Færre byggesaker for både små og store kommuner

Publisert:

Kommunene med under 2 000 innbyggere behandlet i 2018 mer enn fire ganger så mange byggesøknader per innbygger som kommunene med over 100 000 innbyggere. I snitt var behandlingstiden 1,5 dager lengre i de minste kommunene.

Kommunene i Norge har svært ulike utfordringer på byggesaksområdet. Noen kommuner er preget av stor befolkningsvekst, andre sliter med å opprettholde befolkningsunderlaget og ønsker tiltak velkommen. Noen kommuner er slått sammen og mange skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Det er relevant å undersøke om det er systematiske forskjeller i byggesaksbehandlingen mellom store og mindre kommuner.

Ser man på det totale omfanget av byggesakssøknader i Norge, økte saksbehandlingstiden med hele 16 prosent fra 2017 til 2018.

Søknadsmassen for de minste kommunene kraftig ned

De fleste kommunegrupper etter størrelse har hatt nedgang i byggesøknader siden 2015. De største kommunene med over 100 000 innbyggere behandlet i alt 11 900 byggesøknader i 2018, en nedgang på 11 prosent fra året før, men bare 1 prosent ned fra 2015.

De nest største kommunene med mellom 50 000 og 99 999 innbyggere var den eneste størrelsesgruppa som hadde en økning i byggesøknader, med 10 prosent fra året før. De minste kommunene behandler flest byggesøknader per innbygger, men det er også disse som har hatt den største nedgangen i byggesøknader siden 2015, med 24 prosent.

Figur 1. Antall byggesøknader i alt per 10 000 innbyggere. Hele landet og kommuner gruppert på størrelser

Størrelsesgrupper 2018 2015 2016 2017 2018
Norge i alt 175.651188 160.214872 158.279308 152.143597
100000 innbyttere eller flere 88.6269004 88.5042442 95.7260096 84.7685569
50000 - 99999 innb. 105.908514 107.085865 118.923531 113.554134
30000 - 49999 innb. 152.752282 136.880143 137.701829 145.741755
20000 - 29999 innb. 171.9704 149.177795 130.632727 135.848377
10000 - 19999 innb. 208.277078 185.737036 175.45703 164.71981
5000 - 9999 innb. 269.033458 235.619695 237.19649 228.082469
2000 - 4999 innb. 340.092549 306.891278 295.843663 290.092556
0 - 1999 innb. 472.992404 434.553684 394.284696 363.414717

Hvordan sammenlikne kommuner?

For byggesøknader gjelder at det er store variasjoner i hva det søkes om byggetillatelse til. Statistikken gjenspeiler ikke hele variasjonen. Men noen typer byggesøknader kan sammenliknes. Nedenfor omtaler vi «vanlige byggesøknader». Den tekniske betegnelsen er «ett-trinnssøknad med ansvarsrett, i samsvar med kommunale planer og med 3 ukers saksbehandlingsfrist» og omfatter gjerne relativt enkle søknader hvor ansvarlige firma står for søknad, prosjektering og oppføring av bygget. Vanlige byggesøknader utgjør ca. 1/3 av i alt 8 ulike typer byggesøknader.

For de ulike grupperingene av kommuner etter størrelse gjelder at mellom 26 og 35 prosent av alle byggesøknadene de behandlet i 2018 var «vanlige søknader» (se boks). Antallet av disse vanlige søknadene skiller seg dermed ikke nevneverdig ut fra søknadsmassen i alt, slik det fremgår av figur 1.

De største kommunene med over 100 000 innbyggere og de minste med 2 000–5 000 innbyggere oppga å ha den korteste saksbehandlingstida for vanlige søknader i 2018 med 15 kalenderdager i gjennomsnitt. I den andre enden av skalaen hadde kommunene med innbyggertall mellom 5 000 og 9 999 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 22 kalenderdager. Denne kommunegruppa hadde også den største økningen i saksbehandlingstid siden året før, med hele 6,3 kalenderdager.

Figur 2 nedenfor illustrerer at både den største og de to minste kommunegruppene jevnt over har kortest saksbehandlingstid, mens gruppene i mellom ligger litt høyere. De rapporterte dataene er imidlertid usikre, og tolkningen av ulikheter mellom de ulike gruppene må imidlertid ikke overdrives.

Figur 2. Veid gjennomsnittlig saksbehandlingstid (kalenderdager) for vanlige søknader. Hele landet og fordelt på kommunestørrelser

2015 2016 2017 2018
Norge i alt 17.1252726 16.3640019 16.1808502 18.8107906
100000 innbyttere eller flere 15.0622311 14.6964981 13.6326098 15.2726777
50000 - 99999 innbyggere 22.8274356 18.8839286 20.6140162 19.6906122
30000 - 49999 innbyggere 19.2434658 17.5314977 19.2378641 21.0389208
20000 - 29999 innbyggere 20.9130589 17.6284189 18.6904159 20.6515354
10000 - 19999 innbyggere 16.7032438 18.6430446 17.3782772 19.8780849
5000 - 9999 innbyggere 16.6313312 15.8075939 15.3287908 21.6279279
2000 - 4999 innbyggere 15.192963 14.3086074 14.2355393 15.1203726
0 - 1999 innbyggere 12.137037 12.8227781 13.6649564 17.8105404

Beregning av saksbehandlingstid

Aritmetisk gjennomsnitt: Summerer saksbehandlingstidene fra kommunene, og deler på antall kommuner som har rapportert data. Data fra alle kommuner teller likt, uavhengig av antall søknader.

Veid gjennomsnitt: Multipliserer behandlede søknader med den rapporterte gjennomsnittlig saksbehandlingstida for kommunen. Totaltidene summeres for de rapporterende kommunene, og deles på søknader behandlet fra de samme kommunene.

Begge metoder kan justeres for frafall av kommuner. I artikkelen er det brukt veid gjennomsnitt, fordi vi anser denne som noe mer robust.

De minste kommunene gir noe færre avslag på byggesøknader

Er det grunn til å tro at små kommuner med tettere bånd mellom innbyggerne og administrasjonen innvilger flere og avslår færre søknader enn de større?

Statistikken for landet som helhet viser at det er relativt liten andel avslag på byggesøknader, cirka 4–5 prosent i perioden 2015-2018. Det var noe høyere andel avslag for byggesøknader som gjaldt strandsonen, områder avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR-områder) og kulturminner i alt, der avslagsandelen var på mellom 5 og 10 prosent i samme periode. Se egen artikkel om dette.

Tall for 2018 fordelt på kommunestørrelse viser at de små kommunene avslo en noe mindre andel av søknadsmassen enn de store kommunene gjorde. For søknader som gjaldt strandsonen, LNFR-områder og kulturminner, kan denne tendensen være noe sterkere. Men datamaterialet her er lite, særlig for de største kommunene, og prosentandelene lave.

Det foregår ulike prosesser og dialoger mellom kommune og søker og mulige justeringer av søknadene før et ev. avslag gis. Tallene må derfor brukes med varsomhet. Statistikken viser at det i alt var 2 900 avslag for alle byggesøknader og 270 for strandsonen, LNFR-områder og kulturminner i 2018.

Figur 3. Andel avslag på alle byggesøknader og byggesøknader som angår strandsonen, LNFR-områder og kulturminner. 2018

Andel avslag på alle byggesøknader Andel avslag på byggesøknader som angår strandsonen, LNFR-områder og kulturminner
100000 innbyttere eller flere 7.905399039 0.980392157
50000 - 99999 innbyggere 3.914823915 8.235294118
30000 - 49999 innbyggere 3.542549095 8.184143223
20000 - 29999 innbyggere 3.605980651 7.142857143
10000 - 19999 innbyggere 4.180205497 5.365853659
5000 - 9999 innbyggere 2.545561868 5.2
2000 - 4999 innbyggere 2.718120805 3.363412633
0 - 1999 innbyggere 2.791501976 3.667953668

Kontakt