Arbeid og lønn

Statistikk

Ansatte i barnehage og skole
Statistikk om ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.
Antall arbeidsforhold og lønn
Formålet med statistikken er å belyse endringer i antall arbeidsforhold, antall lønnstakere og lønnsnivå
Arbeidskraftundersøkelsen
Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige
Lønn
Statistikken gir oversikt over lønnsnivåets utvikling for lønnstakere, fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning, yrke og kjønn.
Sykefravær
Statistikken viser utviklingen i egenmeldt og legemeldt sykefravær for lønnstakere.
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
Statistikken viser hvor stor andel av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er i arbeid
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 28 av 28
 1. Nedgang i antall utstasjonerte arbeidstakere i 2023

  Fra 2022 var det en nedgang i antall utstasjonerte arbeidstakere på oppdrag i Norge på 6 prosent. Samtidig var det en økning i Vestland på 45 prosent.

 2. Enslige mindreårige flyktninger 1996–2022

  Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

 3. Innvandreres tilbakevending til arbeidslivet etter sykdom

  Familieinnvandrere og flyktninger har lik sannsynlighet som den øvrige befolkningen for å komme tilbake i arbeidslivet etter en lang sykemelding. Desto lengre sykemeldt en person er, jo høyere er sannsynligheten for at en innvandrer tilbakevender til arbeidslivet, sammenlignet med en fra den øvrige befolkningen.

 4. Hvordan har det gått med flyktningene fra Syria?

  51 prosent av de syriske flyktningene som ble bosatt 2015/2016, var sysselsatt i 2022, mens flyktninger fra Eritrea i samme kull hadde 75 prosent i arbeid. For hele 2015/2016-kullet lå sysselsettingen på 57,8 prosent.

 5. 87 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre er i arbeid eller utdanning

  Andelen i arbeid eller utdanning blant norskfødte med innvandrerforeldre er kun 2,6 prosentpoeng lavere enn i befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I de ulike aldersgruppene er imidlertid denne avstanden noe større blant de eldre enn de yngre.

 6. Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2022

  I denne rapporten ser vi på forskjeller i andelen som er i jobb og/eller under utdanning blant personer i alderen 16-39 år.

 7. Hvor lang tid tar det for innvandrere med mastergrad å komme i arbeid?

  Det tar typisk 12 måneder for innvandrere som fullfører mastergrad å få jobb i et relevant yrke. Det er lengre tid enn for både norskfødte med innvandrerforeldre (10 måneder) og befolkningen ellers (8 måneder).

 8. Hvor mye tjener innvandrere?

  Innvandrere i Norge tjener mindre enn befolkningen ellers. Samtidig er det betydelige lønnsforskjeller mellom innvandrere med ulik innvandringsgrunn og landbakgrunn.

 9. Start og opprettholdelse av innvandreres selvstendige næringsvirksomhet

  Denne rapporten analyserer overgang til selvstendig næringsvirksomhet blant innvandrere og andre med innvandrerbakgrunn sammenliknet med befolkningen for øvrig, og i hvilken grad de opprett¬holder sine virksomheter.

 10. Utenlandske pendlere tilbake på nivået før pandemien

  Etter en kraftig nedgang i utenlandske pendlere gjennom pandemien, økte antallet gjennom 2022. I 1. kvartal 2023 er antallet utenlandske pendlere tilbake på et noe høyere nivå enn før pandemien, i 2019.

 11. Staten har lavest andel innvandrere

  I 2022 hadde 13,8 prosent av lønnstakerne i staten innvandrerbakgrunn. I privat sektor var tilsvarende andel 22 prosent, og blant lønnstakere totalt, 20 prosent.

 12. Innvandrere blir lengre i yrker med lave lønninger

  Det er flere innvandrere som jobber i lavtlønnede yrker, som renholdere eller hjelpearbeidere, enn i befolkningen ellers. Innvandrere blir også i større grad værende i disse yrkene i mange år.

 13. Hvor mye jobber innvandrere i Norge?

  Blant innvandrere i Norge er det en lavere andel i jobb enn i befolkningen ellers. Av de som er i jobb er det færre som arbeider heltid.

 14. Flere utstasjonerte arbeidstakere i 2022 enn året før

  I løpet av 2022 var det 1 700 flere utstasjonerte arbeidstakere på oppdrag i Norge sammenlignet med 2021. Arbeidstakere fra nye EU-land etter 2004 sto for 60 prosent av denne økningen.

 15. Flere innvandrere i midlertidige stillinger

  En større andel innvandrere enn i hele befolkningen har en midlertidig stilling. I 4. kvartal 2022 var over 14 prosent av innvandrere midlertidig ansatt. For hele befolkningen var andelen 12 prosent.

 16. Konkurranseutsatte næringer i Norge

  Norske bedrifter konkurrerer med hverandre og med bedrifter i utlandet. Næringer der bedriftene i stor grad konkurrerer med utenlandske bedrifter kaller vi konkurranseutsatte. Denne rapporten prøver å svare på spørsmålene: Hvordan kan vi operasjonalisere dette begrepet? Hvilke norske næringer er mest konkurranseutsatte? Hvilke produkter er typiske for norsk eksport og i hvilke næringer befinner bedriftene som står bak eksporten seg? Hvilke næringer og produkter er særlig utsatt for importkonkurranse?

 17. Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2021

  55,8 prosent av flyktninger i alderen 15-66 år var sysselsatte i 4. kvartal 2021. I hele befolkningen i samme aldersgruppe lå sysselsettingen på 73,7 prosent. Blant flyktninger økte andelen sysselsatte med 4,1 prosentpoeng fra 2020, mens den i hele befolkningen gikk opp med 1,8 prosentpoeng.

 18. Omtrent halvparten av innvandrerne tilbake i jobb etter pandemien

  Av dem som sto uten jobb i 2020 var omtrent like store andeler i arbeid igjen året etter blant innvandrere og den øvrige befolkningen.

 19. Hvor mange innvandrere er overkvalifisert?

  73 000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning i 2021. Andelen overkvalifiserte innvandrere var på 40 prosent i 2021.

 20. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2020

  Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

 21. Den grenseløse arbeidskraften

  Arbeidskraft fra utlandet har lenge vært viktig for sysselsettingen i Norge. Spesielt etter utvidelsene av EU i 2004 og 2007 har Norge framstått som et land det er attraktivt for mange å reise til for å arbeide. De fleste utenlandske arbeidstakere har bosatt seg i Norge, men utenlandske pendlere utgjør også en viktig sysselsatt gruppe.

 22. Ni av ti sysselsatte innvandrere er tilfreds med jobben sin

  Det er liten forskjell mellom innvandrere og befolkningen ellers i tilfredshet med jobben, selv om det er en del ulikheter mellom disse to gruppene når det kommer til hva slags arbeidssituasjon man har.

 23. Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2020

  51,7 prosent av flyktninger i alderen 15-66 år var sysselsatte i 4. kvartal 2020. I hele befolkningen i samme aldersgruppe lå sysselsettingen på 71,9 prosent. Dermed er avstanden i sysselsettingsnivå mellom flyktninger og befolkningen totalt i 2020 omtrent som de siste tre årene. Blant flyktninger gikk andel sysselsatte ned med 1,1 prosentpoeng fra 2019, mens det i hele befolkningen var en nedgang på 1,0 prosentpoeng.

 24. 30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene

  I løpet av 2021 var det i underkant av 16 500 utstasjonerte arbeidstakere i Norge. Sett bort fra en liten økning mellom 2018 og 2019, har det vært nedgang i antall utstasjonerte helt siden 2016.

 25. Norskprøveresultater og arbeidsmarkedsstatus

  Formålet med rapporten er å gjøre en deskriptiv studie av hvorvidt det er sammenheng mellom resultater på norskprøven for voksne innvandrere og graden av arbeidsmarkedsdeltakelse blant tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet.

 26. Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

  Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb og/eller under utdanning blant personer i alderen 16-39 år.

 27. Arbeidslivet og smitteverntiltak

  Spredningen av korona og påfølgende smitteverntiltak innført av norske myndigheter fra 12. mars 2020, skulle få stor innvirkning på arbeidsmarkedet både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

 28. Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

  Denne rapporten kartlegger omfanget av yrkesdeltaking og utenforskap i arbeidsmarkedet blant ulike grupper av innvandrere og undersøker hva som bidrar til lavere versus høyere yrkesdeltakelse.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet Innvandring og innvandrere, arbeid og lønn.