232904_tabell_249471_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
232904_tabell_249471
statistikk
2015-12-16T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser husholdningenes inntektsnivå, inntektsfordeling, formue og gjeld. I 2014 var medianinntekt etter skatt for husholdningene 478 700 kroner og gjennomsnittsinntekten var på 563 700 kroner.

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2014

Innhold

Registrerte inntekter for hushald etter hushaldstype. Gjennomsnitt123
2014
Alle hushaldAleinebuande under 30 årAleinebuande 30-44 årAleinebuande 45-66 årAleinebuande 67 år og eldrePar utan barn, eldste person under 30 årPar utan barn, eldste person 30-44 årPar utan barn, eldste person 45-66 årPar utan barn, eldste person 67 år og eldrePar med barn 0-5 årPar med barn 6-17 årPar med barn 18 år og eldreEinsleg mor/far med barn 0-5 årEinsleg mor/far med barn 6-17 årEinsleg mor/far med barn 18 år og eldreFleirfamiliehushald
1Aleinebuande barn under 18 år er utelatne.
2Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
3Studentar er utelatne.
4Frå og med inntektsåret 2014 inngår ikkje lenger underskot på utleige av fast eigedom utanom næring.
5Frå og med inntektsåret 2014 inngår underskot på utleige av fast eigedom utanom næring.
6Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007).
7Inkluderer mottakarar av gammal privat ordning for avtalefesta pensjon (AFP).
8Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar av sjukepengar er medrekna.
9Andre skattepliktige overføringar omfattar mellom anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
10Andre skattefrie overføringar omfattar mellom anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og mottekne underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Frå 2009 inngår tiltakspengar (individstønad) og frå 2014 inngår kompensasjonstillegg for avtalefesta pensjon (AFP).
11Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentleg avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentleg pensjonsordning i arbeidsforhold.
Yrkesinntekter (kr)521 800273 700366 400312 90020 300624 300802 600790 600125 800819 8001 079 4001 081 500216 700409 900509 100687 700
Lønnsinntekter (kr)489 700266 700348 800292 60016 900611 100772 400736 300108 900774 6001 008 1001 006 100207 500391 400480 300637 800
Netto næringsinntekter (kr)432 1007 10017 60020 3003 40013 20030 20054 30016 80045 10071 30075 3009 20018 50028 70049 900
 
Kapitalinntekter (kr)41 4005 90012 00027 60027 80013 10023 70077 60067 60039 30071 30079 9009 00018 40033 70042 800
Renteinntekter (kr)11 2002 5003 3007 80013 8006 4007 60017 50026 4007 60010 40018 5002 4004 70011 00012 900
Aksjeutbytte (kr)18 4001 7004 80012 0006 5003 2008 20038 10019 70019 90043 60038 7004 3009 20012 40015 400
Realisasjonsvinster (kr)10 6001 3003 2007 5007 3002 6005 50020 30020 30010 00015 40019 7001 9004 5009 50012 000
Realisasjonstap (kr)3 3004001 3002 7002 4008001 9005 9005 9002 9004 7005 8009002 0002 5003 400
Andre kapitalinntekter (kr)54 4008001 9003 0002 7001 7004 3007 6007 1004 7006 6008 8001 3002 0003 3005 900
 
Overføringar (kr)192 60038 10060 300128 900288 00046 40064 300216 500544 500166 800115 900211 400190 200134 600187 400281 700
Skattepliktige overføringar (kr)175 80028 10051 200121 700285 40030 90056 100212 100542 000128 60082 100199 900114 30078 200171 100250 300
Pensjonar frå folketrygda (kr)115 30016 30032 10084 600222 20013 40027 300127 500409 20019 80041 900130 80065 50047 400121 100168 000
Alderspensjonar (kr)72 100009 300219 0000036 600384 6002002 10052 40020050047 50089 700
Uførepensjon (kr)626 3006 10017 00056 9002 8002 7009 90068 70021 8004 40016 90049 3005 10015 70042 80045 000
Arbeidsavklaringspengar (kr)14 90010 10015 00015 60010010 60017 40021 6002 50013 80022 20028 60016 60022 00026 40027 700
Tenestepensjonar (kr)25 80020060014 00059 60020070033 400111 8001 3006 20025 1001 1004 70020 30029 000
Avtalefesta pensjon (kr)4 200004 5001 3000017 40014 30003005 70001001 7004 100
Avtalefesta pensjon offentlig sektor (kr)73 400003 4001 2000012 80013 00002004 200001 3003 200
Avtalefesta pensjon privat sektor (kr)800001 000100004 6001 30001001 50000400900
Dagpengar ved arbeidsløyse (kr)4 9003 6006 5004 10005 1008 5005 0006008 9005 9007 4006 5004 4006 5009 700
Sjukepengar (kr)816 4005 1009 90013 80040010 50017 40028 0003 80029 40026 50029 60016 80019 40019 80025 500
Andre skattepliktige overføringar (kr)99 3002 8002 2008001 8001 7002 3008002 20069 1001 4001 30024 5002 2001 70014 100
 
Skattefrie overføringar (kr)16 70010 0009 1007 1002 50015 5008 2004 4002 50038 20033 80011 60075 90056 40016 30031 400
Barnetrygd (kr)6 4001001 4004000100400100021 60021 1001 10025 00024 3001 70010 100
Bostøtte (kr)1 2001 9002 0001 8001 1008007002001001 1005003008 5003 4001 2001 400
Studiestipend (kr)2 2002 6002000011 2003 600002 6004 4004 6003 1006 2005 0007 500
Sosialhjelp (kr)2 2004 0004 0002 6001002 1002 00050002 7001 5001 40012 8005 3003 7003 800
Grunn- og hjelpestønad (kr)1 5005006001 0001 1005006001 0001 4001 6003 2001 8001 5003 1001 7002 500
Kontantstøtte (kr)60002000000004 600003 500001 200
Andre skattefrie overføringer (kr)102 6007006001 4002009008002 5009004 1003 1002 40021 40014 1003 1004 900
 
Samla inntekt (kr)755 700317 700438 600469 400336 100683 800890 7001 084 700737 8001 025 8001 266 6001 372 800415 900563 000730 1001 012 200
 
Utlikna skatt og negative overføringar (kr)192 00072 600113 000121 80061 400159 300235 900308 600153 600265 700357 000373 90065 200120 400172 500233 800
Utlikna skatt (kr)187 60071 100109 200118 00061 200155 800229 700301 800152 700258 800348 600365 70062 800116 200167 700227 800
Negative overføringar (kr)114 5001 5003 7003 8002003 4006 2006 9009006 9008 4008 3002 5004 2004 8006 100
 
Inntekt etter skatt (kr)563 700245 100325 700347 500274 600524 500654 800776 100584 200760 100909 600998 900350 700442 600557 700778 400
 
Talet på hushald2 298 922162 455197 397291 639255 19145 94657 109214 665213 167232 571250 505111 08630 56188 54159 39188 698