84355
/natur-og-miljo/statistikker/fysplan/arkiv
84355
Andel innsigelser til planer på høring øker
statistikk
2012-06-21T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor
no
fysplan, Areal- og samfunnsplanlegging, reguleringsplaner,byggesøknader, byggesaker, dispensasjoner, innsigelser, saksbehandlingstid, gebyrer, strandsonerKOSTRA, Areal, Natur og miljø, Offentlig sektor
false

Areal- og samfunnsplanlegging2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andel innsigelser til planer på høring øker

Kommunene mottok i 2011 innsigelser til omlag 50 prosent av kommuneplanene og kommunedelplanene som ble lagt ut på høring. Antall utførte tilsyn i byggesaker økte med i overkant av 20 prosent fra året før.

Brutto kommunale driftsutgifter og driftsinntekter innenfor fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301, 302 og 303). Millioner kroner

Innsigelser fra myndighetene til kommunale planer. 2004-2011. Prosentvis fordeling av innsigelsesgrunn

Rapporteringen i KOSTRA om fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner for 2011, viste at også antallet utførte tilsyn med ikke omsøkt byggevirksomhet økte sammenlignet med 2010. Antallet politianmeldelser i byggesaker hadde en nedgang på litt over 50 prosent fra 2010.

Andelen innsigelser øker

Myndigheter med innsigelsesrett fremmet innsigelse til 52 prosent av kommuneplanene samt 33 prosent av regulerings- og bebyggelsesplanene, også kalt detaljplanene, som ble sendt på høring i 2011. Tallene for 2010 var henholdsvis 48 og 29 prosent, og for 2009 var de henholdsvis 42 og 32 prosent.

Bygging i samsvar med plan er fortsatt vanligst

Planer hjemlet i plan- og bygningsloven er bindende eller retningsgivende for hvilke tiltak som kan gjennomføres i områder med stor miljøverdi. Det gjelder såkalte landbruks-, natur- og friluftsområder samt andre typer områder med begrensninger for byggeaktivitet. I 2011 ble det gitt om lag 2 600 byggetillatelser i samsvar med kommunenes arealplaner. Dette er noe lavere enn i 2010 og 2009. I tillegg ble det gitt dispensasjoner. Dispensasjoner for nye bygg i landbruks-, natur- og friluftsområder har gått noe ned sammenlignet med 2010. Dispensasjoner i strandsonen, det vil si 100-metersbeltet langs sjø, vil bli nærmere kommentert i den kommende artikkelen om bygging i strandsonen og potensielt tilgjengelige arealer i strandsonen.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for reguleringsplan, byggesak og kartforretning i kommunene

Gjennomsnittlige gebyrer for reguleringsplan, byggesak og kartforretning i kommunene

Utgifter og inntekter økte

Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, byggesaksbehandling samt kart og oppmåling økte med 9 prosent fra 2010 til 2011, mens brutto driftsinntekter økte med 17 prosent.

Ifølge kommuneregnskapet brukte kommunene 3,3 milliarder kroner til fysisk planlegging, byggesaksbehandling samt kart og oppmåling i 2011. Kommunene dekket om lag 2 milliarder kroner av disse utgiftene gjennom innkreving av gebyrer og andre inntekter. Fordelt på befolkningen tilsvarer dette 663 kroner i utgifter og 417 kroner i inntekter per person. Gebyrene for byggesak og kartforretning økte med henholdsvis 10 og 3 prosent fra 2010 til 2011.

Økt saksbehandlingstid for reguleringsplaner

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for reguleringsplaner, byggetiltak, altså byggesaker, og kartforretninger er for 2011 beregnet til henholdsvis 339, 35 og 74 kalenderdager. Behandlingstiden for byggetiltak ser ut til å gå svakt ned, mens gjennomsnittlig behandlingstid for kartforretninger viser en svak utvikling i motsatt retning. Den tydelige økningen i behandlingstiden for reguleringsplaner er det ikke åpenbare forklaringer til i datamaterialet for 2011. Det er imidlertid usikkerhet i tallene, blant annet fordi kommunene har ulik praksis for registrering av fasene i søknadsforløpene.

Mer informasjon

Se også Nærmiljøinnsats i kommunene, 2011.

 

For tall for de enkelte kommunene eller fylkeskommunene, se:

KOSTRA (Kommune-stat-rapportering)

KOSTRAs faktaark

KOSTRAs tall i Statistikkbanken

 

Vi gjør oppmerksom på at alle gjennomsnitt i faktaarkene kun beregnes på grunnlag av rapporterte tall.

Etterslep

KOSTRA angir tall for tillatelser og dispensasjoner til å sette opp bygninger. Det vil imidlertid alltid gå noe tid før bygningene faktisk reises. Se også statistikk for bygging i strandsonen for mer informasjon om dette.

 

Kombinere informasjon om byggeaktivitet

Rapporteringen i KOSTRA omfatter nybygg og erstatningsbygg, og tallene viser ikke om det er foretatt tilpasninger når det gjelder miljøverdiene. I hvilken grad utbyggingen påvirker allmennhetens tilgang til strandsonen, kan man derfor ikke ta stilling til før man eventuelt supplerer med mer detaljerte opplysninger om hvor utbyggingen skjer og hva den gjelder.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB