Offentlige utgifter til kultur

Fakta om offentlige utgifter til kultur

Ingress

Lurer du på hvor mye penger det offentlige bruker på kultur? Her finner du oversikt over hvor mye staten, fylkene og kommunene bruker på kultur og hvilke formål som mottar støtten.

Offentlige utgifter til kultur

Offentlige utgifter til kultur i 2022
ikon av teaterperson
Offentlige utgifter til kultur i 2022
42 670
millioner kroner
Fordeling av offentlige utgifter til kultur. Millioner kroner

Offentlige utgifter - stat

Fordeling av støtte til ulike kulturformål. Millioner kroner

Kunstnerformål:  Gjelder kategori 08.20 Kulturformål, kap. 320, postene 01, 51, 55 og kategori 08.30 Medieformål m.m, kap 337, post 71

Hovedfordeling av spillemidler til kultur og idrettssektoren. Millioner kroner

Spesielle aktiviteter: Spesielle aktiviteter omfatter antidopingarbeid, fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom og egenorganisert aktivitet,  og for 2021 ulike mangfolds- og inkluderingsprosjekter.

Frifond: Frifond er midler fra overskuddet i Norsk Tipping AS og gis til barn og ungdom som driver med frivillige aktiviteter innenfor kultur eller andre fritidsaktiviteter. Omfatter også tilskudd til Landsforeningen Ungdom og fritid.

Arkiv-, bibliotek- og museumsformål: Tilskudd til prosjekter som fordeles av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet.

Musikkformål: Omfatter tilskudd til Musikkutstyrsordningen, ordningen for kjøp av musikkinstrument for skolekorps og barne- og ungdomsorkester, landsomfattende musikkorganisasjoner og aktivitetsmidler for kor.

Gaveforsterkningsordningen: Gaveforsterkningsordningen ble finansiert over statsbudsjettet i årene 2014-2017.

Andre kulturformål: Gjelder prosjekt og utviklingsmidler på scenekunstfeltet og ulike kulturtiltak.   

Hovedfordeling av spillemidler til idretts- og kultursektoren. Millioner kroner

Tabeller

Tabell 1: Utgifter over Kulturdepartementets budsjett. Rekneskapstal, løyvingar. Millionar kroner

Tabell 2: Utgifter over Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett. Rekneskapstal, løyvingar. Prosent

Offentlige utgifter - fylkeskommuner

Netto driftsutgifter til kulturformål i fylkeskommunene¹. Millioner kroner
¹ Tallene for Oslo som fylkeskommune viser bare en liten del av utgiftene til kultur da Oslo både er kommune og fylkeskommune og rapporterer som begge deler.
Andel av netto driftsutgifter til kulturformål i fylkeskommunene. Prosent

Andel av netto driftsutgifter til kulturføremål i fylkeskommunane, etter fylke. 2022. Prosent

¹ Tallene for Oslo som fylkeskommune viser bare en liten del av utgiftene til kultur da Oslo både er kommune og fylkeskommune og rapporterer som begge deler.

Tabeller

Tabell 3: Netto driftsutgifter til kulturformål i fylkeskommunene. 1000 kroner

Tabell 4: Netto driftsutgifter til kulturformål i fylkeskommunene, etter fylke. 2022. 1000 kroner 

Tabell 5: Netto og brutto driftsutgifter og brutto investeringsutgifter til kulturføremål. Fylkeskommunar. 1000 kroner

Tabell 6: Netto og brutto driftsutgifter og brutto investeringsutgifter til kulturføremål. Fylkeskommunar, etter fylke. 1000 kroner. 2020-2022.

Tabell 7: Netto driftsutgifter for fylkeskommunar til kultur, etter fylke. 2021-2022