Tema- og variabelliste for FD-Trygd, med kodelister, 21. mars 2023

Dette er en liste over aktive temaområder med tilhørende tabeller i FD-Trygd, og alle variable i disse tabellene. Dette dokumentet er å anse som foreløpig og er ikke endelig kvalitetssikret. Dette er et hjelpemiddel til informasjonen som ligger på http://www.ssb.no/fdtrygd/ som bl.a. innholder informasjon om ferdigstilling og gyldighet.

Innholdsfortegnelse

 1. Arbeidsavklaringspenger
  1. Arbeidsavklaringspenger
 2. Arbeidssøkere
  1. Arbeidssøkere fra og med 1.5.2001
  2. Arbeidssøkere til og med 30.4.2001
  3. Dagpenger
 3. Avslag uførepensjon
  1. Avslag uførepensjon
 4. Barnetrygd
  1. Barn det mottas barnetrygd for
  2. Mottakere av barnetrygd
 5. Demografi
  1. Bosatteforløpet i Norge
  2. Fødeland og andre konstante variable
  3. Fødsler
  4. Grunnkrets/type bostedsstrøk
  5. Sivilstandsforløpet
 6. Enslig forsørgerstønad
  1. Overgangsstønad
  2. Stønad til barnetilsyn
  3. Utdanningsstønad
 7. Foreløpig uførestønad
  1. Foreløpig uførestønad
 8. Fødsels- og sykepenger
  1. Aggregerte fødsels- og sykepenger (dager og beløp)
  2. Fødselspenger
  3. Sykepenger
 9. Grunn- og hjelpestønad
  1. Grunnstønad
  2. Grunnstønad, 1992-2008 (avsluttet)
  3. Hjelpestønad
  4. Hjelpestønad, 1992-2008 (avsluttet)
 10. Introduksjonsstønad
  1. Forløp over Introduksjonsstønad 2005 -
 11. Kvalifiseringsstønad
  1. Forløp over Kvalifiseringsstønad 2008 -
 12. Omsorgspoeng
  1. Omsorgspoeng
 13. Pensjoner
  1. Alderspensjon
  2. Avtalefestet pensjon - offentlig sektor
  3. Avtalefestet pensjon - privat sektor
  4. Pensjon - etterlatt barn
  5. Pensjon - etterlatt ektefelle
  6. Pensjon - etterlatt familiepleier
  7. Pensjoner desember måned 1967-1990
  8. Pensjonspoeng
  9. Uførepensjon
 14. Pensjoner fra og med 2011
  1. Alderspensjon
  2. Avtalefestet pensjon - offentlig sektor
  3. Avtalefestet pensjon - privat sektor
  4. Pensjon - etterlatt barn
  5. Pensjon - etterlatt ektefelle
  6. Pensjon - etterlatt familiepleier
  7. Uførepensjon
 15. Pensjonsgivende inntekt
  1. Pensjonsgivende inntekt
 16. Rehabilitering og attføring
  1. Medisinsk rehabilitering fra og med 2002
  2. Rehabilitering og attføring til og med 2001
 17. Statsansatte
  1. Statsansatte
 18. Supplerende stønad
  1. Supplerende stønad
 19. Sysselsetting
  1. Sysselsetting_Alle jobbforhold
  2. Sysselsetting_viktigste arbeidsforhold
 20. Tidsbegrenset uførestønad
  1. Tidsbegrenset uførestønad
 21. Økonomisk sosialhjelp
  1. Mottak av økonomisk sosialhjelp
  2. Mottakere av økonomisk sosialhjelp. År og beløp

1. Arbeidsavklaringspenger

Opplysninger om arbeidsavklaringspenger basert på data fra Nav.( fra og med mars 2010)

1.1 Arbeidsavklaringspenger

Omfatter personer som mottar arbeidsavklaringspenger fra mars 2010
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_AAP

Varighet på mottak av arbeidsavklaringspenger fra Nav.
Forløpstabell for arbeidsavklaringspenger

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Er alltid lik siste registrerte hendelse.

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes ved tilgang til nytt tilfelle.

Hendelseskode
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Viser hvilken type hendelse recorden representerer: Tilgang, endring, avgang eller venstresensur. Venstresensur er delt i 2: Venstresensur betyr oppstart på en bestemt dato selv om tilfellet var løpende tidligere. Venstresensur, uoppgitt betyr at vi ikke vet om tilfellet var løpende forut denne dato.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
9 Venstresensur, uoppgitt

Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes kun ved avgang helt ut av systemet, ellers NULL (blank).

Til og med dato
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2
[Innholdsfortegnelse]

2. Arbeidssøkere

Opplysninger om arbeidssøkere og yrkeshemmede registrert ved arbeidskontorene.

2.1 Arbeidssøkere fra og med 1.5.2001

Omfatter opplysninger om ordinære arbeidssøkere, arbeidssøkere på tiltak, samt yrkeshemmede og yrkeshemmede på tiltak. Fra og med 2010 omfatter registeret også opplysninger om arbeidsavklaringspenger, jamfør kodeliste på variabelen Ytelse.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ARBSOK

Arbeidssøkere - opplysninger fra Arena (NAV)

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for arbeidssøkere
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Viser hvilken type hendelse recorden representerer: Tilgang, endring, avgang eller venstresensur. Venstresensur er delt i 2: Venstresensur betyr oppstart på en bestemt dato selv om tilfellet var løpende tidligere. Venstresensur, uoppgitt betyr at vi ikke vet om tilfellet var løpende forut denne dato.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
9 Venstresensur, uoppgitt

Hovedgruppering av arbeidssøkere
HOVED
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD

Viser hvilken kategori av arbeidssøkere man tilhører. Gruppen Annen Service kan ikke regnes som vanlige arbeidssøkere og bør derfor vurderes ekskludert fra uttaket (jf dokumentasjonsrapporten).
Kodeliste


Gruppering av arbeidssøkere fom. 1.5.2001

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Helt ledige
10 Nedsatt arbeidsevne, behov for oppfølgingsvedtak
11 Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak uten behov for tiltak
12 Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak om tiltak, behov for plan
13 Nedsatt arbeidsevne, oppfølgingsvedtak om tiltak, godkjent plan
14 Nedsatt arbeidsevne på tiltak
15 Nedsatt arbeidsevne ikke på arbeidsrettet tiltak
2 Delvis sysselsatte
3 Ordinære tiltaksdeltakere
4 Andre ordinære arbeidssøkere
5 Yrkeshemmede
6 Andre registrert i Arena
7 Andre som mottar service
8 Uoppgitt
9 Uoppgitt

Registreringsdato for arbeidssøkeropplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Er alltid lik siste registrerte hendelse.

Tilgangsdato for arbeidssøkere
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang til nytt tilfelle.

Avgangsdato for arbeidssøkere
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes kun ved avgang helt ut av systemet, ellers NULL (blank).

Arbeidssøkergruppens tilgangsdato
ASOKTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang, eller ved overgang til ny arbeidssøkergruppe.

Arbeidssøkergruppens avgangsdato
ASOKAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes bare ved avgang fra, eller overgang til ny arbeidssøkergruppe, ellers NULL (blank).

Hovedarbeidssøkerstatus
HOVEDARBSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD Fortløpende
Angir personens status som arbeidssøker ved referansetidspunktet.
Fom. 1.mai 2001 er variabelen arbeidssøkerstatus (arbstat) fra NAV splittet i to variable i FD-Trygd. Hovedarbeidssøkerstatus (2 første siffer i arbstat) viser hovedtilknytning til arbeidsmarkedet som arbeidssøker. Variabelen Tiltak viser om personen er på tiltak eller ikke, eller om den arbeidssøkende er permittert eller ikke. Jf. forøvrig dokumentasjon av kodeverdier, kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001.

Endringsdato for hovedarbeidssøkerstatus
HOVEDARBDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Tiltakstype
TILTAK
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (10)
YYYYMMDD
Angir personens status som arbeidssøker ved referansetidspunktet.
Fom. 1.mai 2001 er variabelen arbeidssøkerstatus (arbstat) fra NAV splittet i to variable i FD-Trygd. Hovedarbeidssøkerstatus (2 første siffer i arbstat) viser hovedtilknytning til arbeidsmarkedet som arbeidssøker. Variabelen Tiltak viser om personen er på tiltak eller ikke, eller om den arbeidssøkende er permittert eller ikke. Jf. forøvrig dokumentasjon av kodeverdier, kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001.

Endringsdato for tiltakstype.
TILTAKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Stønadstype/ ytelse som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed
YTELSE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD

Stønadstype/ ytelse som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed: AP- arbeidsavklaringspenger fom 1.3.2010 ID - ikke dagpenger SD - søkt dagpenger DP - dagpenger (mottas av helt ledige og delvis sysselsatte, eller arbeidssøker på tiltak) AT - attføringspenger (ved yrkesrettet attføring, og i en periode etter yrkesrettet attføring som ordinær arbeidssøker) SO - sosialhjelp SY - sykepenger UT - uføretrygd IS - individstønad/tiltakspenger (ytes til arbeidssøkere som deltar på tiltakene arbeidsspraksis og opplæring, og som ikke mottar dagpenger eller attføringspenger) VS - ventestønad (dagpengebasert stønad for de som har brukt opp dagpengerettigheter) SA - søkt attføringspenger **- Inaktiv i ordinær statistikk
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
AP arbeidsavklaringspenger
AT attføringspenger
ID ingen livsoppholdsytelse i arena
IS tiltakspenger
SD søkt dagpenger
VS ventestønad

Endringsdato for ytelsesstatus
YTELSEDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Dagens dato (for uttaket fra NAV)
DAGDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Forrige dagens dato (for uttaket fra NAV)
FDAGDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Hendelsesdato
HENDDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Viser registrert hendelsestidspunkt (dagens dato fratrukket antall dager i statuskoden)

Mineregisterkontroll fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

For kodeliste, jf. dokumentasjonsnotatet
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Merkevariabel dato lokal
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (0)

For kodeliste, jf. dokumentasjonsnotatet

Arbeidssøkerstatus fingruppe (fra NAV)
AS_F
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

For dokumentasjon av kodeverdier, jamfør kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001

Arbeidssøkerstatus grovgruppe (fra NAV)
AS_GR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

For dokumentasjon av kodeverdier, jamfør kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001

Teknisk hjelpevariabel for recordens status
STATUS
Teknisk variabel
VARCHAR2 (6)

For dokumentasjon av kodeverdier, jamfør kapittel 2 i dokumentasjonsnotatet for arbeidssøkere fom. 1.mai 2001

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for gruppetilfelle
ASOKTOM
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Fylles ut på alle records dersom gruppeavgangsdato (asokavg) er registrert.

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for hovedtilfelle
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for endringsrecord
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)
[Innholdsfortegnelse]

2.2 Arbeidssøkere til og med 30.4.2001

Omfatter opplysninger om ordinære arbeidssøkere, arbeidssøkere på tiltak, samt yrkeshemmede og yrkeshemmede på tiltak.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ARBSOK_TOM20010430

Arbeidssøkere - opplysninger fra Aetat (Sofasøker-registeret)
Forløpstabell for arbeidssøkere (gjelder tom. 30.04.2001)

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.

Kode for arbeidssøkere
ASOKKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

Arbeidssøkerstatus
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
10 Helt arbeidsledige, avgang
11 Helt arbeidsledige, tilgang
12 Helt arbeidsledige, endring (i internvariable)
13 Helt arbeidsledige, venstresensur
20 Delvis sysselsatte, avgang
21 Delvis sysselsatte, tilgang
22 Delvis sysselsatte, endring (i internvariable)
23 Delvis sysselsatte, venstresensur
30 Ordinære tiltaksdeltagere, avgang
31 Ordinære tiltaksdeltagere, tilgang
32 Ordinære tiltaksdeltagere, endring (i internvariable)
33 Ordinære tiltaksdeltagere, venstresensur
40 Andre ordinære arbeidssøkere, avgang
41 Andre ordinære arbeidssøkere, tilgang
42 Andre ordinære arbeidssøkere, endring (i internvariable)
43 Andre ordinære arbeidssøkere, venstresensur
50 Yrkeshemmede på tiltak, avgang
51 Yrkeshemmede på tiltak, tilgang
52 Yrkeshemmede på tiltak, endring (i internvariable)
53 Yrkeshemmede på tiltak, venstresensur
60 Andre yrkeshemmede, avgang
61 Andre yrkeshemmede, tilgang
62 Andre yrkeshemmede, endring (i internvariable)
63 Andre yrkeshemmede, venstresensur
70 Restgruppe, avgang
71 Restgruppe, tilgang
72 Restgruppe, endring (i internvariable)
73 Restgruppe, venstresensur

Registreringsdato for type arbeidssøkere
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype. Ved skifte/overgang av gruppe kodes det avgang på gammel gruppe, deretter tilgang til ny gruppe. Ved endring i internvariablene benyttes samme datering som for internvariablene.

Tilgangsdato for arbeidssøkere
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang til tilfelle.

Avgangsdato for arbeidssøkere
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes kun ved avgang helt ut av systemet, ellers NULL (blank).

Arbeidssøkergruppens tilgangsdato
ASOKTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang, eller ved overgang til ny arbeidssøkergruppe.

Arbeidssøkergruppens avgangsdato
ASOKAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes bare ved avgang fra, eller overgang til ny arbeidssøkergruppe, ellers NULL (blank).

Arbeidssøkerstatus
ARBSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (4)
YYYYMMDD Fortløpende
Angir personens status som arbeidssøker ved referansetidspunktet.
Variabelen kan ses på som to variable. De første to posisjonene viser hovedstatus som arbeidssøker. De to neste posisjonene viser om personen er på tiltak eller ikke, eller om den arbeidssøkende er permittert eller ikke.

Endringsdato for arbeidssøkerstatus
ARBSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Arbeidssøker, stønadskategori
STONAD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD Fortløpende

Stønadstype som mottas av arbeidssøker/yrkeshemmed
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
AT Attføringspenger
DP Dagpenger
ID Ikke dagpenger
SA Søkt attføringspenger
SD Søkt dagpenger
SO Sosialhjelp
SY Sykepenger
UT Uføretrygd

Endringsdato for stønadstype
STONDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Tiltaksgrupper for personer på ordinære tiltak
TILTAK3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Sysselsetting i offentlig virksomhet
2 Lønnstilskudd til arbeidsgiver
3 Praksisplass/fadderordning
4 AMO/jobbklubber
5 Vikarplasser
6 Andre ordinære tiltak

Endringsdato for ordinære tiltak
TIL3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Tiltaksgrupper for yrkeshemmede
TILTAK5
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Yrkeshemmede i vente- og utredningsfaser
2 Formidlingsklare
3 Arbeidstreningstiltak
4 Kvalifiseringstiltak
5 Varig vernede sysselsettingstiltak
6 Restgruppe

Endringsdato for yrkeshemmede
TIL5DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Merking av datokorreksjoner
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (4)

Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret, og ved ilegg i databasen, men blankes etter kontroll.

Henvist fra
HENVIST
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Gjelder bare yrkeshemmede.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Egen
2 Arbeidsformidlingen
3 Trygdekontor
4 Sosialkontor
5 Lege
6 Skoleverket / PPT
7 Annet

Endringsdato for henvist fra
HENVDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for hovedtilfelle
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
DATE (8)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for gruppetilfelle
ASOKTOM
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
DATE (8)

Fylles ut på alle records dersom gruppeavgangsdato (asokavg) er registrert.
[Innholdsfortegnelse]

2.3 Dagpenger

Omfatter personer med utbetaling av dagpenger fra arbeidskontorene. Dagpengeforløpet ETTER 1999 bør alternativt erstattes med årlig dagpengebeløp.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_DAGP_TOM19991231

Arbeidssøkere - Dagpenger
Forløpstabell for DAGPENGER.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldig fødselsnummer er inkludert.

Kode for dagpenger
DAGPKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Viser hvilken hendelse recorden representerer

Registreringsdato for dagpenger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

REGDATO vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype.

Tilgangsdato for dagpenger
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang dagpenger.

Avgangsdato for dagpenger
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes kun ved avgang fra dagpenger, ellers NULL (blank).

Oppnådd prosent hittil i dagpenge-regnskapet
OPROSDP
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMMDD Fortløpende

Variabelen ligger mellom 0 og 9300, og viser (når man deler på 100) i hvor mange uker personen har fått utbetalt dagpenger.

Anvist prosent i forrige periode (forrige anvisning)
APROSFOR
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMMDD Fortløpende

Variabelen ligger normalt mellom 0 og 200, og viser hvor stor prosent av ukesatsen som er anvist i dagpenger i nest siste 14-dagers periode.

Anvist prosent i siste periode (siste anvisning)
APROSSIS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMMDD Fortløpende

Variabelen ligger normalt mellom 0 og 200, og viser hvor stor prosent av ukesatsen som er anvist i dagpenger i siste 14-dagers periode.

Ukesats dagpenger
UKESATS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (4)
YYYYMMDD Fortløpende

Variabelen inneholder faktisk utbetalte dagpenger som personen har krav på, og som det blir anvist dagpenger i forhold til. Altså beløp før eventuelle avkortinger.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for hovedtilfelle
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
DATE (8)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert.
[Innholdsfortegnelse]

3. Avslag uførepensjon

Opplysninger om avslag på søknad om uførepensjon.

3.1 Avslag uførepensjon

Opplysninger om avslag på søknad om uførepensjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_AVSLAG

Avslag på uførepensjon (1992-1997 ligg på diagnoseområdet: f_av_ufp)

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Vedtaksdato
VEDTDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
VARCHAR2 (8)

Vedtaksdato for avslaget på søknad om uførepensjon.

Kravdato
KRAVDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
VARCHAR2 (8)

Kravdato for søknad om uførepensjon.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Årgang
aarg
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Viser når opplysningen er registrert.
[Innholdsfortegnelse]

4. Barnetrygd

Opplysninger om mottakere av barnetrygd og barn det mottas barnetrygd for.

4.1 Barn det mottas barnetrygd for

Opplysninger om barn det mottas barnetrygd for.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_BARNETR_BARN

Barnetrygd - barn det mottas barnetrygd for
Bare desemberopplysninger for 1996.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer til barn
FNRB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Kode for barnetrygd barn
BTKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Kodes ved oppdatering av databasen.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Fødselsnummer til mottaker
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.

Barnets kjønn
KJONN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Kode: K = Jente M = Gutt

Miniregisterkontroll - fødselsnummer til barn
MRK_FNRB
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Miniregisterkontroll - fødselsnummer til mottaker
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Datering av avgang for tilfelle.

Barnets fødselsår
FAAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Barnets fødselsår og måned
FAAR_MND
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)
[Innholdsfortegnelse]

4.2 Mottakere av barnetrygd

Opplysninger om mottakere av barnetrygd (foreldre eller andre omsorgspersoner). Barnetrygd utbetales fra og med måneden etter at banet blir født og til og med måneden før barnet fyller 18 år. Før 01.05.2000 var øvre aldersgrense 16 år, og før 01.07.2000 gjaldt utbetalingen til og med den måneden barnet fyller 16/18 år.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_BARNETR_MOT

Barnetrygd - mottakere av barnetrygd
Bare desemberopplysninger for 1996.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes.

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Regdato vil fungere som en siste oppdaterings-/endringsdato for hele recorden sett som en helhet, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Utbetalt beløp
BELOP
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Viser beløpet som utbetales i barnetrygd per måned.

Endringsdato for utbetalt beløp
BELOPDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Type barnetrygdstønad
STATUSK
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Kode som angir type barnetrygdstønad som utbetales.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Trygdekontoret beregner selv stønaden
1 Ordinær stønad
2 Enslig forsørger (utvidet stønad, dvs. gis stønad til ett barn mer)
3 Omsorg for sykt barn (gis utvidet stønad for dette barnet)
4 Barn anbrakt i institusjon
5 Stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i institusjon
6 Enslig forsørger som tilstås utvidet stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i sinstitusjon.
7 Stønadsmottaker som får utvidet stønad pga. omsorgen for hjemmeværende sykt barn og som får ordinær stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av de andre barna i kullet er anbrakt i institusjon

Endringsdato for statuskode
STATUSKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Antall barn det mottas barnetrygd for
ANTBARN
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (2)
YYYYMM Fortløpende

Endringsdato for antall barn
ANTBARNDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Alder til yngste barn det mottas barnetrygd for
YBARN
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Kodeverdien varierer mellom 0-16 år. Fom. 01.05.2000 gis det barnetrygd til barnet fyller 18 år.

Mottakers kjønn
KJONN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Mottaker er ofte forelder. Kode: K = Kvinne M = Mann

Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Datering av avgang for tilfelle.

Miniregisterkontroll - Fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Miniregisterkontroll - yngste barns alder
MRK_ALD
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Ny fra 2000, er blank etter 2001. 0 = Gyldig yngste barns alder 1 = Ugyldig yngste barns alder

Kode for barnetrygdmottaker
BTKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Kodes ved oppdatering av databasen.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
[Innholdsfortegnelse]

5. Demografi

Området demografi tilbyr forløp for bosatte (alle bosatte i Norge) og sivilstand, med endringer. Videre tilbys det opplysninger om fødelands og andre konstante variable, alle fødsler etter 1.1.1992 og opplysninger om bosetting etter grunnkrets. Andre demografiske tilleggsopplysninger må eventuelt hentes fra seksjon for befolkningsstatistikk.

5.1 Bosatteforløpet i Norge

Forløp for alle som har vært bosatt i Norge minst en gang etter 1.1.1992. Fødsler og innvandringer registreres som tilganger, dødsfall og utvandring registreres som avgang, og flyttinger mellom kommuner registreres som endiringer.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_DEMO

Demografi - bosatteforløp (bosatt i Norge)
Forløp for bosetting etter folkeregisteret.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for demografiopplysninger
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Viser hvilken hendelse/endring recorden representerer.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang (døde og utvandret)
1 Tilgang (fødte og innvandret)
2 Endring
3 Venstresensur (oppstart 1992 men kjenner dato for registreringsstatus, bosted eller statsborgerskap)
9 Venstresensur (oppstart 1992 uten kunnskap om hva som har skjedd forut)

Registreringsdato for demografiopplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Variabelen vil fungere som siste endringsdato for recorden, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang (fødte eller innvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.

Avgangsdato (døde og utvandrede)
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved avgang (død eller utvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.

Personens registreringsstatus
REGSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Bosatt
3 Utvandret (flyttet fra Norge)
4 Forsvunnet, dvs. formodentlig død
5 Død
6 Utgåtte fødselsnummer
7 Fødselsregistrert
8 Annulert tilgang
9 Uregistrert person

Endringsdato for personens registreringsstatus
RESTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Personens statsborgerskap
STATSB
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMMDD Fortløpende
Variabelen viser landkode for personens statsborgerskap

Endringsdato for personens statsborgerskap
STATDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Bostedskommune
BOSTED
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (4)
YYYYMMDD Fortløpende
Variabelen viser personens bostedskommune ifølge folkeregisteret (formell adresse).

Endringsdato for siste bosted (kommune)
BOSTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Type flytting (ved siste flytting)
FLYTTYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Flytting mellom kommuner
2 Utvandret
3 Innvandret

Endringsdato for type flytting
FLYTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Flyttet til/fra verdensdel
TFVDEL
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Variabelen viser hvilken verdensdel personen flytter til eller fra
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Europa
2 Afrika
3 Asia
4 Nord- og Mellom-Amerika
5 Sør-Amerika
6 Oceania
8 Statsløse
9 Uoppgitt

Endringsdato for flyttet til/fra verdensdel
TFVDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Flyttet til/fra land
TFLAND
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMMDD Fortløpende
Variabelen viser hvilket land personen flytter til eller fra
Vil være blank ved oppstart i 1992 og ved tilgang ved fødsel i Norge. Blank når "Type flytting" = 1.

Endringsdato for Flyttet til/fra land
TFLADATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av fødselsnummer.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for tilfelle
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Datering av avgang for tilfelle.

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for endringsrecord
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Registreringsdato (REGDATO) for påfølgende record i i tillfellet.
[Innholdsfortegnelse]

5.2 Fødeland og andre konstante variable

Inneholder alle personer som er eller har vært registrert bosatt i Norge etter 01.10.1964. Opplysningene er konstante for personene over tid. For variable som av registreringstekniske årsaker kan revideres er det kun siste reviderte opplysning er tilgangelig.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_FLAN

Demografi - fødeland, innvandringskategori og andre innvandringsrelaterte bakgrunnsvariable

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Fødeland
FODELAND
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)
Variabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.
Kodeliste for landkoder er tilgjengelig fra SSBs Database for standard klassifikasjoner under 02. Befolkning -> Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk: http://www4.ssb.no/stabas/

Første oppholdsdato
OPPHDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)
Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet

Innvandrerkategori
INNVKAT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.
I definisjonen av innvandre er som regel kategori B og C tatt med, det vil si at en innvandrer er en person som har to utenlandsfødte foreldre.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A Født i Norge med to norskfødte foreldre
B Innvandrere
C Norskfødte med innvandrerforeldre
D Utenlandsadoptert
E Utenlandsfødte med én norskfødt forelder
F Norskfødte med én utenlandsfødt forelder
G Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre

Landbakgrunn
LANDBAKG
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)
For personer født i utlandet, er dette (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen mormor, morfar, farmor eller farfar.
Kodeliste for landkoder er tilgjengelig fra SSBs Database for standard klassifikasjoner under 02. Befolkning -> Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk: http://www4.ssb.no/stabas/

Kjønn
KJONN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Mann
2 Kvinne
9 Uoppgitt

Fødselsår
FAAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av fødselsnummeret.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2
[Innholdsfortegnelse]

5.3 Fødsler

Inneholder alle fødsler (alle fødte) etter 01.01.1992. Opplysninger om antall fødsler/flerfødsler for hver mor kan her utledes.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_FODS

Registrerte fødsler (Barnets fnr er enhet)

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Barnets fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Fødselsdato
FDATO
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (8)

Variabelen er kodet ut fra barnets fødselsnummer.

Levendefødt eller dødfødt
REGST
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Viser om barnet er levende- eller dødfødt. Som levendefødt regnes forster som viser livstegn ved fødselen. Som dødfødt regnes foster født uten tegn til liv etter minst 28 ukers svangerskap.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Dødfødt
1 Levendefødt

Fødselstype
FODTYPE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Variabelen viser type fødsel (enkeltfødsel, tvillingfødsel osv.)
Kodeliste


Kode for type fødsel (enkel, tvilling, etc.)

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Enkelfødsel
2 Tvillingfødsel
3 Trillingfødsel
4 Firlingfødsel
5 Femlingfødsel

Barnets nummer i denne fødselen
FODTNR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Antall fødsler moren har hatt etter 01.01.1992, inkl. denne
ANT_FODS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Variabelen øker med en verdi for hver fødsel. Flerlinger tilhører samme fødsel, det vil si får samme verdi i variabelen.

Miniregisterkontroll - fødselsnummer, barn
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Miniregisterkontroll - fødselsnummer, mor
MRK_FNRM
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Merkevariabel - merker av etterslepsopplysninger
MRK_ESLEP
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Fødselsåret er tidligere enn årgangen som legges inn
2 Fødselen er en del av en fødsel som er registrert på en tidligere årgang
3 Både 1 og 2 over gjelder samtidig
[Innholdsfortegnelse]

5.4 Grunnkrets/type bostedsstrøk

Inneholder opplysninger om grunnkrets og type bestedsstrøk for den bosatte befolkningen ved inngangen av hvert år (per 01.01). Opplysningene inneholder ikke forløpsinformasjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_DEMO_GRKRETS

Grunnkrets som personen er registrert bosatt i per 1/1 hvert år.
Registrert grunnkrets pr. 01.01. hvert år

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Registreringsdato for grunnkretsopplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Datering av situasjonsopplysningen (vil alltid være 1/1).

Personens registreringsstatus
REGSTAT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)
Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.
Bare bosatte er inkludert i denne tabellen (REGSTAT = 1).

Grunnkrets
GRKRETS
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (8)

De fire første sifrene tilsvarer kommunenummeret, og de neste fire sifrene tilsvarer grunnkretsen.

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Hvilken årgang opplysningen stammer fra
AARGANG
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Aargang er status pr 31.12 i foregående år.
[Innholdsfortegnelse]

5.5 Sivilstandsforløpet

Forløp for sivilstandsstatus for alle bosatte i Norge fra og med 01.01.1992. Alle endringer i sivilstandsstatus er endringer i forløpet; tilgang og avgang er som for bosatte.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_DEMO_SIV

Sivilstandsendringer for bosatte.
Forløp for sivilstand for bosatte

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Fødselsnummer er ikke en unik id for hver person, skifte av fnr forekommer. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert (jf. mrk_fnr). Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for sivilstandsopplysninger
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang (døde og utvandret)
1 Tilgang (fødte og innvandret)
2 Endring
3 Venstresensur (oppstart 1992 men kjenner dato for registreringsstatus, bosted eller statsborgerskap)
9 Venstresensur (oppstart 1992 uten kunnskap om hva som har skjedd forut)

Registreringsdato for sivilstandsopplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Variabelen vil fungere som siste endringsdato for recorden, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.

Tilgangsdato for sivilstandstilfelle
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang (fødte eller innvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.

Avgangsdato (døde)
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved avgang (død eller utvandring) eller ved skifte av fødselsnummer.

Kode for sivilstand
SIVSTAND
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Variabelen viser en persons stilling i forhold til ekteskapslovgivningen
Ordningen med registrerte partnerskap trådte i kraft fra 1. august 1993. Fra og med 1.1.2009 tråde ny ekteskapslov i kraft. Etter den nye loven opprettes ingen nye partnerskap, men ekteskap kan inngåes av personer av samme kjønn. Det er ikke gjort noe skille ekteskap mellom to personer av samme kjønn i FD-Trygd. Partnerskap inngått før lovendringen kan bestå som partnerskap eller registreres om til ekteskap.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Ugift
2 Gift
3 Enke/enkemann
4 Skilt
5 Separert
6 Registrert partner
7 Separert partner
8 Skilt partner
9 Gjenlevende partner

Endringsdato for sivilstandsopplysning
SIVDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Løpenummer for partner/ektefelle
SIVNR
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (11)
YYYYMMDD Fortløpende

Viser et løpenummer som erstatter ektefelles/partners fødselsnummer, og ektefeller eller registrerte partnere har samme løpenummer. Dersom separasjon, skilsmisse eller overgang til enke/enkemann vil denne opplysningen stå konstant inntil ny vigsel/partnerskap.

Endringsdato for løpenummer for partner/ektefelle
SIVNRDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for tilfelle
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Datering av avgang for tilfelle.

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for endringsrecord
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Registreringsdato for påfølgende record i tilfellet.
[Innholdsfortegnelse]

6. Enslig forsørgerstønad

Ytelser fra folketrygden til ugifte, skilte og separerte forsørgere. Formålet med disse stønadene er å sikre inntekt for medlemmer som har aleneomsorgen for barn, og å gi disse medlemmene midlertidig hjelp til selvhjelp slik at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

6.1 Overgangsstønad

Omfatter ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar overgangsstønad fra folketrygden.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_OVGST

Enslige forsørgere - ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar overgangsstønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også ugyldige fødselsnummer er med i basen

Registreringsdato for enslige forsørgere
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Settes/oppdateres hver gang det legges inn en tilgang, avgang eller endringsrecord

Forventet årsinntekt
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Fortløpende

Angir forventet årsinntekt i kroner (årsbeløp) for enslige forsørgere som mottar overgangsstønad. Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.

Endringsdato for forventet årsinntekt
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Kode for overgangsstønad
OVGKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Tilgangsdato for overgangsstønad
OVGTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Tilgangsdato for overgangsstønad

Avgangsdato for overgangsstønad
OVGAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Avgangsdato for overgangsstønad

Overgangsstønad
OVGST
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMM Fortløpende
Overgangsstønad gis til enslige forsørgere som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid på grunn av omsorg for barn eller fordi vedkommende først etter en utdanningstid eller omstillingstid kan få arbeid.
Angir utbetalt kronebeløp i måneden. Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.

Endringsdato for overgangsstønad
OVGSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Hjelpevariabel 2
OVGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Datering av avgang for gruppetilfelle
[Innholdsfortegnelse]

6.2 Stønad til barnetilsyn

Omfatter ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar stønad til barnetilsyn fra folketrygden.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_BTLSN

Enslige forsørgere - ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar stønad til barnetilsyn fra folketrygden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Registreringsdato for enslige forsørgere
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Forventet årsinntekt
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Fortløpende

Angir forventet årsinntekt i kroner (årsbeløp) for enslige forsørgere som mottar stønad til barnetilsyn. Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.

Endringsdato for forventet årsinntekt
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Kode for barnetilsyn
BTKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Barnetilsyn avgang
1 Barnetilsyn tilgang
2 Barnetilsyn endring
3 Barnetilsyn venstresensur for 199112

Tilgangsdato for barnetilsyn
BTTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Tilgangsdato for barnetilsyn.

Avgangsdato for barnetilsyn
BTAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Avgangsdato for barnetilsyn.

Utbetalt beløp til barnetilsyn
BARNTIL
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMM Fortløpende
Variabelen oppgir utbetalt beløp i måneden til barnetilsyn. Stønad til barnetilsyn gis når den enslige forsørgeren må overlate tilsynet av barn til andre, på grunn av arbeid eller utdanning utenfor hjemmet.
Kvartalsopplysninger for årene 1992-1996, og månedsopplysninger fra og med 1997.

Endringsdato for barnetilsyn
BARTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Til og med dato gruppetilfelle
BTTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)
[Innholdsfortegnelse]

6.3 Utdanningsstønad

Omfatter ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar utdanningsstønad fra folketrygden.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ENSL_UTDST

Enslige forsørgere - ugifte, skilte og separerte forsørgere som mottar utdanningsstønad fra folketrygden
Forløpstabell - Utdanningsstønad for enslige forsørgere

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også ugyldige fødselsnummer er med i basen

Kode for utdanningsstønad
UTDSKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 utdanningsstønad avgang
1 tilgang utdanningsstønad
2 endring utdanningsstønad
3 venstresensur utdanningsstønad

Registreringsdato for utdanningsst.opplysninger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Tilgangsdato
UTDSTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Tilgangsdato for utdanningsstønad

Avgangsdato
UTDSAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Avgangsdato for utdanningsstønad. Settes først ved avgang. Alle andre records vil ha blank (NULL) avgangsdato

Sum ordinær utdanningsstønad
SUMORD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Ved utgangen av hvert halvår

Viser summert halvårsbeløp utbetalt som ordinær utdanningsstønad til enslig forsørger. Både engangsbeløp og månedsbeløp er inkludert.

Endringsdato for sum ord. utdst.
SORDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Antall måneder med ordinær utdanningsstønad
MNDORD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMM Ved utgangen av hvert halvår
Utdanningsstønad gis til enslige forsørgere når det er nødvendig med utdanning for at vedkommende skal bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Stønaden skal dekke visse skoleutgifter og reiseutgifter, men kan også dekke nødvendig ekstra boutgifter og flytteutgifter i forbindelse med utdanningen.
Utbetales bare i den tiden den enslige forsørgeren har rett til overgangsstønad. Viser antall måneder med utbetaling per halvår.

Endringsdato for ant. mnd. med ord. utdst.
MORDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Sum utdanningsstønad som oppfølgingsleder
SUMOPPF
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Ved utgangen av hvert halvår

Viser sum halvårlig utbetalt utdanningsstønad som oppfølgingsleder. Både engangsbeløp og månedsbeløp er inkludert.

Endringsdato for sum stønad oppfølgingsleder
SOPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder
MNDOPPF
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMM Ved utgangen av hvert halvår
Variabelen viser antall måneder med utdanningsstønad som oppfølgingsleder. Utdanningsstønad kan gis til enslig mor eller far som deltar som oppfølgingsleder/brukerkontakt i oppfølgingsvirksomhet som tar sikte på å kvalifisere og stimulere enslige forsørgere til arbeid eller utdanning.
Fra 01.01.2000 gjelder dette kun de som deltar som brukerkontakt. Viser antall måneder med utbetaling per halvår.

Endringsdato for ant. mnd. som oppfølgingsleder
MOPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Sum utdanningsstønad under aktivitetskurs
SUMAKT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Ved utgangen av hvert halvår

Viser sum halvårlig utbetalt utdanningsstønad til aktivitetskurs. Både engangsbeløp og månedsbeløp er inkludert.

Endringsdato for sum stønad aktivitetskurs
SAKTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs
MNDAKT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMM Ved utgangen av hvert halvår
Viser antall måneder med utdanningsstønad under aktivitetskurs.
Aktivitetskurs for enslige forsørgere arrangeres av trygdeetaten eller arbeidsmarkedsetaten, og det gis utdanningsstønad for å dekke utgifter i den forbindelse. Viser antall måneder per halvår.

Endringsdato for ant. mnd. aktivitetskurs
MAKTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Miniregisterkontroll, fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Hjelpevariabel
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Datering av avgang for tilfelle
[Innholdsfortegnelse]

7. Foreløpig uførestønad

Opplysninger om en midlertidig trygdeordning hvor en person kan tilstås en ytelse i påvente av å få innvilget uførepensjon.

7.1 Foreløpig uførestønad

Omfatter personer som mottar attføringspenger i vedtetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fra og med 1994 heter ordningen foreløpig uførestønad. Når en person har satt frem krav om uførepensjon og det er sannsynlig at denne vil bli innvilget, så gis stønaden i ventetiden på søknadsbehandlingen. Kan personen dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter i perioden, ytes ikke stønaden.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_FUFOR

Foreløpig uførestønad/attføringspenger, behovsprøvd ytelse i påvente av vedtak om uførepensjon.
Tabellen omfatter personer som mottok attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fom 1994 heter ordningen foreløpig uførestønad, og denne betegnelsen er valgt også for årene 1992 og 1993. I 1992 og 1993 er det en viss underrepresentasjon i grunnlagsregisteret for personer som mottok denne ytelsen, hvilket også vil gjelde forløpstabellen. Omfatter personer som mottar attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fra og med 1994 heter ordningen forelø pig uførestønad. Når en person har satt frem krav om uførepensjon og det er sannsynlig at denne vil bli innvilget, så gis stønaden i ventetiden på søknadsbehandlingen. Kan personen dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter i perioden, ytes ikke stønaden.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Alle fødselsnummer kontrolleres og merkes. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for foreløpig uførestønad (FUFOR)
FUFOKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)
YYYYMM Fortløpende

Kodes ved oppdatering av databasen.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
60 FUFOR avgang
61 FUFOR tilgang
62 FUFOR endring
63 FUFOR venstresensur pr 1991/12

Registreringsdato for FUFOR
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

FUFOR tilgangsdato
FUFOTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgang til ordningen.

FUFOR avgangsdato
FUFOAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgang fra ordningen.

Uføregrad i prosent
UFG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM Fortløpende
Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Koder: 000 = Uoppgitt 015-049 = Gjelder for uførepensjon/foreløpig uførestønad beregnet etter særregler ved yrkesskade 050-099 = Inntektsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand.

Endringsdato for uføregrad
UFGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Spesialpoeng til unge uføre
BUPGAR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende
Variabelen viser hvem som har pensjon som ung ufør. Disse er født uføre eller blitt minst 50 prosent uføre før fylte 26 år.
Særregelen om spesialpoeng skal sikre en garantert minste tilleggspensjon for å kompensere deres reduserte mulighet til å tjene opp tilleggspensjon.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
Blank Ikke ung ufør
J Ja, dersom vedkommende er ung ufør

Endringsdato for bupgaranti
BUPGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler.

Endringsdato for grunnpensjon (gpfak)
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved årsskifte

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler.

Endringsdato tilleggspensjon (tpfak)
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Barnetilleggsfaktor
BTFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved årsskifte

Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er hele beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for barn (inkludert garantitillegg og særkullsbarn). Angitt med 5 desimaler.

Endringsdato barnetillegg
BTFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Ektefelletilleggsfaktor
ETFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved årsskifte

Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler.

Endringsdato ektefelletillegg
ETFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første uføretidspunkt
FUFT
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Viser dato for det uføretidspunktet da pensjonisten fikk sin inntektsevne/arbeidsevne varig nedsatt med minst 50 prosent. Ytterligere endringer i uføregraden medfører nytt uføretidspunkt hvis det er til fordel for pensjonisten. Settes stort sett til første dag i sykepengeperioden.

Endringsdato for første uføretidspunkt.
FUFTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første virkningsdato
FVIRK
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Fra 1992/01. Tilsvarer første virkningstidspunkt for ny (siste) foreløpig uførestønad.

Endringsdato for første virkningsdato
FVRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Beregning av folketrygd (EØS)
BERTRYGD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser om pensjonsretten følger folketrygdloven og/eller EØS-reglene.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Har bare pensjonsrett etter folketrygdloven
J Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS-reglene
N Har bare pensjonsrett etter EØS-regler

Endringsdato for beregning av trygd EØS
BERTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Datering av avgang for tilfelle
[Innholdsfortegnelse]

8. Fødsels- og sykepenger

Fødsels- og sykepenger i henhold til folketrygdlovens bestemmelser.

8.1 Aggregerte fødsels- og sykepenger (dager og beløp)

Omfatter personer som mottar fødsels- og sykepenger, og opplysningene gir detaljert informasjon om hvilke konti som er brukt i forbindelse mmed utbetaling innenfor de to stønadsordningene. Opplysningene inneholder ikke forløpsinformasjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SUMFPSP

Antall personer som omfattes av denne tabellen tilsvarer personene i forløpstabellene for fødsels- og sykepenger. Denne tabellen inneholder ikke forløp for det enkelte tilfelle, men derimot detaljert informasjon om hvilke konti som er brukt ifm. utbetalinger innenfor de to stønadsordningene. Variablene antall dager og utbetalt beløp er aggregert eller konstruert innen kombinasjonen av følgende variable: fødselsnummer, arbeidsuførhetsdato, skille mellom fødsels- og sykepenger, hovedgrupper, fødse ls- eller sykepenger som arbeidsledig, statusvariabel og utbetalingskonto. Data kan aggregeres ytterligere ved å fjerne en eller flere av de nevnte variable. Ved sammenligning mellom ulike år, bør det tas hensyn til variabelen regnskapsår.

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Arbeidsuførhetsdato
ARBUF
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Angir første fraværsdag for et fødsels- eller sykepengetilfelle. Benyttes som startdato for et tilfelle av Nav.

Skille mellom fødsels- og sykepenger
FOED
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Variabelen skiller mellom hvorvidt vedkommende mottar fødselspenger (1) eller sykepenger (0).

Hovedgrupper innenfor fødsels- og sykepengeordningen
GRUPPE
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Viser gruppeinndeling innenfor fødsels- og sykepengeordningen.

Fødsels- eller sykepenger som arbeidsledig
ARBLEDIG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Angir hvorvidt vedkommende mottar fødsels- og sykepenger i henhold til bestemmelsene for arbeidsledige.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Mottar fødsels-/sykepenger som arbeidsledig
1 Mottar ikke fødsels-/sykepenger som arbeidsledig

Statusvariabel
STATUS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Variabel som skiller mellom avsluttede (1) og erstattede (2) dager og beløp i grunnlagsregisteret. Avsluttet omfatter de tilfeller som er meldt opphørt i kalenderåret. Erstattet betyr utbetalt/refundert beløp (og dager) til arbeidsgiver i kalenderåret.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Avsluttede tilfeller
2 Erstattede tilfeller

Utbetalingskonto
KONTO
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (7)

Angir hvilken konto som er benyttet i forbindelse med utbetaling av stønad.

Antall dager summert med utbetalt stønad
DAGER
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Angir totalt antall dager summert med utbetalt stønad. Variabelen er aggregert innen kombinasjonen av følgende variable: fødselsnummer, arbeidsuførhetsdato, skille mellom fødsels- og sykepenger, hovedgrupper, fødsels- eller sykepenger som arbeidsledig, statusvariabel og utbetalingskonto.

Totalt summert utbetalt beløp
BELOP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Angir totalt summert utbetalt beløp. Variabelen er aggregert innen kombinasjonen av følgende variable: fødselsnummer, arbeidsuførhetsdato, skille mellom fødsels- og sykepenger, hovedgrupper, fødsels- eller sykepenger som arbeidsledig, statusvariabel og utbetalingskonto. Ledende nuller.

Regnskapsår
AAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Viser hvilket regnskapsår størrelsene gjelder for.
[Innholdsfortegnelse]

8.2 Fødselspenger

Omfatter opplysninger om personer som mottar ytelser i forbindelse med fødsel (svangerskaps- og fødselspenger) og adopsjon. Personer som kun tilstås engangsstønad i forbindelse med barnefødsel er ikke inkludert.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_FP

Fødsels- og sykepenger utover arbeidsgiverperioden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for fødselspenger
FPKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

1. siffer angir hovedgrupper for fødselspenger. 2. siffer angir hendelser/endringer knyttet til fødselspengegruppene
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
10 Svangerskapspenger, avgang
11 Svangerskapspenger, tilgang
12 Svangerskapspenger, endring
13 Svangerskapspenger, venstresensur
20 Ordinære fødselspenger, avgang
21 Ordinære fødselspenger, tilgang
22 Ordinære fødselspenger, endring
23 Ordinære fødselspenger, venstresensur
30 Adopsjonspenger, avgang
31 Adopsjonspenger, tilgang
32 Adopsjonspenger, endring
33 Adopsjonspenger, venstresensur
40 Andre, avgang
41 Andre, tilgang
42 Andre, endring
43 Andre, venstresensur
50 Kombinert, avgang
51 Kombinert, tilgang
52 Kombinert, endring
53 Kombinert, venstresensur

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype (tilgangs-, avgangs- eller endringsrecords).

Tilgangsdato for fødselspengetilfellet
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Tilgang til et tilfelle for fødselspenger, uavhengig av gruppe. Holdes konstant for hele tilfellet.

Avgangsdato for fødselspengetilfellet
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes kun ved avgang fra fødselspengetilfellet, ellers NULL (blank).

Fødselspengegruppens tilgangsdato
FPTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang til ny gruppe.

Fødselspengegruppens avgangsdato
FPAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved avgang fra gruppen.

Arbeidsuførhetsdato
ARBUF
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Angir første hele fraværsdag for et fødselspengetilfelle, og holdes konstant for hele tilfellet. Benyttes som startdato for et tilfelle av Nav.

Fødselspenger fom dato
SPFOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Ved tilgang er dette første stønadsdag som erstattes av folketrygden. Er satt av Nav.

Fødselspenger tom dato
SPTOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Ved avgang er dette siste stønadsdag som erstattes av folketrygden. Benyttes som stoppdato for et tilfelle, og registreres når tilfellet avsluttes. Er satt av Nav.

Fødselspenger som arbeidsledige
ARBLEDIG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir hvorvidt en person mottar fødselspenger som arbeidsledig.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Mottar fødselspenger som arbeidsledig
1 Mottar ikke fødselspenger som arbeidsledig

Endringsdato for fødselspenger som arbeidsledig
ARBLDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Kombinert med sykepenger
KOMBSP
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir hvorvidt en person som mottar fødselspenger har mottatt sykepenger i samme periode.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Fødselspengetilfelle har også mottatt sykepenger
1 Fødselspengetilfellet har ikke mottatt sykepenger

Endringsdato for Kombinert med sykepenger
KOMBDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Utbetalingsgrunnlag for fødselspenger
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMMDD Fortløpende

Utbetalingsgrunnlaget er oppgitt i kroner.

Endringsdato for Utbetalingsgrunnlag for fødselspenger
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Uttaksprosent
FPREGR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)

Viser prosentandel av den stillingsandelen som tas ut i fødselspermisjon. Prosenten settes ved start og endres ikke for fødselspengetilfellet.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Ingen uttak
100 100 prosent av stillingsandelen
80 80 prosent av stillingsandelen

Antall barn det utbetales fødselspenger for
ABUTB
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Settes ved start og endres ikke for fødselspengetilfellet. Variabelen er av usikker kvalitet.

Fedrekvote
FEDREKV
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Angir om stønadsperioden forbeholdt far til barnet er benyttet eller ikke.
Dersom både mor og far har opptjent rett til fødsels- eller adopsjonspenger, er et gitt antall uker forbeholdt faren (kalt fedrekvote). Antall uker har variert siden det ble innført en obligatorisk fedrekvote i 1993, men er fra 01.07.2006 på seks uker. Hovedregelen er at disse ukene ikke kan overføres til mor, slik at de faller bort dersom far ikke benytter dem.

Endringsdato for stønadsperiode forbeholdt far til barnet
FDRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Årsak til unntak fra fedrekvoten
AARSAK
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir årsak til at fedre ikke benytter sin fedrekvote.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Avvikling av fedrekvoten vil gi urimelige utslag
2 Sykdom gjør det urimelig å kreve at fedrekvoten blir benyttet
3 Arbeidsledig og begynt i jobb i løpet av de seks siste måneder av morens permisjonstid
4 Uregelmessige arbeidsforhold innebærer at avvikling av fedrekvoten skaper betydelige problemer i forhold til arbeidet.
5 Arbeidstaker med langvarig opphold i utlandet.
6 Selvstendig næringsdrivende i mindre virksomhet, hvor det er forbundet med betydelige økonomiske problemer.
7 Uforutsette hendelser.
8 Ugyldig kode
9 Ugyldig kode

Endringsdato for årsak til unntak fra fedrekvoten
AARSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Første tidspunkt for tidskontouttak
FORSTUT
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (6)

Stillingsandel før uttak av tidskonto
STILAND
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)

Stillingsandelen skal være 50 prosent eller høyere.

Tidskontoprosent
TIDSPRO
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (5)
Variabelen angir hvilken stillingsprosent man vil arbeide i tidskontoperioden.
Tidskontoordningen gjør det mulig for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere å forlenge stønadsperioden opptil 2 år ved at de tar en del av fødselspengene i kombinasjon med nedsatt arbeidstid. Både moren og faren kan bruke tidskontoordningen.

Samtidig tidskonto for mor og far
SAMTIDS
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Angir hvorvidt mor og far bruker tidskontoordningen samtidig innenfor samme tidsrom.

Bortfallsgrunn
BORTFGR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Viser Rikstrygdeverkets angivelse av årsak til opphør av fødselspenger. Variabelen er av usikker kvalitet.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Uoppgitt årsakskode (' ')
00 Uoppgitt årsakskode
01 Friskmeldt
05 Flyttet
06 Andre årsaker
07 Død
AA Andre gyldige årsaker (AA)
AD Død (AD)
AF Friskmeldt (AF)
BO Andre gyldige årsaker (BO)
Død (DA)
FL Flytter (FL)
GA Andre gyldige årsaker (GA)
MA Max. utbetalt
MI Andre gyldige årsaker (MI)
OA Andre gyldige årsaker (OA)
SF Andre gyldige årsaker (SF)
SM Sykmelding II mangler
ST Andre gyldige årsaker (ST)

Antall erstattede dager
ERDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Angir antall dager folketrygden utbetaler fødselspenger for. Er satt på avgangsrecord.

Erstattet beløp
ERTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Angir totalt utbetalt beløp i kroner for fødselspengetilfellet. Er satt på avgangsrecord.

Antall erstattede dager
AVDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Antall erstattede dager for hele fødselspengetilfellet, avsluttet tilfelle. AVDAG > 0 angir avsluttet tilfelle. AVDAG < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes.

Erstattet beløp i kroner
AVTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Erstattet beløp for hele fødselspengetilfellet, avsluttet tilfelle. Kroner. AVTLF > 0 angir avsluttet tilfelle. AVTLF < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Merking av dato-korreksjoner
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 ARBUF er ugyldig (jf. 3.1 III.A.2 i spesifikasjonsnotat)
2 SPFOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.3 i spesifikasjonsnotat)
4 SPTOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.4 i spesifikasjonsnotat)
8 ARBUF er større enn SPFOM (jf. 3.1 III.B.3 i spesifikasjonsnotat)

Merking av venstresensurering
MRK_VS
Merkevariabel
NUMBER (1)

Gjelder kun 1992

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS1
Teknisk variabel
NUMBER (1)

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS2
Teknisk variabel
VARCHAR2 (3)

Verdien sier noe om hvordan recorden er behandlet i oppdateringsrutinen.

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS4
Teknisk variabel
NUMBER (1)

Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Datering av avgang for tilfeller.

Til og med dato gruppetilfelle
FPTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Datering av avgang for gruppetilfelle.
[Innholdsfortegnelse]

8.3 Sykepenger

Omfatter personer som mottar sykepenger fra folketrygden. Opplysningene dekker i utgangspunktet ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. I de tilfeller hvor sykefraværet går utover denne perioden vil arbeidsgiverperioden likevel fremkomme som perioden mellom arbeidsuførhetsdatoen og første dag med stønad fra folketrygden.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_SP

Fødsels- og sykepenger utover arbeidsgiverperioden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for sykepenger (grupper og hendelser)
SPKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

1. siffer angir hovedgrupper for sykepenger. 2. siffer angir hendelser/endringer knyttet til sykepengegruppene
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
10 Arbeidstagere, avgang
11 Arbeidstagere, tilgang
12 Arbeidstagere, endring
13 Arbeidstagere, venstresensur
20 Selvstendig m.v., avgang
21 Selvstendig m.v., tilgang
22 Selvstendig m.v., endring
23 Selvstendig m.v., venstresensur
30 Andre sysselsettingsforhold, avgang
31 Andre sysselsettingsforhold, tilgang
32 Andre sysselsettingsforhold, endring
33 Andre sysselsettingsforhold, venstresensur
40 Andres sykdom, avgang
41 Andres sykdom, tilgang
42 Andres sykdom, endring
43 Andres sykdom, venstresensur
50 Annet, avgang
51 Annet, tilgang
52 Annet, endring
53 Annet, venstresensur
60 Kombinert, avgang
61 Kombinert, tilgang
62 Kombinert, endring
63 Kombinert, venstresensur
90 Uoppgitt, avgang
91 Uoppgitt, tilgang
92 Uoppgitt, endring
93 Uoppgitt, venstresensur

Registreringsdato for type sykepenger
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype (tilgangs-, avgangs- eller endringsrecords).

Tilgangsdato for sykepenger (uavhengig av gruppe)
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Tilgang til et tilfelle for sykepenger, uavhengig av gruppe. Holdes konstant for hele tilfellet.

Avgangsdato for perioden
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes kun ved avgang fra sykepengetilfellet, ellers NULL (blank).

Sykepengegruppens tilgangsdato
SPTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang til ny gruppe.

Sykepengegruppens avgangsdato
SPAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved avgang fra gruppe.

Arbeidsuførhetsdato
ARBUF
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Angir første hele fraværsdag for et sykepengetilfelle, og holdes konstant for hele tilfellet. Benyttes som startdato for et tilfelle.

Angir månedsfil
DATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Benyttes ved datering av endringer.

Angir sykepenger fom. dato
SPFOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Ved tilgang er dette første stønadsdag som erstattes av folketrygden. Er satt av Nav.

Angir sykepenger tom. dato
SPTOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Ved avgang er dette siste stønadsdag som erstattes av Folketrygden. Er satt av Nav.

Sykepenger som arbeidsledig
ARBLEDIG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir hvorvidt vedkommende mottar sykepenger i henhold til bestemmelsene om sykepenger til arbeidsledige.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Mottar ikke sykepenger som arbeidsledig
1 Mottar sykepenger som arbeidsledig

Endringsdato for mottak av sykepenger som arbeidsledig
ARBLDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Prognosegruppe
PROGR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir prognose for hvilken behandling/tiltak som er mest aktuelt for den sykmeldte. Variabelen er av usikker kvalitet.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A Medisinsk behandling alene antas å gjøre pasienten fullt arbeidsfør
B Aktuelt med omskolering/attføring evt. bedriftsintern, i tillegg til medisinsk behandling.
C Kombinasjonsløsning. Arbeid/trygd bør vurderes i samarbeid mellom arbeidsgiver og trygdekontor.
D Kan være nødvendig å koble inn flere typer fagfolk, vurder ulike hjelpetiltak.
E For tidlig å ta stilling til diagnose.
F Samme som for E.
L Ukjent
M Ukjent
U Ukjent

Endringsdato for prognosegruppe
PROGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Sykepengegrad i prosent
SPGRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir hvorvidt vedkommende har gradert sykemelding eller ikke. Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lenger tid på å utføre arbeidsoppgavene.

Endringsdato for sykepengegrad
SPGRDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Inntektsgrunnlag for sykepenger
INNT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMMDD Fortløpende

Inntektsgrunnlaget er oppgitt i kroner.

Endringsdato for inntektsgrunnlaget
INNTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Bortfallsgrunn
BORTFGR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Viser Rikstrygdeverkets angivelse av årsak til opphør av sykepenger. Variabelen er av usikker kvalitet. Variabelen er kun utfylt ved avgang.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Uoppgitt årsakskode (' ')
00 Uoppgitt årsakskode
01 Friskmeldt
05 Flyttet
06 Andre årsaker
07 Død
AA Andre gyldige årsaker (AA)
AD Død (AD)
AF Friskmeldt (AF)
BO Andre gyldige årsaker (BO)
Død (DA)
FL Flytter (FL)
GA Andre gyldige årsaker (GA)
MA Max. utbetalt
MI Andre gyldige årsaker (MI)
OA Andre gyldige årsaker (OA)
SF Andre gyldige årsaker (SF)
SM Sykmelding II mangler
ST Andre gyldige årsaker (ST)

Antall erstattede dager
ERDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)

Angir antall dager folketrygden utbetaler sykepenger for.

Erstattet beløp
ERTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Angir totalt utbetalt beløp i kroner for sykepengetilfellet. Utfylt på avgangsrecord.

Antall erstattede dager
AVDAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)

Antall erstattede dager for hele sykepengetilfellet, avsluttet tilfelle. AVDAG > 0 angir avsluttet tilfelle. AVDAG < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Utfylt på avgangsrecord. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes.

Erstattet beløp i kroner
AVTLF
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Erstattet beløp for hele sykepengetilfellet, avsluttet tilfelle. Kroner. AVTLF > 0 angir avsluttet tilfelle. AVTLF < 1 angir tilgang eller løpende tilfelle. Akkumulerte verdier, registreres når tilfellet avsluttes. Utfylt på avgangsrecord.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Merking av dato-korreksjoner
MRK_DL
Merkevariabel
NUMBER (2)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 ARBUF er ugyldig (jf. 3.1 III.A.2 i spesifikasjonsnotat)
2 SPFOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.3 i spesifikasjonsnotat)
4 SPTOM er ugyldig (jf. 3.1 III.A.4 i spesifikasjonsnotat)
8 ARBUF er større enn SPFOM (jf. 3.1 III.B.3 i spesifikasjonsnotat)

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS1
Teknisk variabel
NUMBER (1)

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS2
Teknisk variabel
VARCHAR2 (3)

Verdien sier noe om hvordan recorden er behandlet i oppdateringsrutinen.

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS3
Teknisk variabel
NUMBER (0)

Benyttes ikke.

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS4
Teknisk variabel
NUMBER (1)

Status for record (hjelpevariabel)
STATUS5
Teknisk variabel
NUMBER (1)

Samlekode for STATUS2.

Aktiv/passiv sykemelding
FORM5
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Variabelen angir om mottakeren av sykepenger har aktiv eller passiv sykmelding. Aktiv sykmelding er en ordning som gir muligheter til å prøve seg i arbeid på tross av sykdom. Legen som sykmelder skal først ha vurdert gradert sykmelding, før aktiv sykmelding anses som aktuelt. Det er en forutsetning av arbeidsgiver finner andre arbeidsoppgaver enn de vedkommende vanligvis gjør.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 "Passiv" sykmelding
1 Sykepenger-aktiv/arbeidstrening

Endringsdato for FORM5
FRM5DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Endringskode for internvariabler
ENDRKODE
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Oppdateres etter innlegging av årsfil i databasen og viser hvilke variable som evt. har endret verdi.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Ingen endring
1 ARBLEDIG er endret
16 INNT er endret
2 DIAGNOSE er endret
32 FORM5 er endret
4 PROGR er endret
8 SPGRAD er endret

Statsansatte
STATSAN
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir hvorvidt mottakeren av sykepenger er statsansatt eller ikke.

Endringsdato for statsansatt
STATSANDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Ny fom. 20010101.

Til og med dato for sykepengetilfelle
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Datering av avgang for (hoved)tilfelle.

Tiltakstype nummer en
ttype1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD Ved avgang

Variabelen symboliserer første tiltak per sykdomstilfelle.
Kodeliste


Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
FA Friskmeldt til arbeidsformidling
IA Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning
SA Aktiv sykmelding
YA Yrkesrettet attføring i sykepengeperioden

Tiltakstype nummer to
ttype2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD Ved avgang

Variabelen symboliserer andre tiltak per sykdomstilfelle.
Kodeliste


Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
FA Friskmeldt til arbeidsformidling
IA Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning
SA Aktiv sykmelding
YA Yrkesrettet attføring i sykepengeperioden

Tiltakstype nummer tre
ttype3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD Ved avgang

Variabelen symboliserer tredje tiltak per sykdomstilfelle.
Kodeliste


Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
FA Friskmeldt til arbeidsformidling
IA Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning
SA Aktiv sykmelding
YA Yrkesrettet attføring i sykepengeperioden

Tiltakstype nummer 1 fra og med dato
ttfom1
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Startdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.

Tiltakstype nummer 1 til og med dato
tttom1
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Sluttdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.

Tiltakstype nummer 2 fra og med dato
ttfom2
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Startdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.

Tiltakstype nummer 2 til og med dato
tttom2
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Sluttdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.

Tiltakstype nummer 3 fra og med dato
ttfom3
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Startdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.

Tiltakstype nummer 3 til og med dato
tttom3
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Sluttdato for tiltakstilfellet som kun blir utfylt ved avgang.
[Innholdsfortegnelse]

9. Grunn- og hjelpestønad

Folketrygdens ordninger for grunn- og hjelpestønad.

9.1 Grunnstønad

Grunnstønad fra folketrygden kan gis til å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Stønaden gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_GRUNN

Grunnstønad fra folketrygden
Forløpstabell - grunnstønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for grunnstønad
GS_KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM

Beskriver hvilke hendelser som dateres / type record.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Settes lik den datovariabel som endres, tilgangs-, endrings- eller avgangsdato. Brukes ved uttak av data.

Tilgangsdato for grunnstønad
GS_TILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Startdato for når stønaden utbetales (tilfelle).

Avgangsdato for grunnstønad
GS_AVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Dato for når tilfellet avsluttes, gjelder til og med. Utfylles på avgangsrecord.

Månedsfil for opplysningen
PR_TIDS
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Opprinnelig månedsfil som ligg til grunn for datering av hendelsen tilgang eller avgang (SSB).

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen.
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
GS_TOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (gs_avg) er registrert.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_GRUNN

Grunnstønad fra folketrygden
Årsopplysninger - grunnstønad

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Månedsfil for opplysningen
PR_TIDS
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Opprinnelig månedsfil for opplysningen (SSB).Dette er NAVs egen datering av hendelser, utbetaling pr måned. På denne oppslagstabell tas kun vare på den første datoverdi pr forløpstilfelle.

Mottak av grunnstønad
GRUNNST_BESTAND
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

1 dersom personen mottar grunnstønad i måneden

Ny tilgang til grunnstønad
GRUNNST_TILGANG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

1 dersom personen hadde ny tilgang til grunnstønad i måneden

Grunnstønad sats
GRUNNST_SATS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Grunnstønad, sats som bestemmer utbetalt grunnstønad

Grunnstønad beløp
GRUNNST_BELOP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Grunnstønad, beløp i kroner, basert på faste satser

Kode for opphør av grunnstønad
OPPHOR_GS_KODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Kode for opphør av grunnstønad (ufullstending utfylt)

Beskrivelse av kode for opphør av grunnstønad
OPPHOR_GS_BESK
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (60)

Beskrivelse av kode for opphør av grunnstønad (ufullstendig utfylt)

Dataårgang på miniregisterfilen
AARGANG
Teknisk variabel
NUMBER (4)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen

Tilgangsdato for grunnstønad
GS_TILG
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Startdato for når stønaden utbetales (tilfelle) - til bruk som hjelpevariabel for å forenkle kobling mot forløpstabellen.
[Innholdsfortegnelse]

9.2 Grunnstønad, 1992-2008 (avsluttet)

Grunnstønad fra folketrygden kan gis til å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Stønaden gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_GS

Grunnstønad fra folketrygden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Grunnstønadskode
GS
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Ved utgangen av kvartal
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for grunn-/hjelpestønadsdata. Regdato fungerer som en siste oppdaterings-/endringsdato for hele recorden sett som en helhet, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.

Tilgangsdato for grunnstønad
GSTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for grunnstønad (GS).

Avgangsdato fro grunnstønad
GSAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for grunnstønad (GS).

Grunnstønadsbeløp
GSKR
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMM Ved utgangen av kvartal

Viser utbetalt stønad, årsbeløp i kroner.

Endringsdato for grunnstønad kroner
GSKRDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første virkningsdato (tidspunkt) for grunnstønad
FVTPGS
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Ved utgangen av kvartal

Ny på GR1 fra 199307.

Endringsdato for første virkningsdato grunnstønad
FVGSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Til og med dato gruppetilfelle
GSTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. GSTOM=GSAVG Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes forå forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

9.3 Hjelpestønad

Hjelpestønad fra folketrygden gis dersom man har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Det er en forutsetning at man har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter en i stand til å opprette et slik privat pleieforhold. Utgiftene må minst svare til sats 1 (ordinær hjelpestønad). Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn under 18 år dersom de har et pleie- eller tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær h jelpestønad.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_HJELP

Hjelpestønad fra folketrygden
Forløpstabell - hjelpestønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for hjelpestønad
HS_KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM

Beskriver hvilke hendelser som dateres / type record.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Settes lik den datovariabel som endres, tilgangs-, endrings- eller avgangsdato. Brukes ved uttak av data.

Tilgangsdato for hjelpestønad
HS_TILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Startdato for når stønaden utbetales (tilfelle).

Avgangsdato for hjelpestønad
HS_AVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Dato for når tilfellet avsluttes, gjelder til og med. Utfylles på avgangsrecord.

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
HS_TOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (hs_avg) er registrert.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_HJELP

Hjelpestønad fra folketrygden
Årsopplysninger - hjelpestønad

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Månedsfil for opplysningen
PR_TIDS
Datovariabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Opprinnelig månedsfil for opplysningen (SSB) Dette er NAVs egen datering av hendelser, utbetaling pr måned. På denne oppslagstabell tas kun vare på den første datoverdi pr forløpstilfelle.

Mottak av hjelpestønad
HJELPEST_BESTAND
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

1 dersom personen mottar hjelpestønad i måneden

Ny tilgang til hjelpestønad
HJELPEST_TILGANG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

1 dersom personen hadde ny tilgang til hjelpestønad i måneden

Hjelpestønad sats
HJELPEST_SATS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Hjelpestønad, sats som bestemmer utbetalt hjelpestønad

Hjelpestønad beløp
HJELPEST_BELOP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Hjelpestønad, beløp i kroner, basert på faste satser

Kode for opphør av hjelpestønad
OPPHOR_HS_KODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (2)

Kode for opphør av hjelpestønad (ufullstending utfylt)

Beskrivelse av kode for opphør av hjelpestønad
OPPHOR_HS_BESK
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (60)

Beskrivelse av kode for opphør av hjelpestønad (ufullstendig utfylt)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Tilgangsdato for hjelpestønad
HS_TILG
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Startdato for når stønaden utbetales (tilfelle) - til bruk som hjelpevariabel for å forenkle kobling mot forløpstabellen.
[Innholdsfortegnelse]

9.4 Hjelpestønad, 1992-2008 (avsluttet)

Hjelpestønad fra folketrygden gis dersom man har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Det er en forutsetning at man har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter en i stand til å opprette et slik privat pleieforhold. Utgiftene må minst svare til sats 1 (ordinær hjelpestønad). Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn under 18 år dersom de har et pleie- eller tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær h jelpestønad.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_HSU

Grunn- og hjelpestønad - hjelpestønad fra folketrygden

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hjelpestønadskode
HSU
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Ved utgangen av kvartal
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hsu
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for grunn-/hjelpestønadsdata. Regdato fungerer som en siste oppdaterings-/endringsdato for hele recorden sett som en helhet, uavhengig om det er tilgang, avgang eller endring.

Tilgangsdato for hjelpestønad
HSUTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for hjelpestønad (HSU).

Avgangsdato for hjelpestønad
HSUAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for hjelpestønad.

Hjelpestønadsbeløp
HSUKR
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMM Ved utgangen av kvartal

Viser utbetalt stønad, årsbeløp i kroner.

Endringsdato for hjelpestønad kroner
HSKRDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første vrikningsdato (tidspunkt) for hjelpestønad
FVTPHSU
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Ved utgangen av kvartal

Ny på GR1 199307.

Endringsdato for virkningsdato for hsu
FVHSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Til og med dato gruppetilfelle
HSUTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. GSTOM=GSAVG Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes forå forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

10. Introduksjonsstønad

Opplysninger om mottakere av introduksjonsstønad basert på data fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA).

10.1 Forløp over Introduksjonsstønad 2005 -

Omfatter opplysninger om personer som deltar i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_INTRO

Mottakere av introduksjonsstønad, varighet
Forløpstabell - introduksjonsstønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)

Viser hvilken type hendelse recorden representerer: Tilgang, endring, avgang eller venstresensur.

Hendelsesdato for introduksjonsstønad
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Settes lik den datovariabel som endres (for introduksjonsordningen er dette kun tilgangs- eller avgangsdato). Brukes ved uttak av data.

Tilgangsdato fro introduksjonsstønadstilfelle
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Startdato for deltagelse i introduksjonsordningen(tilfelle).

Avgangsdato for introduksjonsstønadstilfelle
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Dato for når tilfellet avsluttes, gjelder til og med.

Tomdato
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (avgdato) er registrert

Regtom
REGTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

MRK_FNR
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Periode
PERIODE
Teknisk variabel
VARCHAR2 (6)

Statistikkmåned

MRK_IMP
MRK_IMP
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av imputerte data
[Innholdsfortegnelse]

11. Kvalifiseringsstønad

Opplysninger om kvalifiseringsstønad basert på data fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA).

11.1 Forløp over Kvalifiseringsstønad 2008 -

Omfatter opplysninger om personer som mottar kvalifiseringsstønad
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_KVALIF

Mottakere av kvalifiseringsstønad
Forløpstabell - kvalifiseringsstønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for hendelse, kvalifiseringsstønad
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM

Beskriver hvilke hendelser som dateres/ type record.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
9 Venstresensur, uoppgitt

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Settes lik den datovariabel som endres, tilgangs-, endrings- eller avgangsdato. Brukes ved uttak av data.

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Startdato for tilfelle

Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Dato for når tilfellet avsluttes, gjelder til og med. Utfylles på avgangsrecord.

Til og med dato for tilfellet
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Utfylles på alle records når tilfellet avsluttes.

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Merke for imputering
MRK_IMP
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Dummyvariabel, 1 = imputering. Er foreløpig ikke tatt i bruk.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_KVALIF

Mottakere av kvalifiseringsstønad
Årsopplysninger - kvalifiseringsstønad

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Årgang
AAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Antall kommuner
ANT_KOM
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Antall kommuner som mottakeren har mottatt kvalifiseringsstønad i løp av året

Kvalifiseringsstønadsbeløp
KVP_STONAD
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Kvalifiseringsstønad summert i løp av året

Dataårgang på miniregisterfilen
AARGANG
Teknisk variabel
NUMBER (4)

Årgang for grunnlagsregisteret som ble benyttet (gYYYY)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2
[Innholdsfortegnelse]

12. Omsorgspoeng

Opplysninger om omsorgspoeng.

12.1 Omsorgspoeng

Omfatter opplysninger om personer (17-69 år) som har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid. Opplysningene inneholder ikke forløpsinformasjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_OMSP

Omsorgspoeng - opplysninger om personer (17-69 år) som har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.

År for omsorgspoeng
AAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Omsorg for barn under 7 år
OMSBARN
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Variabelen er utfylt dersom personen har fått innvilget omsorgspoeng for barn under 7 år. Kode = X, ellers blank.

Pleie av funksjonshemmede (barn som har forhøyet hjelpestønad)
FORHJST
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Variabelen er utfylt dersom personen har fått innvilget omsorgspoeng for pleie av barn under 18 år som mottar hjelpestønad høyere enn sats 2. Kode = X, ellers blank.

Pleie av syke og eldre
PLEIE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Variabelen er utfylt dersom personen har fått innvilget omsorgspoeng for pleie av syke og eldre. Kode = X, ellers blank.

Pensjonspoeng opptjent i året
PP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Antall poengår med inntekt og/eller omsorg i alt
PA_TELL
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Gjennomsnittlig pensjonspoeng for alle opptjeningsår
GJ_PPTE
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Medregnet er poeng for inntekt og poeng for omsorg.

Antall år innvilget omsorgspoeng i alt
OMSP1
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Antall år med innvilgede omsorgspoeng
OMSP2
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)
Antall år det er innvilget omsorgspoeng for.
Omsorgspoeng er ingen ytelse eller lønn som utbetales fra folketrygden, men en ordning som kan bidra til å få høyere pensjon når man blir pensjonist. Det kan innvilges inntil 3 pensjonspoeng i året til personer som har omsorg for barn under 7 år eller som utfører ulønnet omsorgsarbeid for syke, funksjonshemmede og eldre personer. Medregnet er bare benyttede år. Ordningen trådte i kraft 1.1.1992.

Antall år innvilget omsorgspoeng for barn under 7 år
OMSP3
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Antall år innvilget omsorgspoeng for andre
OMSP4
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Antall år innvilget omsorgspoeng for andre, det vil si syke, eldre, eller funksjonshemmede personer som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2
[Innholdsfortegnelse]

13. Pensjoner

Pensjonsytelser fra folketrygden og avtalefestet pensjon

13.1 Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden. Alderspensjonen består av grunnpensjon og tilleggspensjon. Den som har liten eller ingen tilleggspensjon, får særtillegg. Full grunnpensjon og særtillegg tilsvarer minstepensjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ALDP

Forløpstabell for alderspensjon fra folketrygden.
Avgangsdato utfylles først når neste år legges inn. Desember 2010 er høyresensurert.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for type pensjon
PNSJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMMDD Fortløpende

For alderspensjon er første siffer av PNSJKODE lik 1. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
10 Alderspensjon, avgangsrecord
11 Alderspensjon, tilgangsrecord
12 Alderspensjon, endringsrecord
13 Alderspensjon, venstresensurert tilgangsrecord

Registreringsdato for pensjon og stønader
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Pensjonsgruppens tilgangsdato
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for alderspensjon.

Pensjonsgruppens avgangsdato
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for alderspensjon.

Pensjonstype 1
PT1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A Alderspensjon
B Foreldreløse barn
D Død som avgir ytelse
E Etterlattepensjon
F Forsørget ektefelle
G Ingen annen PT1-kode og gift med pensjonist
J Etterlattfamiliepleier
K Personer med avtalefestet pensjon (AFP)
L Forsørget barn
N Barnepensjon, en av foreldrene er død
Q Uført, foreldreløst barn (B+ufør)
R Ufør barnepensjonist, en av foreldrene død (N+ufør)
U Uførepensjon
V Attføring i ventetid på uførepensjon
Y Uførepensjon etter kap. 11 (yrkesskade)

Endringsdato for pensjonstype 1
PT1DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 2
PT2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
E Etterlattpensjon
F Forsørger ektefelle
M Inntekten er minst 4G
N Nullpensjonist
O Overgangsstønad
P Pensjon
R Barnetillegget til familien sett under ett kan være redusert
S Sammen støtende pensjon (pensj. gift med pensj.)
U Inntekten er lavere enn 4G
Y Yngste barn i kullet
Ø Øvrige barn i kullet

Endringsdato for pensjonstype 2
PT2DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 3
PT3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ny fra 199311. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 3
PT3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonsstatus
PSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMM Fortløpende

Første siffer er 1 for alle alderspensjonister. 2. og 3. siffer varierer for undergrupper: 10 = 70 år eller eldre, ikke etterlatt 11 = 70 år eller eldre, etterlatt 20 = 67-69 år, ikke etterlatt 21 = 67-69 år, etterlatt Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonsstatus
PSTADATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første virkningsdato for pensjonsordningen
FVIRK
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.

Endringsdato for virkningsdato for pensjonsordning
FVRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Alderspensjonsdel
APD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM Fortløpende

Koder: 000=Ingen andel av pensjonen tas ut eller uopgitt 001-099 = 1-99 prosent av pensjonen tas ut Personer mellom 67 og 69 år som ikke har søkt om alderspensjon, er ikke registrert som alderspensjonister. 100 = Hele pensjonen tas ut

Endringsdato for alderspensjondel
APDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for grunnpensjon-faktor
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Særtilleggsfaktor
STFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for særtilleggsfaktor
STFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for tilleggspensjon-faktor
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Sum av ventetillegg
VTSMFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for ventetillegg til grunnpensjon og ventetillegg til tilleggspensjon, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler. Ventetillegget kunne i tidsrommet fra 01.01.1973 til 01.04.1984 opptjenes av personer som ventet med å ta ut alderspensjon. Ordningen opphørte fra 01.04.1984, men de som hadde opptjent ventetillegg før dette tidspunktet har beholdt tillegget. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for ventetillegg sum-faktor
VTSFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Ektefelletilleggsfaktor
ETFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for ektefelletillegg-faktor
ETFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Barnetilleggsfaktor
BTFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er hele beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for barn (inkludert garantitillegg og særkullsbarn). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for barnetillegg-faktor
BTFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Beregning av folketrygd (EØS)
BERTRYGD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser om pensjonsretten følger folketrygdloven og/eller EØS-reglene. Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Har bare pensjonsrett etter folketrygdloven
J Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS-reglene
N Har bare pensjonsrett etter EØS-regler

Dato for beregning av trygd EØS
BERTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato gruppetilfelle
PNSJTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

13.2 Avtalefestet pensjon - offentlig sektor

Avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og AFP inngår i tariffavtalen. Aldersintervallet har tidligere variert: 65-67 år i 1992, 64-67 år fra 01.10.1993, 63-67 år fra 01.10.1997 og 62-67 år fra 01.03.1998.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_AFP_O

Forløpstabell for avtalefestet pensjon (AFP), offentlig ordning.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for pensjon
PNSJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMM Fortløpende

For AFP (offentlig sektor) er første siffer av PNSJKODE lik 6. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
60 AFP, offentlig ordning, avgangsrecord
61 AFP, offentlig ordning, tilgangsrecord
62 AFP, offentlig ordning, endringsrecord
63 AFP, offentlig ordning, venstresensurert tilgangsrecord

Registreringsdato for pensjon og stønader
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Pensjonsgruppens tilgangsdato
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for AFP, offentlig sektor.

Pensjonsgruppens avgangsdato
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for AFP, offentlig sektor.

Pensjonstype 1
PT1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 1
PT1DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 2
PT2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 2
PT2DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 3
PT3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ny fra 199311. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 3
PT3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Alderspensjonsdel
APD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM Fortløpende

Koder: 000=Ingen andel av pensjonen tas ut eller uopgitt 001-099 = 1-99 prosent av pensjonen tas ut 100 = Hele pensjonen tas ut

Endringsdato for alderspensjondel
APDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for grunnpensjon-faktor
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Særtilleggsfaktor
STFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for særtilleggsfaktor
STFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for tilleggspensjon-faktor
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Avtalefestet pensjonstillegg
AFPTILL
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMM Ved årsskifte

Viser et kronetillegg (årsbeløp) som gis til personer med avtalefestet pensjon innenfor bestemte AFP-ordninger. Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.

Endringsdato for avtalefestet pensjons-tillegg
AFPTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Ektefelletilleggsfaktor
ETFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for ektefelletillegg-faktor
ETFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Type avtalefestet pensjon, offentlig ordning
AFP_TYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Blant de som mottar AFP Før november 1993 er det ikke mulig å skille mellom statlig og kommunal AFP; disse er kodet med '1' (Offentlig).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Offentlig
2 Kommunal
3 Statlig under 65 år
4 Statlig over 65 år

Dato for AFP-type
AFP_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato gruppetilfelle
PNSJTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

13.3 Avtalefestet pensjon - privat sektor

Avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og AFP inngår i tariffavtalen. Aldersintervallet har tidligere variert: 65-67 år i 1992, 64-67 år fra 01.10.1993, 63-67 år fra 01.10.1997 og 62-67 år fra 01.03.1998.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_AFP_P

Forløpstabell for avtalefestet pensjon (AFP), privat sektor.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for pensjon
PNSJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMM Fortløpende

For AFP (privat sektor) er første siffer av PNSJKODE lik 7. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
70 AFP, privat sektor, avgangsrecord
71 AFP, privat sektor, tilgangsrecord
72 AFP, privat sektor, endringsrecord
73 AFP, privat sektor, venstresensurert tilgangsrecord

Registreringsdato for pensjon og stønder
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Pensjonsgruppens tilgangsdato
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for AFP, privat sektor.

Pensjonsgruppens avgangsdato
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for AFP, privat sektor.

Pensjonstype 1
PT1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 1
PT1DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 2
PT2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 2
PT2DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 3
PT3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ny fra 199311. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 3
PT3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Alderspensjonsdel
APD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM Fortløpende

Koder: 000 = Ingen andel av pensjonen tas ut eller uopgitt 001-099 = 1-99 prosent av pensjonen tas ut 100 = Hele pensjonen tas ut

Endringsdato for alderspensjondel
APDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for grunnpensjon-faktor
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Særtilleggsfaktor
STFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for særtilleggsfaktor
STFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for tilleggspensjon-faktor
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Avtalefestet pensjonstillegg
AFPTILL
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (5)
YYYYMM Ved årsskifte

Viser et kronetillegg (årsbeløp) som gis til personer med avtalefestet pensjon innenfor bestemte AFP-ordninger. Fra 1993 får ikke de som mottar sluttvederlag dette tillegget. Erstattet med beløp f.o.m. 2009; kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for avtalefestet pensjons-tillegg
AFPTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Ektefelletilleggsfaktor
ETFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for ektefelletillegg-faktor
ETFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Type avtalefestet pensjon, privat ordning
AFP_TYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

NAVO-ordningen gjelder fra 1. juli 1997.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A LO/NHO
B Bank/finans
C NOVO
D Har fått sluttvederlag, får ikke afp-tillegg
E AFP Privat , nytt regeverk etter pensjonsreformen

Dato for AFP-type
AFP_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato gruppetilfelle
PNSJTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

13.4 Pensjon - etterlatt barn

Barnepensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre inntekt for barn når en av eller begge foreldrene er døde. Pensjonen gis frem til barnet fyller 18 år. Dersom begge foreldrene er døde og barnet er under utdanning kan barnepensjonen utbetales inntil det fyller 20 år. Hva barnet får utbetalt avhenger av om en eller begge foreldrene er døde, og hvor mange barn som er berørt.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_EBAR

Forløpstabell for pensjoner til etterlatte barn.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for pensjon
PNSJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMM Fortløpende

For pensjoner til etterlatte barn er første siffer av PNSJKODE lik 5. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
50 Etterlatt barn, avgangsrecord
51 Etterlatt barn, tilgangsrecord
52 Etterlatt barn, endringsrecord
53 Etterlatt barn, venstresensurert tilgangsrecord

Registreringsdato for pensjon og stønader
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Pensjonsgruppens tilgangsdato
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatte barn.

Pensjonsgruppens avgangsdato
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatte barn.

Pensjonstype 1
PT1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 1
PT1DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 2
PT2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 2
PT2DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 3
PT3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ny fra 199311. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 3
PT3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Pensjonsstatus
PSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMM Fortløpende

Første siffer er 5 for alle med etterlatt barn pensjon. 2. og 3. siffer varierer for undergrupper: 10 = mor eller far er død 11 = mor og far er død Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonsstatus
PSTADATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første virkningsdato for pensjonsordningen
FVIRK
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.

Endringsdato for virkningsdato for pensjord
FVRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for grunnpensjon-faktor
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Særtilleggsfaktor
STFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for særtilleggsfaktor
STFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for tilleggspensjon-faktor
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Beregning av folketrygd (EØS)
BERTRYGD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser om pensjonsretten følger folketrygdloven og/eller EØS-reglene.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Har bare pensjonsrett etter folketrygdloven
J Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS-reglene
N Har bare pensjonsrett etter EØS-regler

Dato for beregning av trygd EØS
BERTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato gruppetilfelle
PNSJTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

13.5 Pensjon - etterlatt ektefelle

Pensjon fra folketrygden til etterlatt ektefell. Pensjonen gis til personer 16-66 år, og skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall. For gjenlevende som ikke oppfyller vilkårene for å få pensjon kan det ytes overgangsstønad. Pensjonen og overgangsstønaden består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Pensjonen bortfaller dersom man gifter seg igjen eller får barn med ny samboer.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_EEKT

Forløpstabell for pensjoner til etterlatte ektefeller.
Forløpstabell - etterlatte ektefeller

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med uyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for pensjon
PNSJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMM Fortløpende

For pensjoner til etterlatte ektefellerer er første siffer av PNSJKODE lik 3. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
30 Etterlatt ektefelle, avgangsrecord
31 Etterlatt ektefelle, tilgangsrecord
32 Etterlatt ektefelle, endringsrecord
33 Etterlatt ektefelle, venstresensuret tilgangsrecord

Registreringsdato for pensjon og stønader
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Pensjonsgruppens tilgangsdato
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for etterlatt ektefellepensjon.

Pensjonsgruppens avgangsdato
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Avgangsdato for gruppeforløpet for etterlatt ektefellepensjon.

Pensjonstype 1
PT1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 1
PT1DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 2
PT2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 2
PT2DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 3
PT3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ny fra 199311. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 3
PT3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonsstatus
PSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMM Fortløpende

Første siffer er 3 for alle med etterlatt ektefellepensjon. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonsstatus
PSTADATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første virkningsdato for pensjonsordningen
FVIRK
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.

Endringsdato for virkningsdato for pensjord.
FVRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for grunnpensjon-faktor
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Særtilleggsfaktor
STFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for særtilleggsfaktor
STFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for tilleggspensjon-faktor
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Samlet fradrag
FRADFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har eller kan forventes å få, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angis med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for f/faktor
FRAFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Beregning av folketrygd (EØS)
BERTRYGD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser om pensjonsretten følger folketrygdloven og/eller EØS-reglene. Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Har bare pensjonsrett etter folketrygdloven
J Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS-reglene
N Har bare pensjonsrett etter EØS-regler

Dato for beregning av trygd EØS
BERTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato gruppetilfelle
PNSJTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

13.6 Pensjon - etterlatt familiepleier

Pensjon til etterlatt familiepleier. Ytelsen gis til ugifte personer under 67 år som har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått dem nær. Tilsynet og pleien må være avsluttet og ha vært nødvendig, vart i minst 5 år, gjort det umulig å arbeide og forsørge seg selv ved eget arbeid under pleietiden, samt medført at man ikke kan forsørge seg selv når pleieforholdet er slutt. Ytelsen gis etter en total behovsprøving mot vedkommendes formue og inntekt. Pensjonen består av grunnpensjon og tille ggspensjon. Dersom personen ikke har rett til pensjon kan det i visse tilfeller gis overgangsstønad.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_EFAM

Forløpstabell for pensjoner til etterlatte familiepleiere.
Forløpstabell - etterlatte familiepleiere

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for pensjon
PNSJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMM Fortløpende

For pensjoner til etterlatte familiepleier er første siffer av PNSJKODE lik 4. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
40 Etterlatt familiepleier, avgangsrecord
41 Etterlatt familiepleier, tilgangsrecord
42 Etterlatt familiepleier, endringsrecord
43 Etterlatt familiepleier, venstresensurert tilgangsrecord

Registreringsdato pensjon og stønader
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Pensjonsgruppens tilgangsdato
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatt familiepleier.

Pensjonsgruppens avgangsdato
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatt familiepleier.

Pensjonstype 1
PT1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 1
PT1DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 2
PT2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 2
PT2DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 3
PT3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ny fra 199311. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 3
PT3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonsstatus
PSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMM Fortløpende

Første siffer er 4 for alle med pensjon for etterlatt familiepleier. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonsstatus
PSTADATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første virkningsdato for pensjonsordningen
FVIRK
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.

Endringsdato for virkningsdato for pensjord
FVRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for grunnpensjon-faktor
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Særtilleggsfaktor
STFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for særtilleggsfaktor
STFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Samlet fradrag
FRADFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har eller kan forventes å få, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for fradrag f/faktor
FRAFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Beregning av folketrygd (EØS)
BERTRYGD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser om pensjonsretten følger folketrygdloven og/eller EØS-reglene. Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Har bare pensjonsrett etter folketrygdloven
J Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS-reglene
N Har bare pensjonsrett etter EØS-regler

Dato for beregning av trygd EØS
BERTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato gruppetilfelle
PNSJTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

13.7 Pensjoner desember måned 1967-1990

Pensjoner, historisk oppslagstabell 1967 - 1990. Jamfør forøvrig de ulike pensjonsforløp fom desember 1991.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_PENSJONSDATA

Pensjoner for desember måned hvert år, jamfør forøvrig pensjonsforløpet fom desember måned 1991

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler.

Særtilleggsfaktor
STFAK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler.

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler.

Sum av ventetillegg
VTSMFAK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Viser et fast tall for ventetillegg til grunnpensjon og ventetillegg til tilleggspensjon, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler. Ventetillegget kunne i tidsrommet fra 01.01.1973 til 01.04.1984 opptjenes av personer som ventet med å ta ut alderspensjon. Ordningen opphørte fra 01.04.1984, men de som hadde opptjent ventetillegg før dette tidspunktet har beholdt tillegget.

Samlet fradrag
FRADFAK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Viser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har eller kan forventes å få, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angis med 5 desimaler

Ektefelletilleggsfaktor
ETFAK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler.

Barnetilleggsfaktor
BTFAK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er hele beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for barn (inkludert garantitillegg og særkullsbarn). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister

Grunnstønadsbeløp
GSKR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Se dokumentasjonsrapport for F_GS(grunnstønad fom 1992)

Hjelpestønadsbeløp
HSUKR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Se dokumentasjonsrapport for F_HSU(hjelpestønad fom1992)

Alder ved utgang av kalenderåret
ALDER
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Pensjonstype 1
PT1
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Se kodeliste for samme variabel i pensjonsforløpet

Pensjonstype 2
PT2
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Se kodeliste for samme variabel i pensjonsforløpet

Pensjonsstatus
PSTAT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Første siffer er 1 for alle alderspensjonister. 2. og 3. siffer varierer for undergrupper: 10 = 70 år eller eldre, ikke etterlatt 11 = 70 år eller eldre, etterlatt 20 = 67-69 år, ikke etterlatt 21 = 67-69 år

Alderspensjonsdel
APD
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Koder: 000=Ingen andel av pensjonen tas ut eller uopgitt 001-099 = 1-99 prosent av pensjonen tas ut Personer mellom 67 og 69 år som ikke har søkt om alderspensjon, er ikke registrert som alderspensjonister. 100 = Hele pensjonen tas ut

Uføregrad i prosent
UFG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (0)

Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent. Koder: 000 = Uoppgitt 015-049 = Gjelder for uførepensjon/foreløpig uførestønad beregnet etter særregler ved yrkesskade 050-099 = Inntektsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand.

Første virkningsdato (tidspunkt) for grunnstønad
FVTPGS
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Se kodeliste for F_GS(grunnstønad fom 1992)

Første vrikningsdato (tidspunkt) for hjelpestønad
FVTPHSU
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Se kodeliste for F_HSU(hjelpestønad fom1992)

Fødselsnummer
FNR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet

Registermåned
PR_TIDS
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Kode for pensjon
PNSJKODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

For alderspensjon er første siffer av PNSJKODE lik 1. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).

Første uføretidspunkt
FUFT
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (10)

Viser dato for det uføretidspunktet da pensjonisten fikk sin inntektsevne/arbeidsevne varig nedsatt med minst 50 prosent. Ytterligere endringer i uføregraden medfører nytt uføretidspunkt hvis det er til fordel for pensjonisten. Settes stort sett til første dag i sykepengeperioden

Første virkningsdato for pensjonsordningen
FVIRK
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (10)

Grunnstønad
GRSTO
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

SSB dummy variabel "1"=utbetaling

Hjelpestønad
HJSTO
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

SSB dummy variabel "1"=utbetaling
[Innholdsfortegnelse]

13.8 Pensjonspoeng

Sluttpoeng og overkompensasjonspoengtall for alle pensjonsytelser, for alle personer (17-69 år) som har eller har hatt pensjonsgivende inntekt. Opplysningene gjelder fra 1967 og fremover, men inneholder ikke forløpsinformasjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SPT_OPT

Oppslagstabell for pensjonspoeng, sluttpoeng og overkompensasjonspoengtall for alle pensjonsytelser.

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Fødselsnummer. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Pensjonspoeng, sluttpoengtall
SPT
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Pensjonspoeng, overkompensasjon
OPT
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

For de som er født så tidlig (før 1937) at de ikke kan rekke 40 års opptjening før de når pensjonsalderen overkompenseres med full opptjeningstid for inntil 4,0 pensjonspoeng.

Miniregisterkontroll, fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Årgang opplysningen gjelder for
AARGANG
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)
[Innholdsfortegnelse]

13.9 Uførepensjon

Uførepensjon fra folketrygden skal sikre inntekter til livsopphold for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt (minst 50 prosent) på grunn av sykdom, skade eller lyte. Pensjonen gis dersom det helt klart ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen, og må ikke forveksles med tidsbegrenset uførestønad eller foreløpig uførestønad. Videre må man være medlem av folketrygde, 18-66 år (16-66 år før 01.01.1998), samt ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring for å bedre inntektsevnen. Uførepensjonen består av grunnpensjon og tilleggspensjon. Den som har liten eller ingen tilleggspensjon, får særtillegg. Full grunnpensjon og særtillegg tilsvarer minstepensjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_UFP

Forløpstabell for uførepensjoner.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for pensjonen
PNSJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (2)
YYYYMM Fortløpende

For uførepensjoner er første siffer av PNSJKODE lik 2. Andre siffer viser avgang (0), tilgang (1), endring (2), venstresensur (3).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
20 Uførepensjon, avgangsrecord
21 Uførepensjon, tilgangsrecord
22 Uførepensjon, endringsrecord
23 Uførepensjon, venstresensurert tilgangsrecord

Registreringsdato pensjon og stønader
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Pensjonsgruppens tilgangsdato
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for uførepensjon.

Pensjonsgruppens avgangsdato
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for uførepensjon.

Pensjonstype 1
PT1
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 1
PT1DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 2
PT2
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 2
PT2DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonstype 3
PT3
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM

Ny fra 199311. Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonstype 3
PT3DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonsstatus
PSTAT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMM Fortløpende

Første siffer er 2 for alle uførepensjonister. 2. og 3. siffer varierer for undergrupper: 10 = ufør, ikke etterlatt 11 = ufør, etterlatt 20 = uført barn, mor eller far død 21 = uført barn, mor og far død 30-99 = ufør etter kap. 13 (yrkesskade) Ikke i bruk f.o.m. 2009.

Endringsdato for pensjonsstatus
PSTADATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første virkningsdato for pensjonsordningen
FVIRK
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.

Endringsdato for virkningsdato for pensjonsordning
FVRKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Spesialpoeng til unge uføre
BUPGAR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende
Variabelen viser hvem som har pensjon som ung ufør. Disse er født uføre eller blitt minst 50 prosent uføre før fylte 26 år.
Særregelen om spesialpoeng skal sikre en garantert minste tilleggspensjon for å kompensere deres reduserte mulighet til å tjene opp tilleggspensjon.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
Blank Ikke ung ufør
J Ja, dersom vedkommende er ung ufør

Endringsdato for bupgaranti
BUPGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Første uføretidspunkt
FUFT
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (6)
YYYYMM Fortløpende

Viser dato for det uføretidspunktet da pensjonisten fikk sin inntektsevne/arbeidsevne varig nedsatt med minst 50 prosent. Ytterligere endringer i uføregraden medfører nytt uføretidspunkt hvis det er til fordel for pensjonisten. Settes stort sett til første dag i sykepengeperioden Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009..

Endringsdato for første uføretidspunkt
FUFTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Uføregrad i prosent
UFG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM Fortløpende
Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
Koder: 000 = Uoppgitt 015-049 = Gjelder for uførepensjon/foreløpig uførestønad beregnet etter særregler ved yrkesskade 050-099 = Inntektsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand.

Endringsdato for uføregrad for uførepensjonist
UFGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Grunnpensjonsfaktor
GPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for grunnpensjon-faktor
GPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Særtilleggsfaktor
STFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for det særtillegget som pensjonisten har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for særtilleggsfaktor
STFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Tilleggspensjonsfaktor (inkl. garantitillegg)
TPFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for den tilleggspensjonen som stønadsmottakeren har krav på (inkludert garantitillegg), beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for tilleggspensjon-faktor
TPFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Ektefelletilleggsfaktor
ETFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for ektefelletillegg-faktor
ETFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Barnetilleggsfaktor
BTFAK
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Ved tilgang/avgang/årsskifte

Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er hele beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for barn (inkludert garantitillegg og særkullsbarn). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister.

Endringsdato for barnetillegg-faktor
BTFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Nordisk yrkeskode
NYK
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMM Ved årsskifte

Ny fra 199401. Egen kodeliste. Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.

Dato for nordisk yrkeskode
NYKDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Beregning av folketrygd (EØS)
BERTRYGD
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser om pensjonsretten følger folketrygdloven og/eller EØS-reglene. Ikke tilgjengelig fra NAV f.o.m. 2009.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
' ' Har bare pensjonsrett etter folketrygdloven
J Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS-reglene
N Har bare pensjonsrett etter EØS-regler

Dato for beregning av trygd EØS
BERTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Til og med dato gruppetilfelle
PENSJTOM
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

14. Pensjoner fra og med 2011

Pensjonsytelser fra folketrygden og avtalefestet pensjon fra og med 2011

14.1 Alderspensjon

Fleksibel alderspensjon fra 62 år, jf pensjonsreformen. Alderspensjon fra folketrygden kan fritt kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. I tillegg gir dagens regelverk nye alderspensjonister mulighet til fleksibelt uttak (andel).
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_ALDP

Forløpstabell for fleksibel alderspensjon
Forløpstabell - alderspensjon

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for alderspensjon
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hendelsen
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen(tilgang, avgang eller endring)

Tilgangsdato for alderspensjon
PNSJTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for alderspensjon.

Avgangsdato for alderspensjon
PNSJAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for alderspensjon.

Pensjonsgrad
GRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM

Angir uttaksgraden av pensjonen i prosent. Tar du ut alderspensjon tidligst fra og med januar 2011 så kan du selv bestemme utbetalingsgrad av denne. Det er også mulig å nullstille utbetalingen (grad = 0).

Endringsdato for pensjonsgrad
GRADDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Aktivstatus
AKTIV
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM

SSB dummyvariabel. 1=aktiv utbetaling, 0=nulstilling

Endringsdato for aktivstatus
AKTIVDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
PNSJTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (pnsjavg) er registrert. TOMDATO=AVGDATO
[Innholdsfortegnelse]

14.2 Avtalefestet pensjon - offentlig sektor

Avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år,
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_AFP_O

Forløpstabell for avtalefestet pensjon(AFP), offentlig ordning
Forløpstabell - AFP offentlig sektor

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for afp off. sektor
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hendelsen
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang eller endring).

Tilgangsdato for afp off. sektor
PNSJTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for AFP, offentlig sektor.

Avgangsdato for afp off. sektor
PNSJAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for AFP, offentlig sektor.

Type avtalefestet pensjon, offentlig ordning
AFP_TYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Offentlig
2 Kommunal
3 Statlig under 65 år
4 Statlig over 65 år

Endringsdato for AFP-type
AFP_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonsgrad
GRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM

Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon(AFP) , 0-100 prosent

Endringsdato for pensjonsgrad
GRADDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
PNSJTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (pnsjavg) er registrert. TOMDATO=AVGDATO
[Innholdsfortegnelse]

14.3 Avtalefestet pensjon - privat sektor

Avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fyllt 62år.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_AFP_P

Forløpstabell for avtalefestet pensjon(AFP), privat ordning
Forløpstabell - AFP privat sektor

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for afp priv. sektor
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hendelsen
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Tilgangsdato for afp priv. sektor
PNSJTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for AFP, privat sektor.

Avgangsdato for afp priv. sektor
PNSJAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for AFP, privat sektor.

Type avtalefestet pensjon, privat ordning
AFP_TYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A LO/NHO
B Bank/finans
C NOVO
D Har fått sluttvederlag, får ikke afp-tillegg
E AFP Privat , nytt regeverk etter pensjonsreformen

Endringsdato for afp-type
AFP_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Pensjonsgrad
GRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM

Angir uttaksgrad av avtalefestetpensjon(AFP) i prosent, 0-100

Endringsdato for pensjonsgrad
GRADDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
PNSJTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (pnsjavg) er registrert. TOMDATO=AVGDATO
[Innholdsfortegnelse]

14.4 Pensjon - etterlatt barn

Barnepensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre inntekt for barn når en av eller begge foreldrene er døde. Pensjonen gis frem til barnet fyller 18 år. Dersom begge foreldrene er døde og barnet er under utdanning kan barnepensjonen utbetales inntil det fyller 20 år.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_EBAR

Forløpstabeller for pensjoner til etterlatte barn
Forløpstabell - pensj. etterlatt barn

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for etterlattepensjonen
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hendelsen
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Tilgangsdato for etterlattepensjonen
PNSJTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatte barn.

Avgangsdato for etterlattepensjonen
PNSJAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatte barn.

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
PNSJTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (pnsjavg) er registrert. TOMDATO=AVGDATO
[Innholdsfortegnelse]

14.5 Pensjon - etterlatt ektefelle

Pensjon fra folketrygden til etterlatt ektefell. Pensjonen gis til personer 16-66 år, og skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_EEKT

Forløpstabell for pensjoner til etterlatte ektefeller
Forløpstabell - pensj. etterlatt ektefelle

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med uyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for etterlattepensjonen
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hendelsen
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Tilgangsdato for etterlattepensjonen
PNSJTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for etterlatt ektefellepensjon

Avgangsdato for etterlattepensjonen
PNSJAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for etterlatt ektefellepensjon.

Pensjonsgrad
GRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM

Angir uttaksgrad av pensjon for gjenlevende ektefelle i prosent, 0-100

Endringsdato for pensjonsgrad
GRADDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
PNSJTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (pnsjavg) er registrert. TOMDATO=AVGDATO
[Innholdsfortegnelse]

14.6 Pensjon - etterlatt familiepleier

Pensjon til etterlatt familiepleier. Ytelsen gis til ugifte personer under 67 år som har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått dem nær. Tilsynet og pleien må være avsluttet og ha vært nødvendig, vart i minst 5 år, gjort det umulig å arbeide og forsørge seg selv ved eget arbeid under pleietiden, samt medført at man ikke kan forsørge seg selv når pleieforholdet er slutt.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_EFAM

Forløpstabell for etterlatte familiepleiere
Forløpstabell - pensj. etterlatt familiepleier

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendelseskode for etterlattepensjonen
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hendelsen
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Tilgangsdato for etterlattepensjonen
PNSJTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatt familiepleier.

Avgangsdato for etterlattepensjonen
PNSJAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for pensjon til etterlatt familiepleier.

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
PNSJTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (pnsjavg) er registrert. TOMDATO=AVGDATO
[Innholdsfortegnelse]

14.7 Uførepensjon

Uførepensjon fra folketrygden skal sikre inntekter til livsopphold for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt (minst 50 prosent) på grunn av sykdom, skade eller lyte. Pensjonen gis dersom det helt klart ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen, og må ikke forveksles med tidsbegrenset uførestønad eller foreløpig uførestønad. Videre må man være medlem av folketrygde, 18-66 år (16-66 år før 01.01.1998), samt ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring for å bedre inntektsevnen.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_PENSJ_UFP

Forløpstabell for uførepensjoner
Forløpstabell - uførepensjon

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert. Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. --------------------------------------------------------------------------------

Hendelseskode for uførepensjon
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for hendelsen
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Registreringsdato for hendelsen (tilgang, avgang, eller endring).

Tilgangsdato for uførepensjon
PNSJTILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Tilgangsdato for gruppeforløpet for uførepensjon.

Avgangsdato for uførepensjon
PNSJAVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Avgangsdato for gruppeforløpet for uførepensjon.

Pensjonsgrad
GRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM

Variabelen viser uføregrad i prosent (0-100). Denne angir i hvilken grad personens evne til å utføre inntektsgivende arbeid(inntekstevnen) er varig nedsatt. Variabelen er således sykdomsrelatert.

Endringsdato for pensjonsgrad
GRADDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
PNSJTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Fylles ut på alle records dersom avgangsdato (pnsjavg) er registrert.
[Innholdsfortegnelse]

15. Pensjonsgivende inntekt

Opplysninger om pensjonsgivende inntekt.

15.1 Pensjonsgivende inntekt

Omfatter opplysninger om alle personer (17-69 år) som har eller har hatt pensjonsgivende inntekt. Opplysningene gjelder fra 1967 og fremover, men inneholder ikke forløpsinformasjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_INNT

Pensjonsgivende inntekt - opplysninger om alle personer (17-69 år) som har eller har hatt pensjonsgivende inntekt
Inntekstdata

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.

Inntektsår
INNTAAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Sum pensjonsgivende inntekt i 100 kroner
SUMPI
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Pensjonsgivende inntekt er det samme som personinntekt etter skatteloven §55, med unntak av de inntekter som er nevnt i folketrygdloven §3-15 andre ledd.

Høyeste uføregrad i prosent
HUFGR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (3)
Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.

Pensjonspoeng opptjent i året
PP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)
Pensjonspoeng er en faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon. Pensjonspoeng får man for arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) som overstiger det gjennomsnittlige grunnbeløpet samme år.
Man kan tjene opp pensjonspoeng fra det kalenderåret man fyller 17 år til kalederåret man fyller 69. Inntil 7 pensjonspoeng kan opptjenes per år.

Antall år med pensjonspoeng større enn null
PAA
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Antall år med pensjonspoeng større enn null de siste 3 år
PAA_3
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (1)

Gjennomsnittlig pensjonspoeng hittil
GJSN_PP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Viser gjennomsnittlig pensjonspoeng opptjent hittil, bare beregnet på grunnlag av år hvor pensjonspoengene er større enn null.

Gjennomsnittlig pensjonspoeng de siste 3 år
GJSN_PP3
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2
[Innholdsfortegnelse]

16. Rehabilitering og attføring

Opplysninger om medisinsk rehabilitering samt yrkesmessig attføring (fram til og med 2001).

16.1 Medisinsk rehabilitering fra og med 2002

Omfatter personer som mottar rehabiliteringspenger eller personer på ventetid for rehabilitering.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_REHAB

Medisinsk rehabilitering: Forløp over mottak av medisinsk rehabiliteringspenger. Der finnes veldig få opplysninger i 2010 grunnet avslutning av ordningen, overgang til arbeidsavklaringspenger.
Forløpstabell for rehabiliteringspenger

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. NAV har med både gyldige og ugyldige fødselsnummer.

Kode for type forløpsrecord (hendelser)
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
Ved tilgang/avgang

Angir tilgang til, endring av eller avgang fra medisinsk rehabiliteringspenge-mottak.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
9 Venstresensur, uoppgitt

Hovedgruppe
HOVED
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Ved tilgang/avgang

Hovedgruppering av rehabiliteringspengeforløpet
Kodeliste


Hovedgruppering av rehabiliteringspenger

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Medisinsk rehabilitering
2 Ventetid rehabilitering

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype.

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Tilgangsdato for det enkelte rehabiliteringsforløp. Settes lik dato for første gang/første dag personen mottar sammenhengende rehabiliteringspenger, og holdes uendret ved skifte av rehabiliteringsgruppe, jf. variabelen Hoved.

Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes lik dato for siste gang/siste dag personen sammenhengende mottar rehabiliteringspenger.

Tilgangsdato for rehabiliteringsgruppe
REHTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Tilgangsdato for det enkelte gruppeforløp, jf. variabelen Hoved. Endres ved skifte av rehabiliteringsgruppe.

Avgangsdato for rehabiliteringsgruppe
REHAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Avgangsdato for det enkelte gruppeforløp, jf. variabelen Hoved. Settes ved skifte av rehabiliteringsgruppe eller avgang fra hovedgruppeforløpet.

Rehabilitering, dagsats
DAGSATS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
Fortløpende

Dagsats for de enkelte utbetalinger.

Datering av dagsats
DAGSATSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Antall barn
ANT_BARN
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

Antall barn det utbetales tillegg for.

Datering av antall barn
ANT_BARNDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Rehabilitering, innvilgelsesgrad
INNV_GRAD
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMMDD Fortløpende

Grad av innvilgelse.

Datering av innvilgelsesgrad
INNV_GRADDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Uføretidspunkt
UFOERETIDSP
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Forteller når en sykdomshistorie startet.

Rehabiliteringspenger fra og med
RPFOM
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Forteller hvilket tidspunkt rehabiliteringspengene er vedtatt å gjelde fra. Kan også inneholde etterbetalinger.

Koblingsidentifikasjon
K_ID
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (12)

Måned opplysningen er registrert
MR_MND
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (6)

Merke for fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Statuskode
STATUS
Merkevariabel
VARCHAR2 (5)

Viser grunn til registrering/ revidering i forløpsdatabasen.

Gruppeforløpets varighet til og med
REHTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Viser når det enkelte gruppeforløp avsluttes. Utfylles på alle records innen gruppeforløpet, dersom gruppeavgangsdatoen er utfylt.

Rehabilitering til og med
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Viser når det enkelte rehabiliteringsforløp avsluttes. Utfylles på alle records innen forløpet dersom avgangsdato (hovedforløp) er utfylt.

Registrert til og med
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Viser hvor lenge en opplysning (record) varer. Dersom avgangsrecord, settes den lik avgangsdato.

Registrert årgang
AARGANG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_REHAB_UTB

Medisinsk rehabilitering: Tabell for utbetalt rehabiliteringspengebeløp
Oppslagstabell for utbetalinger på medisinsk rehabilitering

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Startdato for vedtaket satt av Nav
RPFOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Viser registrert dato for når rehabiliteringstilfellet starter. Datoen skiller mellom ulike rehabiliteringstilfeller. Navs datering.

Startdato for når utbetalt beløp gjelder satt av Nav
UTBET_FOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Viser registrert dato for når et utbetalt beløp starter å gjelde.

Sluttdato for perioden utbetalt beløp gjelder satt av Nav
UTBET_TOM
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Viser registrert dato for når et utbetalt beløp gjelder til og med.

Kontonummer for ytelsen
KONTONR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (7)

Viser kontonummer på syv siffer, og angir hvilken ytelse utbetalingen gjelder. De fire første sifrene er en hovedgruppering av ytelsen. Det syvende sifferet angir ytelsetypen. For ytterligere dokumentasjon kontakt brukertjenesten på FD-Trygd eller NAV (tidligere RTV).

Utbetalt beløp
BELOP
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (6)

Viser beløpsstørrelse for den enkelte utbetaling. Flere utbetalinger kan forekomme for hver person, for hver startdato for vedtaket, for hver startdato for når utbetalt beløp gjelder og også for hver unike kontonummeropplysning. Beløp kan aggregeres for ulike kombinasjoner av nevnte variable.

Kontrollvariabel for RTV
BEHANDLINGSKODE
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Nav tar med kun records dersom behandlingskode = 2.

Angir hvilket månedsregister opplysningen stammer fra
MND
Merkevariabel
VARCHAR2 (2)

Mineregisterkontroll fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Koblingsvariabel mot forløpstabellen - unik ID for en utbetalingsrecord
K_ID
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (12)

Variabelen kan brukes til å koble beløpstabellen mot forløpstabellen.

Årgang på miniregisteret hvor opplysningen stammer fra
AARGANG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)
[Innholdsfortegnelse]

16.2 Rehabilitering og attføring til og med 2001

Omfatter personer som mottar rehabiliterings- eller attføringspenger. Personer som mottar attføringspenger vil i betydelig grad overlappe med personer som er registrert som yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens registre.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_ATTF

Medisinsk rehabilitering og attføring til og med 2001. Opplysninger fra RTV.
Forløpstabell for attføring

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.

Tilgangsdato for attføring (uavhengig av gruppe)
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes lik dato for første gang/første dag personen mottar attføring (forutsatt kontinuitet av attføring), og holdes uendret ved skifte av attføringsgruppe.

Avgangsdato for perioden
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes lik dato for siste gang/siste dag personen kontinuerlig mottar en eller annen type attføring .

Kode for attføring (grupper og hendelser)
ATTFKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

1. siffer angir gruppe attføring, 2. siffer sier noe om hendelser/endringer knyttet til attføringsgruppen.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
10 Rehabilitering avgang
11 Rehabilitering tilgang
12 Rehabilitering endring
13 Rehabilitering venstresensur
14 Rehabilitering venstresensur ved overgang
20 Yrkesmessig attføring avgang
21 Yrkesmessig attføring tilgang
22 Yrkesmessig attføring endring
23 Yrkesmessig attføring venstresensur
24 Yrkesmessig attføring venstresensur ved overgang
30 Ventetid avgang
31 Ventetid tilgang
32 Ventetid endring
33 Ventetid venstresensur
34 Ventetid venstresensur ved overgang
40 Ventetid inntil 8 uker avgang (fom. 1994)
41 Ventetid inntil 8 uker tilgang
42 Ventetid inntil 8 uker endring
43 Ventetid inntil 8 uker venstresensur
44 Ventetid inntil 8 uker venstresensur ved overgang
90 Uoppgitt gruppe avgang
91 Uoppgitt gruppe tilgang
92 Uoppgitt gruppe endring
93 Uoppgitt gruppe venstresensur
94 Uoppgitt gruppe venstresensur ved overgang

Registreringsdato for type attføring
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Regdato vil fungere som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype.

Attføringsgruppens tilgangsdato
ATTFTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Attføringsgruppens avgangsdato
ATTFAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Antall barn det mottas barnetillegg for
ABARN
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

Dette forsørgingsfradraget ytes dersom vedkommende har forsørgingsplinkt for barn under 18 år.

Endringsdato for antall barn
ABARDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Bortfallsgrunn
BFG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Viser Rikstrygdeverkets angivelse av årsak til opphør av attføringspenger. Variabelen er av usikker kvalitet.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Har fått uførepensjon
2 Har fått alderspensjon
3 Død
4 Er kommet i arbeid
5 Fulgte ikke attføringsopplegget
6 Har fått annen pensjon
7 Flyttet
8 Andre årsaker
9 Fortsatt attføringspenger (Nortrygd)

Dagsats, attføringspenger
DAGS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (4)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir faktisk utbetalte attføringspenger. Dagsatsen inkluderer eventuelle barne- og ektefelletillegg.

Endringsdato for dagsats (faktisk utbetaling)
DAGSDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Ektefelletillegg
EKTEF
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir hvorvidt vedkommende mottar ektefelletillegg. Dette forsørgingstillegget kan ytes til ektefelle, registrert partner eller samboer som vedkommende har/hadde barn med eller tidligere har vært gift med dersom mottakeren faktisk forsørger ektefellen. Retten er avhengig av ektefellens inntekt.

Endringsdato for ektefelletillegg
EKTFDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Gyldig rehabiliterings-/attføringstilfelle
GYLDIG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir om rehabiliterings-/attføringstilfellet er gyldig eller ikke.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Ugyldig
1 Gyldig

Endringsdato for gyldig
GYLDDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Hjemmel for utbetaling av attføringspenger
SHJEME
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir siste registrerte hjemmel for utbetaling av attføringspenger.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Medisinsk attføring §5-4 1a
10 Tilbakefall innen 1 år
11 Tilbakefall innen 1/2 år
12 Rehabiliteringspenger tilbakefall §5A-4, nr.3
13 Attføringspenger, yrkesmessig §5B-7
14 Attføringspenger, ventetid før attf.inntil 8 uker §5B-7a
15 Attføringspenger, ventetid før attf. etter 8 uker §5B-7a
16 Attføringspenger, ventetid under attf. §5B-7b
17 Attføringspenger, ventetid før arbeid §5B-7c
19 Avbrudd i yrkesrettet attføring
2 Yrkesmessig attføring §5-4 1b
20 Rehabiliteringspenger under arbeidstrening
3 Medisinsk attføring §5-4 2a
4 Yrkesmessig attføring §5-4 2b
5 Ventetid før attføring §5-4 3a
6 Ventetid før attføringsperiode §5-4 3b
7 Ventetid før arbeid §5-4 3c
8 Under planlegging av egen virksomhet §5-4 3d
9 Ugyldig

Endringsdato for hjemmel
SHJMDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Siste utbetalingsdag
SUTB
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (8)

Unntak fra rehabiliteringsregler (gjelder kun for rehabiliteringsrecords)
U_REHAB
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Ifølge lovverket kan rehabiliteringspenger mottas maksimum ett år. Variabelen U_REHAB gir opplysninger om de som er under rehabilitering men som er unntatt fra denne regelen.

Endringsdato for under rehabilitering(gjelder kun for rehabiliteringsrecords) - Retrofitted
U_RHDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Uføregrad i prosent
UFG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMMDD Fortløpende
Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.

Endringsdato for uføregrad
UFGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Miniregisterekontroll - venstresensur
MRK_VS
Merkevariabel
NUMBER (1)

For jan-92 og feb-92, vil mange av tilfellene som er registrert i disse være påbegynt før 01.01.92. For disse skiller vi mellom to typer venstresensurering: Kode 3 benyttes dersom FVIRKGR er eldre enn 01.01.92. Kode 4 benyttes dersom FVIRKGR er større eller lik 01.01.92 og FVIRK er eldre enn 01.01.92.

Status for record
STATUS1
Teknisk variabel
NUMBER (1)

Verdi settes i "splitte-rutinen" attf_del og sier noe om hvordan recorden er behandlet (record med både tilgang til og avgang fra attføring/attføringsgruppe splittes i to nye records; kode 1 og 2, og avgangsrecord splittes i to record; kode 3 og 4).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Record er ikke splittet
1 Record er splittet; tilgangsrecord
2 Record er splittet; avgangsrecord
3 Record er splittet; løpende tilfelle
4 Record er splittet; avgangsrecord
7 Feilkode, legges ut i egen tabell (err_attf) (7)
8 Feilkode, legges ut i egen tabell (err_attf) (8)
9 Feilkode, legges ut i egen tabell (err_attf) (9)
[Innholdsfortegnelse]

17. Statsansatte

Opplysninger om hvem som er statsansatte pr. 1. oktober hvert år.

17.1 Statsansatte

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_STATS

Statsansatte

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.

Tilgangsdato for statsansatte
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes ved tilgang til tilfelle, og endres ikke.

Avgangsdato for statsansatte
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Settes kun ved avgang fra tilfellet, ellers NULL (blank).

Kode for statsansatte (hendelser)
STATKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser hvilken type hendelse/endring recorden representerer.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur

Registreringsdato for statsansatte
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Fungerer som siste oppdateringsdato for recorden.

Register opplysningen kommer fra
GRUPPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Viser om opplysningen kommer fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) og/eller fra Sentralt Tjenestemannsregister for Skoleverket (STS).
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 Personen er registrert i SST
2 Personen er registrert i STS
3 Personen er registrert både i SST og STS

Endringsdato for gruppe
GRPDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Miniregisterkontroll - fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Kodes ved tilrettelegging av miniregisteret.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Status2 for record, brukes i årgangskjøring
STATUS2
Teknisk variabel
VARCHAR2 (3)

Brukes til å finne type hendelse.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
A1 Ny tilgang
A2 Endring etter tilgangsrecord
A3 Endring etter endringsrecord
B1 Avgang etter tilgangsrecord
B2 Avgang etter endringsrecord

Til og med dato
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Teknisk variabel for å angi sluttdato for et tilfelle på hver eneste record. Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer samt spørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

18. Supplerende stønad

Supplerende stønad til eldre innvandrere (over 67 år) med lav eller ingen alderspensjon fra Folketrygden. Skal sikre en minstepensjon.

18.1 Supplerende stønad

[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_SU

Supplerende stønad for eldre innvandrere.
Forløpstabell - supplerende stønad

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Kode for supplerende stønad
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM

Beskriver hvilke hendelser som dateres/ type record.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
9 Venstresensur, uoppgitt

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Settes lik den datovariabel som endres, tilgangs-, endrings- eller avgangsdato. Brukes ved uttak av data.

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Startdato for når stønaden utbetales (tilfelle).

Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Dato for når utbetalingen avsluttes (tilfellet), gjelder til og med.

Ant. barn u/18 som det skal beregnes barnetillegg for
BTANT
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM Fortløpende

Antall barn under 18 år som det skal beregnes barnetillegg for.

Datering av BTANT
BTANTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Virkningstidspunkt for løpende barnetillegg
BTVTFOM
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Fortløpende

Virkningstidspunkt for løpende barnetillegg.

Datering av BTVTFOM
BTVTFOMDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Dato for hvor lenge barnetillegget gjelder
BTVTTOM
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Fortløpende

Dato for hvor lenge barnetillegget gjelder.

Datering av BTVTTOM
BTVTTOMDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

TKs opphørsdato for ytelsen
DATO_OPPHOR
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Fortløpende

TKs opphørsdato for ytelsen.

Datering av DATO_OPPHORDATO
DATO_OPPHORDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når DATO_OPPHORDATO endres.

Startdato for inneværende stønadsperiode
DATO_START
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Fortløpende

Registrert Startdato for inneværende stønadsperiode.

Datering av DATO_STARTDATO
DATO_STARTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når Startdato for inneværende stønadsperiode endres.

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen - start settes lik stopp (intet forløp).
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med dato for tilfellet
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Registrert til og med for hendelsen
REGTOM
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SU

Supplerende stønad for eldre innvandrere.
Oppslagstabell - supplerende stønad

Tabelltype: Oppslagstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Statistikkmåned
PERIODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (6)

Statistikkmåned

Stønadsmottakers andre norske pensjoner
ANNENPENSJON
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Stønadsmottakers andre norske pensjoner

Ektefelle/partner/sambos andre norske pensjoner
ANNENPENSJONEK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Ektefelle/partner/sambos andre norske pensjoner.

Stønadsmottakers arbeidsinntekt
ARBINNT
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Stønadsmottakers arbeidsinntekt

Ektefelle/partner/sambos arbeidsinntekt
ARBINNTEK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Ektefelle/partner/sambos arbeidsinntekt

Stønadsmottakers stønad fra folketrygden
FOLKETRYGD
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Stønadsmottakers stønad fra folketrygden

Ektefelle/partner/sambos stønad fra folketrygden
FOLKETRYGDEK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Ektefelle/partner/sambos stønad fra folketrygden

Kronebeløp som månedssatsen skal reduseres med
FRADRAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Kronebeløp som månedssatsen skal reduseres med

Beregningsgrunnlag
GRUNNLAG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Beregningsgrunnlag

Stønadsmottakers samlede inntekter
INNTIALT
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Stønadsmottakers samlede inntekter

Ektefelle/partner/sambos samlede inntekter
INNTIALTEK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Ektefelle/partner/sambos samlede inntekter

Stønadsmottakers kapitalinntekter
KAPINNT
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Stønadsmottakers kapitalinntekter som skal være med i behovsprøvingen

Ektefelle/partner/sambos kapitalinntekter
KAPINNTEK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Ektefelle/partner/sambos kapitalinntektersom skal være med i behovsprøvingen

Bruttosatser for ytelsen
MNDSATS
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Bruttosatser for ytelsen

Hele beløpet pensj. mottar aktuell måned
SUMYTELSE
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Hele beløpet pensjonisten mottar aktuell måned

Ektefelle/partner/samboer
FNREK
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (11)

Ektefelle/partner/samboer

Stønadsmottakers utenlandske pensjoner
UTLPENSJ
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Stønadsmottakers utenlandske pensjoner

Ektefelle/partner/sambos utenlandske pensjoner
UTLPENSJEK
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (13)

Ektefelle/partner/sambos utenlandske pensjoner

Årgang
AARGANG
Teknisk variabel
NUMBER (4)

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Merking av gyldig/ ugyldig fnr,dnr. Ugyldige enheter tas med i basen - start settes lik stopp (intet forløp).
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2
[Innholdsfortegnelse]

19. Sysselsetting

Opplysninger om sysselsetting basert på data fra Statistisk sentralbyrå arbeidsmarkedsstatistikk. Vær oppmerksom på at forløpet har en ulik definisjon og innhold før og etter tidsbruddet i 2003, jf kommentar om undertema.

19.1 Sysselsetting_Alle jobbforhold

Omfatter opplysninger om alle arbeidsforhold for de ansatte fom 2003. En person kan ha flere jobber samtidig og det kan ikke defineres viktigste arbeidsforhold som tidligere sysselsettingsforløp. I tillegg mangler det opplysninger om selvstendig næringsdrivende. Ansattes jobbforløp kan derfor ikke uten videre kobles mot det tidligere sysselsettingsforløp. Data om selvstendig næringsdrivende må i tilfelle hentes fra andre kilder. Fra september 2014 antas tilganger og avganger å være underrapporte rt.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_JOBBER

Sysselsetting: Historikktabell for sysselsetting, alle jobber

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Hendingskode for sysselsetting, alle jobber
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
9 Venstresensur, uoppgitt

Registreringsdato for alle jobber
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Unikt rekkjenummer for jobbtilhøve
LOEPENR_JOBB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (9)

Variabelen skil mellom de ulike jobber, er vesentlig dersom samtidige jobber forekommer. Fungerer også som kobling mellom forløpstabell og oppslagstabell.

Tilgangsdato for jobbtilhøve
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Avgangsdato for jobbtilhøve
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Fra og med september 2014 er dekningsgraden på avgangsopplysninger redusert.

Rekkjenummer for verksemdas orgnr (A_ORGORD)
A_ORGORD_LPNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (11)

Kode for maritime arbeidstakarar
FART
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD

Kode for maritime arbeidstakarar som seier om denne er innanriks (I), utanriks (U) eller uoppgjeve (blank). Kodast på det enkelte (maritime) arbeidsforhold.

Endringsdato for kode for maritime arbeidstakarar
FARTDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Prioritet av Kontantløn pr. år
K_LONN_PRIORITET
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (2)
YYYYMMDD

Prioriert rekkefølge på jobbtilfeller utfra Sum kontantløn pr arbeidsforhold. Verdi 1 er høgaste verdi. Henta frå LTO.

Endringsdato for kontantløn pr. år
K_LONN_PRIODATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Talet perioder med ulik arbeidstid pr. år
ANT_REC
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (0)
YYYYMMDD

Talet perioder med ulik arbeidstid. Seier kor mange gånger den avtalte arbeidstida har vore endra i gjennom året.

Endringsdato for talet perioder med ulik arbeidstid pr. år
ANT_RECDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Utrekna talet dagar pr. lønstilhøve pr. år
B_DAGER
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (0)
YYYYMMDD

Utrekna talet dagar pr. lønstilhøve.

Endringsdato for utrekna talet dagar pr. lønstilhøve pr. år
B_DAGERDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Gjennomsnittleg forlika arbeidstid pr. uke pr. år
GJSN_ARBTIM
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (4)
YYYYMMDD Fortløpende

Gjennomsnittleg forlika arbeidstid pr veke. Basert på eksakt tal avtalte timer pr veke for arbeidsforholdet. Innfila, som er ei årsfil frå AA-registeret kopla med LTO, er splitta opp i records for arbeidsforhold med konstant arbeidstid, ofte med ein record pr. måned. Sumen av talet dagar i dei einskilde arbeidsforholda vert då 365 dersom det er jobba heile året. For å rekne ut gjennomsnittleg arbeidstid er det først rekna ut talet timeverk i alt for personen i arbeidsforholdet ut frå eksakt tal timer pr. veke (dividert med 7) multiplisert med tal dagar for kvar periode/arbeidsforhold. Talet timeverk i alt er så summert for arbeidsforholdet og dividert med 365 hvis talet dagar er større enn 365 (som ein kontroll), eller sum dagar dersom sum dagar er mindre enn 366. I 2006 var det 12 arbeidsforhold som hadde tal dagar større enn 365.

Endringsdato for gjennomsnittleg forlika arbeidstid pr. uke pr. år
GJSN_ARBTIMDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Opphaveleg tilsettingsdato
OMK_START
Teknisk variabel
VARCHAR2 (8)

Opphaveleg sluttdato
OMK_STOPP
Teknisk variabel
VARCHAR2 (8)

Årgang på miniregisteret som opplysinga skriv seg frå
AARGANG
Merkevariabel
NUMBER (4)

Miniregisterkontroll fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for jobbtilhøve
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Teknisk hjelpevariabel - sluttdato for endringsrecord
REGTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_JOBBER

Sysselsetting: Oppslagstabell for sysselsetting, alle jobber

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Unikt rekkjenummer for jobbtilhøve
LOEPENR_JOBB
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (9)

Variabelen skil mellom de ulike jobber, er vesentlig dersom samtidige jobber forekommer. Fungerer også som kobling mellom forløpstabell og oppslagstabell.

Årstal for jobbtilhøveopplysing
AAR
Merkevariabel
NUMBER (4)

Rekkjenummer for verksemdas orgnr (A_ORGORD)
A_ORGORD_LPNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (11)

Rekkjenummer for føretakets orgnr (L_ORGORD)
L_ORGORD_LPNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (11)

Rekkjenummer for orgnr nivået over verksemd (ORG_F)
ORG_F_LPNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
NUMBER (11)

Føretakets institusjonelle sektor
P_SEKTOR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (3)

Føretakets institusjonelle sektor. Henta frå org_f. Referansetidspunktet er veke 17 året etter.

Foretakets institusjonelle sektor 2014, BoF
SEKT_2014_BF
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (4)

Erstatter p_sektor fra og med 2013 årgangen

Foretakets institusjonelle undersektor 2014, BoF
UNDERSEKT_2014_BF
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (3)

Variabel som angir om arbeidstilfellet er i kommunal sektor eller fylkeskommunal sektor. Ny fra 2013.

Verksemdas næringskode
NACE_NAR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (5)

Verksemdas næringskode i samsvar med NACE Rev 1.1. Referansetidspunktet er veke 17 året etter statistikkår. Fom 2009 er verksemdas næringskode i samsvar med NACE rev 2(sn 2007).

Føretakets organisasjonsform
TYPE_JUR
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Føretakets organisasjonsform. Henta frå nivået over l_orgord der dette er mogleg, for å unngå organisasjonsledd som foretaksnivå. For dei øvrige henta frå org_f. Referansetidspunktet er veke 17 året etter.

Type arbeidstakar
MAR_ARB
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (1)

Type arbeidstakar. Kode = M for arbeidsforhold frå maritim A/A-register. For lønnstakarar med kode 'M' og med næring 61 sjøtransport, vil arbeidsstadskommune vere koda om til bukommune.

Yrkeskode (STYRK)
YRK_KODE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (7)

Yrkeskode (STYRK) eller stillingskode. Stillingskoder starter på 001, 002 og 004 og gjeld staten, kommunal sektor og maritime stillingskoder. Yrkeskoden er oppdatert til og med veke 17 året etter statistikkåret. En oppdatert yrkeskatalog kan finnes her: http://www.ssb.no/a/yrke/

Arbeidsstadskommune frå Einingsregisteret
ARB_KOMM
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)

Arbeidsstadskommune frå Einingsregisteret. Henta via a_orgord. Referansetidspunktet er veke 17 året etter. For lønnstakarar i forsvaret (næring 75220) og sjøfolk (mar_arb = M) i næring for sjøtransport (næring 61) er arbeidsstadskommune sett lik bustadskommune, same som i sysselsettingsstatistikken. Dette tyder at dei omfemna verksemdane (l_orgord) har fleire kommunar.

Årgang på miniregisteret som opplysinga stammar frå
AARGANG
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)
[Innholdsfortegnelse]

19.2 Sysselsetting_viktigste arbeidsforhold

Omfatter opplysninger om viktigste arbeidsforhold for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_SYS

Sysselsetting - Forløp sysselsettingsforhold: Ansatt, selvstendig, primærnæring.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnummer er inkludert.

Kode for sysselsetting
SYSKODE
Gruppe og/eller hendelse
NUMBER (2)
YYYYMMDD Fortløpende

1. siffer i SYSKODE angir sysselsettingsgruppen. 2.siffer sier noe om hendelser/endringer knyttet til sysselsettingsgruppen, jf. kodelisten.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
10 Lønnstaker, avgang
11 Lønnstaker, tilgang
12 lønnstaker, endring i internvariabel
19 Lønnstaker, venstresensur
20 Selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk, fiske, avgang
21 Selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk, fiske, tilgang
22 Selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk, fiske, endring i internvariabel
29 Selvstendig næringsdrivende i jordbruk, skogbruk, fiske, venstresensur
30 Selvstendig næringsdrivende ellers, avgang
31 Selvstendig nærinsdrivende ellers, tilgang
32 Selvstendig næringdrivende ellers, endring i internvariabel
39 Selvstendig næringsdrivende ellers, venstresensur

Registreringsdato for type sysselsetting
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (8)

Regdato fungerer som en siste oppdateringsdato, uansett recordtype. Ved tilgang til sysselsetting settes denne lik 19920101 dersom venstresensur, ellers lik VSTART. Ved avgang (også fra gruppe) benyttes VSTOPP. Ved endring i internvariablene nyttes samme datering som for internvariablene.

Tilgangsdato for sysselsetting (uavhengig av gruppe)
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Startdato for sysselsettingstilfelle. Settes lik VSTART ved tilgang.

Avgangsdato for sysselsetting (uavhengig av gruppe)
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes kun ved avgang fra sysselsetting (brudd i sysselsetting på en dag eller mer), ellers NULL (blank). Ved avgang fra sysselsetting nyttes VSTOPP.

Sysselsettingsgruppens tilgangsdato
SYSTILG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved tilgang til eller overgang til sysselsettingsgruppe. VSTART nyttes.

Sysselsettingsgruppens avgangsdato
SYSAVG
Datering av gruppetilfelle (fom/tom)
NUMBER (8)

Settes ved avgang fra sysselsettingsgruppe. VSTOPP nyttes.

Referansenummer til arbeidsgivernummer
ANR_REF
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (8)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir løpenummeret for de 8 første sifrene i opprinnelig (11-sifret) arbeidsgivernummer på foretaksnivå fra Arbeidgiver-/arbeidstakerregisteret.

Endringsdato for ANR_REF
ANR_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Undernummer for lønns- og arbeidstakerforhold
UNR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMMDD Fortløpende

Utgjør de 3 siste posisjonene i opprinnellig (11-sifret) arbeidsgivernummer. UNR er lagt inn i basen for perioden fom. 19920101 tom. 19951231.

Endringsdato for UNR
UNR_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Næringsgruppering - ISIC
NARING
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (5)
YYYYMMDD Fortløpende

Angir næringskode etter FNs internasjonale grupperingsstandard ISIC - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Standarden er ikke lenger i bruk.

Endringsdato for NARING
NAR_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Forventet arbeidstid i timer
FORV_ARB
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. I noen statistikker, f.eks. lønnstatistikk, ber man oppgavegiverne oppgi avtalt arbeidstid eksklusive spisepauser.
Variabelen henter opplysningene fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 4 - 19 timer
2 20 - 29 timer
3 30 timer eller mer

Endringsdato for FORV_ARB
FVA_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Arbeidsstedskommune
ARB_KOMM
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (4)
YYYYMMDD Fortløpende
Angir hvilken kommune bedriften som en person arbeider i, er lokalisert.

Endringsdato for ARB_KOMM
AKO_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Om arbeidsforhold med lengst forventet arbeidstid er viktigst
MAXT
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Annet arbeidsforhold er viktigst
1 Arbeidsforholdet med lengst forventet arbeidstid er viktigst

Endringsdato for MAXT
MXT_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Kode for koblingstype og kilde
KTYPE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMMDD Fortløpende
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
k0l konstruert koblet, LTO-reg.
ka0 konstruert koblet, A-A-reg.
ka1 konstruert koblet, A-A-reg. og LTO-reg.
ra1 reelt koblet, A-A-reg. og LTO-reg.

Endringsdato for KTYPE
KTY_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Register som opplysningene er hentet fra
MERKE
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMMDD Fortløpende

Gir informasjon om hvilket koblet registe/utdragsregister informasjonen er hentet fra.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
1 utdragsregister 1
2 utdragsregister 2
3 utdragsregister 3
4 utdragsregsiter 4
5 utdragsregister 5

Endringsdato for MERKE
MER_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)

Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Løpenummer for ARBG_NR
ARBG_REF
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (11)
YYYYMMDD Fortløpende

"Kryptert" løpenummer for 11-sifret arbeidsgivernummer (ARBG_NR). ARBG_REF er lagt inn i basen for perioden fom. 19950101.

Endringsdato for ARBG_REF
ARBGDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Løpenummer for juridisk organisasjonsnummer
A_O_REF
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (11)
YYYYMMDD Fortløpende

Viser løpenummer for juridisk organisasjonsnummer på foretaksnivå.

Endringsdato for A_O_REF
A_O_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Næringsgruppering - NACE
NACE_NAR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (5)
YYYYMMDD Fortløpende
Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering.

Endringsdato for NACE_NAR
NACEDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Løpenummer for ordinært organisasjonsnummer
ORGN_REF
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (11)
YYYYMMDD Fortløpende

Viser løpenummer for ordinært organisasjonsnummer på bedriftsnivå.

Endringsdato for ORGN_REF
ORGNDATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (8)

Variabelen VSTART nyttes for å datere endring.

Hjelpevariabel
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Teknisk hjelpevariabel for å angi sluttdato for et tilfelle på hver eneste record. TOMDATO=AVGDATO Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer som beregner varighet.

Hjelpevariabel
SYSTOM
Teknisk variabel
NUMBER (8)

Teknisk hjelpevariabel for å angi sluttdato for et gruppetilfelle på hver eneste record. SYSDATO=SYSAVG Blank dersom tilfellet løper fremdeles. Brukes for å forenkle tverrsnittsspørringer som beregner varighet.
[Innholdsfortegnelse]

20. Tidsbegrenset uførestønad

Opplysninger om tidsbegrenset uførestønad basert på data fra Nav.

20.1 Tidsbegrenset uførestønad

Opplysninger om tidsbegrenset uførestønad basert på data fra Nav.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_TU

Tidsbegrenset uførestønad - Forløpsopplysninger for de personer som er inne i ordningen, midlertidig ytelse fra NAV.

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet.

Tilgangsdato
TILGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Angir når det enkelte forløpstilfelle starter.

Avgangsdato
AVGDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Angir når det enkelte forløpstilfelle avsluttes.

Kode
KODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Hendelseskode for Tidsbegrenset uførestønad.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 Tilgang
2 Endring
3 Venstresensur
9 Venstresensur, uoppgitt

Registreringsdato
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Daterer hendelser i forløpet (tilgang, endring og avgang). Settes når en annen datovariabel endres.

Uføretidspunkt
UFORETP
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM

Uføretidspunkt som danner grunnlag for beregning av ytelse.

Datering av uføretidspunkt
UFORETP_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når Uføretidspunkt endres.

Dato for når EØS pensjon innvilges
EOS_FOM
Datert datovariabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Fortløpende

Jamfør forøvrig regelverket for EØS-pensjoner på NAV sine web-sider.

Datererer EOS_FOM
EOS_FOM_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når EOS_FOM endres.

Uføregrad i stønadsperioden
UFG
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (3)
YYYYMM Fortløpende

Uføregrad i stønadsperioden

Datering av uføregraden
UFG_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når UFG endres.

Ung ufør
UNGUFOR
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Når vilkårene som ung ufør er oppfylt, J

Datering av Ung ufør
UNGUFOR_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når UNGUFOR endres.

Mottakere av delpensjon
EOS_M
Datert variabel (endringer er datert)
VARCHAR2 (3)
YYYYMM

EOS_M: 1 = mottatt eøs pensjon (dummy)

Datering av EOS_M
EOS_M_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når EOS_M endres.

Dagsats
DAGSATS
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (7)
YYYYMM Fortløpende

Dagsats. Er lagd på denne basis: Ber.grunnlag x 0,6 x uføregrad

Datering av Dagsats
DAGSATS_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når Dagsats endres.

Start fom
TUSFOM
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Fortløpende

Opprinnelig virkningstidspunkt: Er det registrerte start-tidspunkt av Nav, brukes i FD-Trygd til å justere tilgangsdato.

Datering av TUSFOM
TUSFOM_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når TUSFOM endres.

Vedtak tom
TUTOM
Datert variabel (endringer er datert)
NUMBER (8)
YYYYMM Fortløpende

Sluttdato for stønadsperiode (vedtak). Nav - dato.

Datering av TUTOM
TUTOM_DATO
Variabel som daterer endring
NUMBER (6)

Settes når TUTOM endres.

Merking av FNR
MRK_FNR
Merkevariabel
NUMBER (1)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Til og med DATO = Avgangsdato utfylt på alle records
TOMDATO
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)
[Innholdsfortegnelse]

21. Økonomisk sosialhjelp

Opplysninger om økonomisk sosialhjelp basert på data fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA).

21.1 Mottak av økonomisk sosialhjelp

Varighet for mottak av økonomisk sosialhjelp.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.F_SHJ

Sosialhjelp - økonomiske sosialhjelpsytelser
Forløpstabell for sosialhjelp

Tabelltype: Forløpstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.

Sosialhjelpskode
SHJKODE
Gruppe og/eller hendelse
VARCHAR2 (1)
YYYYMM Fortløpende

Sosialhjelpskoden sier noe om hendelsen, jf. kodelisten.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Avgang
1 tilgang
9 venstresensur

Registreringsdato for sosialhjelp
REGDATO
Datering av record (fom)
NUMBER (6)

Regdato fungerer som en siste oppdateringsdato.

Tilgangsdato for sosialhjelp
SHJ_TILG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Startdato for mottak av økonomisk sosialhjelp.

Avgangsgsdato for sosialhjelp
SHJ_AVG
Datering av tilfelle (fom/tom)
NUMBER (6)

Sluttdato for mottak av økonomisk sosialhjelp.

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Merking av imputering
MRK_IMP
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Opprettet ved tilrettelegging av miniregisteret. Dersom kodeverdien = 1, jf. kodeliste, er forrige års registreringer nyttet.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 ikke-imputert record
1 imputert record
2 imputert record, utbetalingsmåned

Hjelpevariabel
TOMDATO
Teknisk variabel
NUMBER (6)

Datering av avgang for tilfelle
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SHJ

Sosialhjelp - beløp summert per år per mottaker

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.

Oppgaveår for økonomisk sosialhjelp
SHJAAR
Datovariabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Angir hvilket år (statistikkår) opplysningene er fra. For imputerte records er verdien satt lik statistikkåret.

Bidragsbeløp for økonomisk sosialhjelp
BIDB
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)
Viser sosialhjelpsmottakerens mottatte bidrag i kroner i løpet av rapporteringsåret

Lånebeløp for økonomisk sosialhjelp
LAAN
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)
Viser sosialhjelpsmottakerens stønad motatt lån i kroner i løpet av rapporteringsåret

Utbetalt sosialhjelp i året
TOTUTBET
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)
Variabelen viser mottakerens samlede stønadsbeløp utbetalt i løpet av rapporteringsåret. Dette er summen av bidragsbeløp og lån. Økonomisk sosialhjelp er en ytelse som utbetales til de som ikke kan sørge for eget livsopphold gjennom arbeid, og ytelsen skal ha et korttidspreg. Andre løsninger skal prøves først, og en eventuell tildeling skal skje ved en skjønnsmessig vurdering. Sosialhjelpsytelsen gis som lån, garanti for lån eller bidrag til å gjøre vedkommende selvhjulpen ved for eksempel yrkes opplæring.

Antall kommuner klienten har fått økonomisk sosialhjelp
ANTKOM
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Angir antall kommuner klienten har fått økonomisk sosialhjelp fra i løpet av kalenderåret.

Antall måneder med utbetalt stønad
MNDUTBET
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)
Variabelen viser hvilke måneder sosialhjelpsmottakeren har mottatt støtte i løpet av rapporteringsåret

Merking av fødselsnummer
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fødselsnummer
1 Ugyldig fødselsnummer, men gyldig d-nummer
2 Ugyldig fødselsnummer bestående av blankt personnummer
3 Ugyldig fødselsnummer som ikke omfattes av kode 1 eller 2

Merking av imputering
MRK_IMP
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Opprettet ved tilrettelegging av miniregisteret. Dersom kodeverdien = 1, jf. kodeliste, er forrige års registreringer nyttet.
Kodeliste
Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 ikke-imputert record
1 imputert record
2 imputert record, utbetalingsmåned
[Innholdsfortegnelse]

21.2 Mottakere av økonomisk sosialhjelp. År og beløp

Mottaksår og beløp for personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Opplysningene inneholder ikke forløpsinformasjon.
[Innholdsfortegnelse]

Datatabell: TRYGDFOB.TAB_SHJ_1986_1991

Sosialhjelp - beløp summert pr år pr mottaker, 1986-1991

Tabelltype: Årgangstabell

Variabelnavn
Kortnavn
Variabeltype
Datatype (Lengde)
Datering Oppdaterings­kontroll Variabeldefinisjon
Kommentarer

Fødselsnummer
FNR
Id for statistisk enhet (fnr, snr etc.)
VARCHAR2 (11)

Data til utlån leveres ikke med fødselsnummer, men avidentifisert med et unikt løpenummer per person. Løpenummeret kan brukes til å koble forskjellige tabeller i utlånet. Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.

Oppgaveår for økonomisk sosialhjelp
SHJAAR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Årgang grunnlagsfila. Kommuner som manglet data et år kan ha blitt imputert ved å gjenta tidligere års records.

Bidragsbeløp for økonomisk sosialhjelp årssum
BIDB
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Økonomisk sosialhjelp lån/garanti årssum
LAAN
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Totalt bidrag og lån i kalenderåret
TOTUTBET
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (7)

Antall kommuner mottaker fikk stønad fra
ANTKOM
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Antall måneder med utbetalt stønad
MNDUTBET
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (2)

Fødselsnummerkontroll
MRK_FNR
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Opprettes ved tilrettelegging av miniregisteret med utgangspunkt i variabelen FNR. (Verdier: 0, 1, 2, 3)
Kodeliste


Fødselsnummermerking

Kode­verdi Kodebeskrivelse Kommentarer
0 Gyldig fnr
1 Ugyldig fnr, men gyldig d-nr.
2 Ugyldig fnr, bestående av blankt personnr
3 Ugyldig fnr, som ikke omfattes av kode 1 el. 2

Merking av imputering
MRK_IMP
Merkevariabel
VARCHAR2 (1)

Opprettet ved tilrettelegging av miniregisteret. Dersom kodeverdien = 1, jf. kodeliste, er forrige års registreringer nyttet.

Registreringsåret
AAR
Variabel (endringer er ikke datert)
NUMBER (4)

Faktisk år personen mottok denne summen i økonomisk sosialhjelp.

Kommunenummer
KOMMUNE
Variabel (endringer er ikke datert)
VARCHAR2 (4)
[Innholdsfortegnelse]