Norsk kulturbarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud. Fra 1991 til 2016 gjalt dette befolkningen i aldersgruppen 9-79 år, men fra 2021 er det 9 år eller eldre, se vedlegg 1. Rapporten gir tall for hvor stor andel av befolkningen som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder og hvor mange ganger de er blitt brukt. Den gir også tall for bruk av digitale kulturtilbud, tilgang til ulike kulturtilbud og folks egne aktiviteter på kulturfeltet. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Deretter er den blitt gjennomført i 1994, 1997, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 og den siste i 2021. I 2021 ble det gjort intervjuer med 3 548 personer, som gir en svarprosent på 59,3.

Samlede resultater fra Norsk kulturbarometer 2021 viser en betydelig nedgang blant alle kulturtilbudene, for både andel besøkende og antall besøk. Nedgangen kan delvis forklares av restriksjoner og nedstengning som følge av koronapandemien. 40 prosent gikk på kino i løpet av de siste 12 månedene i 2021, en nedgang på 30 prosentpoeng fra 2016. Gjennomsnittlig antall kinobesøk blant befolkningen har hatt en nedgang siden 2000, hvor befolkningen i snitt var på kino 4,3 ganger de siste 12 månedene. I 2021 var gjennomsnittlig antall besøk per person på 1,1.

I 2021 var 29 prosent av befolkningen på museum, mot 44 prosent i 2016. Det var helst de unge og personer med høy utdanning som gikk på museer. Flere museer har digitale tilbud, og 8 prosent av befolkningen benyttet muligheten til å besøke et museum digitalt i 2021. 18 prosent av befolkningen var på kunstutstillinger i 2021, mot 36 prosent i 2016. Kvinner gikk mer på kunstutstilling enn menn, og personer med universitets- eller høgskoleutdanning besøkte oftere disse utstillingene i løpet av et år. I alt så 8 prosent av befolkningen en kunstutstilling på internett i løpet av de siste 12 månedene, med en tilnærmet lik andel kvinner og menn.

Halvparten av befolkningen oppga i 2016 å ha vært på teater eller musikal de siste 12 månedene, mens i 2021 var kun 16 prosent av befolkningen på en teaterforestilling. I snitt var befolkningen på en slik forestilling 0,3 ganger i løpet av året, til forskjell fra 1,3 besøk per person i 2016. Under koronapandemien har det blitt et større tilbud av ulike typer forestillinger på internett, og 14 prosent av befolkningen oppga at de hadde sett teater digitalt i løpet av de siste 12 månedene.

Blant befolkningen var 3 prosent på operaforestilling i 2021, en nedgang fra 8 prosent i 2016. Forskjellen blant kvinner og menn har jevnet seg ut, men det er en større andel operabesøk blant yngre og de med høy utdanning. I 2021 var det en større andel besøk på de digitale opera­forestillingene enn de fysiske, og 8 prosent av befolkningen så opera på internett. For ballett og dans var det også en større andel i befolkningen som så digitale forestillinger enn fysiske, med 10 prosent mot 5 prosent. Danseforestillinger var mer populært blant de yngste i befolkningen, og en større andel kvinner enn menn så en slik forestilling i 2021.

Andelen besøk på konsert har de siste årene økt, og i 2016 var 62 prosent av befolkningen på konsert i løpet av året. I 2021 sank andelen av befolkningen som gikk på konsert til 23 prosent. Også gjennomsnittlig antall besøk blant befolkningen sank, fra 2,5 i 2016 til 0,5 i 2021. Derimot, var det en større andel av befolkningen som så konserter digitalt de siste 12 månedene, med 35 prosent. Tilsvarende trend ser vi ved festivalbesøk. I 2016 var 32 prosent av befolkningen på festival, mens i 2021 sank denne andelen til 8 prosent.

29 prosent av befolkningen var på idrettsarrangement i 2021. Dette er en nedgang fra forrige undersøkelse i 2016, hvor tilsvarende prosentandel var 55. I 2016 besøkte befolkningen i gjennom­snitt et idrettsarrangement 7 ganger i løpet av de siste 12 månedene, mens i 2021 var det 1,9 besøk i snitt. Menn gikk oftere på idrettsarrangement enn kvinner, og en større andel barn og unge var på idrettsarrangementer.

I likhet med andre kulturtilbud har også andelen besøk på folkebibliotek sunket. I 2016 var 46 prosent av befolkningen på folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Denne andelen gikk ned til 37 prosent i 2021. I gjennomsnitt gikk befolkningen på folkebibliotek 2,5 ganger i løpet av et år. Blant besøkende var det 63 prosent som lånte eller leverte bøker sist de var på folkebibliotek. Ser vi på boklesing i befolkningen i 2021, er det også papirbøkene som holder stand. 68 prosent av befolkningen leste papirbok i løpet av de siste 12 månedene, mens 18 prosent leste e-bøker.

19 prosent av befolkningen deltok på tros- eller livssynsmøter i 2021. Dette er den laveste andelen som er målt i kulturbruksundersøkelsen så langt. I 2016 var tilsvarende andel blant befolkningen på 36 prosent.

Andelen som drev med ulike egenaktiviteter innenfor kulturfeltet varierer blant de ulike aktivitetene. 19 prosent av befolkningen oppga at de spiller et instrument, og det var mer populært blant menn enn kvinner i 2021. 16 prosent av befolkningen driver med kunst, som for eksempel tegning, foto og maleri på fritiden. Kunst som fritidsaktivitet er mer populært blant kvinner enn menn, med henholdsvis 21 prosent og 11 prosent. Tallene viser at 26 prosent av befolkningen var medlem i et idrettslag eller idrettsklubb i 2021, 4 prosent av befolkningen var medlem i en kunstforening og 1 prosent var medlem i en teatergruppe.