Tilgjengelige data fra skattemeldingen og næringsoppgaven viser oss summen av avtalespesialistenes inntekter og kostnader, men ikke hva som kommer fra drift som avtalespesialist. I notatet forsøker vi ulike tilnærminger for å begrense omfanget av inntekter og kostnader fra andre kilder.

I kapittel 3 viser vi gjennomsnittlige inntekter og kostnader for 645 legespesialister som hadde heltidshjemmel per 31.12.2020 og som hadde vært aktive som legespesialister hele året. De hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på nesten 2,3 millioner kroner dette året. Bruttoinntektene sank fra året før med i gjennomsnitt 100 000 kroner. Tilsvarende sank også avtalespesialistenes inntekter fra refusjoner og egenandeler fra pasienter. Dette er inntekter som vi med sikkerhet vet er knyttet til driften som avtalespesialist.

I kapittelet ser vi på hvordan inntekter og kostnader varierer etter ulike kjennetegn ved legene. Ett eksempel er legenes spesialitet. Psykiaterne har i gjennomsnitt lavere bruttoinntekter, driftsinntekter og -kostnader enn spesialistene innenfor somatiske fag. Psykiaterne har også færre unike pasienter i løpet av året, men flere konsultasjoner per pasient.

I kapittel 4 viser vi spredningen i avtalespesialistenes inntekter og kostnader. Medianen for bruttoinntekten blant avtalespesialister med heltidshjemmel og aktivitet hele året var 2 millioner kroner i 2020. Halvparten av avtalespesialistene har bruttoinntekter mellom 1,5 og 2,9 millioner kroner.

I kapittel 5 utreder vi avtalespesialistenes eierskap i aksjeselskap (AS) innenfor helsenæringer. Kartleggingen viser at 230 av 645 avtalespesialister er eneeier i ett AS. Vi viser gjennomsnittsverdier fra næringsoppgaven til disse AS-ene og til 239 enkeltpersonforetak eid av avtalespesialister. I begge gruppene er gjennomsnittlig driftsresultat nesten 2,2 millioner kroner. AS-ene har vesentlig høyere driftsinntekter og -kostnader enn enkeltpersonforetakene, selv om gjennomsnittlig driftsresultat er likt.

I siste del av notatet presenterer vi muligheter for videre analyser.