– Noen forholdsvis store utslag i enkelte næringer trakk i hver sine retninger i november. Det underliggende bildet er at veksten i fastlandsøkonomien fortsatte, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste fra oktober til november. En økning i varehandelen bidro mest til veksten.

– Detaljhandelen utenom motorvogner gikk litt opp i november, men sterk vekst i bilkjøpene gjorde at varehandelsnæringen samlet vokste forholdsvis kraftig, sier Pål Sletten.

Import av kjøretøy skjer til tider bolkevis i store leveranser. Kjøpene kan ha funnet sted en stund tilbake, men først når leveransene ankommer blir kjøpene registrert i nasjonalregnskapets tall.

– Den store oppgangen i bilkjøpene vi ser i oktober og november skyldes produksjonsproblemer og forsinkelser tidligere i år, samt en økning i bilavgiftene fra og med januar 2023, sier Sletten.

Aktiviteten i det tradisjonelle fisket og kraftnæringen bidro også til veksten på fastlandet. Bruttoproduktet i disse næringene svinger mye fra måned til måned og kan gi store utslag i det månedlige nasjonalregnskapet.

Samtidig ble veksten på fastlandet dempet av et kraftig fall i kjemisk og farmasøytisk industri, som delvis skyldtes driftsstans i noen enheter.

Nasjonalregnskapets månedstall svinger noe, derfor er det hensiktsmessig å vurdere utviklingen over tremånedersperioder. Fra juni-august til september-november vokste BNP for Fastlands-Norge 1,0 prosent.

– Flere store utslag i november skyldtes størrelser som svinger mye fra måned til måned. Ser man på den rullerende tremånedersveksten i BNP Fastlands-Norge jevnes noen av disse utslagene ut, og vi ser at økonomien har vokst nokså stabilt den siste tiden, sier Sletten.

Prisen på naturgass falt i oktober. I november steg prisen igjen kraftig, slik at samlet BNP vokste 7,4 prosent, målt i løpende priser. Riktignok var nivået lavere enn toppen tidligere i år. I tremånedersperioden september-november var verdien av samlet BNP 7,6 prosent lavere enn i juni-august.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Næringene

Bruttoproduktet i tjenestenæringene, inkludert boligtjenestene, økte 0,4 prosent fra oktober til november. Veksten i varehandelen utgjorde det største bidraget på grunn av økningen i bilkjøpene. Sett bort fra varehandelen, var det nær nullvekst i tjenestenæringene.

Industri og bergverk gikk ned 1,1 prosent i november. Produksjon av kjemiske råvarer og farmasøytiske råvarer og preparater bidro mest til nedgangen, det skyldes dels driftsstans i noen enheter og dels enheter som hadde uvanlig høy aktivitet i oktober.

Annen vareproduksjon, som inkluderer primærnæringene, elektrisitetsproduksjon og bygge- og anleggsvirksomhet steg 1,0 prosent. Fiske og fangst bidro mest til oppgangen, etter et fall måneden før. Aktiviteten økte også i kraftnæringen. Sammenlagt løftet det tradisjonelle fisket og elektrisk kraft BNP for Fastlands-Norge 0,1 prosentpoeng.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning falt 0,2 prosent. Aktiviteten i statsforvaltningen hadde en flat utvikling, mens kommuneforvaltningen falt 0,4 prosent, trukket ned av omsorgstjenestene.

Målt i volum gikk utvinning av råolje og naturgass ned 0,3 prosent. Samtidig steg gassprisen kraftig i november, og bruttoproduktet i utvinningsnæringen vokste hele 23,8 prosent, målt i løpende priser. Det må sees i sammenheng med at den samlede prisen på olje og gass falt i oktober, til det laveste månedlige nivået så langt i år. Sett i forhold til toppen i august var verdien av bruttoproduktet i utvinningsnæringen redusert med 34,7 prosent i november.

Konsum

Husholdningenes konsum økte 1,2 prosent fra oktober til november, som følge av en sterk oppgang i kjøp av biler. Sett bort fra bilkjøpene, økte konsumet kun 0,2 prosent.

Varekonsumet steg 2,6 prosent samlet sett, og 0,3 prosent utenom bilkjøpene. Tjenestekonsumet økte 0,2 prosent, I hovedsak ble veksten drevet av en oppgang i hotell- og restauranttjenester.

Nordmenns konsum i utlandet økte 1,5 prosent i november, mens utlendingers konsum i Norge gikk opp hele 7,7 prosent.

Eksport og import

Målt i faste priser var den sesongjusterte utviklingen i samlet eksport flat mellom oktober og november. Det var eksporten av råolje og naturgass som trakk ned, mens både den tradisjonelle vareeksporten og tjenesteeksporten vokste. Vareeksporten ble særlig trukket opp av verkstedprodukter, mens tjenesteeksporten ble trukket opp av finans- og forsikringstjenester.

Målt i løpende priser vokste eksporten hele 16,8 prosent i november. Verdiøkningen skyldtes i hovedsak at prisen på naturgass steg kraftig. Nivået var likevel 20 prosent lavere enn toppen i august.

Samlet import vokste 1,0 prosent i november, målt i faste priser. Det var spesielt bilimporten som trakk opp, men også raffinerte petroleumsprodukter. Den samlede importprisen gikk imidlertid litt ned.

Investeringer

Bruttoinvesteringer i fast realkapital hadde en tilnærmet flat utvikling med en nedgang på 0,1 prosent i november. Den rullerende tremånedersvekstraten viser en nedgang på 2,9 prosent for perioden september-november. Målt i faste priser falt boliginvesteringer med 1 prosent i november, og 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november.

For bruttoinvesteringer i fast realkapital ellers, er det generelt svak tilgang på månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene benyttet.

Revisjoner

I forbindelse med nye måneds- og kvartalstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel påvirkes. Dette skyldes at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Revisjonene i tilbakegående tall er imidlertid større enn vanlig i november. Det skyldes at en teknisk feil i nasjonalregnskapets forrige månedspublisering 13. desember nå har blitt rettet. Det gir revisjoner i BNP i både faste og løpende priser for hele 2022, men spesielt i tremånedersperioden juli-september. BNP Fastlands-Norge er mindre revidert. Sett i forhold til forrige publisering er vekstraten i faste priser ned 0,1 prosentpoeng i september, og opp tilsvarende i oktober.

Gjennom koronapandemien, fra mars 2020 til mars 2022, ble nye tall behandlet som ekstremverdier, og inngikk ikke i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. De mange endringene i nasjonalregnskapsstørrelser siden februar 2020 gjør at nye perioder som nå tilføyes i sesongjusteringen, fra og med april 2022, kan gi større revisjoner enn normalt i sesongmønsteret.