I alt ble det felt 1 634 årskalver, 537 dyr på halvannet år, 1 366 eldre bukker og 1 1 558 eldre simler.

Antallet fellingstillatelser økte med 2 877 dyr i 2022 sammenlignet med 2021, og det ble gitt tillatelse til å felle 21 738 villrein høsten 2022. 14 000 av disse var gitt på Hardangervidda, hvor kvoten de siste årene er satt høyt ettersom det er påvist skrantesyke (CWD).

Her er målet både å ta ut dyr som kan være smittet av CWD, og å få flest mulig prøver av skutte dyr for å kunne avdekke eventuell smitte. Ettersom det varierer hvor dyrene står i løpet av jakta, er det derfor nødvendig å ha en høy kvote for å få felt nok dyr.

Figur 1. Antall tillatt felte og felte villrein

Størst nedgang i Snøhetta

Blant de større villreinområdene, var det Snøhetta som hadde den største nedgangen i 2022. I alt ble det felt 376 villrein i Snøhetta, som er en nedgang på 225 dyr. Etter Hardangervidda er Reinheimen-Breheimen det villreinområdet hvor det ble felt flest villrein høsten 2002. Her ble det felt 634 dyr, 189 færre enn året før.

I Setesdal-Austhei og Rondane var det en økning i antall felte dyr, og her ble det felt henholdsvis 239 og 407 dyr.

Flere villrein felt på Hardangervidda

Hardangervidda er landets største villreinområde. Høsten 2022 ble det der skutt 1 961 villrein, nesten det samme antallet som forrige år. Fellingskvoten var satt til 14 015 dyr, og av denne utgjorde kalv halvparten av kvoten for å holde bestanden lav.

Figur 2. Felte villrein