Avfallsmengdene i Norge i 2020 var på 11,6 millioner tonn, en reduksjon på 5 prosent fra 2019, viser nye tall fra Avfallsregnskapet.

Norges miljømål 4.3 er et avfallsmål og sier at «Veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og ressursene i avfallet utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse» 2020 var et år sterkt preget av koronasituasjonen og blant annet som et resultat av det sank både Brutto nasjonalprodukt, Bruttonasjonalprodukt: BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet innenfor et økonomisk territorium (oftest en nasjonalstat) og uttrykker den økonomiske merverdien som opptjenes gjennom produksjon.<br> https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/begreper-i-nasjonalregnskapet#Bruttonasjonalprodukt_BNP, som et mål på den økonomiske veksten og avfallsmengdene fra 2019 til 2020. BNP, ble redusert med under en prosent fra 2019, mens avfallsmengdene ble redusert med 5 prosent.

Figur 1. Utvikling i avfallsmengder og BNP (faste priser)

¹ Forurensede masser er ikke inkludert.

Gjenvinningen avtar noe

I 2020 var gjenvinningen av ordinært avfall levert til Kjent behandling av avfallet, slik som materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponering, i motsetning til ukjent behandling. Det vil nesten alltid være en mengde avfall som en ikke vet behandlingen til. Ved beregning av gjenvinningsprosenter holdes den delen av avfallet som går til ukjent behandling utenfor.på 69 prosent, en nedgang fra 2019, der den var på 71 prosent.

Mens gjenvinningen totalt sett er noe redusert de siste årene, har andelen til Utnyttelse av avfallet, slik at materialet beholdes helt eller delvis. Et eksempel er produksjon av råvarepapir fra innsamlet returpapir økt de to siste årene og i 2020 ble 41 prosent av alt Omfatter alt avfall som ikke er farlig avfall. Lett forurensede masser er heller ikke inkludert. Lett forurensede masser er eksempelvis kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial. til kjent håndtering materialgjenvunnet (nesten 46 prosent dersom en også inkluderer biologisk behandling). Andelen til Brenning av avfall der energien er blitt utnyttet, f.eks. til fjernvarme. Dersom avfall erstatter annet brensel til bruk i produksjon eller oppvarming ved bedriften, regnes det som energiutnyttet. har derimot blitt redusert de siste to årene og i 2020 ble 22 prosent energigjenvunnet. Totalt ble 28 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en Energiutnyttelsesgrad: Utnyttelse av den energien som blir frigjort ved avfallsforbrenning, for eksempel til oppvarming av bygninger. Regnes som prosentandel utnyttet energi i forhold til mengde produsert energi. på 79 prosent.

Andelen og mengden avfall som blir lagt på deponi er noenlunde stabil de siste årene.

Figur 2. Ordinært avfall etter behandling¹

¹ Eksportert avfall er ført under den behandlingsformen som avfallet går til i utlandet. Importert avfall er ikke med i statistikken. ² Forurensede masser som er deponert eller brukt som dekkmasse, er ikke inkludert.

I 2020 utgjorde mengden avfall til materialgjenvinning 4,3 millioner tonn, mens avfall til forbrenning lå på 3,1 millioner tonn. Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir, utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning. Når det gjelder forbrenning, så var det blanda avfall som utgjorde den klart største mengden avfall som ble brent, etterfulgt av treavfall og farlig avfall. Denne fordelingen er slik den har vært de siste årene.

Mest blandet avfall

I 2020 utgjorde blandet avfall en drøy femtedel av alt oppstått avfall, etterfulgt av farlig avfall og andre materialer (hovedsakelig asfalt), med henholdsvis 15 og 14 prosent. Dette er de samme kategoriene som har vært blant de tre største alle årene siden 2012.

Størst nedgang i de tjenesteytende næringene

Bygge- og anleggsnæringen har siden 2014 seilt opp som den næringen som produserer mest avfall. Også i 2020 hadde de de største avfallsmengdene og hadde en økning fra 2019 på 4 prosent. Mengden avfall fra husholdningene er de nest største og også denne mengden økte med 4 prosent fra 2019 til 2020. Den største endringen i avfallsmengder er imidlertid å finne hos de tjenesteytende næringene. Her ble avfallsmengden redusert med 30 prosent i 2020. De tjenesteytende næringene er nok de næringene som er mest utsatt for konsekvensene av koronanedstengningene i 2020.

Figur 3. Avfallsmengder etter opprinnelse¹

¹ Forurensede masser er ikke inkludert.

Mengden lett forurensede masser er stabil

Mens mengden vanlig avfall avtar i 2020, holder mengden Eksempelvis kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial. seg stabil på omtrent samme mengde som det har vært de siste årene. I 2020 ble det deponert 2,7 millioner tonn lett forurensede masser og 25 000 tonn ble brukt som fyllmasser og dekkmasser.