16 prosent av Norges befolkning per 1.1.2023 er Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. . I hvilken grad bekler innvandrere ulike I denne artikkelen ser vi på antall roller og ikke antall enkeltpersoner. Det vil si at en person kan inneha flere roller og at alle disse telles. Rolleinnehavere omfatter personer som er bosatt i Norge per 1.1.2023. og driver eller styrer foretak?

Denne artikkelen belyser dette perspektivet for foretak innenfor kulturnæringer. Hvilke land kommer Daglig leder er ansvarlig for foretakets virksomhet, daglige drift og ledelse.    og Styrerepresentanter omfatter rolletypene styreleder, nestleder og styremedlemmer. I et styre tas viktige avgjørelser i en organisasjon. som er innvandrere fra? Dominerer de i noen næringer? Hvor geografisk befinner kulturforetakene seg der innvandrere sitter i styre og ledelse? Er det flest menn eller kvinner og i hvilke aldersgrupper finner vi dem? Hvordan er fordelingen sammenlignet med resten av befolkningen?

Informasjon om foretakene er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) per 1.1.2023. Populasjonen omfatter alle aktive foretak uavhengig av organisasjonsform innenfor kulturnæringene (se inndelingen nedenfor). Rolletypene vi ser på er daglig leder og styreleder, nestleder og styremedlemmer (styrerepresentanter). I kultursektoren er 75 prosent av de aktive foretakene organisert som enkeltpersonforetak. Med mindre disse er registrert med en daglig leder, inngår de ikke i vår populasjon. SSBs statistikk om Styre og leiing i aksjeselskap omfatter kun aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) som er aktive og registrert i Foretaksregisteret (FR).

Rolleopplysninger er hentet fra Enhetsregisteret (ER) per 1.1.2023. Informasjon om befolkningen per 1.1.2023 er hentet fra SSBs befolkningsregister (BEREG), komplettert med data fra Utlendingsdatabasen (UDB) i utlendingsdirektoratet (UDI). BEREG har folkeregisteret (FREG) som kilde.

I denne artikkelen ser vi på antall roller og ikke antall enkeltpersoner. Det vil si at en person kan inneha flere roller og at alle disse telles. Rolleinnehavere omfatter personer som er bosatt i Norge per 1.1.2023.

Systemet for kultur­næring er hentet fra et europeisk samarbeid for kulturstatistikk, Europeisk statistisk systemnettverk for kultur, ESSnett-Kultur (ESSnet-Culture, 2012 (pdf)). Kulturnæring er identifisert gjennom arbeid i næring kategorisert som kulturnæring etter SN2007-standard.

Litteratur

18.14 Bokbinding og tjenester i tilknytning til bokbinding

47.61 Butikkhandel med bøker. Omfatter alle typer bøker

58.11 Utgivelse av bøker

90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur

Trykte og digitale medium

18.11 Trykking av aviser

18.12 Trykking ellers

18.13 Ferdiggjøring før trykking og publisering

47.62 Butikkhandel med aviser og papirvarer

58.13 Utgivelse av aviser

58.14 Utgivelse av blad og tidsskrift

60.10 Radiokringkasting

60.20 Fjernsynskringkasting

63.91 Nyhetsbyrå

63.99 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted

Dataspill

58.21 Utgivelse av programvare for dataspill

Musikk

32.20 Produksjon av musikkinstrument

59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak

90.011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innenfor musikk

90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innenfor musikk

Film

18.20 Reproduksjon av opptak som er spilt inn

47.63 Butikkhandel med innspillinger av musikk og video

59.11 Produksjon av film-, video- og fjernsynsprogram

59.12 Etterarbeid i tilknytning til produksjon av film-, video- og fjernsynsprogram

59.13 Distribusjon av film-, video- og fjernsynsprogram

59.14 Filmfremvisning

77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende

Arkitektur

71.111 Plan- og reguleringsarbeid 

71.112 Arkitekttjenester i forbindelse med byggverk

71.113 Landskapsarkitekttjenester

Design

74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet

74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign

74.103 Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet

74.200 Fotografvirksomhet

Scenekunst

90.012 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst

90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innenfor scenekunst

Visuell kunst

90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst

Drift av bibliotek, arkiv, museum og annen kulturvirksomhet

91.011 Drift av folkebibliotek

91.012 Drift av fag- og forskingsbibliotek

91.013 Drift av arkiv

91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseum

91.022 Drift av kulturhistoriske museum

91.023 Drift av naturhistoriske museum

91.029 Drift av museum ikke nevnt annet sted

91.030 Drift av historiske steder og bygninger og liknende som er severdig

Annen kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet

90.019 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted

90.020 Tjenester i tilknytning til underholdningsvirksomhet

90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted

90.040 Drift av lokale i tilknytning til kunstnerisk virksomhet

Reklame og event

73.11 Reklamebyrå

Undervisning

85.521 Kommunal kulturskoleundervisning

85.522 Undervisning i kunstfag

85.529 Annen undervisning innenfor kultur

Oversettelses- og tolkevirksomhet

74.300 Oversettelses- og tolkevirksomhet

Liten andel innvandrere i alle næringer – men noen unntak

Figur 1 og 2 viser andelen innvandrere som er daglige ledere eller styrerepresentanter i kulturnæringer og, til sammenligning, i alle næringshovedområder per 1.1.2023. 11 prosent av de totalt 365 000 daglige lederne i alle næringer er innvandrere. Det er i alt 1 430 000 styrerepresentanter, og andelen innvandrere er noe mindre enn for daglige ledere og ligger på 7 prosent.

Antallet daglige ledere i kulturnæringer ligger på 24 000. 2 200, eller 9 prosent, av dem er innvandrere. Av de i alt 72 300 styrerepresentantene er 4 200, eller 6 prosent, innvandrere. Totalt er 7 prosent av de daglige lederne og styrerepresentantene innvandrere. Andel innvandrere i kulturnæringer er dermed noe lavere enn for alle næringer samlet. Andel innvandrere i styre og ledelse både for alle næringer og for kulturnæringer ligger under andelen innvandrere i den voksne delen av befolkningen (18 år eller eldre) som per 1.1.2023 er 18 prosent.

Figur 1. Andel innvandrere som daglige ledere og styrerepresentanter i kulturnæringene. 1.1.2023

Figur 2. Andel innvandrere som daglige ledere og styrerepresentanter etter næringshovedområde. 1.1.2023

Internasjonale organisasjoner og organer er den næringen med størst andel innvandrere som driver eller styrer foretakene. 67 prosent av daglige ledere og 70 prosent av styrerepresentanter er innvandrere. På plass nummer to finner vi overnattings- og serveringsvirksomhet der 37 prosent av de daglige lederne og 25 prosent av styrerepresentantene er innvandrere.

Ser vi særskilt på kulturnæringene, skiller oversettelses- og tolkevirksomhet seg ut. Ikke overraskende finner vi at hele 42 prosent av daglige ledere og 46 prosent av styrerepresentanter i denne næringen har innvandret til Norge. I disse foretakene tilbys det språktjenester der spesielt morsmålsbrukere kan bruke sine språkkunnskaper. Til sammenligning ligger andel daglige ledere som er innvandrere innenfor arkitektur, visuell kunst og undervisning på mellom 13 og 16 prosent, og andel styrerepresentanter innenfor visuell kunst, undervisning og arkitektur er på mellom 10 og 14 prosent. Tilsvarende andel for de øvrige kulturnæringene er under 10 prosent.

De fleste daglige lederne og styrerepresentantene er fra Europa utenom Norden

Tabell 1 viser at de fleste daglige lederne og styrerepresentantene i kulturnæringene opprinnelig kommer fra Europa utenom Norden. Dette gjelder for 43 prosent av styrerepresentantene og 41 prosent av daglige ledere. Innenfor denne gruppen er de fleste fra Storbritannia, Polen og Tyskland. Nest største gruppe er rolleinnehavere med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Karibia. Her topper Iran, Pakistan og Sri Lanka lista.

I gruppen Norden unntatt Norge er alle landene representert, men med 57 prosent er det flest svensker. Det er Sverige som også totalt sett stiller med flest daglige ledere og styrerepresentanter blant innvandrerne. 12 prosent av rolleinnehaverne i kulturnæringer som er innvandrere, har landbakgrunn fra Sverige.

Mange innvandrere i styre og ledelse innenfor musikk

Det er flest kulturforetak med innvandrere i styre og ledelse innenfor musikk, design, og annen kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet. Tabell 2 viser at 26 prosent av de 4 500 foretakene med innvandrere i styre og ledelse er innenfor musikk. Disse står for 25 prosent av alle rolleinnehaverne hvorav 80 prosent er styrerepresentanter.

42 prosent av innvandrerne i kulturnæringene kommer fra europeiske land utenom Norden, og denne store andelen gjenspeiles også i tall for de enkelte næringene. Som det går fram av tabell 3, er det flest antall rolleinnehavere i alt fra Europa utenom Norden innenfor musikk, design, annen kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, arkitektur, scenekunst, visuell kunst, litteratur, drift av bibliotek, arkiv, museum og annen kulturell virksomhet, og dataspill.

En fordeling på styrerepresentanter og daglige ledere viser at det er flere styrerepresentanter med landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Karibia enn fra Europa utenom Norden i reklame og event, annen kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, film, oversettelses- og tolkevirksomhet, trykte og digitale medier, og undervisning. Dette gjelder også for daglige ledere innenfor reklame og event, film, scenekunst, oversettelses- og tolkevirksomhet, trykte og digitale medier, samt undervisning.

Flest kulturforetak med innvandrere i styre og ledelse i Oslo og Viken

Muligheten til å medvirke i et styre eller lede et foretak innenfor kultur vil være avhengig av hvor i landet man befinner seg. I områder med stor befolkningstetthet finner man et rikere kulturliv og dermed flere kulturforetak da det er et større publikumsgrunnlag. Om innvandrere deltar i styrer eller arbeider som daglige ledere, avhenger av deres bosted. 27 prosent av innvandrerne i Norge bor i Viken, fulgt av Oslo med 21 prosent, Vestland med 10 prosent og Rogaland med 9 prosent.

Figur 3 viser at de fleste foretakene innenfor kultur med innvandrere som rolleinnehavere befinner seg i Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. De færreste finner vi i Nordland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark.

Figur 3. Antall foretak i kulturnæringene med innvandrere som rolleinnehavere og antall rolleinnehavere etter fylke. 1.1.2023

Flere kvinnelige innvandrere i styre enn i resten av befolkningen

Av de totalt 96 300 rolleinnehaverne i kulturelle og kreative næringer er 40 prosent kvinner og 7 prosent innvandrere. 44 prosent av rolleinnehaverne som er innvandrere, er kvinner, mens det er 39 prosent for resten av befolkningen.

Sammenligner vi kjønn til alle rolleinnehaverne i kulturnæringene, ser vi i tabell 4 at andelen kvinner som er innvandrere er større enn andelen kvinner i resten av befolkningen. 38 prosent av daglige ledere som er innvandrere, er kvinner, mens tilsvarende andel er 32 prosent for resten av befolkningen. Også i styrene er andelen kvinnelige innvandrere større med 47 prosent mot 42 prosent for resten av befolkningen.

Bryter vi tallene ned på de enkelte kulturnæringene, er andelen kvinnelige styrerepresentanter i alle næringer bortsett fra én – oversettelses- og tolkevirksomhet – større for innvandrere enn for resten av befolkningen. I åtte av 14 næringer er andelen kvinnelige daglige ledere større for innvandrere enn for resten av befolkningen.

10 av de i alt 13 daglige lederne innenfor drift av bibliotek, arkiv, museum og annen kulturvirksomhet som er innvandrere, er kvinner, og med 77 prosent kvinner er dette den største andelen blant kulturnæringene. Størst andel kvinnelige innvandrere som er daglige ledere finner vi innenfor undervisning, med 61 prosent.

Flertallet er over 40 år

Som det går fram av figur 4, er de fleste daglige ledere innenfor kulturnæringene, enten de er innvandrere eller tilhører resten av befolkningen, mellom 40 og 49 år gamle. Andelen for innvandrere er noe større, med 29 mot 25 prosent. Den største forskjellen ser vi i aldersgruppen 30-39 år, der 27 prosent av innvandrerne og kun 19 prosent av resten av befolkningen ligger. Det er en større andel over 50 år i resten av befolkningen enn for innvandrerne.

Figur 4. Daglige ledere og styrerepresentanter i kulturnæringene etter alder. 1.1.2023. Prosent

Ser vi på styrerepresentanter, skiller aldersgruppen 40-49 år seg ut for innvandrere. Hele 32 prosent befinner seg i denne gruppen, mens det er 24 prosent for resten av befolkningen. For resten av befolkningen er det aldersgruppen 50-59 år som er størst, med 25 prosent. Gjennomsnittsalderen for innvandrere i styre og ledelse i kulturnæringene er 47 år, mens den er 50 år for resten av befolkningen. Årsaken til lavere alder blant innvandrere er knyttet til aldersfordelingen i denne gruppen. Det er flest innvandrere i aldersgruppen 25-44 år.