Arbeid og lønn

Statistikk

Ansatte i barnehage og skole
Statistikk om ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.
Antall arbeidsforhold og lønn
Formålet med statistikken er å belyse endringer i antall arbeidsforhold, antall lønnstakere og lønnsnivå
Arbeidskraftundersøkelsen
Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige
Lønn
Statistikken gir oversikt over lønnsnivåets utvikling for lønnstakere, fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning, yrke og kjønn.
Sykefravær
Statistikken viser utviklingen i egenmeldt og legemeldt sykefravær for lønnstakere.
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
Statistikken viser hvor stor andel av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er i arbeid
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
 1. Flere utstasjonerte arbeidstakere i 2022 enn året før

  I løpet av 2022 var det 1 700 flere utstasjonerte arbeidstakere på oppdrag i Norge sammenlignet med 2021. Arbeidstakere fra nye EU-land etter 2004 sto for 60 prosent av denne økningen.

 2. Flere innvandrere i midlertidige stillinger

  En større andel innvandrere enn i hele befolkningen har en midlertidig stilling. I 4. kvartal 2022 var over 14 prosent av innvandrere midlertidig ansatt. For hele befolkningen var andelen 12 prosent.

 3. Konkurranseutsatte næringer i Norge

  Norske bedrifter konkurrerer med hverandre og med bedrifter i utlandet. Næringer der bedriftene i stor grad konkurrerer med utenlandske bedrifter kaller vi konkurranseutsatte. Denne rapporten prøver å svare på spørsmålene: Hvordan kan vi operasjonalisere dette begrepet? Hvilke norske næringer er mest konkurranseutsatte? Hvilke produkter er typiske for norsk eksport og i hvilke næringer befinner bedriftene som står bak eksporten seg? Hvilke næringer og produkter er særlig utsatt for importkonkurranse?

 4. Omtrent halvparten av innvandrerne tilbake i jobb etter pandemien

  Av dem som sto uten jobb i 2020 var omtrent like store andeler i arbeid igjen året etter blant innvandrere og den øvrige befolkningen.

 5. Hvor mange innvandrere er overkvalifisert?

  73 000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning i 2021. Andelen overkvalifiserte innvandrere var på 40 prosent i 2021.

 6. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2020

  Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

 7. Den grenseløse arbeidskraften

  Arbeidskraft fra utlandet har lenge vært viktig for sysselsettingen i Norge. Spesielt etter utvidelsene av EU i 2004 og 2007 har Norge framstått som et land det er attraktivt for mange å reise til for å arbeide. De fleste utenlandske arbeidstakere har bosatt seg i Norge, men utenlandske pendlere utgjør også en viktig sysselsatt gruppe.

 8. Ni av ti sysselsatte innvandrere er tilfreds med jobben sin

  Det er liten forskjell mellom innvandrere og befolkningen ellers i tilfredshet med jobben, selv om det er en del ulikheter mellom disse to gruppene når det kommer til hva slags arbeidssituasjon man har.

 9. 30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene

  I løpet av 2021 var det i underkant av 16 500 utstasjonerte arbeidstakere i Norge. Sett bort fra en liten økning mellom 2018 og 2019, har det vært nedgang i antall utstasjonerte helt siden 2016.

 10. Norskprøveresultater og arbeidsmarkedsstatus

  Formålet med rapporten er å gjøre en deskriptiv studie av hvorvidt det er sammenheng mellom resultater på norskprøven for voksne innvandrere og graden av arbeidsmarkedsdeltakelse blant tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet.

 11. Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

  Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb og/eller under utdanning blant personer i alderen 16-39 år.

 12. Arbeidslivet og smitteverntiltak

  Spredningen av korona og påfølgende smitteverntiltak innført av norske myndigheter fra 12. mars 2020, skulle få stor innvirkning på arbeidsmarkedet både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

 13. Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

  Denne rapporten kartlegger omfanget av yrkesdeltaking og utenforskap i arbeidsmarkedet blant ulike grupper av innvandrere og undersøker hva som bidrar til lavere versus høyere yrkesdeltakelse.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet Innvandring og innvandrere, arbeid og lønn.