Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler.

Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg på 700 personer i alderen 16–30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen i den yngste aldersgruppen, er dokumentert i kapittel 6 i denne rapporten.

Det ble gjennomført intervju med 59 prosent av utvalget. Den viktigste grunnen til at vi ikke fikk svar fra alle, var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Andelen vi ikke oppnådde kontakt med var 18 prosent. I tillegg var det 17 prosent i utvalget som ikke ville delta, og fire prosent som var forhindret fra å delta. I denne rapporten dokumenteres skjevheter som følge av frafallet.