10625_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avf_statres/aar
10625
Staten sto for 1 prosent av Norges avfall
statistikk
2009-12-15T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
avf_statres, Avfall - StatRes (opphørt), avfallstyper (for eksempel papir, våtorganisk avfall, farlig avfall), statsforvaltningenAvfall, Natur og miljø
true

Avfall - StatRes (opphørt)2008

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Staten sto for 1 prosent av Norges avfall

Statsforvaltningen kvittet seg med 89 200 tonn avfall i 2008. Helse- og sosialtjenesten sto for halvparten av dette. I gjennomsnitt bidro hver sysselsatt i staten med 395 kilo avfall i 2008. Dette er halvparten så mye som sysselsatte i tjenesteytende næringer.

For første gang publiseres det avfallsstatistikk for statsforvaltningen separat. Dette gjøres i forbindelse med prosjektet Statlig ressursbruk og resultater (StatRes). Tallene som presenteres her, omfatter aktivitetsområdene helse- og sosialtjenester, universiteter og høgskoler, Forsvaret, trygdeordninger og offentlig administrasjon. Typiske enheter i offentlig administrasjon er departementer, direktorater, Fylkesmannen, skatteetaten, politi og rettsvesen. Aktivitetsområdene som statistikken omfatter, representerer drøyt 96 prosent av de sysselsatte i hele statsforvaltningen.

Helse- og sosialtjenesten genererte 45 000 tonn avfall i 2008. Dette tilsvarer 50 prosent av avfallsmengdene fra statsforvaltningen Samtidig jobbet om lag halvparten av de sysselsatte i statsforvaltningen innenfor helse- og sosialtjenester. Avfallsmengden fra hele helse- og sosialtjenesten er tidligere beregnet til om lag 200 000 tonn. Av dette utgjorde statsforvaltningens andel 23 prosent.

Forsvaret bidro med 17 000 tonn avfall, mens statlige universiteter og høgskoler bidro med nær 14 000 tonn avfall. Dette utgjorde henholdsvis 19 prosent og 16 prosent av avfallsmengdene i statsforvaltningen.

Avfallet fra statsforvaltningen utgjorde nær 6 prosent av avfallsmengdene beregnet for tjenesteytende næringer totalt. Til sammenlikning utgjorde de sysselsatte i statsforvaltningen 14 prosent av de sysselsatte i tjenesteytende næringer. Hver sysselsatt i staten produserte dermed under halvparten så mye avfall som de sysselsatte i tjenesteytende næringer for øvrig.

Avfall fra statsforvaltningen fordelt på rene fraksjoner og blandet avfall, etter aktivitetsområde. 2008

Avfallmengde generert per sysselsatt varierte fra om lag 200 kilo i offentlig administrasjon og trygdeforvaltning til nær 1 000 kilo i Forsvaret. Vernepliktige som er i førstegangstjeneste, regnes ikke som sysselsatte i Forsvaret, og avfallsmengden per sysselsatt blir derfor rimeligvis nokså høy for dette aktivitetsområdet. Noe av det samme kan gjelde for aktivitetsområdene helse- og sosialtjenester og undervisning, der pasienter og studenter også bidrar til avfallsmengdene. For offentlig administrasjon og trygdeforvaltning er bidraget fra andre enn sysselsatte betydelig mindre, og avfallsmengdene kan derfor i større grad knyttes til de sysselsatte for dette aktivitetsområdet.

Mye blandet avfall

Om lag 60 prosent, eller 53 500 tonn, ble kastet som blandet avfall. Blandet avfall er i denne sammenheng alt avfall som ikke kan klassifiseres som rene avfallsfraksjoner. Andelen blandet avfall varierte mellom de ulike aktivitetsområdene, fra 47 prosent i Forsvaret til snaut 69 prosent i helse- og sosialtjenester. Det er imidlertid viktig å merke seg at det blandede avfallet kan ha blitt sortert og gjenvunnet etter innsamling, eller brent med energiutnyttelse.

En femtedel av avfallet var papp- og papiravfall. Det meste av dette var papp, kontorpapir, makulatur og blandinger av ulike papirkvaliteter. Andelen papiravfall var høyest innenfor offentlig administrasjon, trygdeordninger og undervisning, med henholdsvis 35 og 30 prosent.

Ifølge beregningene ble det kastet i overkant av 4 400 tonn våtorganisk avfall. Dette avfallet består i hovedsak av matrester, men også tørkepapir og planterester. Mengden våtorganisk avfall kan være underestimert fordi kantinedriften i enkelte virksomheter er satt bort til eksterne bedrifter. Dette kan føre til at avfallshåndteringen fra kantinedriften knyttes til kantinebedriften i stedet for til den statlige virksomheten.

Avfall fra statsforvaltningen, fordelt på materialtype. 2008. Prosent

Om tallene

Beregningene for denne statistikken er basert på kunderegistre fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget eller til mottakere utenom avfallsbransjen. De totale avfallsmengdene og mengden rene avfallsfraksjoner kan dermed være beregnet noe for lavt, mens andelen blandet avfall kan være noe for høy.

 

Statistikken omfatter kun aktivitetsområdene offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger, undervisning og helse- og sosialtjenester. Som en følge av mangelfullt datagrunnlag gis det ikke tall for øvrige aktivitetsområder i statsforvaltningen. Til sammen utgjør de sysselsatte i de utelatte aktivitetsområdene 3,5 prosent av alle sysselsatte i statsforvaltningen. Statsforvaltningen inngår som en del av tjenesteytende næringer, og tall for disse næringene finnes her .

 

Tallene gitt spesifikt for Forsvaret omfatter Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt.

Tabeller: