Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge gikk ned fra desember 2021 til januar 2022. Gjennom store deler av 2021 hentet økonomien seg inn i takt med at samfunnet åpnet opp, men nye smitteverntiltak ble innført i desember og varte ut januar. Flere tjenestenæringer ble rammet av restriksjonene, men de største bidragene til nedgangen i fastlandsaktiviteten i januar stammet fra kraftnæringene og fisket. Holdes disse næringsområdene utenfor var nedgangen i Fastlands-BNP 0,3 prosent.

- Sammenlignet med tidligere perioder med smittevernrestriksjoner var nedgangen i januar forholdsvis dempet. I januar kommer mesteparten av nedgangen av andre forhold enn pandemien. Kraftnæringene og fiske trakk ned, men det er vanligvis mye variasjon i disse tallene, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Justert for sesongvariasjoner gikk produksjons- og eksportvolumet for petroleumsprodukter ned i januar, men på grunn av høye priser på naturgass var produksjons- og eksportverdien fortsatt svært høy.

- I andre halvdel av fjoråret var det en svært kraftig prisstigning på naturgass. Det var rekordvekst i verdien av eksporten og bruttonasjonalproduktet i 2021. Prisene har holdt seg høye inn i nyåret. Dermed er januar nok en måned med historisk høye nivåer for nominelt BNP og eksport, legger Sletten til.

Bruttoproduktet i tjenestenæringene vokste 0,3 prosent i januar. Aktiviteten økte beskjedent innen overnatting og servering, men nivået var fortsatt lavt etter et kraftig fall i desember. I tillegg vokste bruttoproduktet innen blant annet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift og informasjon og kommunikasjon. Smitteverntiltakene i januar rammet aktiviteten innen kultur, underholdning og annen tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting og transport. Flere av disse næringene gikk også ned i desember. Varehandelen falt også i januar, særlig grunnet lave kjøp av transportmidler.

Industri og bergverk steg 1,5 prosent, trukket opp av blant annet trelast- og trevareindustri og kjemisk industri. Annen vareproduksjon falt 3,1 prosent. Nedgangen kan tilskrives kraftnæringene og fiske. Disse næringene påvirkes av ikke-konjunkturelle forhold, som tidvis gir betydelige utslag i månedlig nasjonalregnskap. Dette omtales nærmere i tekstboks 3.2 i konjunkturtendensene 2021/4 (last ned PDF). I tillegg til forholdsvis mildt vært i januar har strømprisene vært svært høye. Forbruket av elektrisk kraft har dermed vært lavt. Aktiviteten innen bygge- og anleggsvirksomheten vokste, noe som dempet nedgangen innen annen vareproduksjon.

Aktiviteten i offentlig forvaltning er anslått til en nedgang på 0,7 prosent i januar.

Målt i faste priser gikk petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart ned 5,5 prosent etter oppgang i desember. Samlet falt bruttonasjonalprodukt 1,6 prosent i januar, målt i faste priser.

Konsum

Husholdningenes konsum falt 3,1 prosent i januar. Varekonsumet gikk ned hele 4,4 prosent og bidro mest til den samlede nedgangen. Nedgangen skyldes særlig at bilkjøpene, som har vært svært høye gjennom pandemien, gikk kraftig ned i januar. Bilkjøpene er volatile, og store leveranser kan komme bolkevis og gi kraftige utslag i enkeltmåneder. Tjenestekonsumet gikk ned 0,9 prosent, som henger sammen med smitteverntiltakene som preget måneden. Blant annet falt konsumet av kultur og fritidstjenester.

Investeringer

Bruttoinvesteringer i fast realkapital gikk ned 5,4 prosent i januar. Den rullerende tremånedersveksten fra august–oktober til november-januar var på 3,1 prosent.

Etter en kraftig vekst i desember gikk boliginvesteringene ned 1,3 prosent i januar. I tremånedersperioden november-januar var boliginvesteringene 2,8 prosent høyere enn i perioden august-oktober.

For bruttoinvesteringer i fast realkapital ellers er det generelt svak tilgang på månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

Eksportvolumet gikk ned hele 8,3 prosent i januar. Både vare- og tjenesteeksporten gikk ned, men det største bidraget kom fra et fall i det sesongjusterte eksportvolumet innen råolje og naturgass. Eksporten av olje og gass var sesongmessig lav, men ujustert var volumet nærmere de foregående månedene. Naturgassen hadde en rekordhøy prisstigning i andre halvdel av 2021, og prisen holdt seg høy i januar. Prisen på råolje vokste også kraftig i måneden. Dermed var verdien av petroleumseksporten fortsatt historisk høy i januar.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikkunderlaget som benyttes til beregningene, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel revideres. Det skyldes at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Nasjonalregnskapet har utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet.

På enkelte områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder. Makrobildet er likevel fortsatt som tidligere publisert.

Torsdag 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med mars ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.