Lekkasjetapet på 30 prosent tilsvarer om lag 3,8 Kubikkmeter: SI enhet for volum. 1 kubikkmeter tilsvarer 1000 liter. Eksempel: 3,8 kubikkmeter = 3800 liter med vann per meter ledningsnett. Dette er en nedgang på nesten 2 prosentpoeng sammenliknet med 2021.

Videre går 44 prosent av vannet til hus og hjem, og i underkant av 2 prosent brukes på hytta eller i fritidsboligen. For husholdningene gir dette et vannforbruk per person på 171 liter vann i døgnet.

0,6 prosent av ledningsnettet ble fornyet i fjor

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet vil for den enkelte kommune kunne variere en del fra år til år, spesielt i mindre kommuner. Regnet som Tre års glidende gjennomsnitt: Et tre års glidende gjennomsnitt betyr at statistikken for 2022 egentlig utgjør et gjennomsnitt av de tre årene 2020-22, for 2021 vil det være snitt av 2019-21 osv. Siden fornyelsen av ledningsnettet varierer så mye fra år til år, vil dette gi et mer sammenlignbart bilde enn bare å se på ett enkelt år separat.for landet er fornyelsesgraden 0,6 prosent for treårsperioden 2020-2022.

Totalt utgjør det kommunale vannledningsnettet i underkant av 52 400 kilometer i 2022.

Figur 1. Lengde drikkevannsnett (kilometer) fordelt på periode og 3-årig gjennomsnittlig fornyelse (prosent). Fylke. 2022

Lengde drikkevannsnett (kilometer) fordelt på periode og 3-årig gjennomsnittlig fornyelse (prosent). Fylke. 2022

PVC vanligste rørmateriale

Polyvinylklorid (PVC) utgjør det mest brukte rørmaterialet i det norske drikkevannsnettet i dag. Omtrent 18 400 kilometer med kommunalt vannledningsnett i 2022 bestod av PVC, noe som tilsvarer 35 prosent. Videre består det kommunale vannledningsnettet av polyetylen (PE) og jern med henholdsvis 30 og 28 prosent. En liten andel på 3 prosent består av asbestrør.

Fordelingen av rørmateriale på fylke er vist i figuren nedenfor.

Figur 2. Kommunalt vannledningsnett, etter materialtype og fylke. 2022

32 prosent utførte beredskapsøvelser

Av de 1091 kommunale Vannverk: Begrenset her til vannverk som forsyner vann til minst 50 personer og/eller 20 husstander/hytterher i landet har 32 prosent utført beredskapsøvelse det siste året. Det er en oppgang på 1 prosentpoeng sammenliknet med 2021.

Videre har 96 prosent av alle kommunale vannverk en beredskapsplan mot «uønskede hendelser», og 51 prosent av dem har oppdatert planen i løpet av 2022. Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere eller annen teknisk svikt.

Figur 3. Beredskapsplan og kommunale vannverk. 2014-2022

Generelt er det de minste vannverkene som mangler beredskapsplan. Dette er naturlig siden drikkevannsforskriften kun setter krav om beredskapsplan for vannverk som har en vannproduksjon på 10 kubikkmeter per døgn eller mer, eller som forsyner én eller flere sårbare abonnenter (for eksempel sykehus).

God drikkevannskvalitet

I 2022 fikk 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E. coli-bakterier. Dette er på nivå med året før.

Samtidig fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med Tilfredsstillende vannkvalitet: Tilfredsstillende vannkvalitet for de ulike parameterne, slik det er vurdert i KOSTRA, er definert slik: antall registrerte avvikende analyseprøver foretatt ved det aktuelle vannverket utgjør mindre enn 5 prosent av totalt antall prøver tatt i løpet av året.med tanke på farge, mens 97 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).