnets nummer i denne fødselen
FODTNR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)


Antall fødsler moren har hatt etter 01.01.1992, inkl. denne
ANT_FODS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)


Variabelen øker med en verdi for hver fødsel. Flerlinger tilhører samme fødsel, det vil si får samme verdi i variabelen.


Miniregisterkontroll - fødselsnummer, barn
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Miniregisterkontroll - fødselsnummer, mor
MRK_FNRM
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Merkevariabel - merker av etterslepsopplysninger
MRK_ESLEP
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Fødselsåret er tidligere enn årgangen som legges inn

2

Fødselen er en del av en fødsel som er registrert på en tidligere årgang

3

Både 1 og 2 over gjelder samtidig

[Innholdsfortegnelse]

5.4 Grunnkrets/type bostedsstrøk

Inneholder opplysninger om grunnkrets og type bestedsstrøk for den bosatte befolkningen ved inngangen av hvert år (per 01.01). Opplysningene inneholder ikke forløpsinformasjon.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_DEMO_GRKRETS

Grunnkrets som personen er registrert bosatt i per 1/1 hvert år.
Registrert grunnkrets pr. 01.01. hvert år

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Registreringsdato for grunnkretsopplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Datering av situasjonsopplysningen (vil alltid være 1/1).


Personens registreringsstatus
REGSTAT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.
Bare bosatte er inkludert i denne tabellen (REGSTAT = 1).


Grunnkrets
GRKRETS
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (8)


De fire første sifrene tilsvarer kommunenummeret, og de neste fire sifrene tilsvarer grunnkretsen.


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Hvilken årgang opplysningen stammer fra
AARGANG
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)


Aargang er status pr 31.12 i foregående år.

[Innholdsfortegnelse]

5.5 Sivilstandsforløpet

Forløp for sivilstandsstatus for alle bosatte i Norge fra og med 01.01.1992. Alle endringer i sivilstandsstatus er endringer i forløpet; tilgang og avgang er som for bosatte.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_DEMO_SIV

Sivilstandsendringer for bosatte.
Forløp for sivilstand for bosatte

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Hendelseskode for sivilstandsopplysninger
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang (døde og utvandret)

1

Tilgang (fødte og innvandret)

2

Endring

3

Venstresensur (oppstart 1992 men kjenner dato for registreringsstatus, bosted eller statsborgerskap)

9

Venstresensur (oppstart 1992 uten kunnskap om hva som har skjedd forut)


Registreringsdato for sivilstandsopplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Variabelen vil fungere som siste endringsdato for recorden, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.


Tilgangsdato for sivilstandstilfelle
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang (fødte eller innvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.


Avgangsdato (døde)
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved avgang (død eller utvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.


Kode for sivilstand
SIVSTAND
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Variabelen viser en persons stilling i forhold til ekteskapslovgivningen
Ordningen med registrerte partnerskap trådte i kraft fra 1. august 1993. Fra og med 1.1.2009 tråde ny ekteskapslov i kraft. Etter den nye loven opprettes ingen nye partnerskap, men ekteskap kan inngåes av personer av samme kjønn. Det er ikke gjort noe skille ekteskap mellom to personer av samme kjønn i FD-Trygd. Partnerskap inngått før lovendringen kan bestå som partnerskap eller registreres om til ekteskap.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Ugift

2

Gift

3

Enke/enkemann

4

Skilt

5

Separert

6

Registrert partner

7

Separert partner

8

Skilt partner

9

Gjenlevende partner


Endringsdato for sivilstandsopplysning
SIVDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Løpenummer for partner/ektefelle
SIVNR
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (11)

YYYYMMDD

Fortløpende


Viser et løpenummer som erstatter ektefelles/partners fødselsnummer, og ektefeller eller registrerte partnere har samme løpenummer. Dersom separasjon, skilsmisse eller overgang til enke/enkemann vil denne opplysningen stå konstant inntil ny vigsel/partnerskap.


Endringsdato for løpenummer for partner/ektefelle
SIVNRDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for tilfelle
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Datering av avgang for tilfelle.


Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for endringsrecord
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Registreringsdato for påfølgende record i tilfellet.

[Innholdsfortegnelse]

6. Enslig forsørgerstønad

Ytelser fra folketrygden til ugifte, skilte og separerte forsørgere. Formålet med disse stønadene er å sikre inntekt for medlemmer som har aleneomsorgen for barn, og å gi disse medlemmene midlertidig hjelp til selvhjelp slik at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

6.1 Overgangsstønad

Omfatter ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar overgangsstønad fra folketrygden.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_OVGST

Enslige forsørgere - ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar overgangsstønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også ugyldige fødselsnummer er med i basen


Registreringsdato for enslige forsørgere
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Settes/oppdateres hver gang det legges inn en tilgang, avgang eller endringsrecord


Forventet årsinntekt
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMM

Fortløpende


Angir forventet årsinntekt i kroner (årsbeløp) for enslige forsørgere som mottar overgangsstønad. Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.


Endringsdato for forventet årsinntekt
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Kode for overgangsstønad
OVGKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)


Tilgangsdato for overgangsstønad
OVGTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Tilgangsdato for overgangsstønad


Avgangsdato for overgangsstønad
OVGAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Avgangsdato for overgangsstønad


Overgangsstønad
OVGST
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)

YYYYMM

Fortløpende

Overgangsstønad gis til enslige forsørgere som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid på grunn av omsorg for barn eller fordi vedkommende først etter en utdanningstid eller omstillingstid kan få arbeid.
Angir utbetalt kronebeløp i måneden. Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.


Endringsdato for overgangsstønad
OVGSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)


Hjelpevariabel 2
OVGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Datering av avgang for gruppetilfelle

[Innholdsfortegnelse]

6.2 Stønad til barnetilsyn

Omfatter ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar stønad til barnetilsyn fra folketrygden.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_BTLSN

Enslige forsørgere - ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar stønad til barnetilsyn fra folketrygden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Registreringsdato for enslige forsørgere
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Forventet årsinntekt
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMM

Fortløpende


Angir forventet årsinntekt i kroner (årsbeløp) for enslige forsørgere som mottar stønad til barnetilsyn. Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.


Endringsdato for forventet årsinntekt
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Kode for barnetilsyn
BTKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMM

Fortløpende


Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Barnetilsyn avgang

1

Barnetilsyn tilgang

2

Barnetilsyn endring

3

Barnetilsyn venstresensur for 199112


Tilgangsdato for barnetilsyn
BTTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Tilgangsdato for barnetilsyn.


Avgangsdato for barnetilsyn
BTAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Avgangsdato for barnetilsyn.


Utbetalt beløp til barnetilsyn
BARNTIL
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)

YYYYMM

Fortløpende

Variabelen oppgir utbetalt beløp i måneden til barnetilsyn. Stønad til barnetilsyn gis når den enslige forsørgeren må overlate tilsynet av barn til andre, på grunn av arbeid eller utdanning utenfor hjemmet.
Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.


Endringsdato for barnetilsyn
BARTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Til og med dato gruppetilfelle
BTTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

[Innholdsfortegnelse]

6.3 Utdanningsstønad

Omfatter ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar utdanningsstønad fra folketrygden.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_UTDST

Enslige forsørgere - ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar utdanningsstønad fra folketrygden
Forløpstabell - Utdanningsstønad for enslige forsørgere

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også ugyldige fødselsnummer er med i basen


Kode for utdanningsstønad
UTDSKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

utdanningsstønad avgang

1

tilgang utdanningsstønad

2

endring utdanningsstønad

3

venstresensur utdanningsstønad


Registreringsdato for utdanningsst.opplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Tilgangsdato
UTDSTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Tilgangsdato for utdanningsstønad


Avgangsdato
UTDSAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Avgangsdato for utdanningsstønad. Settes først ved avgang. Alle andre records vil ha blank (NULL) avgangsdato


Sum ordinær utdanningsstønad
SUMORD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)

YYYYMM

Ved utgangen av hvert halvår


Viser summert halvårsbeløp utbetalt som ordinær utdanningsstønad til enslig forsørger. Både engangsbeløp og månedsbeløp er inkludert.


Endringsdato for sum ord. utdst.
SORDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Antall måneder med ordinær utdanningsstønad
MNDORD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)

YYYYMM

Ved utgangen av hvert halvår

Utdanningsstønad gis til enslige forsørgere når det er nødvendig med utdanning for at vedkommende skal bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Stønaden skal dekke visse skoleutgifter og reiseutgifter, men kan også dekke nødvendig ekstra boutgifter og flytteutgifter i forbindelse med utdanningen.
Utbetales bare i den tiden den enslige forsørgeren har rett til overgangsstønad. Viser antall måneder med utbetaling per halvår.


Endringsdato for ant. mnd. med ord. utdst.
MORDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Sum utdanningsstønad som oppfølgingsleder
SUMOPPF
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)

YYYYMM

Ved utgangen av hvert halvår


Viser sum halvårlig utbetalt utdanningsstønad som oppfølgingsleder. Både engangsbeløp og månedsbeløp er inkludert.


Endringsdato for sum stønad oppfølgingsleder
SOPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder
MNDOPPF
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)

YYYYMM

Ved utgangen av hvert halvår

Variabelen viser antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder. Utdanningsstønad kan gis til enslig mor eller far som deltar som oppfølgingsleder/brukerkontakt i oppfølgingsvirksomhet som tar sikte på å kvalifisere og stimulere enslige forsørgere til arbeid eller utdanning.
Fra 01.01.2000 gjelder dette kun de som deltar som brukerkontakt. Viser antall måneder med utbetaling per halvår.


Endringsdato for ant. mnd. som oppfølgingsleder
MOPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Sum utdanningsstønad under aktivitetskurs
SUMAKT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)

YYYYMM

Ved utgangen av hvert halvår


Viser sum halvårlig utbetalt utdanningsstønad til aktivitetskurs. Både engangsbeløp og månedsbeløp er inkludert.


Endringsdato for sum stønad aktivitetskurs
SAKTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs
MNDAKT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)

YYYYMM

Ved utgangen av hvert halvår

Viser antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs.
Aktivitetskurs for enslige forsørgere arrangeres av trygdeetaten eller arbeidsmarkedsetaten, og det gis utdanningsstønad for å dekke utgifter i den forbindelse. Viser antall måneder per halvår.


Endringsdato for ant. mnd. aktivitetskurs
MAKTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Miniregisterkontroll, fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Hjelpevariabel
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Datering av avgang for tilfelle

[Innholdsfortegnelse]

7. Foreløpig uførestønad

Opplysninger om en midlertidig trygdeordning hvor en person kan tilstås en ytelse i påvente av å få innvilget uførepensjon.

7.1 Foreløpig uførestønad

Omfatter personer som mottar attføringspenger i vedtetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fra og med 1994 heter ordningen foreløpig uførestønad. Når en person har satt frem krav om uførepensjon og det er sannsynlig at denne vil bli innvilget, så gis stønaden i ventetiden på søknadsbehandlingen. Kan personen dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter i perioden, ytes ikke stønaden.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_FUFOR

Foreløpig uførestønad/attføringspenger, behovsprøvd ytelse i påvente av vedtak om uførepensjon.
Tabellen omfatter personer som mottok attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fom 1994 heter ordningen foreløpig uførestønad, og denne betegnelsen er valgt også for årene 1992 og 1993. I 1992 og 1993 er det en viss underrepresentasjon i grunnlagsregisteret for personer som mottok denne ytelsen, hvilket også vil gjelde forløpstabellen. Omfatter personer som mottar attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fra og med 1994 heter ordningen forelø pig uførestønad. Når en person har satt frem krav om uførepensjon og det er sannsynlig at denne vil bli innvilget, så gis stønaden i ventetiden på søknadsbehandlingen. Kan personen dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter i perioden, ytes ikke stønaden.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Kode for foreløpig uførestønad (FUFOR)
FUFOKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)

YYYYMM

Fortløpende


Kodes ved oppdatering av databasen.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

60

FUFOR avgang

61

FUFOR tilgang

62

FUFOR endring

63

FUFOR venstresensur pr 1991/12


Registreringsdato for FUFOR
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)


FUFOR tilgangsdato
FUFOTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Tilgang til ordningen.


FUFOR avgangsdato
FUFOAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Avgang fra ordningen.


Uføregrad i prosent
UFG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)

YYYYMM

Fortløpende

Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Koder: 000 = Uoppgitt 015-049 = Gjelder for uførepensjon/foreløpig uførestønad beregnet etter særregler ved yrkesskade 050-099 = Inntektsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand.


Endringsdato for uføregrad
UFGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Spesialpoeng til unge uføre
BUPGAR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMM

Fortløpende

Variabelen viser hvem som har pensjon som ung ufør. Disse er født uføre eller blitt minst 50 prosent uføre før fylte 26 år.
Særregelen om spesialpoeng skal sikre en garantert minste tilleggspensjon for å kompensere deres reduserte mulighet til å tjene opp tilleggspensjon.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

Blank

Ikke ung ufør

J

Ja, dersom vedkommende er ung ufør


Endringsdato for bupgaranti
BUPGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMM

Ved årsskifte


Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler.


Endringsdato for grunnpensjon (gpfak)
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMM

Ved årsskifte


Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler.


Endringsdato tilleggspensjon (tpfak)
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Barnetilleggsfaktor
BTFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMM

Ved årsskifte


Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er hele beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for barn (inkludert garantitillegg og særkullsbarn). Angitt med 5 desimaler.


Endringsdato barnetillegg
BTFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Ektefelletilleggsfaktor
ETFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMM

Ved årsskifte


Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler.


Endringsdato ektefelletillegg
ETFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Første uføretidspunkt
FUFT
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)

YYYYMM

Fortløpende


Viser dato for det uføretidspunktet da pensjonisten fikk sin inntektsevne/arbeidsevne varig nedsatt med minst 50 prosent. Ytterligere endringer i uføregraden medfører nytt uføretidspunkt hvis det er til fordel for pensjonisten. Settes stort sett til første dag i sykepengeperioden.


Endringsdato for første uføretidspunkt.
FUFTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Første virkningsdato
FVIRK
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)

YYYYMM

Fortløpende


Fra 1992/01. Tilsvarer første virkningstidspunkt for ny (siste) foreløpig uførestønad.


Endringsdato for første virkningsdato
FVRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Beregning av folketrygd (EØS)
BERTRYGD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMM

Fortløpende


Viser om pensjonsretten følger folketrygdloven og/eller EØS-reglene.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

' '

Har bare pensjonsrett etter folketrygdloven

J

Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS-reglene

N

Har bare pensjonsrett etter EØS-regler


Endringsdato for beregning av trygd EØS
BERTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)


Datering av avgang for tilfelle

[Innholdsfortegnelse]

8. Fødsels- og sykepenger

Fødsels- og sykepenger i henhold til folketrygdlovens bestemmelser.

8.1 Aggregerte fødsels- og sykepenger (dager og beløp)

Omfatter personer som mottar fødsels- og sykepenger, og opplysningene gir detaljert informasjon om hvilke konti som er brukt i forbindelse mmed utbetaling innenfor de to stønadsordningene. Opplysningene inneholder ikke forløpsinformasjon.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SUMFPSP

Antall personer som omfattes av denne tabellen tilsvarer personene i forløpstabellene for fødsels- og sykepenger. Denne tabellen inneholder ikke forløp for det enkelte tilfelle, men derimot detaljert informasjon om hvilke konti som er brukt ifm. utbetalinger innenfor de to stønadsordningene. Variablene antall dager og utbetalt beløp er aggregert eller konstruert innen kombinasjonen av følgende variable: fødselsnummer, arbeidsuførhetsdato, skille mellom fødsels- og sykepenger, hovedgrupper, fødse ls- eller sykepenger som arbeidsledig, statusvariabel og utbetalingskonto. Data kan aggregeres ytterligere ved å fjerne en eller flere av de nevnte variable. Ved sammenligning mellom ulike år, bør det tas hensyn til variabelen regnskapsår.

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Arbeidsuførhetsdato
ARBUF
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Angir første fraværsdag for et fødsels- eller sykepengetilfelle. Benyttes som startdato for et tilfelle av Nav.


Skille mellom fødsels- og sykepenger
FOED
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)


Variabelen skiller mellom hvorvidt vedkommende mottar fødselspenger (1) eller sykepenger (0).


Hovedgrupper innenfor fødsels- og sykepengeordningen
GRUPPE
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)


Viser gruppeinndeling innenfor fødsels- og sykepengeordningen.


Fødsels- eller sykepenger som arbeidsledig
ARBLEDIG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)


Angir hvorvidt vedkommende mottar fødsels- og sykepenger i henhold til bestemmelsene for arbeidsledige.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Mottar fødsels-/sykepenger som arbeidsledig

1

Mottar ikke fødsels-/sykepenger som arbeidsledig


Statusvariabel
STATUS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)


Variabel som skiller mellom avsluttede (1) og erstattede (2) dager og beløp i grunnlagsregisteret. Avsluttet omfatter de tilfeller som er meldt opphørt i kalenderåret. Erstattet betyr utbetalt/refundert beløp (og dager) til arbeidsgiver i kalenderåret.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Avsluttede tilfeller

2

Erstattede tilfeller


Utbetalingskonto
KONTO
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (7)


Angir hvilken konto som er benyttet i forbindelse med utbetaling av stønad.


Antall dager summert med utbetalt stønad
DAGER
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)


Angir totalt antall dager summert med utbetalt stønad. Variabelen er aggregert innen kombinasjonen av følgende variable: fødselsnummer, arbeidsuførhetsdato, skille mellom fødsels- og sykepenger, hovedgrupper, fødsels- eller sykepenger som arbeidsledig, statusvariabel og utbetalingskonto.


Totalt summert utbetalt beløp
BELOP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)


Angir totalt summert utbetalt beløp. Variabelen er aggregert innen kombinasjonen av følgende variable: fødselsnummer, arbeidsuførhetsdato, skille mellom fødsels- og sykepenger, hovedgrupper, fødsels- eller sykepenger som arbeidsledig, statusvariabel og utbetalingskonto. Ledende nuller.


Regnskapsår
AAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)


Viser hvilket regnskapsår størrelsene gjelder for.

[Innholdsfortegnelse]

8.2 Fødselspenger

Omfatter opplysninger om personer som mottar ytelser i forbindelse med fødsel (svangerskaps- og fødselspenger) og adopsjon. Personer som kun tilstås engangsstønad i forbindelse med barnefødsel er ikke inkludert.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_FP

Fødsels- og sykepenger utover arbeidsgiverperioden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Kode for fødselspenger
FPKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)

YYYYMMDD

Fortløpende


1. siffer angir hovedgrupper for fødselspenger. 2. siffer angir hendelser/endringer knyttet til fødselspengegruppene

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

10

Svangerskapspenger, avgang

11

Svangerskapspenger, tilgang

12

Svangerskapspenger, endring

13

Svangerskapspenger, venstresensur

20

Ordinære fødselspenger, avgang

21

Ordinære fødselspenger, tilgang

22

Ordinære fødselspenger, endring

23

Ordinære fødselspenger, venstresensur

30

Adopsjonspenger, avgang

31

Adopsjonspenger, tilgang

32

Adopsjonspenger, endring

33

Adopsjonspenger, venstresensur

40

Andre, avgang

41

Andre, tilgang

42

Andre, endring

43

Andre, venstresensur

50

Kombinert, avgang

51

Kombinert, tilgang

52

Kombinert, endring

53

Kombinert, venstresensur


Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype (tilgangs-, avgangs- eller endringsrecords).


Tilgangsdato for fødselspengetilfellet
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Tilgang til et tilfelle for fødselspenger, uavhengig av gruppe. Holdes konstant for hele tilfellet.


Avgangsdato for fødselspengetilfellet
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes kun ved avgang fra fødselspengetilfellet, ellers NULL (blank).


Fødselspengegruppens tilgangsdato
FPTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang til ny gruppe.


Fødselspengegruppens avgangsdato
FPAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved avgang fra gruppen.


Arbeidsuførhetsdato
ARBUF
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Angir første hele fraværsdag for et fødselspengetilfelle, og holdes konstant for hele tilfellet. Benyttes som startdato for et tilfelle av Nav.


Fødselspenger fom dato
SPFOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Ved tilgang er dette første stønadsdag som erstattes av folketrygden. Er satt av Nav.


Fødselspenger tom dato
SPTOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Ved avgang er dette siste stønadsdag som erstattes av folketrygden. Benyttes som stoppdato for et tilfelle, og registreres når tilfellet avsluttes. Er satt av Nav.


Fødselspenger som arbeidsledige
ARBLEDIG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Angir hvorvidt en person mottar fødselspenger som arbeidsledig.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Mottar fødselspenger som arbeidsledig

1

Mottar ikke fødselspenger som arbeidsledig


Endringsdato for fødselspenger som arbeidsledig
ARBLDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Kombinert med sykepenger
KOMBSP
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Angir hvorvidt en person som mottar fødselspenger har mottatt sykepenger i samme periode.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Fødselspengetilfelle har også mottatt sykepenger

1

Fødselspengetilfellet har ikke mottatt sykepenger


Endringsdato for Kombinert med sykepenger
KOMBDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Utbetalingsgrunnlag for fødselspenger
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMMDD

Fortløpende


Utbetalingsgrunnlaget er oppgitt i kroner.


Endringsdato for Utbetalingsgrunnlag for fødselspenger
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Uttaksprosent
FPREGR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)


Viser prosentandel av den stillingsandelen som tas ut i fødselspermisjon. Prosenten settes ved start og endres ikke for fødselspengetilfellet.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Ingen uttak

100

100 prosent av stillingsandelen

80

80 prosent av stillingsandelen


Antall barn det utbetales fødselspenger for
ABUTB
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)


Settes ved start og endres ikke for fødselspengetilfellet. Variabelen er av usikker kvalitet.


Fedrekvote
FEDREKV
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende

Angir om stønadsperioden forbeholdt far til barnet er benyttet eller ikke.
Dersom både mor og far har opptjent rett til fødsels- eller adopsjonspenger, er et gitt antall uker forbeholdt faren (kalt fedrekvote). Antall uker har variert siden det ble innført en obligatorisk fedrekvote i 1993, men er fra 01.07.2006 på seks uker. Hovedregelen er at disse ukene ikke kan overføres til mor, slik at de faller bort dersom far ikke benytter dem.


Endringsdato for stønadsperiode forbeholdt far til barnet
FDRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Årsak til unntak fra fedrekvoten
AARSAK
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Angir årsak til at fedre ikke benytter sin fedrekvote.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

Avvikling av fedrekvoten vil gi urimelige utslag

2

Sykdom gjør det urimelig å kreve at fedrekvoten blir benyttet

3

Arbeidsledig og begynt i jobb i løpet av de seks siste måneder av morens permisjonstid

4

Uregelmessige arbeidsforhold innebærer at avvikling av fedrekvoten skaper betydelige problemer i forhold til arbeidet.

5

Arbeidstaker med langvarig opphold i utlandet.

6

Selvstendig næringsdrivende i mindre virksomhet, hvor det er forbundet med betydelige økonomiske problemer.

7

Uforutsette hendelser.

8

Ugyldig kode

9

Ugyldig kode


Endringsdato for årsak til unntak fra fedrekvoten
AARSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Første tidspunkt for tidskontouttak
FORSTUT
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (6)


Stillingsandel før uttak av tidskonto
STILAND
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)


Stillingsandelen skal være 50 prosent eller høyere.


Tidskontoprosent
TIDSPRO
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (5)

Variabelen angir hvilken stillingsprosent man vil arbeide i tidskontoperioden.
Tidskontoordningen gjør det mulig for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere å forlenge stønadsperioden opptil 2 år ved at de tar en del av fødselspengene i kombinasjon med nedsatt arbeidstid. Både moren og faren kan bruke tidskontoordningen.


Samtidig tidskonto for mor og far
SAMTIDS
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)


Angir hvorvidt mor og far bruker tidskontoordningen samtidig innenfor samme tidsrom.


Bortfallsgrunn
BORTFGR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)


Viser Rikstrygdeverkets angivelse av årsak til opphør av fødselspenger. Variabelen er av usikker kvalitet.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

' '

Uoppgitt årsakskode (' ')

00

Uoppgitt årsakskode

01

Friskmeldt

05

Flyttet

06

Andre årsaker

07

Død

AA

Andre gyldige årsaker (AA)

AD

Død (AD)

AF

Friskmeldt (AF)

BO

Andre gyldige årsaker (BO)

Død (DA)

FL

Flytter (FL)

GA

Andre gyldige årsaker (GA)

MA

Max. utbetalt

MI

Andre gyldige årsaker (MI)

OA

Andre gyldige årsaker (OA)

SF

Andre gyldige årsaker (SF)

SM

Sykmelding II mangler

ST

Andre gyldige årsaker (ST)


Antall erstattede dager
ERDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)


Angir antall dager folketrygden utbetaler fødselspenger for. Er satt på avgangsrecord.


Erstattet beløp
ERTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)


Angir totalt utbetalt beløp i kroner for fødselspengetilfellet. Er satt på avgangsrecord.


Antall erstattede dager
AVDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)


Antall erstattede dager for hele fødselspengetilfellet, avsluttet tilfelle. AVDAG > 0 angir avsluttet tilfelle. AVDAG < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes.


Erstattet beløp i kroner
AVTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)


Erstattet beløp for hele fødselspengetilfellet, avsluttet tilfelle. Kroner. AVTLF > 0 angir avsluttet tilfelle. AVTLF < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes.


Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3

Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2


Merking av dato-korreksjoner
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (2)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

ARBUF er ugyldig (jf. 3.1 III.A.2 i spesifikasjonsnotat)

2

SPFOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.3 i spesifikasjonsnotat)

4

SPTOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.4 i spesifikasjonsnotat)

8

ARBUF er større enn SPFOM (jf. 3.1 III.B.3 i spesifikasjonsnotat)


Merking av venstresensurering
MRK_VS
Merkevariabel
NUMBER (1)


Gjelder kun 1992


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS1
Teknisk variabel
NUMBER (1)


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS2
Teknisk variabel
VARCHAR2 (3)


Verdien sier noe om hvordan recorden er behandlet i oppdateringsrutinen.


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS4
Teknisk variabel
NUMBER (1)


Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Datering av avgang for tilfeller.


Til og med dato gruppetilfelle
FPTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Datering av avgang for gruppetilfelle.

[Innholdsfortegnelse]

8.3 Sykepenger

Omfatter personer som mottar sykepenger fra folketrygden. Opplysningene dekker i utgangspunktet ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. I de tilfeller hvor sykefraværet går utover denne perioden vil arbeidsgiverperioden likevel fremkomme som perioden mellom arbeidsuførhetsdatoen og første dag med stønad fra folketrygden.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_SP

Fødsels- og sykepenger utover arbeidsgiverperioden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Kode for sykepenger (grupper og hendelser)
SPKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)

YYYYMMDD

Fortløpende


1. siffer angir hovedgrupper for sykepenger. 2. siffer angir hendelser/endringer knyttet til sykepengegruppene

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

10

Arbeidstagere, avgang

11

Arbeidstagere, tilgang

12

Arbeidstagere, endring

13

Arbeidstagere, venstresensur

20

Selvstendig m.v., avgang

21

Selvstendig m.v., tilgang

22

Selvstendig m.v., endring

23

Selvstendig m.v., venstresensur

30

Andre sysselsettingsforhold, avgang

31

Andre sysselsettingsforhold, tilgang

32

Andre sysselsettingsforhold, endring

33

Andre sysselsettingsforhold, venstresensur

40

Andres sykdom, avgang

41

Andres sykdom, tilgang

42

Andres sykdom, endring

43

Andres sykdom, venstresensur

50

Annet, avgang

51

Annet, tilgang

52

Annet, endring

53

Annet, venstresensur

60

Kombinert, avgang

61

Kombinert, tilgang

62

Kombinert, endring

63

Kombinert, venstresensur

90

Uoppgitt, avgang

91

Uoppgitt, tilgang

92

Uoppgitt, endring

93

Uoppgitt, venstresensur


Registreringsdato for type sykepenger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)


Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype (tilgangs-, avgangs- eller endringsrecords).


Tilgangsdato for sykepenger (uavhengig av gruppe)
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Tilgang til et tilfelle for sykepenger, uavhengig av gruppe. Holdes konstant for hele tilfellet.


Avgangsdato for perioden
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes kun ved avgang fra sykepengetilfellet, ellers NULL (blank).


Sykepengegruppens tilgangsdato
SPTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved tilgang til ny gruppe.


Sykepengegruppens avgangsdato
SPAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)


Settes ved avgang fra gruppe.


Arbeidsuførhetsdato
ARBUF
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Angir første hele fraværsdag for et sykepengetilfelle, og holdes konstant for hele tilfellet. Benyttes som startdato for et tilfelle.


Angir månedsfil
DATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)


Benyttes ved datering av endringer.


Angir sykepenger fom. dato
SPFOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Ved tilgang er dette første stønadsdag som erstattes av folketrygden. Er satt av Nav.


Angir sykepenger tom. dato
SPTOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Ved avgang er dette siste stønadsdag som erstattes av Folketrygden. Er satt av Nav.


Sykepenger som arbeidsledig
ARBLEDIG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Angir hvorvidt vedkommende mottar sykepenger i henhold til bestemmelsene om sykepenger til arbeidsledige.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Mottar ikke sykepenger som arbeidsledig

1

Mottar sykepenger som arbeidsledig


Endringsdato for mottak av sykepenger som arbeidsledig
ARBLDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Prognosegruppe
PROGR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Angir prognose for hvilken behandling/tiltak som er mest aktuelt for den sykmeldte. Variabelen er av usikker kvalitet.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

A

Medisinsk behandling alene antas å gjøre pasienten fullt arbeidsfør

B

Aktuelt med omskolering/attføring evt. bedriftsintern, i tillegg til medisinsk behandling.

C

Kombinasjonsløsning. Arbeid/trygd bør vurderes i samarbeid mellom arbeidsgiver og trygdekontor.

D

Kan være nødvendig å koble inn flere typer fagfolk, vurder ulike hjelpetiltak.

E

For tidlig å ta stilling til diagnose.

F

Samme som for E.

L

Ukjent

M

Ukjent

U

Ukjent


Endringsdato for prognosegruppe
PROGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Sykepengegrad i prosent
SPGRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)

YYYYMMDD

Fortløpende


Angir hvorvidt vedkommende har gradert sykemelding eller ikke. Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lenger tid på å utføre arbeidsoppgavene.


Endringsdato for sykepengegrad
SPGRDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Inntektsgrunnlag for sykepenger
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)

YYYYMMDD

Fortløpende


Inntektsgrunnlaget er oppgitt i kroner.


Endringsdato for inntektsgrunnlaget
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Bortfallsgrunn
BORTFGR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)


Viser Rikstrygdeverkets angivelse av årsak til opphør av sykepenger. Variabelen er av usikker kvalitet. Variabelen er kun utfylt ved avgang.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

' '

Uoppgitt årsakskode (' ')

00

Uoppgitt årsakskode

01

Friskmeldt

05

Flyttet

06

Andre årsaker

07

Død

AA

Andre gyldige årsaker (AA)

AD

Død (AD)

AF

Friskmeldt (AF)

BO

Andre gyldige årsaker (BO)

Død (DA)

FL

Flytter (FL)

GA

Andre gyldige årsaker (GA)

MA

Max. utbetalt

MI

Andre gyldige årsaker (MI)

OA

Andre gyldige årsaker (OA)

SF

Andre gyldige årsaker (SF)

SM

Sykmelding II mangler

ST

Andre gyldige årsaker (ST)


Antall erstattede dager
ERDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)


Angir antall dager folketrygden utbetaler sykepenger for.


Erstattet beløp
ERTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)


Angir totalt utbetalt beløp i kroner for sykepengetilfellet. Utfylt på avgangsrecord.


Antall erstattede dager
AVDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)


Antall erstattede dager for hele sykepengetilfellet, avsluttet tilfelle. AVDAG > 0 angir avsluttet tilfelle. AVDAG < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Utfylt på avgangsrecord. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes.


Erstattet beløp i kroner
AVTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)


Erstattet beløp for hele sykepengetilfellet, avsluttet tilfelle. Kroner. AVTLF > 0 angir avsluttet tilfelle. AVTLF < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes. Utfylt på avgangsrecord.


Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fnr

1

Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.

2

Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr

3

Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2


Merking av dato-korreksjoner
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (2)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

1

ARBUF er ugyldig (jf. 3.1 III.A.2 i spesifikasjonsnotat)

2

SPFOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.3 i spesifikasjonsnotat)

4

SPTOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.4 i spesifikasjonsnotat)

8

ARBUF er større enn SPFOM (jf. 3.1 III.B.3 i spesifikasjonsnotat)


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS1
Teknisk variabel
NUMBER (1)


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS2
Teknisk variabel
VARCHAR2 (3)


Verdien sier noe om hvordan recorden er behandlet i oppdateringsrutinen.


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS3
Teknisk variabel
NUMBER (0)


Benyttes ikke.


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS4
Teknisk variabel
NUMBER (1)


Status for record (hjelpevariabel)
STATUS5
Teknisk variabel
NUMBER (1)


Samlekode for STATUS2.


Aktiv/passiv sykemelding
FORM5
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Variabelen angir om mottakeren av sykepenger har aktiv eller passiv sykmelding. Aktiv sykmelding er en ordning som gir muligheter til å prøve seg i arbeid på tross av sykdom. Legen som sykmelder skal først ha vurdert gradert sykmelding, før aktiv sykmelding anses som aktuelt. Det er en forutsetning av arbeidsgiver finner andre arbeidsoppgaver enn de vedkommende vanligvis gjør.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

"Passiv" sykmelding

1

Sykepenger-aktiv/arbeidstrening


Endringsdato for FORM5
FRM5DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Endringskode for internvariabler
ENDRKODE
Teknisk variabel
NUMBER (6)


Oppdateres etter innlegging av årsfil i databasen og viser hvilke variable som evt. har endret verdi.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Ingen endring

1

ARBLEDIG er endret

16

INNT er endret

2

DIAGNOSE er endret

32

FORM5 er endret

4

PROGR er endret

8

SPGRAD er endret


Statsansatte
STATSAN
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)

YYYYMMDD

Fortløpende


Angir hvorvidt mottakeren av sykepenger er statsansatt eller ikke.


Endringsdato for statsansatt
STATSANDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Ny fom. 20010101.


Til og med dato for sykepengetilfelle
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)


Datering av avgang for (hoved)tilfelle.


Tiltakstype nummer en
ttype1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

YYYYMMDD

Ved avgang


Variabelen symboliserer første tiltak per sykdomstilfelle.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

FA

Friskmeldt til arbeidsformidling

IA

Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning

SA

Aktiv sykmelding

YA

Yrkesrettet attføring i sykepengeperioden


Tiltakstype nummer to
ttype2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

YYYYMMDD

Ved avgang


Variabelen symboliserer andre tiltak per sykdomstilfelle.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

FA

Friskmeldt til arbeidsformidling

IA

Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning

SA

Aktiv sykmelding

YA

Yrkesrettet attføring i sykepengeperioden


Tiltakstype nummer tre
ttype3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)

YYYYMMDD

Ved avgang


Variabelen symboliserer tredje tiltak per sykdomstilfelle.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

FA

Friskmeldt til arbeidsformidling

IA

Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning

SA

Aktiv sykmelding

YA

Yrkesrettet attføring i sykepengeperioden


Tiltakstype nummer 1 fra og med dato
ttfom1
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Startdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.


Tiltakstype nummer 1 til og med dato
tttom1
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Sluttdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.


Tiltakstype nummer 2 fra og med dato
ttfom2
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Startdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.


Tiltakstype nummer 2 til og med dato
tttom2
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Sluttdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.


Tiltakstype nummer 3 fra og med dato
ttfom3
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Startdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.


Tiltakstype nummer 3 til og med dato
tttom3
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)


Sluttdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.

[Innholdsfortegnelse]

9. Grunn- og hjelpestønad

Folketrygdens ordninger for grunn- og hjelpestønad.

9.1 Grunnstønad

Grunnstønad fra folketrygden kan gis til å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Stønaden gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_GRUNN

Grunnstønad fra folketrygden
Forløpstabell - grunnstønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Hendelseskode for grunnstønad
GS_KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMM


Beskriver hvilke hendelser som dateres / type record.

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang

1

Tilgang

2

Endring

3

Venstresensur


Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)


Settes lik den datovariabel som endres, tilgangs-, endrings- eller avgangsdato. Brukes ved uttak av data.


Tilgangsdato for grunnstønad
GS_TILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Startdato for når stønaden utbetales (tilfelle).


Avgangsdato for grunnstønad
GS_AVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Dato for når tilfellet avsluttes, gjelder til og med. Utfylles på avgangsrecord.


Månedsfil for opplysningen
PR_TIDS
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)


Opprinnelig månedsfil som ligg til grunn for datering av hendelsen tilgang eller avgang (SSB).


Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)


Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen.

Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fnr

1

Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.

2

Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr

3

Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2


Til og med dato for tilfellet
GS_TOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (gs_avg) er registrert.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_GRUNN

Grunnstønad fra folketrygden
Årsopplysninger - grunnstønad

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Månedsfil for opplysningen
PR_TIDS
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)


Opprinnelig månedsfil for opplysningen (SSB).Dette er NAVs egen datering av hendelser, utbetaling pr måned. På denne oppslagstabell tas kun vare på den første datoverdi pr forløpstilfelle.


Mottak av grunnstønad
GRUNNST_BESTAND
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


1 dersom personen mottar grunnstønad i måneden


Ny tilgang til grunnstønad
GRUNNST_TILGANG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


1 dersom personen hadde ny tilgang til grunnstønad i måneden


Grunnstønad sats
GRUNNST_SATS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Grunnstønad, sats som bestemmer utbetalt grunnstønad


Grunnstønad beløp
GRUNNST_BELOP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)


Grunnstønad, beløp i kroner, basert på faste satser


Kode for opphør av grunnstønad
OPPHOR_GS_KODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)


Kode for opphør av grunnstønad (ufullstending utfylt)


Beskrivelse av kode for opphør av grunnstønad
OPPHOR_GS_BESK
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (60)


Beskrivelse av kode for opphør av grunnstønad (ufullstendig utfylt)


Dataårgang på miniregisterfilen
AARGANG
Teknisk variabel
NUMBER (4)


Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)


Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen


Tilgangsdato for grunnstønad
GS_TILG
Teknisk variabel
NUMBER (6)


Startdato for når stønaden utbetales (tilfelle) - til bruk som hjelpevariabel for å forenkle kobling mot forløpstabellen.

[Innholdsfortegnelse]

9.2 Grunnstønad, 1992-2008 (avsluttet)

Grunnstønad fra folketrygden kan gis til å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Stønaden gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_GS

Grunnstønad fra folketrygden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)

Datering

Oppdaterings­kontroll

Variabeldefinisjon
Kommentarer


Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)


Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.


Grunnstønadskode
GS
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

YYYYMM

Ved utgangen av kvartal

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Avgang

1

Tilgang

2

Endring

3

Venstresensur


Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)


Registreringsdato for grunn-/hjelpestønadsdata. Regdato fungerer som en siste oppdaterings-/endringsdato for hele recorden sett som en helhet, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.


Tilgangsdato for grunnstønad
GSTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Tilgangsdato for grunnstønad (GS).


Avgangsdato fro grunnstønad
GSAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)


Avgangsdato for grunnstønad (GS).


Grunnstønadsbeløp
GSKR
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)

YYYYMM

Ved utgangen av kvartal


Viser utbetalt stønad, årsbeløp i kroner.


Endringsdato for grunnstønad kroner
GSKRDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Første virkningsdato (tidspunkt) for grunnstønad
FVTPGS
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)

YYYYMM

Ved utgangen av kvartal


Ny på GR1 fra 199307.


Endringsdato for første virkningsdato grunnstønad
FVGSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)


Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodeliste

Kode­verdi

Kodebeskrivelse

Kommentarer

0

Gyldig fødselsnummer

1

Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer

2

Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer

3