Norge utmerker seg med at en stor andel av skogen er eid av enkeltpersoner, enten alene eller sammen med ektefelle eller andre enkeltpersoner. Ingen andre land i Europa har mer skog eid av enkeltpersoner enn Norge. I Sverige og Finland eier enkeltpersoner henholdsvis 48 og 59 prosent av det produktive skogarealet.

Figur 1. Produktivt skogareal fordelt på eiergrupper

12 prosent av produktivt skogareal er i offentlig eie

Staten eier knapt 9 prosent av det Skogsmark som ved gunstige bestandsforhold kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke per dekar og år., mens kommuner og fylkeskommuner eier til sammen rundt 3 prosent. Det samme gjør bygdeallmenningene. Andre private eiere, blant annet aksjeselskap, eier til sammen litt over 6 prosent, mens litt over 1 prosent er eid av dødsbo.

Datagrunnlaget inneholder ikke gode nok opplysninger om utenlandsk eierskap. Eiendommer som er eid av aksjeselskap må analyseres mer inngående for å bekrefte om eierne er utenlandske. 

86 prosent av hogsten på eiendommer eid av enkeltpersoner

Av samlet hogst av tømmer til industriformål i 2021 utgjorde hogst på Eiendom med minst 25 dekar produktivt skogareal. eid av enkeltpersoner 86 prosent av kvantumet. Hogstkvantumet på eiendommer eid av andre private eiere utgjorde 4 prosent. Eiendommer eid av staten, bygdeallmenningene og kommuner og fylkeskommuner bidrog til sammen med rundt 9 prosent av totalt hogstkvantum.

Det var også eiendommer eid av enkeltpersoner som hadde størst hogstkvantum per dekar produktivt skogareal. Det er flere grunner til at staten hogger mindre tømmer for salg per dekar produktivt skogareal enn de private. Den viktigste grunnen er trolig at deler av arealet er underlagt hogstrestriksjoner. Mye av skogarealet er dessuten på lavere boniteter og langt fra veier. Det gjør at det ikke er økonomisk drivverdig.

Elverum og Trysil på hogsttoppen i 2021

Elverum og Trysil topper lista over kommunene med størst samlet hogstkvantum i 2021. I alt ble det hogd 348 500 kubikkmeter industrivirke for salg i Elverum og 296 800 kubikkmeter i Trysil. Innlandskommunene Åsnes og Kongsvinger fulgte like bak.

Her kan du se hvor mye tømmer som er hogd i din kommune de siste to årene.

Færre hogger tømmer for salg, men hogstkvantumet øker

I løpet av de siste ti årene har antall skogeiendommer som hogger tømmer for salg, falt. I 2012 ble det hogd tømmer for salg på litt over 15 000 skogeiendommer, mens tilsvarende antall i 2021 var knapt 13 600. Samtidig har gjennomsnittlig hogstkvantum per eiendom med hogst fortsatt å øke. For 15 år siden var gjennomsnittlig årlig hogstkvantum på 500 kubikkmeter per eiendom, mens det i 2021 var i overkant av 850 kubikkmeter. Gjennomsnittlig hogstkvantum per eiendom har økt mest for eiendommer med mellom 250 og 2 000 dekar produktivt skogareal. I denne gruppa har årlig hogstkvantum per eiendom doblet seg på 15 år. Økningen i hogstkvantum per eiendom har vært betydelig mindre for de største eiendommene. En forklaring på det er at det på mange av de større eiendommene blir hogd oftere.

39 prosent av eiendommene med hogst for salg siste 10 år

I løpet av de siste ti årene er det utført hogst for salg på 39 prosent av landets 125 600 skogeiendommer. For eiendommer med 2 000-5 000 dekar produktivt skogareal er andelen med hogst for salg de siste ti årene på 85 prosent. På eiendommer med mer enn 5 000 dekar produktivt skogareal har det vært hogstaktivitet på rundt 90 prosent.