- Veksten i norsk økonomi i mai følger en tilsvarende nedgang i april.  I mai er BNP Fastlands-Norge omtrent tilbake på samme nivå som i mars, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at BNP Fastlands-Norge økte 0,5 prosent sesongjustert og målt i faste priser. Varekonsumet vokste 2,7 prosent etter et betydelig fall måneden før. Det trakk opp inntektene fra merverdiavgiften og bruttoproduktet i varehandelsnæringen. Sammen utgjorde det 0,4 prosentpoeng av veksten i BNP Fastlands-Norge.

I april var flere næringer påvirket av streik, og Påsken forårsaker litt uvanlige svingninger i den økonomiske utviklingen, sett i forhold til i vanlige måneder. Påskeeffekter korrigeres som del av nasjonalregnskapets sesongjustering, men usikkerhet rundt den underliggende veksten er større enn ellers i året. kan ha skapt noe usikkerhet i tallene. Svingningene i hver sin retning mellom april og mai illustrerer at en ikke bør legge for mye vekt på tallene for en enkelt måned. Utviklingen over flere måneder kan gi et bedre inntrykk av den underliggende utviklingen i økonomien. Den rullerende tremånedersveksten viser nullvekst i BNP Fastlands-Norge fra desember-februar til mars-mai.

- Sett i stort viser tallene en svak utvikling de siste månedene. Ser man på tallene for BNP Fastlands-Norge over de siste tremånedersperiodene har det vært tilnærmet nullvekst, sier Sletten.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Næringene

Bruttoproduktet innen tjenester inkludert boligtjenester vokste 0,7 prosent fra april til mai, etter et tilsvarende fall måneden før. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere aktivitet i varehandelen. I tillegg vokste bruttoproduktet innen eiendomsdriften og forretningsmessig tjenesteyting.

Bruttoproduktet i industri og bergverk vokste 1,0 prosent i mai. Produksjon av gummi- plastprodukter, næringsmidler og bearbeiding og konservering av fisk bidro til å trekke opp.

Aktiviteten innen annen vareproduksjon falt 0,9 prosent. Nedgangen skyldtes et kraftig fall i fiske og fangst. Det trakk ned veksten i BNP for Fastlands-Norge hele 0,2 prosentpoeng.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning hadde en tilnærmet flat utvikling. Aktiviteten i statsforvaltningen falt, mens kommuneforvaltningen økte.

Målt i faste priser falt aktiviteten innen utvinning av råolje og gass 0,8 prosent i mai. I tillegg falt prisen på olje- og gass. Det førte til at bruttoproduktet i utvinningsnæringen falt 12,8 prosent, målt i løpende priser.

Konsumet i husholdningene

Husholdningenes konsum vokste 1,6 prosent i mai. Oppgangen skyldtes en økning i varekonsumet og transportmidler. Samlet sett trakk dette opp husholdningenes konsum tilbake til mars-nivået.

Varekonsumet vokste samlet sett 2,7 prosent. Oppgangen i varekonsumet var bred, men det var særlig konsumet av mat- og drikkevarer og transportmidler som trakk opp.

Tjenestekonsumet hadde en flat utvikling. Konsum av hotell- og restauranttjenester trakk ned, mens passasjertransport trakk opp.

Eksport og import

I mai falt eksporten 1,0 prosent, målt i faste priser. Det var særlig eksport av råolje som trakk ned. Eksporten av tradisjonelle varer økte, trukket opp av blant annet raffinerte petroleumsprodukter og næringsmidler. På grunn av prisnedgangen på petroleumsprodukter falt verdien av eksporten 5,4 prosent.

Målt i faste priser økte samlet import 5,5 prosent. Både import av varer og tjenester bidro til oppgangen, men særlig verkstedprodukter og metaller.

Investeringer

Bruttoinvesteringer i fast realkapital vokste 1,4 prosent i mai. Den rullerende tremånedersnedgangen fra desember-februar til mars-mai var på 1,3 prosent. Det har vært en nedgang i boliginvesteringene siden nyttår, og nedgangen fortsatte i mai, med et fall på 5,3 prosent. Tremånedersnedgangen var på hele 8,6 prosent.

For bruttoinvesteringer i fast realkapital utenom boliger er det generelt svak tilgang på månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene benyttet.

Revisjoner

I forbindelse med nye måneds- og kvartalstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel påvirkes. Dette skyldes at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes.

På enkelte områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder og veksten i BNP Fastlands-Norge er revidert ned fra -0,4 til -0,5 prosent i april.